حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 22 13 6 3 49 23 26 45
2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 23 13 6 4 42 26 16 45
3 باشاک شهیر باشاک شهیر 22 12 7 3 41 22 19 43
4 گالاتاسارای گالاتاسارای 22 12 6 4 36 17 19 42
5 آلانیااسپور آلانیااسپور 23 11 6 6 41 22 19 39
6 فنرباغچه فنرباغچه 22 11 5 6 41 26 15 38
7 بشیکتاش بشیکتاش 23 11 4 8 36 30 6 37
8 گُزتپه گُزتپه 22 9 7 6 29 24 5 34
9 گازیانتپ گازیانتپ 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 21 6 6 9 34 30 4 24
11 گنچلربیرلی گنچلربیرلی 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 ریزه اسپور ریزه اسپور 21 7 3 11 21 32 -11 24
13 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور 22 6 6 10 21 30 -9 24
14 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 قونیه اسپور قونیه اسپور 23 4 9 10 19 32 -13 21
16 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 22 4 8 10 20 38 -18 20
17 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 کایسری اسپور کایسری اسپور 23 3 7 13 24 56 -32 16
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

18 الکساندر سورلوس ترابزون اسپور
15 سیسه آلانیااسپور
13 بویان استانکو گنچلربیرلی
جاهوویچ آنتالیااسپور
12 موریگی فنرباغچه
11 یاتاباره سیواس‌اسپور
9 انزو کریولی باشاک شهیر
انواکام ترابزون اسپور
8 کایوده گازیانتپ
بوراک ایلماز بشیکتاش

مسابقات

1398/05/26
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 0 بشیکتاش بشیکتاش
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/05/27
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/05/28
فنرباغچهفنرباغچه 5 0 گازیانتپ گازیانتپ
1398/06/01
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 گُزتپه گُزتپه
1398/06/02
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/03
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1398/06/04
گازیانتپگازیانتپ 4 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/08
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/09
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 0 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/06/10
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/06/22
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/23
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گازیانتپگازیانتپ 3 2 بشیکتاش بشیکتاش
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/06/24
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 4 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 گُزتپه گُزتپه
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/25
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/06/29
گُزتپهگُزتپه 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/06/30
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/31
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/01
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/05
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/07/06
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/07
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/08
گازیانتپگازیانتپ 1 1 گُزتپه گُزتپه
1398/07/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/07/13
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/14
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/26
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/07/27
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 6 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 گازیانتپ گازیانتپ
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/28
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/29
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/08/03
ریزه اسپورریزه اسپور 2 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/08/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 5 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/08/05
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 4 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/08/06
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/08/10
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/08/11
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 1 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1398/08/12
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/08/13
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
1398/08/17
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/08/18
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/08/19
گُزتپهگُزتپه 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/09/01
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/09/02
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/09/03
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 4 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 1 گُزتپه گُزتپه
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/09/04
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
1398/09/08
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 3 3 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/09/09
ریزه اسپورریزه اسپور 3 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
گُزتپهگُزتپه 2 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/09/10
گازیانتپگازیانتپ 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/09/11
بشیکتاشبشیکتاش 4 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/09/15
فنرباغچهفنرباغچه 5 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/09/16
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 3 گُزتپه گُزتپه
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/09/17
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 گازیانتپ گازیانتپ
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 3 بشیکتاش بشیکتاش
1398/09/18
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/09/22
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/09/23
ریزه اسپورریزه اسپور 0 3 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 3 1 گُزتپه گُزتپه
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/09/24
گازیانتپگازیانتپ 3 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
بشیکتاشبشیکتاش 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/09/25
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/09/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/09/30
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 4 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 2 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/10/01
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 4 باشاک شهیر باشاک شهیر
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/10/02
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 5 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/10/06
بشیکتاشبشیکتاش 4 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/10/07
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 6 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 5 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/10/08
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/10/27
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/10/28
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 4 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/10/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 3 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 6 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/10/30
ریزه اسپورریزه اسپور 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/11/04
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 0 گازیانتپ گازیانتپ
1398/11/05
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/11/06
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 3 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 2 1 بشیکتاش بشیکتاش
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/11/07
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 20:30 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/11/11
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/11/12
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/11/13
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گازیانتپگازیانتپ 5 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 4 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/11/14
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
1398/11/18
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/11/19
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 گازیانتپ گازیانتپ
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/11/20
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/11/21
گُزتپهگُزتپه 20:30 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/11/25
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/11/26
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 3 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/11/27
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/11/28
گازیانتپگازیانتپ 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/12/02
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/12/03
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
بشیکتاشبشیکتاش 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/12/04
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 14:00 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 16:30 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
فنرباغچهفنرباغچه 19:30 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/12/05
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 20:30 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 20:30 باشاک شهیر باشاک شهیر