حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اینترناسیونال اینترناسیونال 18 10 5 3 30 15 15 35
2 فلامینگو فلامینگو 18 10 5 3 32 21 11 35
3 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو 17 10 2 5 31 20 11 32
4 فلومیننزه فلومیننزه 18 8 5 5 28 21 7 29
5 سائوپائولو سائوپائولو 15 7 6 2 20 13 7 27
6 سانتوز سانتوز 18 7 6 5 24 22 2 27
7 پالمیراس پالمیراس 17 6 7 4 22 20 2 25
8 فورتالزا فورتالزا 16 6 6 4 16 11 5 24
9 گرمیو گرمیو 15 5 8 2 17 13 4 23
10 سیارا سیارا 17 6 4 7 21 24 -3 22
11 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی 18 5 7 6 17 24 -7 22
12 کورينتياس کورينتياس 18 5 6 7 21 26 -5 21
13 باهیا باهیا 17 5 5 7 23 25 -2 20
14 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو 18 4 7 7 21 24 -3 19
15 بوتافوگو بوتافوگو 17 3 10 4 17 20 -3 19
16 اسپورت رسیف اسپورت رسیف 18 5 4 9 18 27 -9 19
17 واسکو دوگاما واسکو دوگاما 16 5 3 8 19 24 -5 18
18 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه 17 4 4 9 13 19 -6 16
19 کوریتیبا کوریتیبا 18 4 4 10 15 24 -9 16
20 گویاس گویاس 16 2 5 9 19 30 -11 11
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

15 گالهاردو اینترناسیونال
10 مارینهو سانتوز
9 پدرو رودریگز فلامینگو
8 کنو اتلتیکو مینیرو
7 ننه فلومیننزه
6 لوئیس آدریانو پالمیراس
کلاودینیو ردبول براگانتینو
وینیسیوس سیارا
کانو واسکو دوگاما
5 لوسیانو سائوپائولو

مسابقات

1399/05/19
فورتالزافورتالزا 0 2 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 3 2 سیارا سیارا
بوتافوگوبوتافوگو 18:30 باهیا باهیا
فلامینگوفلامینگو 0 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گویاسگویاس 23:30 سائوپائولو سائوپائولو
1399/05/20
گرمیوگرمیو 1 0 فلومیننزه فلومیننزه
پالمیراسپالمیراس 03:15 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1399/05/23
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 2 1 گویاس گویاس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 3 2 کورينتياس کورينتياس
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 1 1 بوتافوگو بوتافوگو
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 پالمیراس پالمیراس
سیاراسیارا 1 1 گرمیو گرمیو
1399/05/24
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 فورتالزا فورتالزا
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 سانتوز سانتوز
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
1399/05/26
گرمیوگرمیو 0 0 کورينتياس کورينتياس
کوریتیباکوریتیبا 0 1 فلامینگو فلامینگو
پالمیراسپالمیراس 1 1 گویاس گویاس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 0 سیارا سیارا
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 2 1 سائوپائولو سائوپائولو
باهیاباهیا 2 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
1399/05/27
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 1 1 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
فورتالزافورتالزا 0 0 بوتافوگو بوتافوگو
سانتوزسانتوز 3 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1399/05/30
فلامینگوفلامینگو 1 1 گرمیو گرمیو
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 2 1 فلومیننزه فلومیننزه
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 پالمیراس پالمیراس
گویاسگویاس 1 3 فورتالزا فورتالزا
اینترناسیونالاینترناسیونال 3 0 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
کورينتياسکورينتياس 3 1 کوریتیبا کوریتیبا
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1399/05/31
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 0 1 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 باهیا باهیا
سیاراسیارا 0 3 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1399/06/01
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 فلومیننزه فلومیننزه
1399/06/02
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 0 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گویاسگویاس 2 0 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
فلامینگوفلامینگو 1 1 بوتافوگو بوتافوگو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 0 0 گرمیو گرمیو
پالمیراسپالمیراس 2 1 سانتوز سانتوز
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 1 2 کوریتیبا کوریتیبا
1399/06/03
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 0 1 سائوپائولو سائوپائولو
سیاراسیارا 2 0 باهیا باهیا
1399/06/06
سائوپائولوسائوپائولو 1 0 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
کورينتياسکورينتياس 1 1 فورتالزا فورتالزا
1399/06/08
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 23:30 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1399/06/09
بوتافوگوبوتافوگو 0 2 اینترناسیونال اینترناسیونال
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
باهیاباهیا 1 1 پالمیراس پالمیراس
فورتالزافورتالزا 3 0 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
سائوپائولوسائوپائولو 2 1 کورينتياس کورينتياس
سانتوزسانتوز 0 1 فلامینگو فلامینگو
کوریتیباکوریتیبا 1 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
1399/06/10
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 0 2 سیارا سیارا
گرمیوگرمیو 02:30 گویاس گویاس
1399/06/13
سیاراسیارا 1 0 فورتالزا فورتالزا
گویاسگویاس 1 2 کورينتياس کورينتياس
فلومیننزهفلومیننزه 1 1 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
باهیاباهیا 3 5 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
بوتافوگوبوتافوگو 0 0 کوریتیبا کوریتیبا
پالمیراسپالمیراس 1 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
سانتوزسانتوز 2 2 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1399/06/14
گرمیوگرمیو 1 2 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 3 0 سائوپائولو سائوپائولو
1399/06/16
فلامینگوفلامینگو 2 1 فورتالزا فورتالزا
کورينتياسکورينتياس 2 2 بوتافوگو بوتافوگو
سیاراسیارا 0 1 سانتوز سانتوز
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 1 2 پالمیراس پالمیراس
سائوپائولوسائوپائولو 3 1 فلومیننزه فلومیننزه
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 2 باهیا باهیا
1399/06/17
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 0 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 1 1 گرمیو گرمیو
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 1 1 گرمیو گرمیو
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 2 1 گویاس گویاس
کوریتیباکوریتیبا 0 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1399/06/20
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 1 بوتافوگو بوتافوگو
گویاسگویاس 3 3 کوریتیبا کوریتیبا
فورتالزافورتالزا 1 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
فلومیننزهفلومیننزه 1 2 فلامینگو فلامینگو
سانتوزسانتوز 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1399/06/21
کورينتياسکورينتياس 0 2 پالمیراس پالمیراس
باهیاباهیا 0 2 گرمیو گرمیو
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 سیارا سیارا
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
1399/06/23
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 کوریتیبا کوریتیبا
سانتوزسانتوز 2 2 سائوپائولو سائوپائولو
گرمیوگرمیو 1 1 فورتالزا فورتالزا
فلومیننزهفلومیننزه 2 1 کورينتياس کورينتياس
1399/06/24
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 2 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
باهیاباهیا 0 1 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
سیاراسیارا 2 0 فلامینگو فلامینگو
گویاسگویاس 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
پالمیراسپالمیراس 2 2 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
بوتافوگوبوتافوگو 2 3 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1399/06/27
کورينتياسکورينتياس 3 2 باهیا باهیا
1399/06/30
فورتالزافورتالزا 1 0 اینترناسیونال اینترناسیونال
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 4 2 سیارا سیارا
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 3 4 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
گرمیوگرمیو 1 1 پالمیراس پالمیراس
کوریتیباکوریتیبا 1 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1399/06/31
بوتافوگوبوتافوگو 0 0 سانتوز سانتوز
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 1 0 فلومیننزه فلومیننزه
1399/07/03
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 1 0 کورينتياس کورينتياس
1399/07/06
اینترناسیونالاینترناسیونال 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 باهیا باهیا
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 3 1 گرمیو گرمیو
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
پالمیراسپالمیراس 1 1 فلامینگو فلامینگو
1399/07/07
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 1 1 بوتافوگو بوتافوگو
سیاراسیارا 2 2 گویاس گویاس
سانتوزسانتوز 1 1 فورتالزا فورتالزا
1399/07/08
فلومیننزهفلومیننزه 4 0 کوریتیبا کوریتیبا
1399/07/10
کورينتياسکورينتياس 0 0 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
بوتافوگوبوتافوگو 1 2 باهیا باهیا
1399/07/12
گرمیوگرمیو 1 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
1399/07/13
پالمیراسپالمیراس 2 1 سیارا سیارا
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 0 0 کورينتياس کورينتياس
بوتافوگوبوتافوگو 1 1 فلومیننزه فلومیننزه
کوریتیباکوریتیبا 1 1 سائوپائولو سائوپائولو
فلامینگوفلامینگو 3 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
1399/07/14
گویاسگویاس 2 3 سانتوز سانتوز
فورتالزافورتالزا 0 0 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
باهیاباهیا 2 2 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 4 1 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
1399/07/17
کورينتياسکورينتياس 1 1 سانتوز سانتوز
باهیاباهیا 3 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
گرمیوگرمیو 2 1 کوریتیبا کوریتیبا
فلامینگوفلامینگو 3 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
گویاسگویاس 2 4 فلومیننزه فلومیننزه
سائوپائولوسائوپائولو 3 0 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
فورتالزافورتالزا 2 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
بوتافوگوبوتافوگو 2 1 پالمیراس پالمیراس
1399/07/18
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 0 سیارا سیارا
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 0 2 اینترناسیونال اینترناسیونال
1399/07/19
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 فلامینگو فلامینگو
1399/07/20
پالمیراسپالمیراس 0 2 سائوپائولو سائوپائولو
کوریتیباکوریتیبا 0 0 فورتالزا فورتالزا
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 3 0 گویاس گویاس
فلومیننزهفلومیننزه 1 0 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 2 1 گرمیو گرمیو
1399/07/21
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 2 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 1 2 بوتافوگو بوتافوگو
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
سیاراسیارا 2 1 کورينتياس کورينتياس
1399/07/23
فلامینگوفلامینگو 2 1 گویاس گویاس
1399/07/24
پالمیراسپالمیراس 1 3 کوریتیبا کوریتیبا
گرمیوگرمیو 3 1 بوتافوگو بوتافوگو
سانتوزسانتوز 0 1 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 0 1 کورينتياس کورينتياس
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 1 فلومیننزه فلومیننزه
سیاراسیارا 04:00 سائوپائولو سائوپائولو
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 3 5 اینترناسیونال اینترناسیونال
1399/07/25
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 01:30 فورتالزا فورتالزا
فلامینگوفلامینگو 1 1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
1399/07/26
گویاسگویاس 1 1 باهیا باهیا
1399/07/27
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 1 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
فلومیننزهفلومیننزه 2 2 سیارا سیارا
کوریتیباکوریتیبا 1 2 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 گرمیو گرمیو
کورينتياسکورينتياس 1 5 فلامینگو فلامینگو
1399/07/28
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 0 واسکو دوگاما واسکو دوگاما
فورتالزافورتالزا 2 0 پالمیراس پالمیراس
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 2 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
1399/07/29
بوتافوگوبوتافوگو 0 0 گویاس گویاس
باهیاباهیا 3 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1399/08/01
واسکو دوگاماواسکو دوگاما 1 2 کورينتياس کورينتياس
1399/08/03
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 2 0 گویاس گویاس
1399/08/04
سیاراسیارا 2 1 کوریتیبا کوریتیبا
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 0 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
فلومیننزهفلومیننزه 3 1 سانتوز سانتوز
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 0 3 پالمیراس پالمیراس
1399/08/05
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 2 فلامینگو فلامینگو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 2 گرمیو گرمیو