جدول های رده بندی

گلزنان برتر

2 ریکی ون وولفسینکل بازل
لوئیس باکر میدلزبورو
میشل کرامر دن هاخ
رامون لیوین آلکمار
1 الجرو الیا اوترخت
اریک باکر خرافشاپ
جیوانی تروپی دن هاخ
لوکاسن هرتابرلین
گورام کاشیا ویتسه آرنهایم
بارتو کامبور