لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
وایادولید
1
رئال‌سوسیداد
3
تولدو
0
ویارئال
3
ریسینگ سانتاندر
1
بیلبائو
2
هرکولس
1
بارسلونا
1
گوجوئلو
0
اتلتیکومادرید
6
هوئسکا
2
لاس پالماس
2
گرانادا
1
اوساسونا
0
خیخون
1
ایبار
2
یک هشتم نهایی
رئال‌سوسیداد
3
ویارئال
1
بیلبائو
2
بارسلونا
1
لاس پالماس
0
اتلتیکومادرید
2
اوساسونا
0
ایبار
3
یک چهارم نهایی
رئال‌سوسیداد
0
بارسلونا
1
اتلتیکومادرید
3
ایبار
0
نیمه نهایی
اتلتیکومادرید
1
بارسلونا
2
نهایی
بارسلونا
3
آلاوس
1
نیمه نهایی
سلتاویگو
0
آلاوس
0
یک چهارم نهایی
آلکورکون
0
آلاوس
2
رئال‌مادرید
1
سلتاویگو
2
یک هشتم نهایی
دیپورتیوو لاکرونیا
2
آلاوس
2
آلکورکون
0
کوردوبا
0
رئال‌مادرید
3
سویا
0
والنسیا
1
سلتاویگو
4
یک شانزدهم نهایی
بتیس
1
دیپورتیوو لاکرونیا
0
خیمناستیک
0
آلاوس
3
کوردوبا
2
مالاگا
0
آلکورکون
1
اسپانیول
1
لئونسا
1
رئال‌مادرید
7
فورمنترا
1
سویا
5
لگانس
1
والنسیا
3
مورسیا
0
سلتاویگو
1

گلزنان برتر

5 لیونل مسی بارسلونا
مارسلو دیاز سلتاویگو
4 ادگار مندز آلاوس
آنخل کوره آ اتلتیکومادرید
آنتون گریزمان اتلتیکومادرید
لوئیس سوارز بارسلونا
خوآن می رئال‌سوسیداد
آردا توران قونیه اسپور
3 نیمار بارسلونا
خامس رودریگز بایرن مونیخ

مسابقات

1395/08/05
لئونسا 1 7 رئال‌مادرید
1395/09/09
لگانس 1 3 والنسیا
خیخون 1 2 ایبار
آلکورکون 1 1 اسپانیول
1395/09/10
بتیس 1 0 دیپورتیوو لاکرونیا
رئال‌مادرید 6 1 لئونسا
تولدو 0 3 ویارئال
گوجوئلو 0 6 اتلتیکومادرید
گرانادا 1 0 اوساسونا
کوردوبا 2 0 مالاگا
فورمنترا 1 5 سویا
مورسیا 0 1 سلتاویگو
1395/09/11
هرکولس 1 1 بارسلونا
وایادولید 1 3 رئال‌سوسیداد
هوئسکا 2 2 لاس پالماس
خیمناستیک 0 3 آلاوس
1395/09/12
ریسینگ سانتاندر 1 2 بیلبائو
1395/09/30
ویارئال 1 1 تولدو
رئال‌سوسیداد 1 1 وایادولید
مالاگا 3 4 کوردوبا
اتلتیکومادرید 4 1 گوجوئلو
لاس پالماس 2 1 هوئسکا
1395/10/01
ایبار 3 1 خیخون
سویا 9 1 فورمنترا
دیپورتیوو لاکرونیا 3 1 بتیس
والنسیا 2 1 لگانس
اوساسونا 2 0 گرانادا
1395/10/02
بارسلونا 7 0 هرکولس
آلاوس 3 0 خیمناستیک
سلتاویگو 1 0 مورسیا
اسپانیول 1 1 آلکورکون
بیلبائو 3 0 ریسینگ سانتاندر
1395/10/14
اوساسونا 0 3 ایبار
والنسیا 1 4 سلتاویگو
دیپورتیوو لاکرونیا 2 2 آلاوس
لاس پالماس 0 2 اتلتیکومادرید
1395/10/15
آلکورکون 0 0 کوردوبا
رئال‌سوسیداد 3 1 ویارئال
رئال‌مادرید 3 0 سویا
1395/10/16
بیلبائو 2 1 بارسلونا
1395/10/21
اتلتیکومادرید 2 3 لاس پالماس
1395/10/22
ویارئال 1 1 رئال‌سوسیداد
آلاوس 1 1 دیپورتیوو لاکرونیا
کوردوبا 1 2 آلکورکون
بارسلونا 3 1 بیلبائو
1395/10/23
سلتاویگو 2 1 والنسیا
ایبار 0 0 اوساسونا
سویا 3 3 رئال‌مادرید
1395/10/29
آلکورکون 0 2 آلاوس
رئال‌مادرید 1 2 سلتاویگو
1395/10/30
اتلتیکومادرید 3 0 ایبار
رئال‌سوسیداد 0 1 بارسلونا
1395/11/05
آلاوس 0 0 آلکورکون
1395/11/06
ایبار 2 2 اتلتیکومادرید
سلتاویگو 2 2 رئال‌مادرید
1395/11/07
بارسلونا 5 2 رئال‌سوسیداد
1395/11/13
اتلتیکومادرید 1 2 بارسلونا
1395/11/14
سلتاویگو 0 0 آلاوس
1395/11/19
بارسلونا 1 1 اتلتیکومادرید
1395/11/20
آلاوس 1 0 سلتاویگو
1396/03/07
بارسلونا 3 1 آلاوس