حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آژاکس آژاکس 10 8 2 0 31 7 24 26
2 آیندهوون آیندهوون 10 7 2 1 26 9 17 23
3 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم 10 7 2 1 22 13 9 23
4 آلکمار آلکمار 10 6 2 2 21 8 13 20
5 اوترخت اوترخت 10 5 2 3 20 13 7 17
6 هیرنفین هیرنفین 10 4 4 2 16 11 5 16
7 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ 10 5 1 4 12 14 -2 16
8 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام 10 4 3 3 18 18 0 15
9 هراکلس هراکلس 10 4 3 3 14 15 -1 15
10 فاینورد فاینورد 10 3 5 2 19 18 1 14
11 خرونینگن خرونینگن 10 4 1 5 12 12 0 13
12 توئنته توئنته 10 3 3 4 17 19 -2 12
13 زووله زووله 10 3 1 6 16 22 -6 10
14 امن امن 10 3 1 6 13 20 -7 10
15 فنلو فنلو 10 3 0 7 10 24 -14 9
16 دن هاخ دن هاخ 10 2 0 8 11 21 -10 6
17 سیتارد سیتارد 10 1 3 6 13 25 -12 6
18 والویک والویک 10 0 1 9 9 31 -22 1
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

10 مالن آیندهوون
6 اوساما ادریسی آلکمار
برایان لینسن ویتسه آرنهایم
دوشان تادیچ آژاکس
پاولیدیس ویلم تیلبورگ
پرومس آژاکس
5 آیتور کانتالاپیدرا توئنته
دسرس هراکلس
رضا قوچان نژاد زووله
کلاس یان هونتلار آژاکس

مسابقات

1398/05/11
زوولهزووله 1 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1398/05/12
امنامن 0 1 خرونینگن خرونینگن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 2 آژاکس آژاکس
توئنتهتوئنته 1 1 آیندهوون آیندهوون
فنلوفنلو 3 1 والویک والویک
1398/05/13
هراکلسهراکلس 0 4 هیرنفین هیرنفین
فاینوردفاینورد 2 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
دن هاخدن هاخ 2 4 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 4 0 سیتارد سیتارد
1398/05/18
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 1 فنلو فنلو
1398/05/19
خرونینگنخرونینگن 1 3 توئنته توئنته
آژاکسآژاکس 5 0 امن امن
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/05/20
سیتاردسیتارد 1 1 هراکلس هراکلس
هیرنفینهیرنفین 1 1 فاینورد فاینورد
والویکوالویک 0 2 آلکمار آلکمار
اوترختاوترخت 3 1 زووله زووله
آیندهوونآیندهوون 3 1 دن هاخ دن هاخ
1398/05/25
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 3 0 زووله زووله
1398/05/26
فنلوفنلو 1 4 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 1 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
امنامن 2 0 هیرنفین هیرنفین
1398/05/27
سیتاردسیتارد 2 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
توئنتهتوئنته 3 3 والویک والویک
فاینوردفاینورد 1 1 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 0 0 خرونینگن خرونینگن
هراکلسهراکلس 0 2 آیندهوون آیندهوون
1398/06/02
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 امن امن
هراکلسهراکلس 1 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
هیرنفینهیرنفین 0 0 توئنته توئنته
1398/06/03
والویکوالویک 0 3 دن هاخ دن هاخ
اوترختاوترخت 1 2 فنلو فنلو
زوولهزووله 2 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/06/08
امنامن 1 3 زووله زووله
1398/06/09
هیرنفینهیرنفین 1 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 1 2 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 1 0 فنلو فنلو
1398/06/10
توئنتهتوئنته 3 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 4 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 1 فاینورد فاینورد
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 آلکمار آلکمار
والویکوالویک 1 3 آیندهوون آیندهوون
1398/06/23
آژاکسآژاکس 4 1 هیرنفین هیرنفین
آلکمارآلکمار 5 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فنلوفنلو 2 1 خرونینگن خرونینگن
آیندهوونآیندهوون 5 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 3 1 امن امن
1398/06/24
زوولهزووله 6 2 والویک والویک
فاینوردفاینورد 3 2 دن هاخ دن هاخ
هراکلسهراکلس 4 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
سیتاردسیتارد 2 3 توئنته توئنته
1398/06/29
توئنتهتوئنته 2 3 هراکلس هراکلس
1398/06/30
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 0 والویک والویک
خرونینگنخرونینگن 2 0 زووله زووله
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 0 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 4 2 سیتارد سیتارد
1398/06/31
هیرنفینهیرنفین 1 1 اوترخت اوترخت
امنامن 3 3 فاینورد فاینورد
آیندهوونآیندهوون 1 1 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 0 1 آلکمار آلکمار
1398/07/03
آیندهوونآیندهوون 3 1 خرونینگن خرونینگن
آژاکسآژاکس 5 0 سیتارد سیتارد
1398/07/04
فاینوردفاینورد 0 3 آلکمار آلکمار
1398/07/05
امنامن 3 0 دن هاخ دن هاخ
1398/07/06
فنلوفنلو 0 3 هیرنفین هیرنفین
آژاکسآژاکس 2 0 خرونینگن خرونینگن
سیتاردسیتارد 0 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1398/07/07
والویکوالویک 1 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 2 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
زوولهزووله 0 4 آیندهوون آیندهوون
آلکمارآلکمار 2 0 هراکلس هراکلس
فاینوردفاینورد 5 1 توئنته توئنته
1398/07/12
خرونینگنخرونینگن 3 0 والویک والویک
1398/07/13
هراکلسهراکلس 2 0 امن امن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 اوترخت اوترخت
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 1 توئنته توئنته
هیرنفینهیرنفین 1 0 زووله زووله
1398/07/14
دن هاخدن هاخ 0 2 آژاکس آژاکس
سیتاردسیتارد 4 2 فاینورد فاینورد
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 1 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 4 1 فنلو فنلو
1398/07/27
والویکوالویک 1 2 آژاکس آژاکس
آلکمارآلکمار 2 4 هیرنفین هیرنفین
توئنتهتوئنته 0 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
اوترختاوترخت 3 0 آیندهوون آیندهوون
فنلوفنلو 0 4 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1398/07/28
زوولهزووله 3 1 دن هاخ دن هاخ
امنامن 2 1 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فاینوردفاینورد 1 1 هراکلس هراکلس