حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 باشاک شهیر باشاک شهیر 29 18 8 3 45 16 29 62
2 گالاتاسارای گالاتاسارای 29 17 8 4 62 29 33 59
3 بشیکتاش بشیکتاش 29 16 8 5 62 39 23 56
4 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 29 15 7 7 52 38 14 52
5 آلانیااسپور آلانیااسپور 29 12 5 12 31 34 -3 41
6 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 29 12 5 12 33 46 -13 41
7 ریزه اسپور ریزه اسپور 29 9 11 9 41 41 0 38
8 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 29 11 5 13 47 51 -4 38
9 قونیه اسپور قونیه اسپور 29 8 13 8 33 33 0 37
10 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 28 10 7 11 38 38 0 37
11 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 29 10 6 13 30 42 -12 36
12 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 29 9 8 12 41 45 -4 35
13 کایسری اسپور کایسری اسپور 28 8 9 11 27 40 -13 33
14 فنرباغچه فنرباغچه 28 7 12 9 34 37 -3 33
15 بورسا اسپور بورسا اسپور 29 5 14 10 25 34 -9 29
16 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور 29 6 10 13 30 38 -8 28
17 گُزتپه گُزتپه 29 8 3 18 26 37 -11 27
18 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور 26 5 5 16 27 46 -19 20
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1397/09/02
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/09/03
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 4 بشیکتاش بشیکتاش
1397/09/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 2 4 بورسا اسپور بورسا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1397/09/05
گُزتپهگُزتپه 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/09/09
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/09/10
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/09/11
بورسا اسپوربورسا اسپور 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/09/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 20:30 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/09/16
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1397/09/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/09/18
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 3 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1397/09/19
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 3 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/09/23
گُزتپهگُزتپه 0 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/09/24
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 4 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/09/25
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/09/26
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1397/10/01
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 3 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1397/10/02
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 4 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1397/10/03
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/10/28
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 1 3 بشیکتاش بشیکتاش
1397/10/29
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 2 گُزتپه گُزتپه
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 6 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1397/10/30
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 4 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/11/01
بورسا اسپوربورسا اسپور 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/11/05
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1397/11/06
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 بورسا اسپور بورسا اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/07
ریزه اسپورریزه اسپور 3 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/11/08
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/11/12
فنرباغچهفنرباغچه 2 0 گُزتپه گُزتپه
1397/11/13
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/14
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 3 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 6 بشیکتاش بشیکتاش
1397/11/15
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/11/19
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1397/11/20
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/11/21
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 3 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/11/22
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 3 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/11/26
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1397/11/27
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/11/28
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 4 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 1 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/12/03
ریزه اسپورریزه اسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/12/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
باشاک شهیرباشاک شهیر 19:30 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/12/05
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
1397/12/06
بشیکتاشبشیکتاش 3 3 فنرباغچه فنرباغچه
1397/12/10
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 4 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1397/12/11
بورسا اسپوربورسا اسپور 3 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 بشیکتاش بشیکتاش
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/12/12
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/12/13
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 3 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/12/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1397/12/18
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/12/19
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ریزه اسپورریزه اسپور 3 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/12/20
گالاتاسارایگالاتاسارای 5 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1397/12/24
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1397/12/25
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 2 3 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گُزتپه گُزتپه
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/12/26
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
بورسا اسپوربورسا اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/01/16
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/01/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 3 کایسری اسپور کایسری اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/01/18
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/01/19
ریزه اسپورریزه اسپور 2 7 بشیکتاش بشیکتاش
1398/01/23
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/01/24
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/01/25
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/01/26
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
1398/01/30
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 بورسا اسپور بورسا اسپور
1398/01/31
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 1 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1398/02/01
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/02/02
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش

گلزنان برتر

10 موریکی ریزه اسپور
سیسه آلانیااسپور
9 بوراک ایلماز بشیکتاش
ویسکا باشاک شهیر
انواکام ترابزون اسپور
8 دیاگنه گالاتاسارای
دیگنه کاسیم پاشا
اونیکورو گالاتاسارای
7 رودالج ترابزون اسپور
آدام لیائیچ بشیکتاش

آخرین اخبار

ادامه یکه‌تازی ترابزون اسپور با حسینی و امیری

ترابزون اسپور در حضور کامل مدافع ایرانی خود و بازی تعویضی وحید امیری برابر ینی مالاتیا اسپور به برتری رسید.

پروژه موفق احیای کاریوس در ترکیه

کاریوس، دروازه‌بان سابق لیورپول در 12 ماه گذشته در ترکیه روزهای سختی را پشت سر گذاشته و برای اعاده‌ی حیثیت و اعتماد به نفس خود در دروازه‌ بشیکتاش تلاش کرده است.

ترابزون با ایرانی ها در مسیر کسب سهمیه

رقابت های هفته بیست و نهم سوپرلیگ ترکیه در حالی امروز پیگیری می شود که در مهم ترین بازی ها ترابزون اسپور با ستاره های ایرانی تقابلی دیدنی با مالاتیااسپور خواهد داشت.

تیم کشتی آزاد جوانان ایران فردا راهی ترکیه می‌شود

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان بامداد فردا چهارشنبه برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام قهرمانان راهی کشور ترکیه می‌شود.

افسوس های فاتح تریم به خاطر ستاره ایرانی

پشیمانی گالاتاسرای از نخریدن سردار آزمون

رسانه های ترکیه از پشیمانی شدید باشگاه گالاتاسرای در خصوص برهم زدن توافق با کازانی ها برای انتقال زمستانی ستاره ایرانی نوشتند.

استانبول مقصد اردوی پیش فصل آبی پوشان

مدیرعامل استقلال روز دوشنبه اعلام کرد این تیم پیش فصل خود را در استانبول برگزار می کند.

پیروزی بشیکتاش در دربی بزرگ استانبول (عکس)

بشیکتاش در دربی استانبول مقابل استانبول باشاکشهیر به پیروزی 2-1 رسید و رقابت قهرمانی را همچنان گرم و جذاب نگه داشت.

تکرار بردهای ترابزون اسپور با حسینی

ترابزون اسپور در حضور یکی از دو بازیکن ایرانی خود برابر بورسا اسپور به برتری رسید.

پپ بازیکنان بارسلونا را درک نمی کرد

مصاحبه تند ساموئل اتوئو علیه گواردیولا

ساموئل اتوئو، مهاجم سابق بارسلونا، در گفتگو با با بی‌این اسپورت، در مورد رابطه پرالتهابش با پپ گواردیولا در دوره حضور در بارسلونا صحبت کرد.

آدریانو کوریا:

هر که از بارسا رفته پشیمان است؛ نیمار از همه بیشتر

مدافع برزیلی سابق بارسا که اکنون برای بشیکتاش بازی می کند، برای روزهای حضورش در بارسا دلتنگ است.

بیشتر