حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 برزیل برزیل 11 11 0 0 0 0 0 32
2 لهستان لهستان 11 9 0 2 0 0 0 28
3 آمریکا آمریکا 11 9 0 2 0 0 0 27
4 ژاپن ژاپن 11 8 0 3 0 0 0 22
5 آرژانتین آرژانتین 11 6 0 5 0 0 0 19
6 روسیه روسیه 11 5 0 6 0 0 0 15
7 ایتالیا ایتالیا 11 5 0 6 0 0 0 14
8 ایران ایران 11 4 0 7 0 0 0 12
9 کانادا کانادا 11 4 0 7 0 0 0 12
10 مصر مصر 11 2 0 9 0 0 0 8
11 استرالیا استرالیا 11 2 0 9 0 0 0 5
12 تونس تونس 11 1 0 10 0 0 0 4
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1398/07/09
استرالیااسترالیا 1 3 مصر مصر
آمریکاآمریکا 2 3 آرژانتین آرژانتین
روسیهروسیه 3 1 ایران ایران
لهستانلهستان 3 0 تونس تونس
برزیلبرزیل 3 0 کانادا کانادا
ژاپنژاپن 3 0 ایتالیا ایتالیا
1398/07/10
مصرمصر 3 1 ایران ایران
تونستونس 1 3 آرژانتین آرژانتین
کاناداکانادا 2 3 روسیه روسیه
ایتالیاایتالیا 1 3 آمریکا آمریکا
استرالیااسترالیا 0 3 برزیل برزیل
لهستانلهستان 3 1 ژاپن ژاپن
1398/07/12
ایرانایران 3 1 کانادا کانادا
آرژانتینآرژانتین 2 3 ایتالیا ایتالیا
روسیهروسیه 2 3 استرالیا استرالیا
آمریکاآمریکا 3 1 لهستان لهستان
برزیلبرزیل 3 1 مصر مصر
ژاپنژاپن 3 0 تونس تونس
1398/07/13
مصرمصر 2 3 کانادا کانادا
لهستانلهستان 3 1 آرژانتین آرژانتین
برزیلبرزیل 3 0 روسیه روسیه
تونستونس 0 3 ایتالیا ایتالیا
استرالیااسترالیا 1 3 ایران ایران
ژاپنژاپن 0 3 آمریکا آمریکا
1398/07/14
روسیهروسیه 3 1 مصر مصر
ایتالیاایتالیا 0 3 لهستان لهستان
ایرانایران 1 3 برزیل برزیل
آمریکاآمریکا 3 0 تونس تونس
کاناداکانادا 3 1 استرالیا استرالیا
آرژانتینآرژانتین 1 3 ژاپن ژاپن
1398/07/17
تونستونس 2 3 کانادا کانادا
ایتالیاایتالیا 3 0 مصر مصر
آرژانتینآرژانتین 0 3 برزیل برزیل
لهستانلهستان 3 1 روسیه روسیه
آمریکاآمریکا 3 1 ایران ایران
ژاپنژاپن 3 0 استرالیا استرالیا
1398/07/18
آرژانتینآرژانتین 3 0 کانادا کانادا
لهستانلهستان 3 0 مصر مصر
تونستونس 0 3 ایران ایران
ایتالیاایتالیا 3 0 استرالیا استرالیا
آمریکاآمریکا 0 3 برزیل برزیل
ژاپنژاپن 3 1 روسیه روسیه
1398/07/19
آرژانتینآرژانتین 2 3 ایران ایران
لهستانلهستان 3 0 استرالیا استرالیا
تونستونس 0 3 برزیل برزیل
ایتالیاایتالیا 1 3 روسیه روسیه
آمریکاآمریکا 3 2 کانادا کانادا
ژاپنژاپن 3 2 مصر مصر
1398/07/21
آرژانتینآرژانتین 3 1 روسیه روسیه
ایتالیاایتالیا 2 3 کانادا کانادا
آمریکاآمریکا 3 0 استرالیا استرالیا
لهستانلهستان 2 3 برزیل برزیل
تونستونس 3 1 مصر مصر
ژاپنژاپن 3 1 ایران ایران
1398/07/22
آمریکاآمریکا 3 0 روسیه روسیه
لهستانلهستان 3 0 کانادا کانادا
آرژانتینآرژانتین 3 1 مصر مصر
ایتالیاایتالیا 3 2 ایران ایران
تونستونس 0 3 استرالیا استرالیا
ژاپنژاپن 1 3 برزیل برزیل
1398/07/23
آمریکاآمریکا 3 1 مصر مصر
لهستانلهستان 3 0 ایران ایران
تونستونس 0 3 روسیه روسیه
ایتالیاایتالیا 0 3 برزیل برزیل
آرژانتینآرژانتین 3 0 استرالیا استرالیا
ژاپنژاپن 3 2 کانادا کانادا