لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
برنلی
0
لینکولن سیتی
1
سوتون یونایتد
0
آرسنال
2
منچسترسیتی
5
هادرسفیلد
1
میدلزبورو
3
آکسفورد یونایتد
2
یک چهارم نهایی
آرسنال
5
لینکولن سیتی
0
میدلزبورو
0
منچسترسیتی
2
نیمه نهایی
آرسنال
2
منچسترسیتی
1
نهایی
آرسنال
2
چلسی
1
نیمه نهایی
چلسی
4
تاتنهام
2
یک چهارم نهایی
چلسی
1
منچستریونایتد
0
تاتنهام
6
میلوال
0
یک هشتم نهایی
ولورهمپتون
0
چلسی
2
بلکبرن
1
منچستریونایتد
2
فولام
0
تاتنهام
3
میلوال
1
لسترسیتی
0

گلزنان برتر

6 سون هیونگ مین تاتنهام
5 تئو والکات آرسنال
سرخیو آگوئرو منچسترسیتی
4 هری کین تاتنهام
پدرو رودریگز چلسی
ویلیان چلسی
3 الكسیس سانچز آرسنال
آرون رمزی آرسنال
همینگز آکسفورد یونایتد
دله آلی تاتنهام

مسابقات

1395/09/23
میلتون کینز دونزمیلتون کینز دونز 3 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
فلیت وود تاونفلیت وود تاون 3 2 شروزبری شروزبری
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 3 0 مکلسفیلد مکلسفیلد
استاوربریجاستاوربریج 1 0 نورثهمپتون نورثهمپتون
هالیفاکس تاونهالیفاکس تاون 0 2 ایست‌لی ایست‌لی
1395/09/30
پیتربوروپیتربورو 2 0 ناتس کانتی ناتس کانتی
1395/10/17
وستهاموستهام 0 5 منچسترسیتی منچسترسیتی
1395/10/18
منچستریونایتدمنچستریونایتد 4 0 ردینگ ردینگ
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 0 فلیت وود تاون فلیت وود تاون
بولتونبولتون 0 0 کریستال پالاس کریستال پالاس
اورتوناورتون 1 2 لسترسیتی لسترسیتی
بیرمنگامبیرمنگام 1 1 نیوکسل نیوکسل
برایتونبرایتون 2 0 میلتون کینز دونز میلتون کینز دونز
هادرسفیلدهادرسفیلد 4 0 پورت وال پورت وال
هال سیتیهال سیتی 2 0 سوانسی سوانسی
رودرهامرودرهام 2 3 آکسفورد یونایتد آکسفورد یونایتد
بلک پولبلک پول 0 0 بارنزلی بارنزلی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 5 1 ایست‌لی ایست‌لی
واتفوردواتفورد 2 0 برتون برتون
نوریچنوریچ 2 2 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
ساندرلندساندرلند 0 0 برنلی برنلی
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 ولورهمپتون ولورهمپتون
میلوالمیلوال 3 0 بورنموث بورنموث
وست برومویچوست برومویچ 1 2 دربی کانتی دربی کانتی
ویگانویگان 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
وایکاموایکام 2 1 استاوربریج استاوربریج
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 بلکبرن بلکبرن
پرستونپرستون 1 2 آرسنال آرسنال
1395/10/19
کاردیفکاردیف 1 2 فولام فولام
لیورپوللیورپول 0 0 پلیموث پلیموث
چلسیچلسی 4 1 پیتربورو پیتربورو
میدلزبورومیدلزبورو 3 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
تاتنهامتاتنهام 2 0 استون ویلا استون ویلا
1395/10/20
کمبریج یونایتدکمبریج یونایتد 1 2 لیدز لیدز
1395/10/28
برنلیبرنلی 2 0 ساندرلند ساندرلند
بارنزلیبارنزلی 1 2 بلک پول بلک پول
فلیت وود تاونفلیت وود تاون 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
ویمبلدونویمبلدون 1 2 سوتون یونایتد سوتون یونایتد
کریستال پالاسکریستال پالاس 2 1 بولتون بولتون
لینکولن سیتیلینکولن سیتی 1 0 ایپسویچ ایپسویچ
1395/10/29
نیوکسلنیوکسل 3 1 بیرمنگام بیرمنگام
پلیموثپلیموث 0 1 لیورپول لیورپول
ساوتهمپتونساوتهمپتون 1 0 نوریچ نوریچ
1395/11/08
دربی کانتیدربی کانتی 2 2 لسترسیتی لسترسیتی
1395/11/09
لیورپوللیورپول 1 2 ولورهمپتون ولورهمپتون
لینکولن سیتیلینکولن سیتی 3 1 برایتون برایتون
میدلزبورومیدلزبورو 1 0 اکرینگتون اکرینگتون
چلسیچلسی 4 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
تاتنهامتاتنهام 4 3 وایکام وایکام
برنلیبرنلی 2 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
بلکبرنبلکبرن 2 0 بلک پول بلک پول
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 3 0 نیوکسل نیوکسل
راچدیلراچدیل 0 4 هادرسفیلد هادرسفیلد
کریستال پالاسکریستال پالاس 0 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
ساوتهمپتونساوتهمپتون 0 5 آرسنال آرسنال
1395/11/10
میلوالمیلوال 1 0 واتفورد واتفورد
فولامفولام 4 1 هال سیتی هال سیتی
سوتون یونایتدسوتون یونایتد 1 0 لیدز لیدز
منچستریونایتدمنچستریونایتد 4 0 ویگان ویگان
1395/11/20
لسترسیتیلسترسیتی 3 1 دربی کانتی دربی کانتی
1395/11/30
برنلیبرنلی 0 1 لینکولن سیتی لینکولن سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 3 2 آکسفورد یونایتد آکسفورد یونایتد
میلوالمیلوال 1 0 لسترسیتی لسترسیتی
هادرسفیلدهادرسفیلد 0 0 منچسترسیتی منچسترسیتی
ولورهمپتونولورهمپتون 0 2 چلسی چلسی
1395/12/01
فولامفولام 0 3 تاتنهام تاتنهام
بلکبرنبلکبرن 1 2 منچستریونایتد منچستریونایتد
1395/12/02
سوتون یونایتدسوتون یونایتد 0 2 آرسنال آرسنال
1395/12/11
منچسترسیتیمنچسترسیتی 5 1 هادرسفیلد هادرسفیلد
1395/12/21
میدلزبورومیدلزبورو 0 2 منچسترسیتی منچسترسیتی
آرسنالآرسنال 5 0 لینکولن سیتی لینکولن سیتی
1395/12/22
تاتنهامتاتنهام 6 0 میلوال میلوال
1395/12/23
چلسیچلسی 1 0 منچستریونایتد منچستریونایتد
1396/02/02
چلسیچلسی 4 2 تاتنهام تاتنهام
1396/02/03
آرسنالآرسنال 2 1 منچسترسیتی منچسترسیتی
1396/03/06
آرسنالآرسنال 2 1 چلسی چلسی