جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو 5 3 2 0 13 8 5 11
2 فورتالزا فورتالزا 4 3 1 0 8 2 6 10
3 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو 4 3 0 1 4 2 2 9
4 باهیا باهیا 4 2 1 1 8 5 3 7
5 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی 3 2 1 0 3 0 3 7
6 فلامینگو فلامینگو 3 2 0 1 5 3 2 6
7 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه 2 2 0 0 2 0 2 6
8 فلومیننزه فلومیننزه 3 1 2 0 3 2 1 5
9 پالمیراس پالمیراس 3 1 1 1 4 3 1 4
10 اسپورت رسیف اسپورت رسیف 4 1 1 2 3 4 -1 4
11 کورينتياس کورينتياس 4 1 1 2 3 4 -1 4
12 سیارا سیارا 4 1 1 2 5 7 -2 4
13 اینترناسیونال اینترناسیونال 4 1 1 2 4 8 -4 4
14 سانتوز سانتوز 3 1 0 2 3 5 -2 3
15 سائوپائولو سائوپائولو 4 0 2 2 1 4 -3 2
16 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه 4 0 2 2 2 7 -5 2
17 گرمیو گرمیو 3 0 0 3 2 5 -3 0
18 آمریکا MG آمریکا MG 3 0 0 3 0 4 -4 0
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

4 گیلبرتو باهیا
3 مونیز رودریگو فلامینگو
پیکاچو فورتالزا
2 تاکیانو باهیا
آدرلان ردبول براگانتینو
رامیرس ردبول براگانتینو
آرتور ردبول براگانتینو
ریبریو سیلوا پالمیراس
هالک اتلتیکو مینیرو
ادنیلسون اینترناسیونال

مسابقات

1400/03/09
باهیاباهیا 3 0 سانتوز سانتوز
سائوپائولوسائوپائولو 0 0 فلومیننزه فلومیننزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 2 فورتالزا فورتالزا
فلامینگوفلامینگو 1 0 پالمیراس پالمیراس
سیاراسیارا 3 2 گرمیو گرمیو
1400/03/10
کورينتياسکورينتياس 0 1 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 1 0 آمریکا MG آمریکا MG
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 3 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
اینترناسیونالاینترناسیونال 2 2 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
1400/03/16
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 2 0 سائوپائولو سائوپائولو
گرمیوگرمیو 02:30 فلامینگو فلامینگو
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 3 3 باهیا باهیا
سانتوزسانتوز 3 1 سیارا سیارا
فورتالزافورتالزا 5 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
آمریکا MGآمریکا MG 0 1 کورينتياس کورينتياس
1400/03/17
پالمیراسپالمیراس 3 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 0 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
1400/03/23
پالمیراسپالمیراس 1 1 کورينتياس کورينتياس
گرمیوگرمیو 0 1 اتلتیکو پارانائنزه اتلتیکو پارانائنزه
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 1 0 سائوپائولو سائوپائولو
فلامینگوفلامینگو 2 0 آمریکا MG آمریکا MG
1400/03/24
باهیاباهیا 0 1 اینترناسیونال اینترناسیونال
فورتالزافورتالزا 1 0 اسپورت رسیف اسپورت رسیف
ردبول براگانتینوردبول براگانتینو 2 2 فلومیننزه فلومیننزه
چاپه کوئنزهچاپه کوئنزه 0 0 سیارا سیارا
1400/03/27
اینترناسیونالاینترناسیونال 0 1 اتلتیکو مینیرو اتلتیکو مینیرو
سائوپائولوسائوپائولو 1 1 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه
کورينتياسکورينتياس 1 2 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 05:00 فلامینگو فلامینگو
سیاراسیارا 1 2 باهیا باهیا
1400/03/28
فلومیننزهفلومیننزه 1 0 سانتوز سانتوز
اسپورت رسیفاسپورت رسیف 1 0 گرمیو گرمیو
اتلتیکو گویانینسیاتلتیکو گویانینسی 0 0 فورتالزا فورتالزا
1400/03/30
فلامینگوفلامینگو 2 3 ردبول براگانتینو ردبول براگانتینو
پالمیراسپالمیراس 18:30 آمریکا MG آمریکا MG
اینترناسیونالاینترناسیونال 23:30 سیارا سیارا
باهیاباهیا 23:30 کورينتياس کورينتياس
1400/03/31
اتلتیکو پارانائنزهاتلتیکو پارانائنزه 01:45 اتلتیکو گویانینسی اتلتیکو گویانینسی
سانتوزسانتوز 01:45 سائوپائولو سائوپائولو
فورتالزافورتالزا 01:45 فلومیننزه فلومیننزه
1400/04/01
اتلتیکو مینیرواتلتیکو مینیرو 03:30 چاپه کوئنزه چاپه کوئنزه