حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آژاکس آژاکس 23 17 2 4 65 20 45 53
2 آلکمار آلکمار 23 16 2 5 48 17 31 50
3 فاینورد فاینورد 23 13 7 3 47 34 13 46
4 آیندهوون آیندهوون 24 13 6 5 52 27 25 45
5 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ 24 12 5 7 34 31 3 41
6 اوترخت اوترخت 23 11 5 7 44 31 13 38
7 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم 24 11 5 8 41 31 10 38
8 خرونینگن خرونینگن 24 10 5 9 26 22 4 35
9 هراکلس هراکلس 24 9 5 10 36 32 4 32
10 هیرنفین هیرنفین 24 7 9 8 37 36 1 30
11 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام 24 8 6 10 35 39 -4 30
12 امن امن 24 8 5 11 28 40 -12 29
13 توئنته توئنته 24 7 6 11 32 42 -10 27
14 فنلو فنلو 24 8 3 13 24 48 -24 27
15 سیتارد سیتارد 24 6 6 12 28 51 -23 24
16 زووله زووله 24 6 4 14 32 51 -19 22
17 دن هاخ دن هاخ 24 4 6 14 25 50 -25 18
18 والویک والویک 24 3 3 18 23 55 -32 12
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

15 دسرس هراکلس
14 برایان لینسن ویتسه آرنهایم
استیون برگویس فاینورد
12 بودائو آلکمار
اوساما ادریسی آلکمار
11 مالن آیندهوون
تیم ماتاوز ویتسه آرنهایم
پرومس آژاکس
10 پاولیدیس ویلم تیلبورگ
هاریس ووچکیچ توئنته

مسابقات

1398/05/11
زوولهزووله 1 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/05/12
امنامن 0 1 خرونینگن خرونینگن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 2 آژاکس آژاکس
توئنتهتوئنته 1 1 آیندهوون آیندهوون
فنلوفنلو 3 1 والویک والویک
1398/05/13
هراکلسهراکلس 0 4 هیرنفین هیرنفین
فاینوردفاینورد 2 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
دن هاخدن هاخ 2 4 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 4 0 سیتارد سیتارد
1398/05/18
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 1 فنلو فنلو
1398/05/19
خرونینگنخرونینگن 1 3 توئنته توئنته
آژاکسآژاکس 5 0 امن امن
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/05/20
سیتاردسیتارد 1 1 هراکلس هراکلس
هیرنفینهیرنفین 1 1 فاینورد فاینورد
والویکوالویک 0 2 آلکمار آلکمار
اوترختاوترخت 3 1 زووله زووله
آیندهوونآیندهوون 3 1 دن هاخ دن هاخ
1398/05/25
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 3 0 زووله زووله
1398/05/26
فنلوفنلو 1 4 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 1 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
امنامن 2 0 هیرنفین هیرنفین
1398/05/27
سیتاردسیتارد 2 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
توئنتهتوئنته 3 3 والویک والویک
فاینوردفاینورد 1 1 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 0 0 خرونینگن خرونینگن
هراکلسهراکلس 0 2 آیندهوون آیندهوون
1398/06/02
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 امن امن
هراکلسهراکلس 1 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
هیرنفینهیرنفین 0 0 توئنته توئنته
1398/06/03
والویکوالویک 0 3 دن هاخ دن هاخ
اوترختاوترخت 1 2 فنلو فنلو
زوولهزووله 2 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/06/08
امنامن 1 3 زووله زووله
1398/06/09
هیرنفینهیرنفین 1 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 1 2 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 1 0 فنلو فنلو
1398/06/10
توئنتهتوئنته 3 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 4 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 1 فاینورد فاینورد
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 آلکمار آلکمار
والویکوالویک 1 3 آیندهوون آیندهوون
1398/06/23
آژاکسآژاکس 4 1 هیرنفین هیرنفین
آلکمارآلکمار 5 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فنلوفنلو 2 1 خرونینگن خرونینگن
آیندهوونآیندهوون 5 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 3 1 امن امن
1398/06/24
زوولهزووله 6 2 والویک والویک
فاینوردفاینورد 3 2 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 4 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
سیتاردسیتارد 2 3 توئنته توئنته
1398/06/29
توئنتهتوئنته 2 3 هراکلس هراکلس
1398/06/30
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 0 والویک والویک
خرونینگنخرونینگن 2 0 زووله زووله
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 0 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 4 2 سیتارد سیتارد
1398/06/31
هیرنفینهیرنفین 1 1 اوترخت اوترخت
امنامن 3 3 فاینورد فاینورد
آیندهوونآیندهوون 1 1 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 0 1 آلکمار آلکمار
1398/07/03
آیندهوونآیندهوون 3 1 خرونینگن خرونینگن
آژاکسآژاکس 5 0 سیتارد سیتارد
1398/07/04
فاینوردفاینورد 0 3 آلکمار آلکمار
1398/07/05
امنامن 3 0 دن هاخ دن هاخ
1398/07/06
فنلوفنلو 0 3 هیرنفین هیرنفین
آژاکسآژاکس 2 0 خرونینگن خرونینگن
سیتاردسیتارد 0 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/07/07
والویکوالویک 1 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 2 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
زوولهزووله 0 4 آیندهوون آیندهوون
آلکمارآلکمار 2 0 هراکلس هراکلس
فاینوردفاینورد 5 1 توئنته توئنته
1398/07/12
خرونینگنخرونینگن 3 0 والویک والویک
1398/07/13
هراکلسهراکلس 2 0 امن امن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 1 توئنته توئنته
هیرنفینهیرنفین 1 0 زووله زووله
1398/07/14
دن هاخدن هاخ 0 2 آژاکس آژاکس
سیتاردسیتارد 4 2 فاینورد فاینورد
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 1 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 4 1 فنلو فنلو
1398/07/27
والویکوالویک 1 2 آژاکس آژاکس
آلکمارآلکمار 2 4 هیرنفین هیرنفین
توئنتهتوئنته 0 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
اوترختاوترخت 3 0 آیندهوون آیندهوون
فنلوفنلو 0 4 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/07/28
زوولهزووله 3 1 دن هاخ دن هاخ
امنامن 2 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فاینوردفاینورد 1 1 هراکلس هراکلس
1398/08/03
توئنتهتوئنته 4 1 امن امن
1398/08/04
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 والویک والویک
سیتاردسیتارد 4 1 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 0 2 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 4 0 زووله زووله
1398/08/05
هیرنفینهیرنفین 1 1 خرونینگن خرونینگن
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 2 اوترخت اوترخت
آیندهوونآیندهوون 0 4 آلکمار آلکمار
آژاکسآژاکس 4 0 فاینورد فاینورد
1398/08/10
زوولهزووله 2 4 آژاکس آژاکس
1398/08/11
والویکوالویک 2 0 هراکلس هراکلس
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 2 آیندهوون آیندهوون
آلکمارآلکمار 3 0 توئنته توئنته
1398/08/12
امنامن 2 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
خرونینگنخرونینگن 2 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
فنلوفنلو 0 3 فاینورد فاینورد
اوترختاوترخت 6 0 سیتارد سیتارد
دن هاخدن هاخ 1 1 هیرنفین هیرنفین
1398/08/17
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 2 خرونینگن خرونینگن
1398/08/18
هیرنفینهیرنفین 2 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
سیتاردسیتارد 1 0 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 6 1 فنلو فنلو
1398/08/19
آژاکسآژاکس 4 0 اوترخت اوترخت
توئنتهتوئنته 2 1 زووله زووله
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 آیندهوون آیندهوون
فاینوردفاینورد 3 2 والویک والویک
آلکمارآلکمار 3 0 امن امن
1398/09/02
اوترختاوترخت 0 3 آلکمار آلکمار
زوولهزووله 3 1 سیتارد سیتارد
آژاکسآژاکس 4 1 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 3 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/09/03
خرونینگنخرونینگن 1 1 فاینورد فاینورد
آیندهوونآیندهوون 2 1 هیرنفین هیرنفین
والویکوالویک 1 1 امن امن
فنلوفنلو 2 1 توئنته توئنته
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/09/08
هیرنفینهیرنفین 3 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/09/09
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 4 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
سیتاردسیتارد 1 0 خرونینگن خرونینگن
هراکلسهراکلس 4 0 دن هاخ دن هاخ
1398/09/10
توئنتهتوئنته 2 5 آژاکس آژاکس
اوترختاوترخت 0 1 والویک والویک
آلکمارآلکمار 1 0 فنلو فنلو
فاینوردفاینورد 1 0 زووله زووله
امنامن 1 1 آیندهوون آیندهوون
1398/09/15
آژاکسآژاکس 0 2 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/09/16
دن هاخدن هاخ 0 0 توئنته توئنته
فنلوفنلو 2 0 امن امن
آیندهوونآیندهوون 5 0 سیتارد سیتارد
زوولهزووله 0 3 آلکمار آلکمار
1398/09/17
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 0 0 فاینورد فاینورد
والویکوالویک 1 3 هیرنفین هیرنفین
خرونینگنخرونینگن 0 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 0 0 هراکلس هراکلس
1398/09/22
هیرنفینهیرنفین 1 2 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/09/23
دن هاخدن هاخ 1 1 خرونینگن خرونینگن
سیتاردسیتارد 3 2 والویک والویک
فنلوفنلو 1 2 زووله زووله
توئنتهتوئنته 0 3 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/09/24
امنامن 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فاینوردفاینورد 3 1 آیندهوون آیندهوون
آلکمارآلکمار 1 0 آژاکس آژاکس
هراکلسهراکلس 1 3 اوترخت اوترخت
1398/09/29
والویکوالویک 3 0 توئنته توئنته
1398/09/30
هیرنفینهیرنفین 1 1 هراکلس هراکلس
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 3 0 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 4 1 زووله زووله
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 0 سیتارد سیتارد
1398/10/01
آژاکسآژاکس 6 1 دن هاخ دن هاخ
اوترختاوترخت 1 2 فاینورد فاینورد
خرونینگنخرونینگن 2 0 امن امن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 3 0 فنلو فنلو
1398/10/27
زوولهزووله 3 3 اوترخت اوترخت
1398/10/28
سیتاردسیتارد 1 3 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
توئنتهتوئنته 0 0 خرونینگن خرونینگن
فاینوردفاینورد 3 1 هیرنفین هیرنفین
آلکمارآلکمار 1 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/10/29
فنلوفنلو 1 1 آیندهوون آیندهوون
آژاکسآژاکس 2 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
امنامن 1 0 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 2 0 والویک والویک
1398/11/04
اوترختاوترخت 4 0 دن هاخ دن هاخ
1398/11/05
هیرنفینهیرنفین 1 2 آلکمار آلکمار
هراکلسهراکلس 2 3 فاینورد فاینورد
والویکوالویک 1 2 فنلو فنلو
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 1 سیتارد سیتارد
1398/11/06
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 1 امن امن
خرونینگنخرونینگن 2 1 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 0 زووله زووله
آیندهوونآیندهوون 1 1 توئنته توئنته
1398/11/11
آلکمارآلکمار 4 0 والویک والویک
1398/11/12
دن هاخدن هاخ 0 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
فاینوردفاینورد 3 0 امن امن
توئنتهتوئنته 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
زوولهزووله 1 0 خرونینگن خرونینگن
1398/11/13
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 0 هراکلس هراکلس
فنلوفنلو 1 1 اوترخت اوترخت
سیتاردسیتارد 2 1 هیرنفین هیرنفین
آژاکسآژاکس 1 0 آیندهوون آیندهوون
1398/11/18
هراکلسهراکلس 2 0 سیتارد سیتارد
1398/11/19
خرونینگنخرونینگن 1 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
آیندهوونآیندهوون 3 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
هیرنفینهیرنفین 1 1 فنلو فنلو
والویکوالویک 0 0 زووله زووله
1398/11/20
اوترختاوترخت 14:45 آژاکس آژاکس
آلکمارآلکمار 17:00 فاینورد فاینورد
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 17:00 دن هاخ دن هاخ
امنامن 19:15 توئنته توئنته
1398/11/22
امنامن 2 0 توئنته توئنته
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 2 دن هاخ دن هاخ
1398/11/25
فنلوفنلو 1 0 هراکلس هراکلس
1398/11/26
توئنتهتوئنته 2 0 آلکمار آلکمار
دن هاخدن هاخ 0 3 آیندهوون آیندهوون
سیتاردسیتارد 0 0 امن امن
1398/11/27
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 4 2 هیرنفین هیرنفین
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 2 خرونینگن خرونینگن
آژاکسآژاکس 3 0 والویک والویک
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 1 اوترخت اوترخت
زوولهزووله 3 4 فاینورد فاینورد
1398/12/02
والویکوالویک 0 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/12/03
امنامن 4 2 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
هیرنفینهیرنفین 2 2 دن هاخ دن هاخ
فاینوردفاینورد 2 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 0 1 فنلو فنلو
1398/12/04
اوترختاوترخت 2 1 توئنته توئنته
آلکمارآلکمار 2 0 زووله زووله
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 2 آیندهوون آیندهوون
هراکلسهراکلس 1 0 آژاکس آژاکس
1398/12/09
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 22:30 خرونینگن خرونینگن