حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آلانیااسپور آلانیااسپور 8 5 2 1 18 10 8 17
2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 8 4 3 1 17 10 7 15
3 فنرباغچه فنرباغچه 8 4 2 2 13 8 5 14
4 باشاک شهیر باشاک شهیر 8 4 2 2 14 10 4 14
5 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 8 4 1 3 18 10 8 13
6 گالاتاسارای گالاتاسارای 8 3 4 1 9 8 1 13
7 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 8 3 3 2 14 10 4 12
8 قونیه اسپور قونیه اسپور 8 3 3 2 10 8 2 12
9 گازیانتپ گازیانتپ 8 3 2 3 13 17 -4 11
10 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 8 3 2 3 9 15 -6 11
11 گُزتپه گُزتپه 8 2 3 3 7 7 0 9
12 بشیکتاش بشیکتاش 8 2 3 3 10 12 -2 9
13 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 8 2 3 3 6 11 -5 9
14 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 8 2 2 4 8 12 -4 8
15 ریزه اسپور ریزه اسپور 8 2 2 4 8 16 -8 8
16 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور 8 2 2 4 7 10 -3 8
17 گنچلربیرلی گنچلربیرلی 8 1 3 4 12 12 0 6
18 کایسری اسپور کایسری اسپور 8 0 4 4 8 15 -7 4
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

7 سیسه آلانیااسپور
جاهوویچ ینی مالاتیا اسپور
5 انزو کریولی باشاک شهیر
4 موریگی فنرباغچه
گیلرمه ینی مالاتیا اسپور
مامه بابا تیام کاسیم پاشا
جونیور فرناندز آلانیااسپور
الکساندر سورلوس ترابزون اسپور
پاتریک توماسی گازیانتپ
میا قونیه اسپور

مسابقات

1398/05/26
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 0 بشیکتاش بشیکتاش
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/05/27
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/05/28
فنرباغچهفنرباغچه 5 0 گازیانتپ گازیانتپ
1398/06/01
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 گُزتپه گُزتپه
1398/06/02
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/03
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1398/06/04
گازیانتپگازیانتپ 4 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/08
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/09
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 0 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/06/10
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/06/22
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/23
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گازیانتپگازیانتپ 3 2 بشیکتاش بشیکتاش
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/06/24
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 4 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 گُزتپه گُزتپه
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/25
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/06/29
گُزتپهگُزتپه 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/06/30
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/31
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/01
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/05
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/07/06
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/07
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/08
گازیانتپگازیانتپ 1 1 گُزتپه گُزتپه
1398/07/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/07/13
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/14
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/26
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/07/27
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 6 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 گازیانتپ گازیانتپ
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/28
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/29
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور