لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
کلن
2
هافن هایم
1
هالچر
0
هامبورگ
4
گریتر فورت
2
ماینتس
1
مونشن گلادباخ
2
اشتوتگارت
0
هانوفر
6
دوسلدورف
1
فرانکفورت
0(4)
اینگول اشتات
0(1)
آستوریا والدورف
1
دارمشتات
0
دینامو درسدن
0
آرمنیا بیلفلد
1
یک هشتم نهایی
هامبورگ
2
کلن
0
گریتر فورت
0
مونشن گلادباخ
2
هانوفر
1
فرانکفورت
2
آرمنیا بیلفلد
1(5)
آستوریا والدورف
1(4)
یک چهارم نهایی
هامبورگ
1
مونشن گلادباخ
2
فرانکفورت
1
آرمنیا بیلفلد
0
نیمه نهایی
مونشن گلادباخ
1(6)
فرانکفورت
1(7)
نهایی
فرانکفورت
1
دورتموند
2
نیمه نهایی
بایرن مونیخ
2
دورتموند
3
یک چهارم نهایی
بایرن مونیخ
3
شالکه
0
لوته
0
دورتموند
3
یک هشتم نهایی
بایرن مونیخ
1
وولفسبورگ
0
ساند هاوسن
1
شالکه
4
لوته
2
مونیخ 1860
0
دورتموند
1(3)
هرتابرلین
1(2)
یک شانزدهم نهایی
بایرن مونیخ
3
آگزبورگ
1
هایدنهایم
0
وولفسبورگ
1
فرایبورگ
3(3)
ساند هاوسن
3(4)
نورنبرگ
2
شالکه
3
لوته
2(4)
بایرلورکوزن
2(3)
وورزبورگ
0(3)
مونیخ 1860
0(4)
دورتموند
1
یونیون برلین
1
سن پائولی
0
هرتابرلین
2

گلزنان برتر

3 یون کونوپلیانکا شالکه
2 عثمان دمبله بارسلونا
کوین وولاند بایرلورکوزن
رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ
مارکو رویس دورتموند
پییر امریك اوبامیانگ دورتموند
تاواتا فرانکفورت
فرایبرگر لوته
وود لینکولن سیتی
استیندل مونشن گلادباخ

مسابقات

1395/08/04
دینامو درسدندینامو درسدن 0 1 آرمنیا بیلفلد آرمنیا بیلفلد
لوتهلوته 2 2 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
لوتهلوته 2 2 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
فرایبورگفرایبورگ 3 3 ساند هاوسن ساند هاوسن
فرانکفورتفرانکفورت 0 0 اینگول اشتات اینگول اشتات
وورزبورگوورزبورگ 0 0 مونیخ 1860 مونیخ 1860
فرانکفورتفرانکفورت 0 0 اینگول اشتات اینگول اشتات
سن پائولیسن پائولی 0 2 هرتابرلین هرتابرلین
مونشن گلادباخمونشن گلادباخ 2 0 اشتوتگارت اشتوتگارت
هالچرهالچر 0 4 هامبورگ هامبورگ
1395/08/05
هایدنهایمهایدنهایم 0 1 وولفسبورگ وولفسبورگ
گریتر فورتگریتر فورت 2 1 ماینتس ماینتس
آستوریا والدورفآستوریا والدورف 1 0 دارمشتات دارمشتات
هانوفرهانوفر 6 1 دوسلدورف دوسلدورف
نورنبرگنورنبرگ 2 3 شالکه شالکه
بایرن مونیخبایرن مونیخ 3 1 آگزبورگ آگزبورگ
کلنکلن 2 1 هافن هایم هافن هایم
دورتمونددورتموند 1 1 یونیون برلین یونیون برلین
1395/11/19
آرمنیا بیلفلدآرمنیا بیلفلد 1 1 آستوریا والدورف آستوریا والدورف
هامبورگهامبورگ 2 0 کلن کلن
آستوریا والدورفآستوریا والدورف 1 1 آرمنیا بیلفلد آرمنیا بیلفلد
بایرن مونیخبایرن مونیخ 1 0 وولفسبورگ وولفسبورگ
گریتر فورتگریتر فورت 0 2 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
1395/11/20
لوتهلوته 2 0 مونیخ 1860 مونیخ 1860
ساند هاوسنساند هاوسن 1 4 شالکه شالکه
دورتمونددورتموند 1 1 هرتابرلین هرتابرلین
هانوفرهانوفر 1 2 فرانکفورت فرانکفورت
1395/12/10
فرانکفورتفرانکفورت 1 0 آرمنیا بیلفلد آرمنیا بیلفلد
لوتهلوته 23:15 دورتموند دورتموند
1395/12/11
هامبورگهامبورگ 1 2 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
بایرن مونیخبایرن مونیخ 3 0 شالکه شالکه
1395/12/24
لوتهلوته 0 3 دورتموند دورتموند
1396/02/05
مونشن گلادباخمونشن گلادباخ 1 1 فرانکفورت فرانکفورت
1396/02/06
بایرن مونیخبایرن مونیخ 2 3 دورتموند دورتموند
1396/03/06
فرانکفورتفرانکفورت 1 2 دورتموند دورتموند