حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

گلزنان برتر

4 کوین دی بروین منچسترسیتی
3 سادیو مانه لیورپول
دیت گایل وست برومویچ
2 دیووک اوریگی وولفسبورگ
کلیچی ایهیناچو لسترسیتی
شان لانگ ساوتهمپتون
روملو لوکاکو اینتر
فرناندینیو منچسترسیتی
جردن ایبه لیورپول
لویک رمی لیل

مسابقات

1394/06/31
استون ویلااستون ویلا 22:15 بیرمنگام بیرمنگام
فولامفولام 22:15 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
هال سیتیهال سیتی 22:15 سوانسی سوانسی
لسترسیتیلسترسیتی 22:15 وستهام وستهام
میدلزبورومیدلزبورو 22:15 ولورهمپتون ولورهمپتون
پرستونپرستون 22:15 بورنموث بورنموث
ساندرلندساندرلند 22:15 منچسترسیتی منچسترسیتی
ردینگردینگ 22:30 اورتون اورتون
1394/07/01
کریستال پالاسکریستال پالاس 4 1 چارلتون اتلتیک چارلتون اتلتیک
میلتون کینز دونزمیلتون کینز دونز 0 6 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
نیوکسلنیوکسل 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
نوریچنوریچ 3 0 وست برومویچ وست برومویچ
تاتنهامتاتنهام 1 2 آرسنال آرسنال
والسالوالسال 1 4 چلسی چلسی
لیورپوللیورپول 1 1 کارلایل کارلایل
منچستریونایتدمنچستریونایتد 3 0 ایپسویچ ایپسویچ
1394/08/05
اورتوناورتون 1 1 نوریچ نوریچ
هال سیتیهال سیتی 1 1 لسترسیتی لسترسیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 3 0 آرسنال آرسنال
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 1 چلسی چلسی
1394/08/06
لیورپوللیورپول 1 0 بورنموث بورنموث
منچسترسیتیمنچسترسیتی 5 1 کریستال پالاس کریستال پالاس
ساوتهمپتونساوتهمپتون 2 1 استون ویلا استون ویلا
منچستریونایتدمنچستریونایتد 0 0 میدلزبورو میدلزبورو
1394/09/10
منچسترسیتیمنچسترسیتی 4 1 هال سیتی هال سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 0 2 اورتون اورتون
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1394/09/11
ساوتهمپتونساوتهمپتون 1 6 لیورپول لیورپول
1394/10/15
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 1 لیورپول لیورپول
1394/10/16
اورتوناورتون 2 1 منچسترسیتی منچسترسیتی
1394/11/06
لیورپوللیورپول 0 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
1394/11/07
منچسترسیتیمنچسترسیتی 3 1 اورتون اورتون
1394/12/09
لیورپوللیورپول 1 1 منچسترسیتی منچسترسیتی