سپاهان 1 استقلال
14 ' Essau Kanyenda
50 'Abia Nale
62 ' Essau Kanyenda
www.varzesh3.com