حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

گلزنان برتر

4 مارکوس رشفورد منچستریونایتد
هوریهان استون ویلا
بویک برتون
مارتینلی آرسنال
3 سوریج سوانسی
میچی باتشوایی چلسی
کلیچی ایهیناچو لسترسیتی
رحیم استرلینگ منچسترسیتی
جانی مدیسون لسترسیتی
2 جک گرالیش استون ویلا

مسابقات

1398/06/05
واتفوردواتفورد 3 0 کاونتری کاونتری
ساوتندساوتند 1 4 میلتون کینز دونز میلتون کینز دونز
بریستول راورزبریستول راورز 1 2 برایتون برایتون
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 1 بلکبرن بلکبرن
برتونبرتون 4 0 مورکم مورکم
کاردیفکاردیف 0 3 لوتون لوتون
کرالی تاونکرالی تاون 1 0 نوریچ نوریچ
کریوکریو 1 6 استون ویلا استون ویلا
کریستال پالاسکریستال پالاس 0 0 کالچستر کالچستر
فولامفولام 0 1 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
گریمسبیگریمسبی 23:15 مکلسفیلد مکلسفیلد
راچدیلراچدیل 2 1 کارلایل کارلایل
لیدزلیدز 2 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
نیوپورتنیوپورت 0 2 وستهام وستهام
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 0 دربی کانتی دربی کانتی
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 2 2 میلوال میلوال
پرستونپرستون 2 2 هال سیتی هال سیتی
پلیموثپلیموث 2 4 ردینگ ردینگ
1398/06/06
سوانسیسوانسی 6 0 کمبریج یونایتد کمبریج یونایتد
رودرهامرودرهام 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بورنموثبورنموث 0 0 فارست گرین راورز فارست گرین راورز
برنلیبرنلی 1 3 ساندرلند ساندرلند
کوئینز پارککوئینز پارک 0 2 پورتموث پورتموث
نیوکسلنیوکسل 1 1 لسترسیتی لسترسیتی
لینکولن سیتیلینکولن سیتی 2 4 اورتون اورتون
1398/06/19
گریمسبیگریمسبی 0 0 مکلسفیلد مکلسفیلد
1398/07/02
واتفوردواتفورد 2 1 سوانسی سوانسی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 2 اورتون اورتون
کرالی تاونکرالی تاون 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
لوتونلوتون 0 4 لسترسیتی لسترسیتی
پرستونپرستون 0 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
پورتموثپورتموث 0 4 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
کالچسترکالچستر 0 0 تاتنهام تاتنهام
آرسنالآرسنال 5 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1398/07/03
چلسیچلسی 7 1 گریمسبی گریمسبی
برتونبرتون 2 0 بورنموث بورنموث
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 4 0 وستهام وستهام
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 0 1 ساندرلند ساندرلند
ولورهمپتونولورهمپتون 1 1 ردینگ ردینگ
برایتونبرایتون 1 3 استون ویلا استون ویلا
میلتون کینز دونزمیلتون کینز دونز 0 2 لیورپول لیورپول
منچستریونایتدمنچستریونایتد 1 1 راچدیل راچدیل
1398/08/07
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 1 1 ساندرلند ساندرلند
برتونبرتون 1 3 لسترسیتی لسترسیتی
منچسترسیتیمنچسترسیتی 3 1 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
کرالی تاونکرالی تاون 1 3 کالچستر کالچستر
اورتوناورتون 2 0 واتفورد واتفورد
1398/08/08
لیورپوللیورپول 5 5 آرسنال آرسنال
استون ویلااستون ویلا 2 1 ولورهمپتون ولورهمپتون
چلسیچلسی 1 2 منچستریونایتد منچستریونایتد
1398/09/26
استون ویلااستون ویلا 5 0 لیورپول لیورپول
1398/09/27
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 1 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
اورتوناورتون 2 2 لسترسیتی لسترسیتی
منچستریونایتدمنچستریونایتد 3 0 کالچستر کالچستر
1398/10/17
منچستریونایتدمنچستریونایتد 1 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
1398/10/18
لسترسیتیلسترسیتی 1 1 استون ویلا استون ویلا
1398/11/08
استون ویلااستون ویلا 2 1 لسترسیتی لسترسیتی
1398/11/09
منچسترسیتیمنچسترسیتی 0 1 منچستریونایتد منچستریونایتد