حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
سن پائولی
1
فرانکفورت
2
وولفسبورگ
1
لایپزیش
6
بایرلورکوزن
1
پادربورن
0
هامبورگ
1
اشتوتگارت
2
بوخوم
1
بایرن مونیخ
2
دویسبورگ
0
هافن هایم
2
آرمنیا بیلفلد
2
شالکه
3
هرتابرلین
3(5)
دینامو درسدن
3(4)
یک هشتم نهایی
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
نهایی
نیمه نهایی
یک چهارم نهایی
یک هشتم نهایی
یک شانزدهم نهایی
ساربروکن
3
کلن
2
دارمشتات
0
کارلسروهه
1
وردربرمن
4
هایدنهایم
1
دورتموند
2
مونشن گلادباخ
1
کایزرسلاترن
2(6)
نورنبرگ
2(5)
دوسلدورف
2
آئو
1
ورل
1(8)
هولشتاین کیل
1(7)
فرایبورگ
1
یونیون برلین
3

گلزنان برتر

4 رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ
3 مارسل سابیتزر لایپزیش
رامان شالکه
جورچر ساربروکن
2 کوهلوتر کایزرسلاترن
تیمو ورنر لایپزیش
لوکوتش رودینگ‌هاوزن
اندریچ یونیون برلین
باس دوست فرانکفورت
دابور هافن هایم

مسابقات

1398/05/18
اینگول اشتاتاینگول اشتات 0 1 نورنبرگ نورنبرگ
ساند هاوسنساند هاوسن 0 1 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
اوردینگن اوردینگن 0 2 دورتموند دورتموند
1398/05/19
آلمانیا آخنآلمانیا آخن 1 4 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
ماگدبورگماگدبورگ 0 1 فرایبورگ فرایبورگ
دراچترسن آسل دراچترسن آسل 0 5 شالکه شالکه
کایزرسلاترنکایزرسلاترن 2 0 ماینتس ماینتس
وورزبورگوورزبورگ 3 3 هافن هایم هافن هایم
1398/05/20
اسنابروکاسنابروک 2 3 لایپزیش لایپزیش
ساربروکنساربروکن 3 2 ریگنزبورگ ریگنزبورگ
رودینگ‌هاوزنرودینگ‌هاوزن 3 3 پادربورن پادربورن
دویسبورگدویسبورگ 2 0 گریتر فورت گریتر فورت
ویهنویهن 3 3 کلن کلن
کمنیتزرکمنیتزر 2 2 هامبورگ هامبورگ
1398/05/21
هالچرهالچر 3 5 وولفسبورگ وولفسبورگ
کارلسروههکارلسروهه 2 0 هانوفر هانوفر
هانزا روستوكهانزا روستوك 0 1 اشتوتگارت اشتوتگارت
انرژی کوتبوسانرژی کوتبوس 1 3 بایرن مونیخ بایرن مونیخ
1398/08/07
ساربروکنساربروکن 3 2 کلن کلن
هامبورگهامبورگ 1 2 اشتوتگارت اشتوتگارت
دویسبورگدویسبورگ 0 2 هافن هایم هافن هایم
فرایبورگفرایبورگ 1 3 یونیون برلین یونیون برلین
بوخومبوخوم 1 2 بایرن مونیخ بایرن مونیخ
بایرلورکوزنبایرلورکوزن 1 0 پادربورن پادربورن
آرمنیا بیلفلدآرمنیا بیلفلد 2 3 شالکه شالکه
دارمشتاتدارمشتات 0 1 کارلسروهه کارلسروهه
1398/08/08
وولفسبورگوولفسبورگ 1 6 لایپزیش لایپزیش
وردربرمنوردربرمن 4 1 هایدنهایم هایدنهایم
کایزرسلاترنکایزرسلاترن 2 2 نورنبرگ نورنبرگ
ورلورل 1 1 هولشتاین کیل هولشتاین کیل
دوسلدورفدوسلدورف 2 1 آئو آئو
سن پائولیسن پائولی 1 2 فرانکفورت فرانکفورت
دورتمونددورتموند 2 1 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
هرتابرلینهرتابرلین 3 3 دینامو درسدن دینامو درسدن
1398/11/15
فرانکفورتفرانکفورت 3 1 لایپزیش لایپزیش
کایزرسلاترنکایزرسلاترن 2 5 دوسلدورف دوسلدورف
شالکهشالکه 3 2 هرتابرلین هرتابرلین
وردربرمنوردربرمن 3 2 دورتموند دورتموند
1398/11/16
بایرلورکوزنبایرلورکوزن 2 1 اشتوتگارت اشتوتگارت
ورلورل 0 1 یونیون برلین یونیون برلین
ساربروکنساربروکن 0 0 کارلسروهه کارلسروهه
بایرن مونیخبایرن مونیخ 4 3 هافن هایم هافن هایم