لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید!

نمودار حذفی

یک چهارم نهایی
گرانوبل
0
مارسی
1
سوشو
3
نانت
2
نیمه نهایی
سوشو
0
مارسی
1
نهایی
مارسی
2
پاری سن ژرمن
4
نیمه نهایی
لوریان
0
پاری سن ژرمن
1
یک چهارم نهایی
سنت اتین
1
پاری سن ژرمن
3
لوریان
3
گازیلیک آژاکسیو
0

گلزنان برتر

6 زلاتان ابراهیموویچ منچستریونایتد
3 ادینسون كاوانی پاری سن ژرمن
خالد بوتائب گازیلیک آژاکسیو
2 انزو کریولی آنژه
فلورین توون مارسی
یوهان عادل نانت
1 لورن کوشیلنی آرسنال
بیلی کتکئو فوم فون آنژه
مورگان کامین اویان
داوید ویا بارسلونا

مسابقات

1394/10/14
نیسنیس 2 2 رن رن
1394/10/29
گازیلیک آژاکسیوگازیلیک آژاکسیو 3 0 گنگام گنگام
آنژهآنژه 1 2 بوردو بوردو
باستیاباستیا 1 1 سوشو سوشو
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 2 1 تولوز تولوز
1394/10/30
اویاناویان 1 3 موناکو موناکو
بولونیبولونی 1 1 لوریان لوریان
مارسیمارسی 2 0 مون پلیه مون پلیه
1394/11/20
سوشوسوشو 2 1 موناکو موناکو
1394/11/21
بوردوبوردو 3 4 نانت نانت
ترواتروا 1 2 سنت اتین سنت اتین
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 3 0 لیون لیون
1394/12/12
لوریانلوریان 3 0 گازیلیک آژاکسیو گازیلیک آژاکسیو
سوشوسوشو 3 2 نانت نانت
سنت اتینسنت اتین 1 3 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1394/12/13
گرانوبلگرانوبل 0 1 مارسی مارسی
1395/01/31
لوریانلوریان 0 1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1395/02/01
سوشوسوشو 0 1 مارسی مارسی
1395/03/01
مارسیمارسی 2 4 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن