جدول های رده بندی

گروه A

ساحلی اسپانیا ساحلی اسپانیا 4
ساحلی امارات ساحلی امارات 3
ساحلی ژاپن ساحلی ژاپن 3
ساحلی ایتالیا ساحلی ایتالیا 3

گروه B

ساحلی ایران ساحلی ایران 7
ساحلی روسیه ساحلی روسیه 6
ساحلی مصر ساحلی مصر 3
ساحلی مکزیک ساحلی مکزیک 0

مسابقات

1398/08/14
ساحلی ژاپنساحلی ژاپن 6 4 ساحلی ایتالیا ساحلی ایتالیا
ساحلی اسپانیاساحلی اسپانیا 2 2 ساحلی امارات ساحلی امارات
1398/08/15
ساحلی ژاپنساحلی ژاپن 2 3 ساحلی اسپانیا ساحلی اسپانیا
ساحلی اماراتساحلی امارات 6 4 ساحلی ایتالیا ساحلی ایتالیا
1398/08/16
ساحلی ایتالیاساحلی ایتالیا 8 7 ساحلی اسپانیا ساحلی اسپانیا
ساحلی اماراتساحلی امارات 1 1 ساحلی ژاپن ساحلی ژاپن