آگهی دولتی

10 دی 1401 ساعت 00:00

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی  یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) جهت خرید 2دستگاه لیفتراک به شماره 2001001010000069 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس   www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ 07/10/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 15/10/1401

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 03/11/1401

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 04/11/1401

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:      
آدرس فرودگاه مهرآباد- خیابان معراج- ساختمان اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 61022463