بازی برد باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
شهرداری گرگان
6 5 1 518-435 83 11
2
کاله
6 3 3 496-513 -17 9
3
اکسون
6 2 4 417-467 -50 8
4
صنعت مس رفسنجان
6 2 4 441-457 -16 8