حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 فلامینگو فلامینگو 33 24 6 3 72 30 42 78
2 پالمیراس پالمیراس 32 19 10 3 51 24 27 67
3 سانتوز سانتوز 32 19 7 6 48 28 20 64
4 گرمیو گرمیو 32 16 8 8 55 32 23 56
5 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه 32 14 8 10 45 31 14 50
6 سائوپائولو سائوپائولو 32 13 11 8 31 23 8 50
7 کورينتياس کورينتياس 32 12 13 7 36 29 7 49
8 اینترناسیونال اینترناسیونال 32 14 7 11 37 32 5 49
9 واسکو دوگاما واسکو دوگاما 33 11 10 12 35 41 -6 43
10 باهیا باهیا 32 11 10 11 35 33 2 43
11 گویاس گویاس 32 12 6 14 34 50 -16 42
12 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو 32 11 7 14 38 43 -5 40
13 فورتالزا فورتالزا 32 11 6 15 39 44 -5 39
14 بوتافوگو بوتافوگو 32 11 4 17 28 39 -11 37
15 سیارا سیارا 32 10 6 16 32 32 0 36
16 کروزیرو کروزیرو 32 7 14 11 26 36 -10 35
17 فلومیننزه فلومیننزه 32 9 7 16 32 43 -11 34
18 آلاگوانو آلاگوانو 32 7 8 17 21 47 -26 29
19 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه 32 4 10 18 25 48 -23 22
20 آوای آوای 32 3 8 21 16 51 -35 17
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1398/02/07
سائوپائولوسائوپائولو 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/08
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 2 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 آوای آوای
فلامینگوفلامینگو 3 1 کروزیرو کروزیرو
گرمیوگرمیو 1 2 سانتوز سانتوز
باهیاباهیا 3 2 کورينتياس کورينتياس
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 4 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سیاراسیارا 4 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/02/09
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 گویاس گویاس
پالمیراسپالمیراس 4 0 فورتالزا فورتالزا
1398/02/11
آلاگوانوآلاگوانو 1 1 پالمیراس پالمیراس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 1 فلامینگو فلامینگو
کورينتياسکورينتياس 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/02/12
آوایآوای 1 1 گرمیو گرمیو
کروزیروکروزیرو 1 0 سیارا سیارا
گویاسگویاس 1 2 سائوپائولو سائوپائولو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
فورتالزافورتالزا 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/02/13
سانتوزسانتوز 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
بوتافوگوبوتافوگو 3 2 باهیا باهیا
1398/02/15
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 کورينتياس کورينتياس
پالمیراسپالمیراس 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
سیاراسیارا 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
آلاگوانوآلاگوانو 0 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 فلامینگو فلامینگو
کروزیروکروزیرو 2 1 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 1 0 فورتالزا فورتالزا
1398/02/16
باهیاباهیا 1 0 آوای آوای
گرمیوگرمیو 4 5 فلومیننزه فلومیننزه
1398/02/21
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/22
کورينتياسکورينتياس 0 0 گرمیو گرمیو
گویاسگویاس 2 1 سیارا سیارا
فلامینگوفلامینگو 2 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
سانتوزسانتوز 3 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 2 پالمیراس پالمیراس
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 1 کروزیرو کروزیرو
1398/02/23
فورتالزافورتالزا 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
آوایآوای 0 0 آلاگوانو آلاگوانو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 باهیا باهیا
1398/02/29
فلومیننزهفلومیننزه 4 1 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 فلامینگو فلامینگو
پالمیراسپالمیراس 4 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 باهیا باهیا
گویاسگویاس 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 2 کورينتياس کورينتياس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 آلاگوانو آلاگوانو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 3 فورتالزا فورتالزا
1398/02/30
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 آوای آوای
سیاراسیارا 2 1 گرمیو گرمیو
1398/03/04
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 پالمیراس پالمیراس
1398/03/05
گرمیوگرمیو 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سانتوزسانتوز 0 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلامینگوفلامینگو 3 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/03/06
باهیاباهیا 3 2 فلومیننزه فلومیننزه
کورينتياسکورينتياس 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 1 2 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
فورتالزافورتالزا 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/03/07
آلاگوانوآلاگوانو 1 0 گویاس گویاس
آوایآوای 1 2 سیارا سیارا
1398/03/11
فلامینگوفلامینگو 2 0 فورتالزا فورتالزا
1398/03/12
باهیاباهیا 1 0 گرمیو گرمیو
کورينتياسکورينتياس 04:30 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
سیاراسیارا 0 1 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 کروزیرو کروزیرو
1398/03/13
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 آوای آوای
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 پالمیراس پالمیراس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 4 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/03/18
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
1398/03/19
پالمیراسپالمیراس 1 0 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
گرمیوگرمیو 1 0 فورتالزا فورتالزا
کروزیروکروزیرو 0 0 کورينتياس کورينتياس
سیاراسیارا 0 0 باهیا باهیا
آوایآوای 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
1398/03/20
فلومیننزهفلومیننزه 0 0 فلامینگو فلامینگو
سانتوزسانتوز 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
آلاگوانوآلاگوانو 1 2 بوتافوگو بوتافوگو
1398/03/21
گویاسگویاس 3 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/03/23
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 گرمیو گرمیو
فورتالزافورتالزا 2 1 کروزیرو کروزیرو
آلاگوانوآلاگوانو 0 2 فلامینگو فلامینگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 1 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 1 0 کورينتياس کورينتياس
1398/03/24
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 0 سیارا سیارا
گویاسگویاس 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 فلومیننزه فلومیننزه
پالمیراسپالمیراس 2 0 آوای آوای
1398/04/23
فورتالزافورتالزا 2 0 آوای آوای
گرمیوگرمیو 2 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 پالمیراس پالمیراس
باهیاباهیا 0 1 سانتوز سانتوز
فلامینگوفلامینگو 6 1 گویاس گویاس
کروزیروکروزیرو 0 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
کورينتياسکورينتياس 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/04/24
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/04/25
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 سیارا سیارا
1398/04/29
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
1398/04/30
باهیاباهیا 0 0 کروزیرو کروزیرو
سیاراسیارا 2 0 پالمیراس پالمیراس
آلاگوانوآلاگوانو 0 4 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 گرمیو گرمیو
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 سانتوز سانتوز
کورينتياسکورينتياس 1 1 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 2 فورتالزا فورتالزا
1398/04/31
آوایآوای 0 0 گویاس گویاس
1398/05/01
سائوپائولوسائوپائولو 4 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/05/06
پالمیراسپالمیراس 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 سیارا سیارا
فلومیننزهفلومیننزه 1 2 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 0 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 0 باهیا باهیا
فلامینگوفلامینگو 3 2 بوتافوگو بوتافوگو
سانتوزسانتوز 3 1 آوای آوای
1398/05/07
فورتالزافورتالزا 1 3 کورينتياس کورينتياس
گویاسگویاس 0 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/05/08
آلاگوانوآلاگوانو 0 0 گرمیو گرمیو
1398/05/13
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سیاراسیارا 2 1 فورتالزا فورتالزا
سانتوزسانتوز 6 1 گویاس گویاس
باهیاباهیا 3 0 فلامینگو فلامینگو
آوایآوای 0 2 بوتافوگو بوتافوگو
1398/05/14
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 00:30 سائوپائولو سائوپائولو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 0 آلاگوانو آلاگوانو
کورينتياسکورينتياس 1 1 پالمیراس پالمیراس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 کروزیرو کروزیرو
1398/05/15
گرمیوگرمیو 3 3 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/05/17
کورينتياسکورينتياس 2 0 گویاس گویاس
1398/05/20
سیاراسیارا 4 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
سائوپائولوسائوپائولو 3 2 سانتوز سانتوز
فلامینگوفلامینگو 3 1 گرمیو گرمیو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 0 کورينتياس کورينتياس
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
پالمیراسپالمیراس 2 2 باهیا باهیا
آوایآوای 2 2 کروزیرو کروزیرو
1398/05/21
گویاسگویاس 0 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/05/22
آلاگوانوآلاگوانو 0 2 فورتالزا فورتالزا
1398/05/27
فورتالزافورتالزا 0 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
کورينتياسکورينتياس 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 4 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گرمیوگرمیو 1 1 پالمیراس پالمیراس
کروزیروکروزیرو 2 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 سیارا سیارا
باهیاباهیا 1 1 گویاس گویاس
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 آلاگوانو آلاگوانو
1398/05/28
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 0 آوای آوای
1398/05/31
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
1398/06/02
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 1 باهیا باهیا
1398/06/03
گرمیوگرمیو 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
گویاسگویاس 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سانتوزسانتوز 3 3 فورتالزا فورتالزا
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 0 سائوپائولو سائوپائولو
1398/06/04
آوایآوای 1 1 کورينتياس کورينتياس
سیاراسیارا 0 3 فلامینگو فلامینگو
آلاگوانوآلاگوانو 1 1 کروزیرو کروزیرو
1398/06/05
بوتافوگوبوتافوگو 0 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/06/09
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 گرمیو گرمیو
1398/06/10
باهیاباهیا 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 سانتوز سانتوز
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 سیارا سیارا
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 2 بوتافوگو بوتافوگو
فورتالزافورتالزا 2 0 گویاس گویاس
فلامینگوفلامینگو 3 0 پالمیراس پالمیراس
1398/06/11
کروزیروکروزیرو 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
کورينتياسکورينتياس 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/06/12
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 آوای آوای
1398/06/16
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 2 باهیا باهیا
کورينتياسکورينتياس 2 2 سیارا سیارا
1398/06/17
فورتالزافورتالزا 0 1 فلومیننزه فلومیننزه
آوایآوای 0 3 فلامینگو فلامینگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
گویاسگویاس 1 2 پالمیراس پالمیراس
کروزیروکروزیرو 1 4 گرمیو گرمیو
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سانتوزسانتوز 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/06/18
آلاگوانوآلاگوانو 2 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/06/20
پالمیراسپالمیراس 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
1398/06/24
فلامینگوفلامینگو 1 0 سانتوز سانتوز
پالمیراسپالمیراس 1 0 کروزیرو کروزیرو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سیاراسیارا 0 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 3 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 آوای آوای
باهیاباهیا 1 1 فورتالزا فورتالزا
گرمیوگرمیو 3 0 گویاس گویاس
فلومیننزهفلومیننزه 1 0 کورينتياس کورينتياس
1398/06/25
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 آلاگوانو آلاگوانو
1398/06/30
بوتافوگوبوتافوگو 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 1 2 فلامینگو فلامینگو
1398/06/31
کورينتياسکورينتياس 2 1 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 0 3 گرمیو گرمیو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
فورتالزافورتالزا 0 1 پالمیراس پالمیراس
آلاگوانوآلاگوانو 1 0 سیارا سیارا
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/07/01
گویاسگویاس 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
1398/07/02
آوایآوای 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/07/04
سیاراسیارا 0 0 کروزیرو کروزیرو
باهیاباهیا 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
فلامینگوفلامینگو 3 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سائوپائولوسائوپائولو 0 1 گویاس گویاس
1398/07/05
پالمیراسپالمیراس 6 2 آلاگوانو آلاگوانو
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 سانتوز سانتوز
گرمیوگرمیو 6 1 آوای آوای
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 4 1 فورتالزا فورتالزا
1398/07/07
فلامینگوفلامینگو 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
کورينتياسکورينتياس 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سانتوزسانتوز 2 0 آلاگوانو آلاگوانو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 پالمیراس پالمیراس
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 گرمیو گرمیو
1398/07/08
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 سیارا سیارا
1398/07/09
گویاسگویاس 1 0 کروزیرو کروزیرو
فورتالزافورتالزا 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
آوایآوای 0 2 باهیا باهیا
1398/07/11
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 کورينتياس کورينتياس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 2 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/07/13
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 1 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 2 1 فورتالزا فورتالزا
1398/07/14
گرمیوگرمیو 0 0 کورينتياس کورينتياس
باهیاباهیا 1 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
کروزیروکروزیرو 1 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 فلامینگو فلامینگو
پالمیراسپالمیراس 1 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سیاراسیارا 0 1 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 فلومیننزه فلومیننزه
1398/07/15
آلاگوانوآلاگوانو 3 1 آوای آوای
1398/07/18
آلاگوانوآلاگوانو 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
بوتافوگوبوتافوگو 3 1 گویاس گویاس
فورتالزافورتالزا 2 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
باهیاباهیا 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
گرمیوگرمیو 2 1 سیارا سیارا
کروزیروکروزیرو 0 0 فلومیننزه فلومیننزه
سانتوزسانتوز 2 0 پالمیراس پالمیراس
1398/07/19
کورينتياسکورينتياس 2 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
آوایآوای 0 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
فلامینگوفلامینگو 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/07/20
گویاسگویاس 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/07/21
فلومیننزهفلومیننزه 2 0 باهیا باهیا
پالمیراسپالمیراس 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 0 فورتالزا فورتالزا
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 2 فلامینگو فلامینگو
سیاراسیارا 1 0 آوای آوای
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 0 سانتوز سانتوز
1398/07/22
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 کورينتياس کورينتياس
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 4 گرمیو گرمیو
1398/07/25
گرمیوگرمیو 0 1 باهیا باهیا
آلاگوانوآلاگوانو 2 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
فورتالزافورتالزا 1 2 فلامینگو فلامینگو
کروزیروکروزیرو 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
پالمیراسپالمیراس 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 بوتافوگو بوتافوگو
گویاسگویاس 2 2 کورينتياس کورينتياس
1398/07/26
سانتوزسانتوز 2 1 سیارا سیارا
آوایآوای 0 2 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلومیننزهفلومیننزه 1 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/07/27
فورتالزافورتالزا 2 1 گرمیو گرمیو
1398/07/28
کورينتياسکورينتياس 1 2 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 آوای آوای
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/07/29
فلامینگوفلامینگو 2 0 فلومیننزه فلومیننزه
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 1 پالمیراس پالمیراس
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 2 2 گویاس گویاس
1398/07/30
باهیاباهیا 1 2 سیارا سیارا
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 آلاگوانو آلاگوانو
1398/08/04
کورينتياسکورينتياس 0 0 سانتوز سانتوز
سیاراسیارا 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/08/05
باهیاباهیا 2 3 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
کروزیروکروزیرو 1 1 فورتالزا فورتالزا
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 4 1 گویاس گویاس
سائوپائولوسائوپائولو 2 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گرمیوگرمیو 3 0 بوتافوگو بوتافوگو
1398/08/06
آوایآوای 1 2 پالمیراس پالمیراس
فلامینگوفلامینگو 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/08/09
پالمیراسپالمیراس 3 0 سائوپائولو سائوپائولو
آوایآوای 1 3 فورتالزا فورتالزا
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 2 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 3 گرمیو گرمیو
آلاگوانوآلاگوانو 2 1 کورينتياس کورينتياس
سیاراسیارا 2 0 فلومیننزه فلومیننزه
1398/08/10
سانتوزسانتوز 1 0 باهیا باهیا
گویاسگویاس 2 2 فلامینگو فلامینگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
بوتافوگوبوتافوگو 0 2 کروزیرو کروزیرو
1398/08/11
فورتالزافورتالزا 2 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/08/12
پالمیراسپالمیراس 1 0 سیارا سیارا
فلومیننزهفلومیننزه 0 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 3 سائوپائولو سائوپائولو
فلامینگوفلامینگو 4 1 کورينتياس کورينتياس
1398/08/13
گرمیوگرمیو 2 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
سانتوزسانتوز 4 1 بوتافوگو بوتافوگو
کروزیروکروزیرو 1 1 باهیا باهیا
گویاسگویاس 2 0 آوای آوای
1398/08/16
کورينتياسکورينتياس 3 2 فورتالزا فورتالزا
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 گویاس گویاس
آوایآوای 1 2 سانتوز سانتوز
باهیاباهیا 1 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 0 کروزیرو کروزیرو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 پالمیراس پالمیراس
1398/08/17
سائوپائولوسائوپائولو 0 2 فلومیننزه فلومیننزه
سیاراسیارا 2 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 فلامینگو فلامینگو
گرمیوگرمیو 2 1 آلاگوانو آلاگوانو
1398/08/18
گویاسگویاس 0 3 سانتوز سانتوز
1398/08/19
پالمیراسپالمیراس 1 1 کورينتياس کورينتياس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
کروزیروکروزیرو 0 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سائوپائولوسائوپائولو 0 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/08/20
فلامینگوفلامینگو 3 1 باهیا باهیا
آلاگوانوآلاگوانو 0 3 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 گرمیو گرمیو
فورتالزافورتالزا 1 0 سیارا سیارا
1398/08/21
بوتافوگوبوتافوگو 2 0 آوای آوای
1398/08/23
فلامینگوفلامینگو 4 4 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/08/25
سانتوزسانتوز 23:30 سائوپائولو سائوپائولو
1398/08/26
فلومیننزهفلومیننزه 01:30 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
باهیاباهیا 22:30 پالمیراس پالمیراس
گرمیوگرمیو 22:30 فلامینگو فلامینگو
1398/08/27
کورينتياسکورينتياس 00:30 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 00:30 بوتافوگو بوتافوگو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 00:30 سیارا سیارا
فورتالزافورتالزا 01:30 آلاگوانو آلاگوانو

گلزنان برتر

19 گابریل پائولیستا فلامینگو
18 هنریکو فلامینگو
13 پاولیستا فورتالزا
12 ادواردو سانتوز
11 جیورجیان دی آراسکائتا فلامینگو
اورالدو چاپه کوئنزه
گیلبرتو باهیا
10 اورتون گرمیو
گالهاردو سیارا
9 برونو هنریکه پالمیراس

آخرین اخبار

ویلیان:

بدشانسی عامل شکست مان برابر آرژانتین بود

ستاره تیم ملی برزیل و باشگاه چلسی معتقد است که سلسائو از فرصت هایی که به دست می آورد به خوبی استفاده نمی کند و این دلیل اصلی شکست شان برابر آلبی سلسته بود.

انتقاد تند تیاگو سیلوا از مسی پس از شکست سلسائو

روز گذشته تیم ملی آرژانتین موفق شد با تک گل لیونل مسی بر برزیل پیروز شود. در دیداری که حواشی داوری نیز با خود داشت.

ادامه کابوس گابریل ژسوس با ضربات پنالتی

تو را به خدا دیگر پنالتی نزن گابریل!

پنالتی‌ای که گابریل ژسوس در مقابل آرژانتین از دست داد، 9 روز بعد از پنالتی از دست رفته او برای منچسترسیتی، باعث شده هواداران برزیل و سیتی از او بخواهند دیگر پشت پنالتی قرار نگیرد.

برزیل- آرژانتین، در عربستان هم که باشد جنجالی است

خشم مسی: دهنت را ببند تیته !

تیته، سرمربی تیم ملی برزیل می‌گوید لیونل مسی در بازی دوستانه دیشب دو تیم برزیل و آرژانتین به او توهین کرده و گفته دهنش را ببندد.  

برزیل 0-1 آرژانتین: پیروزی آلبی سلسته با گلزنی مسی

تیم ملی آرژانتین در دیداری دوستانه موفق شد با نتیجه 1-0 برزیل را شکست بدهد.

ترکیب اصلی برزیل و آرژانتین اعلام شد

برزیل و آرژانتین تا ساعتی دیگر مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

ویلیان:

مسی یا رونالدو؟ برای من رونالدینیو بهترین بود

ویلیان، ستاره برزیلی چلسی، مدعی شد که رونالدینیو بزرگترین الگوی او در فوتبال است.

پله: دوست داشتم با مسی هم تیمی شوم

پله، اسطوره فوتبال برزیل، در یک مصاحبه جالب تمجید ویژه‌ای از لیونل مسی انجام داد.

برزیل بدون نیمار، از آرژانتین و مسی نمی‌ترسد

تیاگو سیلوا کاپیتان برزیل، در آستانه دیدار روز جمعه برزیل- آرژانتین در عربستان می‌گوید برزیلی‌ها از اینکه بدون نیمار به مصاف آرژانتین و لیونل مسی بروند ترسی ندارند.

تیاگو سیلوا:

امیدوارم رودریگو مقابل پی اس جی نیمکت‌نشین باشد

تیاگو سیلوا، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن، تمجید ویژه‌ای از عملکرد رودریگو، پدیده برزیلی رئال مادرید، انجام داد.

بیشتر