حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 فلامینگو فلامینگو 27 20 4 3 57 22 35 64
2 پالمیراس پالمیراس 27 15 9 3 42 21 21 54
3 سانتوز سانتوز 27 15 6 6 38 26 12 51
4 کورينتياس کورينتياس 27 11 11 5 30 20 10 44
5 سائوپائولو سائوپائولو 27 11 11 5 26 17 9 44
6 اینترناسیونال اینترناسیونال 27 12 6 9 31 24 7 42
7 گرمیو گرمیو 27 11 8 8 44 30 14 41
8 باهیا باهیا 27 11 8 8 30 24 6 41
9 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه 27 11 6 10 38 29 9 39
10 گویاس گویاس 27 11 5 11 29 39 -10 38
11 واسکو دوگاما واسکو دوگاما 27 10 7 10 25 31 -6 37
12 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو 27 10 5 12 34 37 -3 35
13 بوتافوگو بوتافوگو 27 10 4 13 25 29 -4 34
14 فورتالزا فورتالزا 27 9 4 14 30 37 -7 31
15 فلومیننزه فلومیننزه 27 8 5 14 28 38 -10 29
16 سیارا سیارا 27 8 5 14 27 29 -2 29
17 کروزیرو کروزیرو 27 6 10 11 22 34 -12 28
18 آلاگوانو آلاگوانو 27 6 8 13 18 39 -21 26
19 آوای آوای 27 3 8 16 13 40 -27 17
20 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه 27 3 8 16 21 42 -21 17
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1398/02/07
سائوپائولوسائوپائولو 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/08
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 2 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 آوای آوای
فلامینگوفلامینگو 3 1 کروزیرو کروزیرو
گرمیوگرمیو 1 2 سانتوز سانتوز
باهیاباهیا 3 2 کورينتياس کورينتياس
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 4 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سیاراسیارا 4 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/02/09
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 گویاس گویاس
پالمیراسپالمیراس 4 0 فورتالزا فورتالزا
1398/02/11
آلاگوانوآلاگوانو 1 1 پالمیراس پالمیراس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 1 فلامینگو فلامینگو
کورينتياسکورينتياس 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/02/12
آوایآوای 1 1 گرمیو گرمیو
کروزیروکروزیرو 1 0 سیارا سیارا
گویاسگویاس 1 2 سائوپائولو سائوپائولو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
فورتالزافورتالزا 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/02/13
سانتوزسانتوز 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
بوتافوگوبوتافوگو 3 2 باهیا باهیا
1398/02/15
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 کورينتياس کورينتياس
پالمیراسپالمیراس 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
سیاراسیارا 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
آلاگوانوآلاگوانو 0 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 فلامینگو فلامینگو
کروزیروکروزیرو 2 1 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 1 0 فورتالزا فورتالزا
1398/02/16
باهیاباهیا 1 0 آوای آوای
گرمیوگرمیو 4 5 فلومیننزه فلومیننزه
1398/02/21
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 بوتافوگو بوتافوگو
1398/02/22
کورينتياسکورينتياس 0 0 گرمیو گرمیو
گویاسگویاس 2 1 سیارا سیارا
فلامینگوفلامینگو 2 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
سانتوزسانتوز 3 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 2 پالمیراس پالمیراس
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 1 کروزیرو کروزیرو
1398/02/23
فورتالزافورتالزا 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
آوایآوای 0 0 آلاگوانو آلاگوانو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 باهیا باهیا
1398/02/29
فلومیننزهفلومیننزه 4 1 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 فلامینگو فلامینگو
پالمیراسپالمیراس 4 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 باهیا باهیا
گویاسگویاس 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 2 کورينتياس کورينتياس
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 آلاگوانو آلاگوانو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 3 فورتالزا فورتالزا
1398/02/30
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 آوای آوای
سیاراسیارا 2 1 گرمیو گرمیو
1398/03/04
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 پالمیراس پالمیراس
1398/03/05
گرمیوگرمیو 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سانتوزسانتوز 0 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلامینگوفلامینگو 3 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/03/06
باهیاباهیا 3 2 فلومیننزه فلومیننزه
کورينتياسکورينتياس 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 1 2 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
فورتالزافورتالزا 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/03/07
آلاگوانوآلاگوانو 1 0 گویاس گویاس
آوایآوای 1 2 سیارا سیارا
1398/03/11
فلامینگوفلامینگو 2 0 فورتالزا فورتالزا
1398/03/12
باهیاباهیا 1 0 گرمیو گرمیو
کورينتياسکورينتياس 04:30 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
سیاراسیارا 0 1 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 کروزیرو کروزیرو
1398/03/13
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 آوای آوای
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 پالمیراس پالمیراس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 4 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/03/18
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
1398/03/19
پالمیراسپالمیراس 1 0 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
گرمیوگرمیو 1 0 فورتالزا فورتالزا
کروزیروکروزیرو 0 0 کورينتياس کورينتياس
سیاراسیارا 0 0 باهیا باهیا
آوایآوای 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
1398/03/20
فلومیننزهفلومیننزه 0 0 فلامینگو فلامینگو
سانتوزسانتوز 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
آلاگوانوآلاگوانو 1 2 بوتافوگو بوتافوگو
1398/03/21
گویاسگویاس 3 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/03/23
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 گرمیو گرمیو
فورتالزافورتالزا 2 1 کروزیرو کروزیرو
آلاگوانوآلاگوانو 0 2 فلامینگو فلامینگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 1 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 1 0 کورينتياس کورينتياس
1398/03/24
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 0 سیارا سیارا
گویاسگویاس 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 فلومیننزه فلومیننزه
پالمیراسپالمیراس 2 0 آوای آوای
1398/04/23
فورتالزافورتالزا 2 0 آوای آوای
گرمیوگرمیو 2 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 پالمیراس پالمیراس
باهیاباهیا 0 1 سانتوز سانتوز
فلامینگوفلامینگو 6 1 گویاس گویاس
کروزیروکروزیرو 0 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
کورينتياسکورينتياس 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/04/24
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/04/25
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 سیارا سیارا
1398/04/29
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
1398/04/30
باهیاباهیا 0 0 کروزیرو کروزیرو
سیاراسیارا 2 0 پالمیراس پالمیراس
آلاگوانوآلاگوانو 0 4 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 گرمیو گرمیو
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 سانتوز سانتوز
کورينتياسکورينتياس 1 1 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 2 فورتالزا فورتالزا
1398/04/31
آوایآوای 0 0 گویاس گویاس
1398/05/01
سائوپائولوسائوپائولو 4 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/05/06
پالمیراسپالمیراس 1 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 سیارا سیارا
فلومیننزهفلومیننزه 1 2 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 0 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 0 باهیا باهیا
فلامینگوفلامینگو 3 2 بوتافوگو بوتافوگو
سانتوزسانتوز 3 1 آوای آوای
1398/05/07
فورتالزافورتالزا 1 3 کورينتياس کورينتياس
گویاسگویاس 0 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/05/08
آلاگوانوآلاگوانو 0 0 گرمیو گرمیو
1398/05/13
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سیاراسیارا 2 1 فورتالزا فورتالزا
سانتوزسانتوز 6 1 گویاس گویاس
باهیاباهیا 3 0 فلامینگو فلامینگو
آوایآوای 0 2 بوتافوگو بوتافوگو
1398/05/14
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 00:30 سائوپائولو سائوپائولو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 0 آلاگوانو آلاگوانو
کورينتياسکورينتياس 1 1 پالمیراس پالمیراس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 کروزیرو کروزیرو
1398/05/15
گرمیوگرمیو 3 3 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/05/17
کورينتياسکورينتياس 2 0 گویاس گویاس
1398/05/20
سیاراسیارا 4 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
سائوپائولوسائوپائولو 3 2 سانتوز سانتوز
فلامینگوفلامینگو 3 1 گرمیو گرمیو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 0 کورينتياس کورينتياس
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
پالمیراسپالمیراس 2 2 باهیا باهیا
آوایآوای 2 2 کروزیرو کروزیرو
1398/05/21
گویاسگویاس 0 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/05/22
آلاگوانوآلاگوانو 0 2 فورتالزا فورتالزا
1398/05/27
فورتالزافورتالزا 0 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
کورينتياسکورينتياس 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 4 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گرمیوگرمیو 1 1 پالمیراس پالمیراس
کروزیروکروزیرو 2 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 سیارا سیارا
باهیاباهیا 1 1 گویاس گویاس
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 آلاگوانو آلاگوانو
1398/05/28
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 0 آوای آوای
1398/05/31
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
1398/06/02
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 1 باهیا باهیا
1398/06/03
گرمیوگرمیو 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
گویاسگویاس 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سانتوزسانتوز 3 3 فورتالزا فورتالزا
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 0 سائوپائولو سائوپائولو
1398/06/04
آوایآوای 1 1 کورينتياس کورينتياس
سیاراسیارا 0 3 فلامینگو فلامینگو
آلاگوانوآلاگوانو 1 1 کروزیرو کروزیرو
1398/06/05
بوتافوگوبوتافوگو 0 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/06/09
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 گرمیو گرمیو
1398/06/10
باهیاباهیا 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 سانتوز سانتوز
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 سیارا سیارا
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 2 بوتافوگو بوتافوگو
فورتالزافورتالزا 2 0 گویاس گویاس
فلامینگوفلامینگو 3 0 پالمیراس پالمیراس
1398/06/11
کروزیروکروزیرو 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
کورينتياسکورينتياس 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/06/12
فلومیننزهفلومیننزه 0 1 آوای آوای
1398/06/16
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 2 باهیا باهیا
کورينتياسکورينتياس 2 2 سیارا سیارا
1398/06/17
فورتالزافورتالزا 0 1 فلومیننزه فلومیننزه
آوایآوای 0 3 فلامینگو فلامینگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
گویاسگویاس 1 2 پالمیراس پالمیراس
کروزیروکروزیرو 1 4 گرمیو گرمیو
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سانتوزسانتوز 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/06/18
آلاگوانوآلاگوانو 2 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
1398/06/20
پالمیراسپالمیراس 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
1398/06/24
فلامینگوفلامینگو 1 0 سانتوز سانتوز
پالمیراسپالمیراس 1 0 کروزیرو کروزیرو
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 2 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سیاراسیارا 0 0 بوتافوگو بوتافوگو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 3 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 آوای آوای
باهیاباهیا 1 1 فورتالزا فورتالزا
گرمیوگرمیو 3 0 گویاس گویاس
فلومیننزهفلومیننزه 1 0 کورينتياس کورينتياس
1398/06/25
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 آلاگوانو آلاگوانو
1398/06/30
بوتافوگوبوتافوگو 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
کروزیروکروزیرو 1 2 فلامینگو فلامینگو
1398/06/31
کورينتياسکورينتياس 2 1 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 0 3 گرمیو گرمیو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
فورتالزافورتالزا 0 1 پالمیراس پالمیراس
آلاگوانوآلاگوانو 1 0 سیارا سیارا
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/07/01
گویاسگویاس 3 0 فلومیننزه فلومیننزه
1398/07/02
آوایآوای 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/07/04
سیاراسیارا 0 0 کروزیرو کروزیرو
باهیاباهیا 2 0 بوتافوگو بوتافوگو
فلامینگوفلامینگو 3 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سائوپائولوسائوپائولو 0 1 گویاس گویاس
1398/07/05
پالمیراسپالمیراس 6 2 آلاگوانو آلاگوانو
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 سانتوز سانتوز
گرمیوگرمیو 6 1 آوای آوای
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 4 1 فورتالزا فورتالزا
1398/07/07
فلامینگوفلامینگو 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
کورينتياسکورينتياس 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
سانتوزسانتوز 2 0 آلاگوانو آلاگوانو
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 پالمیراس پالمیراس
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 گرمیو گرمیو
1398/07/08
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 سیارا سیارا
1398/07/09
گویاسگویاس 1 0 کروزیرو کروزیرو
فورتالزافورتالزا 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
آوایآوای 0 2 باهیا باهیا
1398/07/11
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 کورينتياس کورينتياس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 2 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/07/13
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 1 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 2 1 فورتالزا فورتالزا
1398/07/14
گرمیوگرمیو 0 0 کورينتياس کورينتياس
باهیاباهیا 1 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
کروزیروکروزیرو 1 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 1 فلامینگو فلامینگو
پالمیراسپالمیراس 1 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سیاراسیارا 0 1 گویاس گویاس
بوتافوگوبوتافوگو 0 1 فلومیننزه فلومیننزه
1398/07/15
آلاگوانوآلاگوانو 3 1 آوای آوای
1398/07/18
آلاگوانوآلاگوانو 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
بوتافوگوبوتافوگو 3 1 گویاس گویاس
فورتالزافورتالزا 2 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
باهیاباهیا 0 0 سائوپائولو سائوپائولو
گرمیوگرمیو 2 1 سیارا سیارا
کروزیروکروزیرو 0 0 فلومیننزه فلومیننزه
سانتوزسانتوز 2 0 پالمیراس پالمیراس
1398/07/19
کورينتياسکورينتياس 2 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
آوایآوای 0 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
فلامینگوفلامینگو 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1398/07/20
گویاسگویاس 1 0 آلاگوانو آلاگوانو
1398/07/21
فلومیننزهفلومیننزه 2 0 باهیا باهیا
پالمیراسپالمیراس 1 0 بوتافوگو بوتافوگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 0 فورتالزا فورتالزا
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 2 فلامینگو فلامینگو
سیاراسیارا 1 0 آوای آوای
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 0 سانتوز سانتوز
1398/07/22
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 کورينتياس کورينتياس
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 1 1 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 4 گرمیو گرمیو
1398/07/25
گرمیوگرمیو 0 1 باهیا باهیا
آلاگوانوآلاگوانو 2 2 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
فورتالزافورتالزا 1 2 فلامینگو فلامینگو
کروزیروکروزیرو 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
پالمیراسپالمیراس 1 0 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 بوتافوگو بوتافوگو
گویاسگویاس 2 2 کورينتياس کورينتياس
1398/07/26
سانتوزسانتوز 2 1 سیارا سیارا
آوایآوای 0 2 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلومیننزهفلومیننزه 1 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1398/07/27
فورتالزافورتالزا 2 1 گرمیو گرمیو
1398/07/28
کورينتياسکورينتياس 1 2 کروزیرو کروزیرو
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 آوای آوای
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1398/07/29
فلامینگوفلامینگو 2 0 فلومیننزه فلومیننزه
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 1 پالمیراس پالمیراس
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 2 2 گویاس گویاس
1398/07/30
باهیاباهیا 1 2 سیارا سیارا
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 آلاگوانو آلاگوانو

گلزنان برتر

17 گابریل پائولیستا فلامینگو
13 هنریکو فلامینگو
11 گیلبرتو باهیا
10 جیورجیان دی آراسکائتا فلامینگو
ادواردو سانتوز
پاولیستا فورتالزا
9 گالهاردو سیارا
اورالدو چاپه کوئنزه
8 اورتون گرمیو
7 مارسلو اتلتیکو پارانائنزه

آخرین اخبار

ستاره سابق سعودی ها سرمربی جوانان اینترناسیونال

اولین مربی لژیونر عربستان معرفی شد

رسانه های عرب زبان حاشیه خلیج فارس از عقد قرارداد ستاره سابق فوتبال عربستان به عنوان سرمربی جوانان اینترناسیونال برزیل خبر دادند.

پیش بینی رونالدینیو از آینده ستاره برزیلی رئال

رونالدینیوی اسطوره بارسلونا معتقد است که وینیسیوس خیلی زود به یکی از بهترین های دنیا بدل خواهد شد.

ستایش رونالدینیو از هیگوئیتا و والدراما در کلمبیا

رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل که برای شرکت در یک بازی دوستانه در کلمبیا به این کشور سفر کرده در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و نظرش را درباره مسائل مختلف با خبرنگاران در میان گذاشت.

تمجید ویژه اسطوره بارسا از سرخیو راموس

ریوالدو، یکی از بازیکنان بزرگ تاریخ بارسلونا از کاپیتان 32 ساله رئال مادرید تمجید کرد.

کاکا: امیدوارم میلان به روزهای خوب بازگردد

کاکا، ستاره برزیلی و سابق میلان امیدوار است شرایط روسونری به زودی بهبود یابد.

کاسیمیرو: با یک دروغ، هافبک دفاعی شدم

کاسیمیرو در ابتدای فوتبالش مهاجم بود ولی برای پذیرفته شدن در تست سائوپائولو خود را یک هافبک دفاعی معرفی کرد.

دایی در تیررس؛ فونتین دست نیافتنی

مسی-رونالدو؛ جدال برای شکار رکوردهای غیرممکن

لیونل مسی و کریس رونالدو هر کدام سعی در ثبت اسم خود به عنوان بهترین بازیکن تاریخ دارند و برای این مهم، به دنبال شکستن رکوردهای غیرممکن فوتبالی هستند.

تمجید ویژه ستاره سابق بارسلونا از پپ

گواردیولا فاصله 8 امتیازی با لیورپول را جبران می‌کند

ریوالدو، ستاره سابق برزیلی بارسلونا، در مصاحبه ای از گواردیولا و شخصیت این سرمربی تمجید ویژه ای کرد.

سرمربی برزیل و رفع اتهام در مورد مصدومیت نیمار

تیته، سرمربی تیم ملی برزیل تاکید کرد نیمار پیش از بازی با نیجریه مصدوم نبوده است.

شهری که عاشقم بود از من متنفر شد؛

رونالدو و افشای یک راز سربه مهر 17 ساله!

رونالدو بعد از نزدیک به دو دهه در مورد دلایل جدایی از اینتر صحبت کرده است.

بیشتر