حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

نمودار حذفی

یک هشتم نهایی
اپینال
2
لیل
1
بلفورت
0(5)
مون پلیه
0(4)
نیس
1
لیون
2
یک چهارم نهایی
نیمه نهایی
نهایی
نیمه نهایی
یک چهارم نهایی
یک هشتم نهایی
آنژه
4
رن
5
مارسی
3
استراسبورگ
1
لیمونست
1
دیژون
2
موناکو
0
سنت اتین
1

گلزنان برتر

6 پابلو سارابیا پاری سن ژرمن
3 ام بایه نیانگ رن
کراسو اپینال
2 چرکی لیون
بوناگا سنت اتین
استفی ماویدیدی دیژون
چویوآر دیژون
موسی دمبله لیون
آئوآر لیون
ادینسون کاوانی پاری سن ژرمن

مسابقات

1398/10/15
لوریانلوریان 2 1 برس برس
والنسینوالنسین 1 2 دیژون دیژون
نیسنیس 2 0 سنت رافائل سنت رافائل
لیناس مانتری لیناس مانتری 0 6 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1398/10/26
پائوپائو 3 2 بوردو بوردو
1398/10/27
گرانوبلگرانوبل 0 3 مارسی مارسی
1398/10/28
نیسنیس 2 1 رد استار رد استار
نانتنانت 3 4 لیون لیون
1398/10/29
مون پلیهمون پلیه 5 0 کان کان
دیژوندیژون 5 0 نیم المپیک نیم المپیک
لوریانلوریان 0 1 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
1398/11/08
آنژهآنژه 4 5 رن رن
بلفورتبلفورت 0 0 مون پلیه مون پلیه
لیمونستلیمونست 1 2 دیژون دیژون
موناکوموناکو 0 1 سنت اتین سنت اتین
1398/11/09
اپینالاپینال 2 1 لیل لیل
پائوپائو 0 2 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
مارسیمارسی 3 1 استراسبورگ استراسبورگ
1398/11/10
نیسنیس 1 2 لیون لیون
1398/11/22
بلفورتبلفورت 0 3 رن رن
1398/11/23
دیژوندیژون 1 6 پاری سن ژرمن پاری سن ژرمن
لیونلیون 1 0 مارسی مارسی
1398/11/24
اپینالاپینال 1 2 سنت اتین سنت اتین