حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آژاکس آژاکس 13 11 2 0 43 9 34 35
2 آلکمار آلکمار 13 9 2 2 31 8 23 29
3 آیندهوون آیندهوون 13 7 3 3 29 17 12 24
4 اوترخت اوترخت 13 7 2 4 28 18 10 23
5 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم 13 7 2 4 24 19 5 23
6 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ 13 7 1 5 16 18 -2 22
7 هراکلس هراکلس 13 6 3 4 24 18 6 21
8 هیرنفین هیرنفین 13 5 6 2 20 14 6 21
9 خرونینگن خرونینگن 13 6 2 5 17 14 3 20
10 فاینورد فاینورد 13 5 5 3 25 24 1 20
11 توئنته توئنته 13 5 3 5 23 24 -1 18
12 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام 13 4 4 5 22 24 -2 16
13 امن امن 13 4 1 8 16 28 -12 13
14 سیتارد سیتارد 13 3 3 7 18 32 -14 12
15 دن هاخ دن هاخ 13 3 1 9 14 23 -9 10
16 زووله زووله 13 3 1 9 19 32 -13 10
17 فنلو فنلو 13 3 0 10 12 37 -25 9
18 والویک والویک 13 1 1 11 14 36 -22 4
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

10 مالن آیندهوون
8 پرومس آژاکس
دسرس هراکلس
7 دوشان تادیچ آژاکس
برایان لینسن ویتسه آرنهایم
استیون برگویس فاینورد
بودائو آلکمار
هاریس ووچکیچ توئنته
6 اوساما ادریسی آلکمار
کوپمینرس آلکمار

مسابقات

1398/05/11
زوولهزووله 1 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/05/12
امنامن 0 1 خرونینگن خرونینگن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 2 آژاکس آژاکس
توئنتهتوئنته 1 1 آیندهوون آیندهوون
فنلوفنلو 3 1 والویک والویک
1398/05/13
هراکلسهراکلس 0 4 هیرنفین هیرنفین
فاینوردفاینورد 2 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
دن هاخدن هاخ 2 4 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 4 0 سیتارد سیتارد
1398/05/18
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 1 فنلو فنلو
1398/05/19
خرونینگنخرونینگن 1 3 توئنته توئنته
آژاکسآژاکس 5 0 امن امن
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/05/20
سیتاردسیتارد 1 1 هراکلس هراکلس
هیرنفینهیرنفین 1 1 فاینورد فاینورد
والویکوالویک 0 2 آلکمار آلکمار
اوترختاوترخت 3 1 زووله زووله
آیندهوونآیندهوون 3 1 دن هاخ دن هاخ
1398/05/25
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 3 0 زووله زووله
1398/05/26
فنلوفنلو 1 4 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 1 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
امنامن 2 0 هیرنفین هیرنفین
1398/05/27
سیتاردسیتارد 2 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
توئنتهتوئنته 3 3 والویک والویک
فاینوردفاینورد 1 1 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 0 0 خرونینگن خرونینگن
هراکلسهراکلس 0 2 آیندهوون آیندهوون
1398/06/02
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 امن امن
هراکلسهراکلس 1 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
هیرنفینهیرنفین 0 0 توئنته توئنته
1398/06/03
والویکوالویک 0 3 دن هاخ دن هاخ
اوترختاوترخت 1 2 فنلو فنلو
زوولهزووله 2 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/06/08
امنامن 1 3 زووله زووله
1398/06/09
هیرنفینهیرنفین 1 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 1 2 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 1 0 فنلو فنلو
1398/06/10
توئنتهتوئنته 3 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 4 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 1 فاینورد فاینورد
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 آلکمار آلکمار
والویکوالویک 1 3 آیندهوون آیندهوون
1398/06/23
آژاکسآژاکس 4 1 هیرنفین هیرنفین
آلکمارآلکمار 5 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فنلوفنلو 2 1 خرونینگن خرونینگن
آیندهوونآیندهوون 5 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 3 1 امن امن
1398/06/24
زوولهزووله 6 2 والویک والویک
فاینوردفاینورد 3 2 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 4 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
سیتاردسیتارد 2 3 توئنته توئنته
1398/06/29
توئنتهتوئنته 2 3 هراکلس هراکلس
1398/06/30
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 0 والویک والویک
خرونینگنخرونینگن 2 0 زووله زووله
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 0 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 4 2 سیتارد سیتارد
1398/06/31
هیرنفینهیرنفین 1 1 اوترخت اوترخت
امنامن 3 3 فاینورد فاینورد
آیندهوونآیندهوون 1 1 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 0 1 آلکمار آلکمار
1398/07/03
آیندهوونآیندهوون 3 1 خرونینگن خرونینگن
آژاکسآژاکس 5 0 سیتارد سیتارد
1398/07/04
فاینوردفاینورد 0 3 آلکمار آلکمار
1398/07/05
امنامن 3 0 دن هاخ دن هاخ
1398/07/06
فنلوفنلو 0 3 هیرنفین هیرنفین
آژاکسآژاکس 2 0 خرونینگن خرونینگن
سیتاردسیتارد 0 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/07/07
والویکوالویک 1 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 2 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
زوولهزووله 0 4 آیندهوون آیندهوون
آلکمارآلکمار 2 0 هراکلس هراکلس
فاینوردفاینورد 5 1 توئنته توئنته
1398/07/12
خرونینگنخرونینگن 3 0 والویک والویک
1398/07/13
هراکلسهراکلس 2 0 امن امن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 1 توئنته توئنته
هیرنفینهیرنفین 1 0 زووله زووله
1398/07/14
دن هاخدن هاخ 0 2 آژاکس آژاکس
سیتاردسیتارد 4 2 فاینورد فاینورد
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 1 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 4 1 فنلو فنلو
1398/07/27
والویکوالویک 1 2 آژاکس آژاکس
آلکمارآلکمار 2 4 هیرنفین هیرنفین
توئنتهتوئنته 0 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
اوترختاوترخت 3 0 آیندهوون آیندهوون
فنلوفنلو 0 4 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/07/28
زوولهزووله 3 1 دن هاخ دن هاخ
امنامن 2 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فاینوردفاینورد 1 1 هراکلس هراکلس
1398/08/03
توئنتهتوئنته 4 1 امن امن
1398/08/04
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 والویک والویک
سیتاردسیتارد 4 1 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 0 2 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 4 0 زووله زووله
1398/08/05
هیرنفینهیرنفین 1 1 خرونینگن خرونینگن
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 2 اوترخت اوترخت
آیندهوونآیندهوون 0 4 آلکمار آلکمار
آژاکسآژاکس 4 0 فاینورد فاینورد
1398/08/10
زوولهزووله 2 4 آژاکس آژاکس
1398/08/11
والویکوالویک 2 0 هراکلس هراکلس
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 2 آیندهوون آیندهوون
آلکمارآلکمار 3 0 توئنته توئنته
1398/08/12
امنامن 2 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
خرونینگنخرونینگن 2 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
فنلوفنلو 0 3 فاینورد فاینورد
اوترختاوترخت 6 0 سیتارد سیتارد
دن هاخدن هاخ 1 1 هیرنفین هیرنفین
1398/08/17
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 2 خرونینگن خرونینگن
1398/08/18
هیرنفینهیرنفین 2 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
سیتاردسیتارد 1 0 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 6 1 فنلو فنلو
1398/08/19
آژاکسآژاکس 4 0 اوترخت اوترخت
توئنتهتوئنته 2 1 زووله زووله
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 آیندهوون آیندهوون
فاینوردفاینورد 3 2 والویک والویک
آلکمارآلکمار 3 0 امن امن