حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
باداجوز
2
گرانادا
3
لئونسا
0(2)
والنسیا
0(4)
تنریف
2(2)
بیلبائو
3(4)
ساراگوسا
0
رئال‌مادرید
4
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
نهایی
نیمه نهایی
یک چهارم نهایی
یک هشتم نهایی
میراندس
3
سویا
1
رایو وایه کانو
0
ویارئال
2
بارسلونا
5
لگانس
0
رئال‌سوسیداد
3
اوساسونا
1

گلزنان برتر

5 الکساندر ایساک رئال‌سوسیداد
آیاس میراندس
4 ایناکی ویلیام بیلبائو
3 سانتی کازورلا ویارئال
روبرتو سولدادو گرانادا
آنتوان گریزمان بارسلونا
مارتین اودگارد رئال‌سوسیداد
2 الكسیس سانچز میراندس
لیونل مسی بارسلونا
فرناندز گرانادا

مسابقات

1398/11/02
الچهالچه 1 1 بیلبائو بیلبائو
ایبیزاایبیزا 1 2 بارسلونا بارسلونا
یونیونیستاس یونیونیستاس 1 3 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
خیروناخیرونا 0 3 ویارئال ویارئال
لوگرونسلوگرونس 0 1 والنسیا والنسیا
تنریفتنریف 2 1 وایادولید وایادولید
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 2 0 اسپانیول اسپانیول
بادالونابادالونا 1 3 گرانادا گرانادا
1398/11/03
میراندسمیراندس 2 1 سلتاویگو سلتاویگو
ابروابرو 0 1 لگانس لگانس
لئونسالئونسا 2 1 اتلتیکومادرید اتلتیکومادرید
رایو وایه کانورایو وایه کانو 2 2 بتیس بتیس
1398/11/08
تنریفتنریف 2 3 بیلبائو بیلبائو
1398/11/09
رایو وایه کانورایو وایه کانو 0 2 ویارئال ویارئال
لئونسالئونسا 0 0 والنسیا والنسیا
باداجوزباداجوز 2 3 گرانادا گرانادا
ساراگوساساراگوسا 0 4 رئال‌مادرید رئال‌مادرید
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 3 1 اوساسونا اوساسونا
1398/11/10
بارسلونابارسلونا 5 0 لگانس لگانس
میراندسمیراندس 3 1 سویا سویا
1398/11/15
گراناداگرانادا 2 1 والنسیا والنسیا
1398/11/16
میراندسمیراندس 4 2 ویارئال ویارئال
1398/11/17
رئال‌مادریدرئال‌مادرید 3 4 رئال‌سوسیداد رئال‌سوسیداد
بیلبائوبیلبائو 1 0 بارسلونا بارسلونا
1398/11/23
بیلبائوبیلبائو 1 0 گرانادا گرانادا
1398/11/24
رئال‌سوسیدادرئال‌سوسیداد 2 1 میراندس میراندس