حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
ساراگوسا
0
رئال‌مادرید
4
رئال‌سوسیداد
3
اوساسونا
1
میراندس
3
سویا
1
رایو وایه کانو
0
ویارئال
2
یک چهارم نهایی
رئال‌مادرید
3
رئال‌سوسیداد
4
میراندس
4
ویارئال
2
نیمه نهایی
رئال‌سوسیداد
2
میراندس
1
نهایی
نیمه نهایی
بیلبائو
1
گرانادا
0
یک چهارم نهایی
بیلبائو
1
بارسلونا
0
گرانادا
2
والنسیا
1
یک هشتم نهایی
تنریف
2(2)
بیلبائو
3(4)
بارسلونا
5
لگانس
0
باداجوز
2
گرانادا
3
لئونسا
0(2)
والنسیا
0(4)

گلزنان برتر

5 الکساندر ایساک رئال‌سوسیداد
آیاس میراندس
4 ایناکی ویلیام بیلبائو
3 سانتی کازورلا السد
روبرتو سولدادو گرانادا
فرناندز گرانادا
آنتوان گریزمان بارسلونا
مارتین اودگارد رئال‌سوسیداد
2 الكسیس سانچز میراندس
مایکل اویارزابال رئال‌سوسیداد

مسابقات

1398/11/02
الچهالچه 1 1 بیلبائو بیلبائو
ایبیزاایبیزا 1 2 بارسلونا بارسلونا
یونیونیستاس یونیونیستاس 1 3 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
خیروناخیرونا 0 3 ویارئال ویارئال
لوگرونسلوگرونس 0 1 والنسیا والنسیا
تنریفتنریف 2 1 وایادولید وایادولید
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 2 0 اسپانیول اسپانیول
بادالونابادالونا 1 3 گرانادا گرانادا
1398/11/03
میراندسمیراندس 2 1 سلتاویگو سلتاویگو
ابروابرو 0 1 لگانس لگانس
لئونسالئونسا 2 1 اتلتیکومادرید اتلتیکومادرید
رایو وایه کانورایو وایه کانو 2 2 بتیس بتیس
1398/11/08
تنریفتنریف 2 3 بیلبائو بیلبائو
1398/11/09
رایو وایه کانورایو وایه کانو 0 2 ویارئال ویارئال
لئونسالئونسا 0 0 والنسیا والنسیا
باداجوزباداجوز 2 3 گرانادا گرانادا
ساراگوساساراگوسا 0 4 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 3 1 اوساسونا اوساسونا
1398/11/10
بارسلونابارسلونا 5 0 لگانس لگانس
میراندسمیراندس 3 1 سویا سویا
1398/11/15
گراناداگرانادا 2 1 والنسیا والنسیا
1398/11/16
میراندسمیراندس 4 2 ویارئال ویارئال
1398/11/17
رئال‌مادریدرئال‌مادرید 3 4 رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد
بیلبائوبیلبائو 1 0 بارسلونا بارسلونا
1398/11/23
بیلبائوبیلبائو 1 0 گرانادا گرانادا
1398/11/24
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 2 1 میراندس میراندس
1398/12/14
میراندسمیراندس 0 1 رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد
1398/12/15
گراناداگرانادا 2 1 بیلبائو بیلبائو