حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 سانتوز سانتوز 15 10 2 3 25 14 11 32
2 پالمیراس پالمیراس 15 8 6 1 24 10 14 30
3 فلامینگو فلامینگو 15 9 3 3 32 18 14 30
4 سائوپائولو سائوپائولو 15 8 6 1 20 9 11 30
5 کورينتياس کورينتياس 15 7 6 2 17 8 9 27
6 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو 15 8 3 4 22 16 6 27
7 اینترناسیونال اینترناسیونال 15 7 3 5 17 12 5 24
8 بوتافوگو بوتافوگو 15 7 1 7 14 15 -1 22
9 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه 15 7 1 7 22 15 7 22
10 باهیا باهیا 15 5 6 4 17 15 2 21
11 سیارا سیارا 15 6 2 7 19 14 5 20
12 گرمیو گرمیو 15 4 6 5 18 20 -2 18
13 گویاس گویاس 15 5 3 7 14 24 -10 18
14 واسکو دوگاما واسکو دوگاما 15 4 5 6 14 22 -8 17
15 فورتالزا فورتالزا 15 5 2 8 16 21 -5 17
16 کروزیرو کروزیرو 15 3 5 7 13 22 -9 14
17 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه 15 3 4 8 16 27 -11 13
18 فلومیننزه فلومیننزه 15 3 3 9 19 25 -6 12
19 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو 15 2 5 8 4 22 -18 11
20 آوای آوای 15 0 6 9 7 21 -14 6
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1398/02/07
سائوپائولوسائوپائولو 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/08
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 2 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 آوای آوای
فلامینگوفلامینگو 3 1 کروزیرو کروزیرو
گرمیوگرمیو 1 2 سانتوز سانتوز
باهیاباهیا 3 2 کورينتياس کورينتياس
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 4 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سیاراسیارا 4 0 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
1398/02/09
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 گویاس گویاس
پالمیراسپالمیراس 4 0 فورتالزا فورتالزا
1398/02/11
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 1 1 پالمیراس پالمیراس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 1 فلامینگو فلامینگو
کورينتياسکورينتياس 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/02/12
آوایآوای 1 1 گرمیو گرمیو
کروزیروکروزیرو 1 0 سیارا سیارا
گویاسگویاس 1 2 سائوپائولو سائوپائولو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
فورتالزافورتالزا 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/02/13
سانتوزسانتوز 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
بوتافوگوبوتافوگو 3 2 باهیا باهیا
1398/02/15
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 کورينتياس کورينتياس
پالمیراسپالمیراس 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
سیاراسیارا 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 0 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 فلامینگو فلامینگو
کروزیروکروزیرو 2 1 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 1 0 فورتالزا فورتالزا
1398/02/16
باهیاباهیا 1 0 آوای آوای
گرمیوگرمیو 4 5 فلومیننزه فلومیننزه
1398/02/21
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/22
کورينتياسکورينتياس 0 0 گرمیو گرمیو
گویاسگویاس 2 1 سیارا سیارا
فلامینگوفلامینگو 2 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
سانتوزسانتوز 3 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 2 پالمیراس پالمیراس
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 1 کروزیرو کروزیرو
1398/02/23
فورتالزافورتالزا 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
آوایآوای 0 0 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 باهیا باهیا
1398/02/29
فلومیننزهفلومیننزه 4 1 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 فلامینگو فلامینگو
پالمیراسپالمیراس 4 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 باهیا باهیا
گویاسگویاس 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 2 کورينتياس کورينتياس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 3 فورتالزا فورتالزا
1398/02/30
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 آوای آوای
سیاراسیارا 2 1 گرمیو گرمیو
1398/03/04
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 پالمیراس پالمیراس
1398/03/05
گرمیوگرمیو 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سانتوزسانتوز 0 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلامینگوفلامینگو 3 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/03/06
باهیاباهیا 3 2 فلومیننزه فلومیننزه
کورينتياسکورينتياس 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 1 2 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
فورتالزافورتالزا 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/03/07
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 1 0 گویاس گویاس
آوایآوای 1 2 سیارا سیارا
1398/03/11
فلامینگوفلامینگو 2 0 فورتالزا فورتالزا
1398/03/12
باهیاباهیا 1 0 گرمیو گرمیو
کورينتياسکورينتياس 04:30 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
سیاراسیارا 0 1 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 کروزیرو کروزیرو
1398/03/13
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 آوای آوای
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 پالمیراس پالمیراس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 4 0 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
1398/03/18
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
1398/03/19
پالمیراسپالمیراس 1 0 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
گرمیوگرمیو 1 0 فورتالزا فورتالزا
کروزیروکروزیرو 0 0 کورينتياس کورينتياس
سیاراسیارا 0 0 باهیا باهیا
آوایآوای 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
1398/03/20
فلومیننزهفلومیننزه 0 0 فلامینگو فلامینگو
سانتوزسانتوز 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 1 2 بوتافوگو بوتافوگو
1398/03/21
گویاسگویاس 3 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/03/23
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 گرمیو گرمیو
فورتالزافورتالزا 2 1 کروزیرو کروزیرو
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 0 2 فلامینگو فلامینگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 1 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 1 0 کورينتياس کورينتياس
1398/03/24
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 0 سیارا سیارا
گویاسگویاس 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 فلومیننزه فلومیننزه
پالمیراسپالمیراس 2 0 آوای آوای
1398/04/23
فورتالزافورتالزا 2 0 آوای آوای
گرمیوگرمیو 2 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 پالمیراس پالمیراس
باهیاباهیا 0 1 سانتوز سانتوز
فلامینگوفلامینگو 6 1 گویاس گویاس
کروزیروکروزیرو 0 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
کورينتياسکورينتياس 1 0 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
1398/04/24
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/04/25
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 سیارا سیارا
1398/04/29
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
1398/04/30
باهیاباهیا 0 0 کروزیرو کروزیرو
سیاراسیارا 2 0 پالمیراس پالمیراس
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 0 4 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 گرمیو گرمیو
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 سانتوز سانتوز
کورينتياسکورينتياس 1 1 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 2 فورتالزا فورتالزا
1398/04/31
آوایآوای 0 0 گویاس گویاس
1398/05/01
سائوپائولوسائوپائولو 4 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/05/06
پالمیراسپالمیراس 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 سیارا سیارا
فلومیننزهفلومیننزه 1 2 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 0 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 0 باهیا باهیا
فلامینگوفلامینگو 3 2 بوتافوگو بوتافوگو
سانتوزسانتوز 3 1 آوای آوای
1398/05/07
فورتالزافورتالزا 1 3 کورينتياس کورينتياس
گویاسگویاس 0 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/05/08
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 0 0 گرمیو گرمیو
1398/05/13
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سیاراسیارا 2 1 فورتالزا فورتالزا
سانتوزسانتوز 6 1 گویاس گویاس
باهیاباهیا 3 0 فلامینگو فلامینگو
آوایآوای 0 2 بوتافوگو بوتافوگو
1398/05/14
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 00:30 سائوپائولو سائوپائولو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 0 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
کورينتياسکورينتياس 1 1 پالمیراس پالمیراس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 کروزیرو کروزیرو
1398/05/15
گرمیوگرمیو 3 3 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/05/17
کورينتياسکورينتياس 2 0 گویاس گویاس
1398/05/20
سیاراسیارا 4 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
سائوپائولوسائوپائولو 3 2 سانتوز سانتوز
فلامینگوفلامینگو 3 1 گرمیو گرمیو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 0 کورينتياس کورينتياس
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
پالمیراسپالمیراس 2 2 باهیا باهیا
آوایآوای 2 2 کروزیرو کروزیرو
1398/05/21
گویاسگویاس 0 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/05/22
سنترو اسپورتیوو آلاگوانوسنترو اسپورتیوو آلاگوانو 0 2 فورتالزا فورتالزا
1398/05/27
فورتالزافورتالزا 0 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
کورينتياسکورينتياس 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 4 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گرمیوگرمیو 1 1 پالمیراس پالمیراس
کروزیروکروزیرو 2 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 سیارا سیارا
باهیاباهیا 1 1 گویاس گویاس
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 سنترو اسپورتیوو آلاگوانو سنترو اسپورتیوو آلاگوانو
1398/05/28
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 0 آوای آوای
1398/05/31
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
1398/06/02
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 18:30 باهیا باهیا
1398/06/03
گرمیوگرمیو 00:30 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه

گلزنان برتر

10 گابریل پائولیستا فلامینگو
8 هنریکو فلامینگو
اورالدو چاپه کوئنزه
7 گالهاردو سیارا
ادواردو سانتوز
گیلبرتو باهیا
6 جیورجیان دی آراسکائتا فلامینگو
5 کایکه گویاس
پدرو رودریگز فلومیننزه
پاته سائوپائولو

آخرین اخبار

ریوالدو:

انتقال نیمار به یوونتوس به سود رونالدو خواهد بود

ریوالدو، ستاره سابق بارسلونا، در مورد احتمال بازگشت نیمار به این تیم صحبت کرد.

ناراحتی سرمربی فلامنگو از ناامنی برزیل

به گزارش یک تلویزیون پرتغالی، ژرژ ژسوس سرمربی پرتغالی باشگاه فلامنگوی برزیل به دلیل ناامنی شهر ریودوژانیرو از این تیم جدا خواهد شد.

خاویر ساویولا:

هیچکس قادر به تکرار کارهای رونالدینیو نیست

خاویر ساویولا، مهاجم سابق و آرژانتینی بارسلونا به تمجید از عملکرد رونالدینیو پرداخت.

ریوالدو:

درخشیدن کنار لیونل مسی آسان نیست

ریوالدو، ستاره سابق بارسلونا، در مورد دلایل عدم موفقیت فیلیپ کوتینیو در این تیم صحبت کرد.

هجوم حشرات و وقفه در دیداری در برزیل (عکس)

تعدد حشرات باعث ایجاد وقفه در یک مسابقه فوتبال در برزیل شد.

رئیس سابق سانتوس:

13 سال پیش اجازه ندادم نیمار به رئال برود

مارسلو تکسیرا رئیس سابق باشگاه سانتوس کسی بود که سال 2006 اجازه انتقال نیمار را به رئال مادرید نداد.

تیته: نیمار هرگز از تیم ملی برزیل حذف نخواهد شد

تیته، سرمربی برزیل بعد از دعوت نیمار برای شرکت در اردوی تیم ملی این کشور می‌گوید نیمار هرگز از تیم ملی برزیل کنار گذاشته نخواهد شد.

رسمی؛ وینیسیوس به تیم ملی برزیل دعوت شد

سرانجام مطابق شایعاتی که از روز گذشته منتشر شده بود وینیسیوس جونیور به اردوی تیم ملی برزیل دعوت شد.

رسمی: بالوتلی راهی برزیل نخواهد شد

بعد از مطرح شدن شایعاتی درباره احتمال پیوستن ماریو بالوتلی به فلامنگوی برزیل، گل می‌گوید این باشگاه از جذب ستاره ایتالیایی منصرف شده است.

انتقال نیمار به رئال خیانت به بارسلونا نیست

ریوالدو، ستاره سابق بارسلونا در مورد احتمال انتقال نیمار به رئال مادرید صحبت کرد.

بیشتر