حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
گنگام
1
لیون
2
باستیا
1(3)
کان
1(5)
رن
2
لیل
1
متز
0
اورلئان
1
یک چهارم نهایی
لیون
3
کان
1
رن
2
اورلئان
0
نیمه نهایی
لیون
2
رن
3
نهایی
رن
پاری سن ژرمن
نیمه نهایی
پاری سن ژرمن
3
نانت
0
یک چهارم نهایی
پاری سن ژرمن
3
دیژون
0
ویتره
0
نانت
2
یک هشتم نهایی
ویلفرنچ
0
پاری سن ژرمن
3
آی سی کرویکس
0
دیژون
3
نانت
2
تولوز
0
ویتره
3
لیون دچر
2

گلزنان برتر

3 آنخل دی ماریا پاری سن ژرمن
موسی دمبله لیون
2 ژولین دراکسلر پاری سن ژرمن
ماکس ژاردل تولوز
ریواس لیون دچر
کاسمیر نینگا کان
تئوسون سیباتشو رن
مکسول کورنت لیون
کافارو رنس
ام بایه نیانگ رن

مسابقات

1397/10/15
تورتور 1 2 لزاربیه لزاربیه
آمیانآمیان 1 0 والنسین والنسین
رد استاررد استار 0 1 کان کان
بورخه بورخه 0 2 لیون لیون
1397/10/16
آندرژوآندرژو 2 0 مارسی مارسی
کنه روسییونکنه روسییون 0 1 موناکو موناکو
رنسرنس 2 0 لانس لانس
رنرن 2 2 برس برس
بوردوبوردو 0 1 لو آور لو آور
تولوزتولوز 4 1 نیس نیس
پونتیویپونتیوی 0 4 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1397/10/17
لیللیل 1 0 سوشو سوشو
1397/10/26
گرنوبلگرنوبل 0 0 استراسبورگ استراسبورگ
1397/11/02
نانسینانسی 1 2 گنگام گنگام
تولوزتولوز 3 3 رنس رنس
موناکوموناکو 1 3 متز متز
1397/11/03
سنت اتینسنت اتین 3 6 دیژون دیژون
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 2 0 استراسبورگ استراسبورگ
1397/11/04
آمیانآمیان 0 2 لیون لیون
1397/11/16
آی سی کرویکسآی سی کرویکس 0 3 دیژون دیژون
متزمتز 0 1 اورلئان اورلئان
نانتنانت 2 0 تولوز تولوز
باستیاباستیا 1 1 کان کان
1397/11/17
ویلفرنچویلفرنچ 0 3 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
ویترهویتره 3 2 لیون دچر لیون دچر
رنرن 2 1 لیل لیل
1397/11/18
گنگامگنگام 1 2 لیون لیون
1397/12/07
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 3 0 دیژون دیژون
1397/12/08
رنرن 2 0 اورلئان اورلئان
لیونلیون 3 1 کان کان
1397/12/15
ویترهویتره 0 2 نانت نانت
1398/01/13
لیونلیون 2 3 رن رن
1398/01/14
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 3 0 نانت نانت
1398/02/07
رنرن 23:30 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن