حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
نیس
1
لیون
2
مارسی
3
استراسبورگ
1
لیمونست
1
دیژون
2
پائو
0
پاری سن ژرمن
2
یک چهارم نهایی
لیون
1
مارسی
0
دیژون
1
پاری سن ژرمن
6
نیمه نهایی
لیون
1
پاری سن ژرمن
5
نهایی
پاری سن ژرمن
1
سنت اتین
0
نیمه نهایی
سنت اتین
2
رن
1
یک چهارم نهایی
اپینال
1
سنت اتین
2
بلفورت
0
رن
3
یک هشتم نهایی
اپینال
2
لیل
1
موناکو
0
سنت اتین
1
بلفورت
0(5)
مون پلیه
0(4)
آنژه
4
رن
5

گلزنان برتر

7 پابلو سارابیا پاری سن ژرمن
4 ام بایه نیانگ رن
کیلیان ام باپه پاری سن ژرمن
3 کراسو اپینال
2 ادینسون کاوانی منچستریونایتد
استفی ماویدیدی دیژون
چویوآر دیژون
چرکی لیون
آئوآر لیون
نیمار پاری سن ژرمن

مسابقات

1398/10/15
لوریانلوریان 2 1 برس برس
والنسینوالنسین 1 2 دیژون دیژون
نیسنیس 2 0 سنت رافائل سنت رافائل
لیناس مانتری لیناس مانتری 0 6 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1398/10/26
پائوپائو 3 2 بوردو بوردو
1398/10/27
گرانوبلگرانوبل 0 3 مارسی مارسی
1398/10/28
نیسنیس 2 1 رد استار رد استار
نانتنانت 3 4 لیون لیون
1398/10/29
مون پلیهمون پلیه 5 0 کان کان
دیژوندیژون 5 0 نیم المپیک نیم المپیک
لوریانلوریان 0 1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1398/11/08
آنژهآنژه 4 5 رن رن
بلفورتبلفورت 0 0 مون پلیه مون پلیه
لیمونستلیمونست 1 2 دیژون دیژون
موناکوموناکو 0 1 سنت اتین سنت اتین
1398/11/09
اپینالاپینال 2 1 لیل لیل
پائوپائو 0 2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
مارسیمارسی 3 1 استراسبورگ استراسبورگ
1398/11/10
نیسنیس 1 2 لیون لیون
1398/11/22
بلفورتبلفورت 0 3 رن رن
1398/11/23
دیژوندیژون 1 6 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
لیونلیون 1 0 مارسی مارسی
1398/11/24
اپینالاپینال 1 2 سنت اتین سنت اتین
1398/12/14
لیونلیون 1 5 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1398/12/15
سنت اتینسنت اتین 2 1 رن رن
1399/05/03
پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن 1 0 سنت اتین سنت اتین