حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 گالاتاسارای گالاتاسارای 34 20 9 5 72 36 36 69
2 باشاک شهیر باشاک شهیر 34 19 10 5 49 22 27 67
3 بشیکتاش بشیکتاش 34 19 8 7 72 47 25 65
4 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 34 18 9 7 64 46 18 63
5 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 34 13 8 13 46 45 1 47
6 فنرباغچه فنرباغچه 34 11 13 10 44 44 0 46
7 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 34 13 6 15 39 55 -16 45
8 آلانیااسپور آلانیااسپور 34 12 8 14 37 43 -6 44
9 قونیه اسپور قونیه اسپور 34 9 17 8 40 38 2 44
10 ریزه اسپور ریزه اسپور 34 9 14 11 48 50 -2 41
11 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 34 10 11 13 49 54 -5 41
12 کایسری اسپور کایسری اسپور 34 10 11 13 35 50 -15 41
13 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 34 11 7 16 38 53 -15 40
14 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 34 11 6 17 53 62 -9 39
15 گُزتپه گُزتپه 34 11 5 18 37 42 -5 38
16 بورسا اسپور بورسا اسپور 34 7 16 11 28 37 -9 37
17 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور 34 8 11 15 36 43 -7 35
18 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور 34 6 9 19 33 54 -21 27
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1397/09/02
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/09/03
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 4 بشیکتاش بشیکتاش
1397/09/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 2 4 بورسا اسپور بورسا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1397/09/05
گُزتپهگُزتپه 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/09/09
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/09/10
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/09/11
بورسا اسپوربورسا اسپور 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/09/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/09/16
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1397/09/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/09/18
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 3 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 3 0 فنرباغچه فنرباغچه
1397/09/19
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 3 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/09/23
گُزتپهگُزتپه 0 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/09/24
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 4 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/09/25
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/09/26
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1397/10/01
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 3 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1397/10/02
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 4 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1397/10/03
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/10/28
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 1 3 بشیکتاش بشیکتاش
1397/10/29
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 2 گُزتپه گُزتپه
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 6 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1397/10/30
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 4 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/11/01
بورسا اسپوربورسا اسپور 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/11/05
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1397/11/06
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 بورسا اسپور بورسا اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/07
ریزه اسپورریزه اسپور 3 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/11/08
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/11/12
فنرباغچهفنرباغچه 2 0 گُزتپه گُزتپه
1397/11/13
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/14
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 3 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 6 بشیکتاش بشیکتاش
1397/11/15
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/11/19
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1397/11/20
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/11/21
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 3 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/11/22
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 3 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/11/26
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1397/11/27
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/11/28
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 4 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 1 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/12/03
ریزه اسپورریزه اسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/12/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
باشاک شهیرباشاک شهیر 19:30 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/12/05
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
1397/12/06
بشیکتاشبشیکتاش 3 3 فنرباغچه فنرباغچه
1397/12/10
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 4 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1397/12/11
بورسا اسپوربورسا اسپور 3 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 بشیکتاش بشیکتاش
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/12/12
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/12/13
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 3 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/12/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1397/12/18
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/12/19
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ریزه اسپورریزه اسپور 3 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/12/20
گالاتاسارایگالاتاسارای 5 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1397/12/24
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1397/12/25
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 2 3 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گُزتپه گُزتپه
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/12/26
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
بورسا اسپوربورسا اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/01/16
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/01/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 3 کایسری اسپور کایسری اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/01/18
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/01/19
ریزه اسپورریزه اسپور 2 7 بشیکتاش بشیکتاش
1398/01/23
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/01/24
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/01/25
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/01/26
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
1398/01/30
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 بورسا اسپور بورسا اسپور
1398/01/31
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 1 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1398/02/01
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/02/02
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1398/02/06
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 2 گُزتپه گُزتپه
1398/02/07
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/02/08
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 0 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 4 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/02/09
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/02/13
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/02/14
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 2 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 3 فنرباغچه فنرباغچه
1398/02/15
گُزتپهگُزتپه 4 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/02/16
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 4 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/02/20
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 1 بورسا اسپور بورسا اسپور
1398/02/21
ریزه اسپورریزه اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
گُزتپهگُزتپه 3 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
1398/02/22
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/02/23
بشیکتاشبشیکتاش 2 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/02/27
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/02/28
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 بشیکتاش بشیکتاش
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/02/29
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 0 گُزتپه گُزتپه
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 2 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/02/30
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 فنرباغچه فنرباغچه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 3 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/03/03
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 4 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
بشیکتاشبشیکتاش 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ریزه اسپورریزه اسپور 2 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/03/04
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
1398/03/05
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 2 بورسا اسپور بورسا اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور

گلزنان برتر

14 موریگی فنرباغچه
13 سیسه آلانیااسپور
11 بوراک ایلماز بشیکتاش
10 اونیکورو گالاتاسارای
دیاگنه گالاتاسارای
میلوت اردینک فنرباغچه
9 آدام لیائیچ بشیکتاش
سفیان فقولی گالاتاسارای
انواکام ترابزون اسپور
ویسکا باشاک شهیر

آخرین اخبار

ازسرگیری لیگ ترکیه از ۲۳ خرداد 

با اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال ترکیه، رقابت‌های لیگ ابن کسور بعد ار چند هفته وقفه از ۲۳ خرداد ماه آغاز می‌شود. 

حسینی بدون بیماری در تمرین ترابزون(عکس)

ملی پوش ایرانی ترابزون اسپور در سلامتی کامل است و بدون مشکل همراه تیمش تمرین می‌کند.

پیشنهاد دو ساله برای مدافع ایرانی؛

برنامه ویژه ترابزون اسپور برای مجید حسینی

باشگاه ترابزون اسپور امیدوار است که بتواند قرارداد مجید حسینی مدافع ایرانی را به مدت دو سال تمدید کند.

جانَر اَرکین:

دی بوئر در اینتر فوتبالم را نابود کرد

مدافع چپ تیم ملی ترکیه یک دوره حضور کوتاه مدت ناموفق را در اینترمیلان تجربه کرد.

ستاره الهلال هم‌تیمی مجید حسینی می‌شود؟

روزنامه صباح ترکیه خبر داد که باشگاه ترابزون اسپور به دنبال خرید بافاتیمبی گومیس مهاجم فرانسوی تیم الهلال است.

گزارش ویژه:

از درخشش در لالیگا تا صندلی ریاست فوتبال

در تاریخ فوتبال باشگاهی اسپانیا به بازیکنانی برخورد می کنیم که پس از بازنشستگی وارد عرصه مدیریت فوتبال شده اند.

پرواز ماریو بالوتلی به استانبول؟

رسانه‌های ایتالیایی می‌گوید مینو رایولا، ایجنت ماریو بالوتلی به دنبال جدا کردن او از برشا است و از گالاتاسارای ترکیه به عنوان مقصد احتمالی او یاد شده است.

فنرباغچه مقصد بعدی ستاره مغضوب سیمئونه

نیکولا کالینیچ ستاره مونه نگروئی اتلتیکو احتمالا راهی فوتبال ترکیه خواهد شد.

ساموئل اتوئو:

مورینیو با چند عکس و پیام من را برای اینتر جذب کرد

ساموئل اتوئو، ستاره سابق بارسلونا و اینتر، صحبت های جالبی را در رابطه با طریقه انتقالش به نراتزوری مطرح کرده است.

فدراسیون فوتبال ترکیه و یک خبر ویژه برای هواداران

رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرد این احتمال وجود دارد که مسابقات فوتبال در این کشور در ماه ژوئن و با حضور تماشاگران برگزار شود.

بیشتر