جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 کاوازاکی کاوازاکی 20 16 4 0 49 15 34 52
2 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس 20 11 4 5 22 13 9 37
3 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس 15 10 4 1 32 13 19 34
4 ساگان توسو ساگان توسو 18 9 6 3 23 8 15 33
5 ویسل کوبه ویسل کوبه 18 8 7 3 24 18 6 31
6 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما 20 7 8 5 23 20 3 29
7 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا 19 8 5 6 23 22 1 29
8 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز 18 8 4 6 29 21 8 28
9 اوراوا ردز اوراوا ردز 18 8 4 6 22 22 0 28
10 هوکایدو هوکایدو 17 7 4 6 25 21 4 25
11 اف سی توکیو اف سی توکیو 18 7 4 7 23 27 -4 25
12 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا 18 6 5 7 22 20 2 23
13 شونان بلمار شونان بلمار 19 4 9 6 18 20 -2 21
14 توکوشیما توکوشیما 18 5 4 9 16 23 -7 19
15 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس 17 3 6 8 15 23 -8 15
16 وگالتا سندای وگالتا سندای 18 3 6 9 15 31 -16 15
17 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا 15 3 5 7 7 14 -7 14
18 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول 18 4 2 12 15 25 -10 14
19 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا 17 3 3 11 12 26 -14 12
20 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی 19 1 4 14 12 45 -33 7
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

12 لئوناردو دامیائو کاوازاکی
11 آنتونی لوپز هوکایدو
10 فوروهاشی ویسل کوبه
9 اونایوو یوکوهاما مارینوس
8 مائدا یوکوهاما مارینوس
میتوما کاوازاکی
یوکی کوبایاشی کاوازاکی
یاماشیتا ساگان توسو
7 لناگا کاوازاکی
دیگو اف سی توکیو

مسابقات

1399/12/08
کاوازاکیکاوازاکی 2 0 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
1399/12/09
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 1 1 وگالتا سندای وگالتا سندای
هوکایدوهوکایدو 5 1 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 1 1 توکوشیما توکوشیما
اوراوا ردزاوراوا ردز 1 1 اف سی توکیو اف سی توکیو
شونان بلمارشونان بلمار 0 1 ساگان توسو ساگان توسو
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 1 3 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 2 0 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
ویسل کوبهویسل کوبه 1 0 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1399/12/10
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 2 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
1399/12/13
کاوازاکیکاوازاکی 3 2 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 13:30 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1399/12/16
توکوشیماتوکوشیما 1 1 ویسل کوبه ویسل کوبه
وگالتا سندایوگالتا سندای 1 5 کاوازاکی کاوازاکی
اف سی توکیواف سی توکیو 3 2 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 2 2 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 1 2 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
ساگان توسوساگان توسو 2 0 اوراوا ردز اوراوا ردز
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 2 1 شونان بلمار شونان بلمار
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 10:30 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 1 0 هوکایدو هوکایدو
1399/12/17
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 3 3 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
1399/12/20
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 3 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 0 1 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
اف سی توکیواف سی توکیو 2 3 ویسل کوبه ویسل کوبه
اوراوا ردزاوراوا ردز 2 0 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 13:30 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 2 1 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
ساگان توسوساگان توسو 5 0 وگالتا سندای وگالتا سندای
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 3 1 شونان بلمار شونان بلمار
کاوازاکیکاوازاکی 2 0 توکوشیما توکوشیما
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 2 1 هوکایدو هوکایدو
1399/12/23
توکوشیماتوکوشیما 1 2 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
هوکایدوهوکایدو 08:30 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 1 1 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
شونان بلمارشونان بلمار 3 1 وگالتا سندای وگالتا سندای
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 1 4 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
کاوازاکیکاوازاکی 1 0 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
ویسل کوبهویسل کوبه 0 1 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
1399/12/24
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 3 0 اوراوا ردز اوراوا ردز
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 0 0 ساگان توسو ساگان توسو
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 1 1 اف سی توکیو اف سی توکیو
1399/12/27
اف سی توکیواف سی توکیو 3 2 شونان بلمار شونان بلمار
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 0 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
اوراوا ردزاوراوا ردز 0 0 هوکایدو هوکایدو
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 1 0 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 1 0 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
ساگان توسوساگان توسو 2 0 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 3 0 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 1 0 توکوشیما توکوشیما
ویسل کوبهویسل کوبه 1 1 کاوازاکی کاوازاکی
وگالتا سندایوگالتا سندای 13:30 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1399/12/30
هوکایدوهوکایدو 3 4 ویسل کوبه ویسل کوبه
1400/01/01
اف سی توکیواف سی توکیو 2 1 وگالتا سندای وگالتا سندای
ساگان توسوساگان توسو 0 0 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 08:30 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 1 3 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
توکوشیماتوکوشیما 2 1 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
شونان بلمارشونان بلمار 0 0 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
اوراوا ردزاوراوا ردز 0 5 کاوازاکی کاوازاکی
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 1 2 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 0 1 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
1400/01/13
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 1 0 ساگان توسو ساگان توسو
1400/01/14
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 1 1 شونان بلمار شونان بلمار
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 2 هوکایدو هوکایدو
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 0 0 اف سی توکیو اف سی توکیو
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 0 0 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
وگالتا سندایوگالتا سندای 0 2 ویسل کوبه ویسل کوبه
اوراوا ردزاوراوا ردز 2 1 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 1 1 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
کاوازاکیکاوازاکی 2 0 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
1400/01/15
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 0 3 توکوشیما توکوشیما
1400/01/17
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 1 0 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
1400/01/18
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 0 3 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
ویسل کوبهویسل کوبه 1 0 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
توکوشیماتوکوشیما 1 0 وگالتا سندای وگالتا سندای
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 0 0 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 0 2 اوراوا ردز اوراوا ردز
اف سی توکیواف سی توکیو 2 1 هوکایدو هوکایدو
شونان بلمارشونان بلمار 0 0 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 2 1 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
کاوازاکیکاوازاکی 1 0 ساگان توسو ساگان توسو
1400/01/21
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 0 1 شونان بلمار شونان بلمار
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 2 2 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
1400/01/22
هوکایدوهوکایدو 2 2 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
اف سی توکیواف سی توکیو 2 4 کاوازاکی کاوازاکی
وگالتا سندایوگالتا سندای 0 0 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
ساگان توسوساگان توسو 3 0 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 0 3 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
اوراوا ردزاوراوا ردز 1 0 توکوشیما توکوشیما
ویسل کوبهویسل کوبه 1 1 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 1 0 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1400/01/25
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 1 2 توکوشیما توکوشیما
ساگان توسوساگان توسو 0 1 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
کاوازاکیکاوازاکی 3 1 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 1 0 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
1400/01/27
هوکایدوهوکایدو 1 3 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
1400/01/28
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 0 1 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
توکوشیماتوکوشیما 0 1 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 2 2 وگالتا سندای وگالتا سندای
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 0 اف سی توکیو اف سی توکیو
شونان بلمارشونان بلمار 0 0 ویسل کوبه ویسل کوبه
1400/01/29
کاوازاکیکاوازاکی 1 1 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 1 0 اوراوا ردز اوراوا ردز
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 1 2 ساگان توسو ساگان توسو
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 0 0 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
1400/02/02
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 2 0 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1400/02/04
هوکایدوهوکایدو 2 1 وگالتا سندای وگالتا سندای
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 1 2 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
اف سی توکیواف سی توکیو 1 2 ساگان توسو ساگان توسو
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 5 0 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 5 1 توکوشیما توکوشیما
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 1 1 ویسل کوبه ویسل کوبه
1400/02/05
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 1 1 شونان بلمار شونان بلمار
اوراوا ردزاوراوا ردز 3 2 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
1400/02/09
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 0 4 کاوازاکی کاوازاکی
1400/02/11
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 2 0 اوراوا ردز اوراوا ردز
اف سی توکیواف سی توکیو 0 3 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
وگالتا سندایوگالتا سندای 1 0 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
ویسل کوبهویسل کوبه 3 0 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
ساگان توسوساگان توسو 2 0 توکوشیما توکوشیما
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 0 3 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
1400/02/12
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 1 0 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
شونان بلمارشونان بلمار 0 0 هوکایدو هوکایدو
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 1 1 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1400/02/14
کاوازاکیکاوازاکی 3 2 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
1400/02/18
ساگان توسوساگان توسو 0 0 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 1 0 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 0 2 کاوازاکی کاوازاکی
1400/02/19
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 2 0 ویسل کوبه ویسل کوبه
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 0 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 1 1 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
شونان بلمارشونان بلمار 2 0 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
توکوشیماتوکوشیما 1 2 هوکایدو هوکایدو
اوراوا ردزاوراوا ردز 2 0 وگالتا سندای وگالتا سندای
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 3 0 اف سی توکیو اف سی توکیو
1400/02/22
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 1 2 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 0 2 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
کاوازاکیکاوازاکی 2 2 وگالتا سندای وگالتا سندای
1400/02/25
وگالتا سندایوگالتا سندای 0 1 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 0 3 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 5 3 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
ویسل کوبهویسل کوبه 1 1 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 0 1 توکوشیما توکوشیما
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 1 1 ساگان توسو ساگان توسو
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 0 4 اف سی توکیو اف سی توکیو
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 2 0 شونان بلمار شونان بلمار
1400/02/26
کاوازاکیکاوازاکی 2 0 هوکایدو هوکایدو
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 0 3 اوراوا ردز اوراوا ردز
1400/03/01
ساگان توسوساگان توسو 2 1 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
وگالتا سندایوگالتا سندای 2 1 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
هوکایدوهوکایدو 2 0 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
کاوازاکیکاوازاکی 3 1 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
اوراوا ردزاوراوا ردز 2 0 ویسل کوبه ویسل کوبه
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 2 1 شونان بلمار شونان بلمار
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 1 1 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
توکوشیماتوکوشیما 0 0 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
اف سی توکیواف سی توکیو 1 0 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
1400/03/02
سرزو اوزاکاسرزو اوزاکا 1 2 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
1400/03/05
شونان بلمارشونان بلمار 1 1 کاوازاکی کاوازاکی
هوکایدوهوکایدو 0 0 ساگان توسو ساگان توسو
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 0 1 یوکوهاما مارینوس یوکوهاما مارینوس
ناگویا گرامپوسناگویا گرامپوس 0 1 وگالتا سندای وگالتا سندای
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 1 1 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 1 2 ویسل کوبه ویسل کوبه
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 2 2 اوراوا ردز اوراوا ردز
شيميزو اس پالسشيميزو اس پالس 3 0 اف سی توکیو اف سی توکیو
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 1 0 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
1400/03/06
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 2 1 توکوشیما توکوشیما
1400/03/08
کاشیوا ریسولکاشیوا ریسول 1 2 هوکایدو هوکایدو
1400/03/09
یوکوهاما مارینوسیوکوهاما مارینوس 2 1 شيميزو اس پالس شيميزو اس پالس
ویسل کوبهویسل کوبه 1 1 ساگان توسو ساگان توسو
اف سی توکیواف سی توکیو 0 0 سانفرسه هیروشیما سانفرسه هیروشیما
وگالتا سندایوگالتا سندای 1 1 سرزو اوزاکا سرزو اوزاکا
اویتا ترینیتااویتا ترینیتا 2 1 آویسپا فوکوکا آویسپا فوکوکا
توکوشیماتوکوشیما 1 1 شونان بلمار شونان بلمار
گامبا اوزاکاگامبا اوزاکا 2 0 یوکوهاما اف سی یوکوهاما اف سی
اوراوا ردزاوراوا ردز 0 0 ناگویا گرامپوس ناگویا گرامپوس
کاوازاکیکاوازاکی 2 1 کاشیما آنتلرز کاشیما آنتلرز
1400/03/12
شونان بلمارشونان بلمار 0 0 گامبا اوزاکا گامبا اوزاکا
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 0 2 کاوازاکی کاوازاکی
1400/03/29
آویسپا فوکوکاآویسپا فوکوکا 1 2 ویسل کوبه ویسل کوبه
هوکایدوهوکایدو 2 0 اویتا ترینیتا اویتا ترینیتا
یوکوهاما اف سییوکوهاما اف سی 0 1 اف سی توکیو اف سی توکیو
سانفرسه هیروشیماسانفرسه هیروشیما 1 0 کاشیوا ریسول کاشیوا ریسول
1400/03/30
کاشیما آنتلرزکاشیما آنتلرز 1 1 وگالتا سندای وگالتا سندای
اوراوا ردزاوراوا ردز 2 3 شونان بلمار شونان بلمار