لیگ مورد نظرتان را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید

گروه A      گروه Bگروه A      گروه B      گروه C      گروه D

گروه E      گروه F      گروه G      گروه Hجدول کامل لیگ برتر (95-94)    (94-93)    (93-92)   (92-91)   (91-90)   (90-89)

دسته یک گروه الف(94-93) ب(94-93)  
(93-92)  (92-91)  (91-90)  (90-89)

جدول کامل لیگ فوتسال (94-93)   (93-92)   (92-91)   (91-90)


  جدول لیگ برتر انگلیس (2015-2014)   (14-13)  (13-12)  (12-11)  (11-10)

  جدول بوندسلیگای آلمان (2015-2014)  (14-13) (13-12)  (12-11) (11-10)

  جدول لالیگای اسپانیا (2015-2014)  (14-13) (13-12)  (12-11)  (11-10)

  جدول سری آ ایتالیا (2015-2014)  (14-13) (13-12)  (12-11) (11-10)

  جدول لوشامپیونا فرانسه (2015-2014)  (14-13) (13-12)  (12-11)
1392  (  مرحله گروهی  )

1391  (  مرحله گروهی       نیمه نهایی       رده بندی       فینال  )