لیگ مورد نظرتان را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید

جدول کامل لیگ برتر (95-94)    (94-93)    (93-92)    (92-91)    (91-90)    (90-89)

دسته یک (95-94) گروه الف(94-93) ب(94-93)   
(93-92)   (92-91)   (91-90)   (90-89)

جدول کامل لیگ فوتسال (95-94) (94-93)   (93-92)    (92-91)    (91-90)


  جدول لیگ برتر انگلیس (2016-2015)   (15-14)   (14-13)  (13-12)  (12-11)  (11-10)

  جدول بوندسلیگای آلمان (2016-2015)  (15-14)  (14-13) (13-12)  (12-11) (11-10)

  جدول لالیگای اسپانیا (2016-2015)  (15-14)  (14-13) (13-12)  (12-11)  (11-10)

  جدول سری آ ایتالیا (2016-2015)  (15-14)  (14-13) (13-12)  (12-11) (11-10)

  جدول لوشامپیونا فرانسه (2016-2015)  (15-14)  (14-13) (13-12)  (12-11)

  جدول اردیویسه هلند (2016-2015)