نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
روت‌وایس اسن
3
دوسلدورف
2
بایرلورکوزن
4
فرانکفورت
1
هولشتاین کیل
2(6)
بایرن مونیخ
2(5)
دینامو درسدن
0
دارمشتات
3
یونیون برلین
2
پادربورن
3
برانشوآیگ
0
دورتموند
2
الفرسبرگ
0
مونشن گلادباخ
5
اشتوتگارت
1
فرایبورگ
0
یک هشتم نهایی
روت‌وایس اسن
2
بایرلورکوزن
1
هولشتاین کیل
1(7)
دارمشتات
1(6)
دورتموند
3
پادربورن
2
اشتوتگارت
1
مونشن گلادباخ
2
یک چهارم نهایی
روت‌وایس اسن
0
هولشتاین کیل
3
مونشن گلادباخ
0
دورتموند
1
نیمه نهایی
دورتموند
5
هولشتاین کیل
0
نهایی
لایپزیش
1
دورتموند
4
نیمه نهایی
وردربرمن
1
لایپزیش
2
یک چهارم نهایی
ریگنزبورگ
وردربرمن
لایپزیش
2
وولفسبورگ
0
یک هشتم نهایی
ریگنزبورگ
2(4)
کلن
2(3)
وردربرمن
2
گریتر فورت
0
وولفسبورگ
1
شالکه
0
لایپزیش
4
بوخوم
0
یک شانزدهم نهایی
ویهن
0(2)
ریگنزبورگ
0(4)
کلن
1
اسنابروک
0
هانوفر
0
وردربرمن
3
هافن هایم
2(6)
گریتر فورت
2(7)
وولفسبورگ
4
ساند هاوسن
0
اولم
1
شالکه
3
ماینتس
2
بوخوم
2
آگزبورگ
0
لایپزیش
3

گلزنان برتر

6 سانچو دورتموند
5 یوسف پولسن لایپزیش
3 آندره کراماریچ هافن هایم
ووت وگورست وولفسبورگ
جانی لوکا سرا هولشتاین کیل
انگلمن روت‌وایس اسن
رامان شالکه
رینا دورتموند
ارلینگ هالند دورتموند
هوانگ هی چان لایپزیش

مسابقات

1399/06/22
مونیخ 1860مونیخ 1860 1 2 فرانکفورت فرانکفورت
نورنبرگنورنبرگ 0 3 لایپزیش لایپزیش
اینگول اشتاتاینگول اشتات 0 1 دوسلدورف دوسلدورف
کارلسروههکارلسروهه 0 1 یونیون برلین یونیون برلین
1399/06/23
کایزرسلاترنکایزرسلاترن 1 1 ریگنزبورگ ریگنزبورگ
شواینفورتشواینفورت 18:00 شالکه شالکه
کمنیتزرکمنیتزر 2 1 هافن هایم هافن هایم
هانزا روستوكهانزا روستوك 0 1 اشتوتگارت اشتوتگارت
ریلازینگن آلنریلازینگن آلن 1 7 هولشتاین کیل هولشتاین کیل
ماگدبورگماگدبورگ 2 3 دارمشتات دارمشتات
ویهنویهن 1 0 هایدنهایم هایدنهایم
1399/06/24
وورزبورگوورزبورگ 2 3 هانوفر هانوفر
دینامو درسدندینامو درسدن 4 1 هامبورگ هامبورگ
روت‌وایس اسنروت‌وایس اسن 1 0 آرمنیا بیلفلد آرمنیا بیلفلد
دویسبورگدویسبورگ 0 5 دورتموند دورتموند
1399/07/24
دورندورن 0 3 بایرن مونیخ بایرن مونیخ
1399/08/13
شواینفورتشواینفورت 1 4 شالکه شالکه
1399/10/02
هافن هایمهافن هایم 2 2 گریتر فورت گریتر فورت
کلنکلن 1 0 اسنابروک اسنابروک
آگزبورگآگزبورگ 0 3 لایپزیش لایپزیش
اولماولم 1 3 شالکه شالکه
برانشوآیگبرانشوآیگ 0 2 دورتموند دورتموند
یونیون برلینیونیون برلین 2 3 پادربورن پادربورن
دینامو درسدندینامو درسدن 0 3 دارمشتات دارمشتات
الفرسبرگالفرسبرگ 0 5 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
1399/10/03
روت‌وایس اسنروت‌وایس اسن 3 2 دوسلدورف دوسلدورف
وولفسبورگوولفسبورگ 4 0 ساند هاوسن ساند هاوسن
هانوفرهانوفر 0 3 وردربرمن وردربرمن
ماینتسماینتس 2 2 بوخوم بوخوم
ویهنویهن 0 0 ریگنزبورگ ریگنزبورگ
اشتوتگارتاشتوتگارت 1 0 فرایبورگ فرایبورگ
1399/10/23
بایرلورکوزنبایرلورکوزن 4 1 فرانکفورت فرانکفورت
1399/10/24
هولشتاین کیلهولشتاین کیل 2 2 بایرن مونیخ بایرن مونیخ
1399/11/14
هولشتاین کیلهولشتاین کیل 1 1 دارمشتات دارمشتات
روت‌وایس اسنروت‌وایس اسن 2 1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
دورتمونددورتموند 3 2 پادربورن پادربورن
وردربرمنوردربرمن 2 0 گریتر فورت گریتر فورت
1399/11/15
وولفسبورگوولفسبورگ 1 0 شالکه شالکه
لایپزیشلایپزیش 4 0 بوخوم بوخوم
اشتوتگارتاشتوتگارت 1 2 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
ریگنزبورگریگنزبورگ 2 2 کلن کلن
1399/12/12
ریگنزبورگریگنزبورگ 21:00 وردربرمن وردربرمن
مونشن گلادباخمونشن گلادباخ 0 1 دورتموند دورتموند
1399/12/13
روت‌وایس اسنروت‌وایس اسن 0 3 هولشتاین کیل هولشتاین کیل
لایپزیشلایپزیش 2 0 وولفسبورگ وولفسبورگ
1400/01/18
ریگنزبورگریگنزبورگ 0 1 وردربرمن وردربرمن
1400/02/10
وردربرمنوردربرمن 1 2 لایپزیش لایپزیش
1400/02/11
دورتمونددورتموند 5 0 هولشتاین کیل هولشتاین کیل
1400/02/23
لایپزیشلایپزیش 1 4 دورتموند دورتموند