لوگو آنتن از طریق اپلیکیشن آنتن مسابقات ورزشی روز دنیا را به صورت زنده تماشا کنید

گلزنان برتر

4 لابورد بوردو
ادینسون كاوانی پاری سن ژرمن
3 آنخل دی ماریا پاری سن ژرمن
کیلیان ام باپه موناکو
2 لوکاس مورا پاری سن ژرمن
تیاگو سیلوا پاری سن ژرمن
سولان پریوات گنگام
بوچیلا موناکو
امیلانو سالا نانت
ماندان نانسی

مسابقات

1395/06/02
سوشوسوشو 2 0 برس برس
1395/08/05
کلرمونتکلرمونت 1 2 مارسی مارسی
باستیاباستیا 1 1 گنگام گنگام
تولوزتولوز 1 0 اوسر اوسر
دیژوندیژون 1 1 سوشو سوشو
نانسینانسی 4 2 کان کان
رنرن 3 2 لوریان لوریان
1395/09/23
نانتنانت 3 1 مون پلیه مون پلیه
سوشوسوشو 1 1 مارسی مارسی
1395/09/24
بوردوبوردو 3 2 نیس نیس
لیونلیون 2 2 گنگام گنگام
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 3 1 لیل لیل
موناکوموناکو 7 0 رن رن
متزمتز 1 1 تولوز تولوز
سنت اتینسنت اتین 0 1 نانسی نانسی
1395/10/21
نانتنانت 0 2 نانسی نانسی
سوشوسوشو 1 1 موناکو موناکو
1395/10/22
بوردوبوردو 3 2 گنگام گنگام
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 2 0 متز متز
1395/11/05
بوردوبوردو 1 4 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1395/11/06
موناکوموناکو 1 0 نانسی نانسی
1396/01/12
موناکوموناکو 1 4 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن