جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آژاکس آژاکس 34 28 4 2 102 23 79 88
2 آیندهوون آیندهوون 34 21 9 4 74 35 39 72
3 آلکمار آلکمار 34 21 8 5 75 41 34 71
4 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم 34 18 7 9 52 38 14 61
5 فاینورد فاینورد 34 16 11 7 64 36 28 59
6 اوترخت اوترخت 34 13 14 7 52 41 11 53
7 خرونینگن خرونینگن 34 14 8 12 40 37 3 50
8 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام 34 13 8 13 49 48 1 47
9 هراکلس هراکلس 34 12 8 14 42 53 -11 44
10 توئنته توئنته 34 10 11 13 48 50 -2 41
11 سیتارد سیتارد 34 12 5 17 50 58 -8 41
12 هیرنفین هیرنفین 34 9 12 13 43 49 -6 39
13 زووله زووله 34 9 11 14 44 53 -9 38
14 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ 34 8 7 19 40 68 -28 31
15 والویک والویک 34 7 9 18 33 55 -22 30
16 امن امن 34 7 9 18 40 68 -28 30
17 فنلو فنلو 34 6 5 23 43 91 -48 23
18 دن هاخ دن هاخ 34 4 10 20 29 76 -47 22
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1399/06/22
هیرنفینهیرنفین 2 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
زوولهزووله 0 2 فاینورد فاینورد
توئنتهتوئنته 2 0 سیتارد سیتارد
1399/06/23
امنامن 3 5 فنلو فنلو
هراکلسهراکلس 2 0 دن هاخ دن هاخ
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 0 1 آژاکس آژاکس
والویکوالویک 0 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
خرونینگنخرونینگن 1 3 آیندهوون آیندهوون
1399/06/28
فنلوفنلو 1 1 اوترخت اوترخت
1399/06/29
آلکمارآلکمار 1 1 زووله زووله
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
آیندهوونآیندهوون 2 1 امن امن
سیتاردسیتارد 1 3 هیرنفین هیرنفین
1399/06/30
دن هاخدن هاخ 0 1 خرونینگن خرونینگن
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 4 0 هراکلس هراکلس
فاینوردفاینورد 1 1 توئنته توئنته
آژاکسآژاکس 3 0 والویک والویک
1399/07/04
توئنتهتوئنته 3 1 خرونینگن خرونینگن
1399/07/05
زوولهزووله 4 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
سیتاردسیتارد 3 3 آلکمار آلکمار
هیرنفینهیرنفین 1 0 فنلو فنلو
آژاکسآژاکس 2 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1399/07/06
فاینوردفاینورد 4 2 دن هاخ دن هاخ
اوترختاوترخت 3 1 والویک والویک
هراکلسهراکلس 1 1 آیندهوون آیندهوون
امنامن 1 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1399/07/11
اوترختاوترخت 1 1 هیرنفین هیرنفین
1399/07/12
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 3 0 هراکلس هراکلس
والویکوالویک 20:15 زووله زووله
فنلوفنلو 1 2 دن هاخ دن هاخ
توئنتهتوئنته 1 1 امن امن
1399/07/13
خرونینگنخرونینگن 1 0 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 4 فاینورد فاینورد
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 4 4 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 2 0 سیتارد سیتارد
1399/07/26
هراکلسهراکلس 0 1 والویک والویک
آلکمارآلکمار 2 2 فنلو فنلو
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 3 توئنته توئنته
1399/07/27
فاینوردفاینورد 1 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
آژاکسآژاکس 5 1 هیرنفین هیرنفین
دن هاخدن هاخ 0 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
خرونینگنخرونینگن 0 0 اوترخت اوترخت
زوولهزووله 0 3 آیندهوون آیندهوون
امنامن 2 2 سیتارد سیتارد
1399/07/30
والویکوالویک 1 1 زووله زووله
1399/08/03
فنلوفنلو 0 13 آژاکس آژاکس
اوترختاوترخت 2 1 توئنته توئنته
زوولهزووله 0 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
هیرنفینهیرنفین 4 0 امن امن
1399/08/04
سیتاردسیتارد 1 3 خرونینگن خرونینگن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 آیندهوون آیندهوون
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 1 هراکلس هراکلس
والویکوالویک 2 2 فاینورد فاینورد
دن هاخدن هاخ 2 2 آلکمار آلکمار
1399/08/10
توئنتهتوئنته 5 1 زووله زووله
آژاکسآژاکس 5 2 سیتارد سیتارد
خرونینگنخرونینگن 2 1 فنلو فنلو
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 3 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1399/08/11
هراکلسهراکلس 4 1 اوترخت اوترخت
امنامن 2 3 فاینورد فاینورد
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 4 هیرنفین هیرنفین
آیندهوونآیندهوون 4 0 دن هاخ دن هاخ
آلکمارآلکمار 3 0 والویک والویک
1399/08/16
سیتاردسیتارد 2 2 زووله زووله
1399/08/17
دن هاخدن هاخ 2 4 توئنته توئنته
فنلوفنلو 3 2 هراکلس هراکلس
والویکوالویک 0 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/08/18
اوترختاوترخت 0 3 آژاکس آژاکس
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 3 1 امن امن
فاینوردفاینورد 2 0 خرونینگن خرونینگن
هیرنفینهیرنفین 0 3 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 3 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1399/09/01
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 فنلو فنلو
خرونینگنخرونینگن 1 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
زوولهزووله 1 1 اوترخت اوترخت
1399/09/02
آژاکسآژاکس 5 0 هراکلس هراکلس
سیتاردسیتارد 1 3 فاینورد فاینورد
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 6 0 دن هاخ دن هاخ
توئنتهتوئنته 1 1 آیندهوون آیندهوون
والویکوالویک 1 1 هیرنفین هیرنفین
آلکمارآلکمار 1 0 امن امن
1399/09/07
توئنتهتوئنته 0 2 والویک والویک
1399/09/08
امنامن 0 5 آژاکس آژاکس
دن هاخدن هاخ 1 1 هیرنفین هیرنفین
فنلوفنلو 2 2 زووله زووله
1399/09/09
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 0 سیتارد سیتارد
فاینوردفاینورد 1 1 اوترخت اوترخت
خرونینگنخرونینگن 1 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
هراکلسهراکلس 1 2 آلکمار آلکمار
آیندهوونآیندهوون 1 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/09/14
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 1 امن امن
1399/09/15
والویکوالویک 3 2 فنلو فنلو
سیتاردسیتارد 3 2 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
آژاکسآژاکس 1 2 توئنته توئنته
زوولهزووله 2 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1399/09/16
فاینوردفاینورد 0 0 هراکلس هراکلس
آلکمارآلکمار 1 2 خرونینگن خرونینگن
اوترختاوترخت 1 1 دن هاخ دن هاخ
هیرنفینهیرنفین 2 2 آیندهوون آیندهوون
1399/09/21
هراکلسهراکلس 1 2 سیتارد سیتارد
1399/09/22
خرونینگنخرونینگن 2 0 والویک والویک
امنامن 1 1 دن هاخ دن هاخ
آژاکسآژاکس 4 0 زووله زووله
1399/09/23
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 1 هیرنفین هیرنفین
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 3 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فنلوفنلو 0 3 فاینورد فاینورد
آیندهوونآیندهوون 2 1 اوترخت اوترخت
توئنتهتوئنته 1 3 آلکمار آلکمار
1399/09/28
زوولهزووله 0 0 امن امن
1399/09/29
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 3 خرونینگن خرونینگن
فنلوفنلو 1 2 توئنته توئنته
والویکوالویک 1 4 آیندهوون آیندهوون
اوترختاوترخت 1 1 سیتارد سیتارد
1399/09/30
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 0 فاینورد فاینورد
هیرنفینهیرنفین 1 2 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 2 4 آژاکس آژاکس
آلکمارآلکمار 5 3 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1399/10/02
سیتاردسیتارد 2 1 والویک والویک
امنامن 2 3 اوترخت اوترخت
آیندهوونآیندهوون 4 1 فنلو فنلو
توئنتهتوئنته 0 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/10/03
آلکمارآلکمار 3 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 1 آژاکس آژاکس
خرونینگنخرونینگن 0 1 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 0 2 زووله زووله
فاینوردفاینورد 3 0 هیرنفین هیرنفین
1399/10/07
اوترختاوترخت 2 2 آلکمار آلکمار
1399/10/20
والویکوالویک 0 1 دن هاخ دن هاخ
امنامن 1 4 توئنته توئنته
زوولهزووله 1 1 آلکمار آلکمار
هراکلسهراکلس 0 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اوترختاوترخت 2 2 خرونینگن خرونینگن
1399/10/21
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 0 2 فاینورد فاینورد
هیرنفینهیرنفین 1 3 سیتارد سیتارد
فنلوفنلو 2 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
آژاکسآژاکس 2 2 آیندهوون آیندهوون
1399/10/23
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 0 اوترخت اوترخت
هراکلسهراکلس 4 0 امن امن
1399/10/24
آیندهوونآیندهوون 1 3 آلکمار آلکمار
سیتاردسیتارد 0 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
دن هاخدن هاخ 1 4 فنلو فنلو
فاینوردفاینورد 1 0 زووله زووله
1399/10/25
هیرنفینهیرنفین 1 1 والویک والویک
توئنتهتوئنته 1 3 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 3 خرونینگن خرونینگن
1399/10/27
امنامن 1 4 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 3 5 آیندهوون آیندهوون
زوولهزووله 0 2 سیتارد سیتارد
اوترختاوترخت 2 0 هراکلس هراکلس
آلکمارآلکمار 2 1 دن هاخ دن هاخ
1399/10/28
والویکوالویک 1 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
خرونینگنخرونینگن 2 2 توئنته توئنته
فنلوفنلو 1 1 هیرنفین هیرنفین
آژاکسآژاکس 1 0 فاینورد فاینورد
1399/11/03
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 3 زووله زووله
1399/11/04
دن هاخدن هاخ 0 0 امن امن
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 0 خرونینگن خرونینگن
آیندهوونآیندهوون 2 0 والویک والویک
هراکلسهراکلس 1 0 هیرنفین هیرنفین
1399/11/05
سیتاردسیتارد 1 2 آژاکس آژاکس
توئنتهتوئنته 0 1 فنلو فنلو
اوترختاوترخت 1 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
فاینوردفاینورد 2 3 آلکمار آلکمار
1399/11/07
زوولهزووله 2 2 هراکلس هراکلس
امنامن 0 2 آیندهوون آیندهوون
خرونینگنخرونینگن 3 0 دن هاخ دن هاخ
1399/11/08
آلکمارآلکمار 0 1 اوترخت اوترخت
والویکوالویک 1 2 سیتارد سیتارد
فنلوفنلو 4 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
هیرنفینهیرنفین 3 0 فاینورد فاینورد
1399/11/09
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 0 0 توئنته توئنته
آژاکسآژاکس 3 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1399/11/11
هراکلسهراکلس 1 0 خرونینگن خرونینگن
اوترختاوترخت 3 3 زووله زووله
سیتاردسیتارد 3 2 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 1 والویک والویک
1399/11/12
توئنتهتوئنته 0 0 هیرنفین هیرنفین
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 0 امن امن
فاینوردفاینورد 3 1 آیندهوون آیندهوون
دن هاخدن هاخ 1 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
آلکمارآلکمار 0 3 آژاکس آژاکس
1399/11/17
سیتاردسیتارد 0 1 هراکلس هراکلس
1399/11/18
امنامن 0 1 آلکمار آلکمار
زوولهزووله 1 1 والویک والویک
آیندهوونآیندهوون 3 0 توئنته توئنته
هیرنفینهیرنفین 1 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1399/11/19
آژاکسآژاکس 14:45 اوترخت اوترخت
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 17:00 دن هاخ دن هاخ
خرونینگنخرونینگن 17:00 فاینورد فاینورد
فنلوفنلو 19:15 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/11/24
والویکوالویک 1 0 امن امن
1399/11/25
خرونینگنخرونینگن 1 0 زووله زووله
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 1 2 سیتارد سیتارد
دن هاخدن هاخ 2 2 آیندهوون آیندهوون
هراکلسهراکلس 0 2 آژاکس آژاکس
1399/11/26
آلکمارآلکمار 3 1 هیرنفین هیرنفین
اوترختاوترخت 3 1 فنلو فنلو
فاینوردفاینورد 5 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 0 2 توئنته توئنته
1399/12/01
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 6 اوترخت اوترخت
1399/12/02
امنامن 3 2 زووله زووله
فنلوفنلو 1 4 آلکمار آلکمار
سیتاردسیتارد 2 0 دن هاخ دن هاخ
1399/12/03
توئنتهتوئنته 2 2 فاینورد فاینورد
هیرنفینهیرنفین 1 1 خرونینگن خرونینگن
والویکوالویک 3 0 هراکلس هراکلس
آیندهوونآیندهوون 3 1 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
آژاکسآژاکس 4 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/12/06
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 1 دن هاخ دن هاخ
خرونینگنخرونینگن 0 0 فاینورد فاینورد
1399/12/08
زوولهزووله 4 1 هیرنفین هیرنفین
1399/12/09
اوترختاوترخت 0 1 امن امن
دن هاخدن هاخ 0 0 والویک والویک
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 4 1 فنلو فنلو
هراکلسهراکلس 2 2 توئنته توئنته
1399/12/10
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 0 2 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
خرونینگنخرونینگن 1 0 سیتارد سیتارد
آیندهوونآیندهوون 1 1 آژاکس آژاکس
آلکمارآلکمار 4 2 فاینورد فاینورد
1399/12/15
امنامن 1 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/12/16
فاینوردفاینورد 6 0 فنلو فنلو
توئنتهتوئنته 1 1 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
هیرنفینهیرنفین 3 0 دن هاخ دن هاخ
والویکوالویک 1 2 اوترخت اوترخت
1399/12/17
آژاکسآژاکس 3 1 خرونینگن خرونینگن
هراکلسهراکلس 2 1 زووله زووله
سیتاردسیتارد 1 3 آیندهوون آیندهوون
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 آلکمار آلکمار
1399/12/19
فنلوفنلو 0 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
1399/12/23
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 3 1 هیرنفین هیرنفین
دن هاخدن هاخ 1 2 هراکلس هراکلس
خرونینگنخرونینگن 1 1 امن امن
آلکمارآلکمار 4 1 توئنته توئنته
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 0 والویک والویک
1399/12/24
فنلوفنلو 1 3 سیتارد سیتارد
اوترختاوترخت 1 3 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
آیندهوونآیندهوون 1 1 فاینورد فاینورد
زوولهزووله 0 2 آژاکس آژاکس
1399/12/29
هیرنفینهیرنفین 0 0 توئنته توئنته
1399/12/30
سیتاردسیتارد 0 1 اوترخت اوترخت
فاینوردفاینورد 1 1 امن امن
والویکوالویک 3 1 خرونینگن خرونینگن
1400/01/01
زوولهزووله 2 1 فنلو فنلو
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 0 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
آلکمارآلکمار 2 0 آیندهوون آیندهوون
هراکلسهراکلس 1 1 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
آژاکسآژاکس 5 0 دن هاخ دن هاخ
1400/01/14
فنلوفنلو 0 1 خرونینگن خرونینگن
توئنتهتوئنته 1 2 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 1 آلکمار آلکمار
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 3 2 زووله زووله
1400/01/15
فاینوردفاینورد 2 0 سیتارد سیتارد
آیندهوونآیندهوون 3 0 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 1 4 اوترخت اوترخت
هیرنفینهیرنفین 1 2 آژاکس آژاکس
امنامن 3 1 والویک والویک
1400/01/20
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 0 0 دن هاخ دن هاخ
1400/01/21
هراکلسهراکلس 4 0 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
سیتاردسیتارد 1 3 امن امن
آلکمارآلکمار 2 0 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
زوولهزووله 1 0 توئنته توئنته
1400/01/22
اوترختاوترخت 1 2 فاینورد فاینورد
خرونینگنخرونینگن 0 2 هیرنفین هیرنفین
فنلوفنلو 0 2 آیندهوون آیندهوون
والویکوالویک 0 1 آژاکس آژاکس
1400/02/02
آژاکسآژاکس 1 1 اوترخت اوترخت
1400/02/03
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 1 0 والویک والویک
1400/02/04
هیرنفینهیرنفین 0 2 زووله زووله
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 2 0 فنلو فنلو
آیندهوونآیندهوون 1 0 خرونینگن خرونینگن
1400/02/05
امنامن 3 1 هراکلس هراکلس
دن هاخدن هاخ 0 3 سیتارد سیتارد
آژاکسآژاکس 2 0 آلکمار آلکمار
توئنتهتوئنته 1 2 اوترخت اوترخت
فاینوردفاینورد 0 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1400/02/11
هراکلسهراکلس 4 0 فنلو فنلو
سیتاردسیتارد 3 0 توئنته توئنته
والویکوالویک 1 3 آلکمار آلکمار
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 2 1 زووله زووله
اوترختاوترخت 3 2 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
1400/02/12
دن هاخدن هاخ 3 2 فاینورد فاینورد
خرونینگنخرونینگن 1 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
آژاکسآژاکس 4 0 امن امن
آیندهوونآیندهوون 2 2 هیرنفین هیرنفین
1400/02/17
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 3 0 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
1400/02/18
توئنتهتوئنته 1 1 هراکلس هراکلس
هیرنفینهیرنفین 0 0 اوترخت اوترخت
آلکمارآلکمار 1 0 سیتارد سیتارد
فنلوفنلو 3 3 والویک والویک
1400/02/19
امنامن 0 4 خرونینگن خرونینگن
زوولهزووله 0 1 دن هاخ دن هاخ
فاینوردفاینورد 0 3 آژاکس آژاکس
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 0 2 آیندهوون آیندهوون
1400/02/23
خرونینگنخرونینگن 0 0 آلکمار آلکمار
دن هاخدن هاخ 1 4 ویلم تیلبورگ ویلم تیلبورگ
سیتاردسیتارد 3 3 ویتسه آرنهایم ویتسه آرنهایم
امنامن 3 1 هیرنفین هیرنفین
والویکوالویک 2 1 توئنته توئنته
اسپارتا روترداماسپارتا روتردام 0 0 اوترخت اوترخت
آژاکسآژاکس 3 1 فنلو فنلو
آیندهوونآیندهوون 4 2 زووله زووله
هراکلسهراکلس 1 1 فاینورد فاینورد
1400/02/26
ویتسه آرنهایمویتسه آرنهایم 1 3 آژاکس آژاکس
هیرنفینهیرنفین 1 2 اسپارتا روتردام اسپارتا روتردام
توئنتهتوئنته 3 2 دن هاخ دن هاخ
زوولهزووله 1 0 خرونینگن خرونینگن
فاینوردفاینورد 3 0 والویک والویک
اوترختاوترخت 1 1 آیندهوون آیندهوون
ویلم تیلبورگویلم تیلبورگ 2 1 سیتارد سیتارد
آلکمارآلکمار 5 0 هراکلس هراکلس
فنلوفنلو 0 4 امن امن

گلزنان برتر

26 جیاکوماکیس فنلو
19 مالن آیندهوون
18 استیون برگویس فاینورد
16 دانیل وس توئنته
رای ویلوئت هراکلس
15 بودائو آلکمار
14 هنک ورمان هیرنفین
کوپمینرس آلکمار
دوشان تادیچ آژاکس
تای اسپارتا روتردام

آخرین اخبار

تقویت خط میانی

قدم بعدی بارسلونا پس از رسمی شدن انتقال دیپای

بارسا پس از عقد قرارداد رسمی با ممفیس دیپای، شروع به بررسی گزینه های خود برای تقویت خط میانی خواهد کرد.

زودتر از زمان موعد اوج نگیریم 

هلند و پدیده ای که همه را هاج و واج کرد 

به گفته دی بوئر، مشکل حفظ توپ قابل حل بوده و هلند می تواند در مالکیت توپ، عملکرد بهتری داشته باشد اما به قول آقای سرمربی، این تیم نباید خیلی زودتر از موعد هم اوج بگیرد

اشتباه عجیب ستاره هلند؛ فراموشی تیم فعلی!

ماتیس دی لیخت، مدافع جوان تیم ملی هلند برای لحظاتی تصور کرد هنوز برای تیم آژاکس بازی می کند.

حمله فان باستن به مدافع ملی پوش

انگار دی لیخت در یوونتوس هیچ چیز یاد نگرفته است

اسطوره فوتبال هلند معتقد است ماتایس دی لیخت مهره دفاعی اطمینان بخشی محسوب نمی شود.

با دومین گل در یورو؛

دامفریس، ستاره غیرمنتظره هلند در یورو (عکس)

دنزل دامفریس، وینگ-بک جوان تیم ملی هلند، در دومین بازی متوالی خود در یورو 2020 گلزنی کرد.

پس از صدرنشینی در گروه C؛

دی‌بوئر: هلند می‌تواند هر تیمی را شکست دهد

شب گذشته هلند 2-0 برابر اتریش به پیروزی رسید تا فرانک دی بوئر، سرمربی این تیم، بگوید که هلندی ها می توانند هر تیمی را در یورو 2020 شکست دهند.

هلند 2-0 اتریش: صعود نارنجی‌ها هم قطعی شد

تیم ملی هلند با پیروزی 2-0 مقابل اتریش، به مرحله بعد رقابت های یورو 2020 صعود کرد.

دو روی سکه دیپای مقابل اتریش (عکس)

مهاجم تیم هلند با گلزنی در بازی امشب، رکورد خوب خود در تیم ملی را ادامه داد؛ هرجند یک موقعیت بسیار خوب را هم به بیرون زد.

هافبک یونایتد خودش را به بارسلونا پیشنهاد داد!

دنی فن دبیک، هافبک هلندی منچستریونایتد علاقمند به انتقال به بارسلونا در فصل نقل و انتقالات تابستانی است.

دروازه بان هلند:

سال قبل تصور حضور در یورو 2020 را هم نمی‌کردم

مارتن استکلنبرگ بر خلاف پیش بینی ها گلر اول تیم ملی هلند در یورو 2020 است.

بیشتر