حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 باشاک شهیر باشاک شهیر 22 14 6 2 33 11 22 48
2 گالاتاسارای گالاتاسارای 22 12 6 4 45 24 21 42
3 بشیکتاش بشیکتاش 22 11 6 5 42 28 14 39
4 قونیه اسپور قونیه اسپور 22 8 10 4 29 23 6 34
5 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 22 9 6 7 37 32 5 33
6 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 21 9 6 6 33 24 9 33
7 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 22 8 7 7 32 32 0 31
8 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 22 8 5 9 22 31 -9 29
9 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 22 9 2 11 39 41 -2 29
10 آلانیااسپور آلانیااسپور 22 8 4 10 22 26 -4 28
11 ریزه اسپور ریزه اسپور 22 5 10 7 27 30 -3 25
12 کایسری اسپور کایسری اسپور 21 6 7 8 19 28 -9 25
13 گُزتپه گُزتپه 22 8 1 13 24 29 -5 25
14 فنرباغچه فنرباغچه 21 5 9 7 23 26 -3 24
15 بورسا اسپور بورسا اسپور 22 4 12 6 19 23 -4 24
16 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 22 7 3 12 20 35 -15 24
17 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور 22 4 9 9 23 29 -6 21
18 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور 19 3 5 11 18 35 -17 14
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1397/09/02
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/09/03
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 4 بشیکتاش بشیکتاش
1397/09/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 2 4 بورسا اسپور بورسا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1397/09/05
گُزتپهگُزتپه 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/09/09
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1397/09/10
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/09/11
بورسا اسپوربورسا اسپور 2 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/09/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 20:30 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/09/16
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1397/09/17
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/09/18
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 3 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1397/09/19
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 3 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/09/23
گُزتپهگُزتپه 0 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/09/24
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 4 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/09/25
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/09/26
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1397/10/01
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 3 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1397/10/02
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
بورسا اسپوربورسا اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 4 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1397/10/03
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/10/28
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 1 3 بشیکتاش بشیکتاش
1397/10/29
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 2 گُزتپه گُزتپه
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 6 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1397/10/30
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 4 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/11/01
بورسا اسپوربورسا اسپور 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1397/11/05
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1397/11/06
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 بورسا اسپور بورسا اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/07
ریزه اسپورریزه اسپور 3 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/11/08
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/11/12
فنرباغچهفنرباغچه 2 0 گُزتپه گُزتپه
1397/11/13
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/14
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 3 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 6 بشیکتاش بشیکتاش
1397/11/15
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/11/19
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1397/11/20
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 بورسا اسپور بورسا اسپور
1397/11/21
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 3 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1397/11/22
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 آکیسار بلدیه‌اسپور آکیسار بلدیه‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 3 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1397/11/26
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1397/11/27
آکیسار بلدیه‌اسپورآکیسار بلدیه‌اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بورسا اسپوربورسا اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1397/11/28
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 4 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 1 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 گالاتاسارای گالاتاسارای
1397/11/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1397/12/03
ریزه اسپورریزه اسپور 21:00 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 21:00 ترابزون اسپور ترابزون اسپور

آخرین اخبار

سقف کرستوفسکی در دمای 11- بسته شد

زنیت – فنرباغچه؛ در انتظار گلزنی سردار

امشب دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا در حالی برگزار می شود که در یکی از مهم ترین بازی ها زنیت در بندر زیبا اما سرد سن پطرزبورگ میزبان فنرباغچه ترکیه خواهد بود.

انتقاد تند سایت fotospor از ستاره ایرانی

از وحید امیری دفاع چپ در نمی آید

دو هفته حضور در پست غیرتخصصی مدافع چپ باعث شد تا انتقاد از ملی پوش ایرانی ترابزون اسپور به اوج خود برسد.

استقلال درگیر کارما؛ پول سید مجید نقد نمی‌شود

آبی ها همچنان موفق نشدند که پول انتقال مدافع جوان خود را دریافت کنند.

شکست ترابزون اسپور با حسینی و امیری

ترابزون اسپور علی رغم بهره‌مندی از ملی پوشان ایرانی خود مقابل آلانیا اسپور شکست خورد.

حسینی و امیری، مدافعان ترابزون اسپور

دو ملی پوش ایرانی ترابزون اسپور در ترکیب ابتدایی این تیم برابر آلانیا اسپور حضور دارند.

شنول گونش و ترکیه؛ از 2002 برای 2018

هدایت ماه و ستاره به یار قدیمی می‌رسد؟

فدراسیون فوتبال ترکیه میرچا لوچسکیو را از هدایت تیم ملی این کشور برکنار کرد و حالا شنول گونش 66 ساله در آستانه حضور روی نیمکت تیم ملی ترکیه است.

شکست اروپایی زنیت در حضور آزمون

زنیت سن‌پترزبورگ در شبی که مهاجم ایرانی خود را از دقیقه ۷۴ در ترکیب داشت، برابر فنرباغچه شکست خورد.

ادعای آاس

ناکامی بارسلونا در جذب مدافع سابق لیورپول

بارسلونا در انتقالات زمستانی برای تقویت خط دفاعی خود دو بازیکن را به خدمت گرفت.

لوچسکو ازهدایت تیم ملی ترکیه برکنارشد

میرچا لوچسکو سرمربی تیم ملی ترکیه پس از تایید فدراسیون فوتبال این کشور از هدایت این تیم بر کنارشد.

شکست سنگین ترابزون اسپور با حسینی و امیری

ترابزون اسپور علی‌رغم بهره‌مندی از ملی پوشان ایرانی خود برابر گالاتاسرای مغلوب شد.

بیشتر