بازی عربستان - تایلند

1395/06/11 22:00

عربستان

1 0

تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
1
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
10
10
کرنر
4
7
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
29
6
کرنر
2
6
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
3
پرتاب دستی
19