سپاهان 1 پرسپولیس
65 'Bongi Ntuli
www.varzesh3.com