درباره ما

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری محتوا پردازان فراکاو

مدیر مسئول: مهدی شاملو

آدرس: تهران، خیابان زرتشت غربی، پلاک ۹۶