حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
لوانته
2
بارسلونا
1
بیلبائو
1
سویا
3
خیرونا
1
اتلتیکومادرید
1
رئال‌مادرید
3
لگانس
0
یک چهارم نهایی
سویا
2
بارسلونا
0
رئال‌مادرید
4
خیرونا
2
نیمه نهایی
بارسلونا
1
رئال‌مادرید
1
نهایی
بارسلونا
1
والنسیا
2
نیمه نهایی
بتیس
2
والنسیا
2
یک چهارم نهایی
اسپانیول
1
بتیس
1
ختافه
1
والنسیا
0
یک هشتم نهایی
بتیس
0
رئال‌سوسیداد
0
ویارئال
2
اسپانیول
2
ختافه
1
وایادولید
0
خیخون
2
والنسیا
1

گلزنان برتر

5 آنخل ختافه
اکامبی ویارئال
4 کریم بنزما رئال‌مادرید
آریتز آدوریز بیلبائو
رودریگو والنسیا
سانتی مینا سلتاویگو
ورده وایادولید
3 لیونل مسی بارسلونا
مارکو آسنسیو رئال‌مادرید
لوئیس سوارز بارسلونا

مسابقات

1397/08/08
لوگولوگو 1 1 لوانته لوانته
ابروابرو 1 2 والنسیا والنسیا
لگانسلگانس 2 2 رایو وایه کانو رایو وایه کانو
1397/08/09
سنت اندروسنت اندرو 0 1 اتلتیکومادرید اتلتیکومادرید
ملیاملیا 0 4 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
بیلبائوبیلبائو 22:30 اوئسکا اوئسکا
آلاوسآلاوس 2 2 خیرونا خیرونا
کوردوباکوردوبا 1 2 ختافه ختافه
مایورکامایورکا 1 2 وایادولید وایادولید
1397/08/10
لئونسالئونسا 0 1 بارسلونا بارسلونا
خیخونخیخون 2 0 ایبار ایبار
ویانوونسهویانوونسه 0 0 سویا سویا
سلتاویگوسلتاویگو 1 1 رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد
کادیزکادیز 2 1 اسپانیول اسپانیول
آلمریاآلمریا 3 3 ویارئال ویارئال
ریسینگ سانتاندرریسینگ سانتاندر 0 1 بتیس بتیس
1397/09/07
بیلبائوبیلبائو 4 0 اوئسکا اوئسکا
1397/09/13
ختافهختافه 5 1 کوردوبا کوردوبا
والنسیاوالنسیا 1 0 ابرو ابرو
رایو وایه کانورایو وایه کانو 0 1 لگانس لگانس
1397/09/14
اسپانیولاسپانیول 1 0 کادیز کادیز
اتلتیکومادریداتلتیکومادرید 4 0 سنت اندرو سنت اندرو
خیروناخیرونا 2 1 آلاوس آلاوس
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 2 0 سلتاویگو سلتاویگو
ویارئالویارئال 8 0 آلمریا آلمریا
سویاسویا 1 0 ویانوونسه ویانوونسه
1397/09/15
بارسلونابارسلونا 4 1 لئونسا لئونسا
وایادولیدوایادولید 2 1 مایورکا مایورکا
لوانتهلوانته 2 0 لوگو لوگو
رئال‌مادریدرئال‌مادرید 6 1 ملیا ملیا
اوئسکااوئسکا 0 4 بیلبائو بیلبائو
ایبارایبار 2 2 خیخون خیخون
بتیسبتیس 4 0 ریسینگ سانتاندر ریسینگ سانتاندر
1397/10/19
خیخونخیخون 2 1 والنسیا والنسیا
خیروناخیرونا 1 1 اتلتیکومادرید اتلتیکومادرید
ویارئالویارئال 2 2 اسپانیول اسپانیول
ختافهختافه 1 0 وایادولید وایادولید
1397/10/20
رئال‌مادریدرئال‌مادرید 3 0 لگانس لگانس
بیلبائوبیلبائو 1 3 سویا سویا
بتیسبتیس 0 0 رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد
1397/10/21
لوانتهلوانته 2 1 بارسلونا بارسلونا
1397/10/25
وایادولیدوایادولید 1 1 ختافه ختافه
1397/10/26
والنسیاوالنسیا 3 0 خیخون خیخون
اتلتیکومادریداتلتیکومادرید 3 3 خیرونا خیرونا
سویاسویا 0 1 بیلبائو بیلبائو
1397/10/27
لگانسلگانس 1 0 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 2 2 بتیس بتیس
اسپانیولاسپانیول 3 1 ویارئال ویارئال
1397/10/28
بارسلونابارسلونا 3 0 لوانته لوانته
1397/11/03
ختافهختافه 1 0 والنسیا والنسیا
1397/11/04
سویاسویا 2 0 بارسلونا بارسلونا
اسپانیولاسپانیول 1 1 بتیس بتیس
1397/11/05
رئال‌مادریدرئال‌مادرید 4 2 خیرونا خیرونا
1397/11/10
والنسیاوالنسیا 3 1 ختافه ختافه
بتیسبتیس 1 1 اسپانیول اسپانیول
1397/11/11
بارسلونابارسلونا 6 1 سویا سویا
1397/11/12
خیروناخیرونا 1 3 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
1397/11/17
بارسلونابارسلونا 1 1 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
1397/11/18
بتیسبتیس 2 2 والنسیا والنسیا
1397/12/08
رئال‌مادریدرئال‌مادرید 0 3 بارسلونا بارسلونا
1397/12/09
والنسیاوالنسیا 1 0 بتیس بتیس
1398/03/04
بارسلونابارسلونا 1 2 والنسیا والنسیا