حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
گنگام
1
لیون
2
باستیا
1(3)
کان
1(5)
رن
2
لیل
1
متز
0
اورلئان
1
یک چهارم نهایی
لیون
3
کان
1
رن
2
اورلئان
0
نیمه نهایی
لیون
2
رن
3
نهایی
رن
2(6)
پاری سن ژرمن
2(5)
نیمه نهایی
پاری سن ژرمن
3
نانت
0
یک چهارم نهایی
پاری سن ژرمن
3
دیژون
0
ویتره
0
نانت
2
یک هشتم نهایی
ویلفرنچ
0
پاری سن ژرمن
3
آی سی کرویکس
0
دیژون
3
نانت
2
تولوز
0
ویتره
3
لیون دچر
2

گلزنان برتر

3 آنخل دی ماریا پاری سن ژرمن
موسی دمبله لیون
2 السلیتی دیژون
ام بایه نیانگ رن
ریواس لیون دچر
جولیو تاوارس سمپدوریا
پویه لزاربیه
ادینسون کاوانی پاری سن ژرمن
کیلیان ام باپه پاری سن ژرمن
دنی آلوز پاری سن ژرمن

مسابقات

1397/10/15
تورتور 1 2 لزاربیه لزاربیه
آمیانآمیان 1 0 والنسین والنسین
رد استاررد استار 0 1 کان کان
بورخه بورخه 0 2 لیون لیون
1397/10/16
آندرژوآندرژو 2 0 مارسی مارسی
کنه روسییونکنه روسییون 0 1 موناکو موناکو
رنسرنس 2 0 لانس لانس
رنرن 2 2 برس برس
بوردوبوردو 0 1 لو آور لو آور
تولوزتولوز 4 1 نیس نیس
پونتیویپونتیوی 0 4 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1397/10/17
لیللیل 1 0 سوشو سوشو
1397/10/26
گرنوبلگرنوبل 0 0 استراسبورگ استراسبورگ
1397/11/02
نانسینانسی 1 2 گنگام گنگام
تولوزتولوز 3 3 رنس رنس
موناکوموناکو 1 3 متز متز
1397/11/03
سنت اتینسنت اتین 3 6 دیژون دیژون
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 2 0 استراسبورگ استراسبورگ
1397/11/04
آمیانآمیان 0 2 لیون لیون
1397/11/16
آی سی کرویکسآی سی کرویکس 0 3 دیژون دیژون
متزمتز 0 1 اورلئان اورلئان
نانتنانت 2 0 تولوز تولوز
باستیاباستیا 1 1 کان کان
1397/11/17
ویلفرنچویلفرنچ 0 3 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
ویترهویتره 3 2 لیون دچر لیون دچر
رنرن 2 1 لیل لیل
1397/11/18
گنگامگنگام 1 2 لیون لیون
1397/12/07
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 3 0 دیژون دیژون
1397/12/08
رنرن 2 0 اورلئان اورلئان
لیونلیون 3 1 کان کان
1397/12/15
ویترهویتره 0 2 نانت نانت
1398/01/13
لیونلیون 2 3 رن رن
1398/01/14
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 3 0 نانت نانت
1398/02/07
رنرن 2 2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن