حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک شانزدهم نهایی
ردینگ
1
کاردیف
1
میلوال
0
شفیلد یونایتد
2
پورتموث
4
بارنزلی
2
بورنموث
1
آرسنال
2
وستهام
0
وست برومویچ
1
آکسفورد یونایتد
2
نیوکسل
3
کوئینز پارک
1
شفیلد ونزدی
2
منچسترسیتی
4
فولام
0
یک هشتم نهایی
ردینگ
1
شفیلد یونایتد
2
پورتموث
0
آرسنال
2
وست برومویچ
2
نیوکسل
3
شفیلد ونزدی
0
منچسترسیتی
1
یک چهارم نهایی
شفیلد یونایتد
1
آرسنال
2
نیوکسل
0
منچسترسیتی
2
نیمه نهایی
آرسنال
2
منچسترسیتی
0
نهایی
آرسنال
2
چلسی
1
نیمه نهایی
منچستریونایتد
1
چلسی
3
یک چهارم نهایی
نوریچ
1
منچستریونایتد
2
لسترسیتی
0
چلسی
1
یک هشتم نهایی
تاتنهام
1(2)
نوریچ
1(3)
دربی کانتی
0
منچستریونایتد
3
لسترسیتی
1
بیرمنگام
0
چلسی
2
لیورپول
0
یک شانزدهم نهایی
ساوتهمپتون
1
تاتنهام
1
برنلی
1
نوریچ
2
نورثهمپتون
0
دربی کانتی
0
ترنمیر
0
منچستریونایتد
6
برنت‌فورد
0
لسترسیتی
1
کاونتری
0
بیرمنگام
0
هال سیتی
1
چلسی
2
شروزبری
2
لیورپول
2

گلزنان برتر

4 پیر امریك اوبامیانگ آرسنال
آلمیرون نیوکسل
3 جاش مورفی کاردیف
ایدا نوریچ
بیامو کاونتری
اودیون ایگالو منچستریونایتد
راس بارکلی چلسی
هری مک کردی کارلایل
ایوانس هال سیتی
2 یاکو میته ردینگ

مسابقات

1398/10/14
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 شروزبری شروزبری
بیرمنگامبیرمنگام 2 1 بلکبرن بلکبرن
برنلیبرنلی 4 2 نیوپورت نیوپورت
میلوالمیلوال 3 0 نیوپورت نیوپورت
رودرهامرودرهام 2 3 هال سیتی هال سیتی
راچدیلراچدیل 1 1 نیوکسل نیوکسل
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
کاردیفکاردیف 2 2 کارلایل کارلایل
فولامفولام 2 1 استون ویلا استون ویلا
پرستونپرستون 2 4 نوریچ نوریچ
ساوتهمپتونساوتهمپتون 2 0 هادرسفیلد هادرسفیلد
ردینگردینگ 2 2 بلک پول بلک پول
واتفوردواتفورد 3 3 ترنمیر ترنمیر
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 4 1 هارتل‌پول هارتل‌پول
برایتونبرایتون 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بورنموثبورنموث 4 0 لوتون لوتون
فلیت وود تاونفلیت وود تاون 1 2 پورتموث پورتموث
ولورهمپتونولورهمپتون 0 0 منچستریونایتد منچستریونایتد
منچسترسیتیمنچسترسیتی 4 1 پورت وال پورت وال
لسترسیتیلسترسیتی 2 0 ویگان ویگان
1398/10/15
بریستول راورزبریستول راورز 2 2 کاونتری کاونتری
برتونبرتون 2 4 نورثهمپتون نورثهمپتون
چارلتون اتلتیکچارلتون اتلتیک 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
کوئینز پارککوئینز پارک 5 1 سوانسی سوانسی
کریستال پالاسکریستال پالاس 0 1 دربی کانتی دربی کانتی
چلسیچلسی 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 تاتنهام تاتنهام
کریوکریو 1 3 بارنزلی بارنزلی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 1 فایلد فایلد
لیورپوللیورپول 1 0 اورتون اورتون
گیلینگهامگیلینگهام 0 2 وستهام وستهام
1398/10/16
آرسنالآرسنال 1 0 لیدز لیدز
1398/10/24
ترنمیرترنمیر 23:15 واتفورد واتفورد
بلک پولبلک پول 0 2 ردینگ ردینگ
کاونتریکاونتری 3 0 بریستول راورز بریستول راورز
نیوکسلنیوکسل 4 1 راچدیل راچدیل
شروزبریشروزبری 1 0 بریستول سیتی بریستول سیتی
تاتنهامتاتنهام 2 1 میدلزبورو میدلزبورو
1398/10/25
منچستریونایتدمنچستریونایتد 1 0 ولورهمپتون ولورهمپتون
کارلایلکارلایل 3 4 کاردیف کاردیف
1398/11/03
ترنمیرترنمیر 2 1 واتفورد واتفورد
1398/11/04
کوئینز پارککوئینز پارک 1 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
نورثهمپتوننورثهمپتون 0 0 دربی کانتی دربی کانتی
1398/11/05
برنت‌فوردبرنت‌فورد 0 1 لسترسیتی لسترسیتی
برنلیبرنلی 1 2 نوریچ نوریچ
ساوتهمپتونساوتهمپتون 1 1 تاتنهام تاتنهام
میلوالمیلوال 0 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
کاونتریکاونتری 0 0 بیرمنگام بیرمنگام
پورتموثپورتموث 4 2 بارنزلی بارنزلی
ردینگردینگ 1 1 کاردیف کاردیف
نیوکسلنیوکسل 0 0 آکسفورد یونایتد آکسفورد یونایتد
وستهاموستهام 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
هال سیتیهال سیتی 1 2 چلسی چلسی
1398/11/06
منچسترسیتیمنچسترسیتی 4 0 فولام فولام
ترنمیرترنمیر 0 6 منچستریونایتد منچستریونایتد
شروزبریشروزبری 2 2 لیورپول لیورپول
1398/11/07
بورنموثبورنموث 1 2 آرسنال آرسنال
1398/11/15
لیورپوللیورپول 1 0 شروزبری شروزبری
دربی کانتیدربی کانتی 4 2 نورثهمپتون نورثهمپتون
بیرمنگامبیرمنگام 2 2 کاونتری کاونتری
کاردیفکاردیف 3 3 ردینگ ردینگ
آکسفورد یونایتدآکسفورد یونایتد 2 3 نیوکسل نیوکسل
1398/11/16
تاتنهامتاتنهام 3 2 ساوتهمپتون ساوتهمپتون
1398/12/12
پورتموثپورتموث 0 2 آرسنال آرسنال
1398/12/13
چلسیچلسی 2 0 لیورپول لیورپول
وست برومویچوست برومویچ 2 3 نیوکسل نیوکسل
ردینگردینگ 1 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1398/12/14
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 1 منچسترسیتی منچسترسیتی
تاتنهامتاتنهام 1 1 نوریچ نوریچ
لسترسیتیلسترسیتی 1 0 بیرمنگام بیرمنگام
1398/12/15
دربی کانتیدربی کانتی 0 3 منچستریونایتد منچستریونایتد
1399/04/07
نوریچنوریچ 1 2 منچستریونایتد منچستریونایتد
1399/04/08
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 2 آرسنال آرسنال
لسترسیتیلسترسیتی 0 1 چلسی چلسی
نیوکسلنیوکسل 0 2 منچسترسیتی منچسترسیتی
1399/04/28
آرسنالآرسنال 2 0 منچسترسیتی منچسترسیتی
1399/04/29
منچستریونایتدمنچستریونایتد 1 3 چلسی چلسی
1399/05/11
آرسنالآرسنال 2 1 چلسی چلسی