حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
نیوکسل
0
واتفورد
2
پورتموث
1
کوئینز پارک
1
دونکاستر
2
اولدهام
1
کریستال پالاس
2
تاتنهام
0
آرسنال
1
منچستریونایتد
3
چلسی
3
شفیلد ونزدی
0
بریستول سیتی
2
بولتون
1
شروزبری
2
ولورهمپتون
2
یک هشتم نهایی
کوئینز پارک
0
واتفورد
1
دونکاستر
0
کریستال پالاس
2
چلسی
0
منچستریونایتد
2
بریستول سیتی
0
ولورهمپتون
1
یک چهارم نهایی
واتفورد
2
کریستال پالاس
1
ولورهمپتون
2
منچستریونایتد
1
نیمه نهایی
واتفورد
3
ولورهمپتون
2
نهایی
منچسترسیتی
6
واتفورد
0
نیمه نهایی
منچسترسیتی
1
برایتون
0
یک چهارم نهایی
سوانسی
2
منچسترسیتی
3
میلوال
2(4)
برایتون
2(5)
یک هشتم نهایی
نیوپورت
1
منچسترسیتی
4
سوانسی
4
برنت‌فورد
1
ویمبلدون
0
میلوال
1
برایتون
2
دربی کانتی
1
یک شانزدهم نهایی
منچسترسیتی
5
برنلی
0
میدلزبورو
5
نیوپورت
0
بارنت
3
برنت‌فورد
3
سوانسی
4
گیلینگهام
1
میلوال
3
اورتون
2
ویمبلدون
4
وستهام
2
اکرینگتون
0
دربی کانتی
1
برایتون
0
وست برومویچ
0

گلزنان برتر

4 رحیم استرلینگ منچسترسیتی
مت دوئرتی تاتنهام
گابریل ژسوس منچسترسیتی
رائول خیمنز ولورهمپتون
3 کولترست بارنت
فودن منچسترسیتی
برسانت سلینا سوانسی
جاش مگنیس هال سیتی
موپای برایتون
2 اولیور مک برونی شفیلد یونایتد

مسابقات

1397/10/14
ترنمیرترنمیر 0 7 تاتنهام تاتنهام
1397/10/15
منچستریونایتدمنچستریونایتد 2 0 ردینگ ردینگ
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 لوتون لوتون
وست برومویچوست برومویچ 1 0 ویگان ویگان
شروزبریشروزبری 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بورنموثبورنموث 1 3 برایتون برایتون
برنلیبرنلی 1 0 بارنزلی بارنزلی
وستهاموستهام 2 0 بیرمنگام بیرمنگام
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 آکسفورد یونایتد آکسفورد یونایتد
دربی کانتیدربی کانتی 2 2 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
چلسیچلسی 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
میدلزبورومیدلزبورو 5 0 نیوپورت نیوپورت
استون ویلااستون ویلا 0 3 سوانسی سوانسی
فلیت وود تاونفلیت وود تاون 2 3 ویمبلدون ویمبلدون
گیلینگهامگیلینگهام 1 0 کاردیف کاردیف
بولتونبولتون 5 2 والسال والسال
اکرینگتوناکرینگتون 1 0 ایپسویچ ایپسویچ
نوریچنوریچ 0 1 پورتموث پورتموث
بلک پولبلک پول 0 3 آرسنال آرسنال
نیوکسلنیوکسل 1 1 بلکبرن بلکبرن
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
کریستال پالاسکریستال پالاس 1 0 گریمسبی گریمسبی
1397/10/16
ووکینگووکینگ 0 2 واتفورد واتفورد
فولامفولام 1 2 اولدهام اولدهام
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 0 1 بارنت بارنت
میلوالمیلوال 2 1 هال سیتی هال سیتی
منچسترسیتیمنچسترسیتی 7 0 رودرهام رودرهام
کوئینز پارککوئینز پارک 2 1 لیدز لیدز
پرستونپرستون 1 3 دونکاستر دونکاستر
1397/10/17
ولورهمپتونولورهمپتون 2 1 لیورپول لیورپول
1397/10/25
لوتونلوتون 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بلکبرنبلکبرن 2 2 نیوکسل نیوکسل
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 3 شروزبری شروزبری
1397/10/26
ساوتهمپتونساوتهمپتون 2 2 دربی کانتی دربی کانتی
1397/11/05
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 بولتون بولتون
آرسنالآرسنال 1 3 منچستریونایتد منچستریونایتد
1397/11/06
اکرینگتوناکرینگتون 0 1 دربی کانتی دربی کانتی
برایتونبرایتون 0 0 وست برومویچ وست برومویچ
پورتموثپورتموث 1 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
منچسترسیتیمنچسترسیتی 5 0 برنلی برنلی
دونکاستردونکاستر 2 1 اولدهام اولدهام
نیوکسلنیوکسل 0 2 واتفورد واتفورد
سوانسیسوانسی 4 1 گیلینگهام گیلینگهام
شروزبریشروزبری 2 2 ولورهمپتون ولورهمپتون
میلوالمیلوال 3 2 اورتون اورتون
ویمبلدونویمبلدون 4 2 وستهام وستهام
1397/11/07
کریستال پالاسکریستال پالاس 2 0 تاتنهام تاتنهام
چلسیچلسی 3 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
1397/11/08
بارنتبارنت 3 3 برنت‌فورد برنت‌فورد
1397/11/16
ولورهمپتونولورهمپتون 3 2 شروزبری شروزبری
کوئینز پارککوئینز پارک 2 0 پورتموث پورتموث
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 1 بارنت بارنت
نیوپورتنیوپورت 23:15 میدلزبورو میدلزبورو
1397/11/17
وست برومویچوست برومویچ 1 3 برایتون برایتون
1397/11/26
کوئینز پارککوئینز پارک 0 1 واتفورد واتفورد
1397/11/27
برایتونبرایتون 2 1 دربی کانتی دربی کانتی
ویمبلدونویمبلدون 0 1 میلوال میلوال
نیوپورتنیوپورت 1 4 منچسترسیتی منچسترسیتی
1397/11/28
بریستول سیتیبریستول سیتی 0 1 ولورهمپتون ولورهمپتون
سوانسیسوانسی 4 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
دونکاستردونکاستر 0 2 کریستال پالاس کریستال پالاس
1397/11/29
چلسیچلسی 0 2 منچستریونایتد منچستریونایتد
1397/12/25
واتفوردواتفورد 2 1 کریستال پالاس کریستال پالاس
سوانسیسوانسی 2 3 منچسترسیتی منچسترسیتی
ولورهمپتونولورهمپتون 2 1 منچستریونایتد منچستریونایتد
1397/12/26
میلوالمیلوال 2 2 برایتون برایتون
1398/01/17
منچسترسیتیمنچسترسیتی 1 0 برایتون برایتون
1398/01/18
واتفوردواتفورد 3 2 ولورهمپتون ولورهمپتون
1398/02/28
منچسترسیتیمنچسترسیتی 6 0 واتفورد واتفورد