حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 باشاک شهیر باشاک شهیر 34 20 9 5 65 34 31 69
2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 34 18 11 5 76 42 34 65
3 بشیکتاش بشیکتاش 34 19 5 10 59 40 19 62
4 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 34 17 9 8 55 38 17 60
5 آلانیااسپور آلانیااسپور 34 16 9 9 61 37 24 57
6 گالاتاسارای گالاتاسارای 34 15 11 8 55 37 18 56
7 فنرباغچه فنرباغچه 34 15 8 11 58 46 12 53
8 گازیانتپ گازیانتپ 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 گُزتپه گُزتپه 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 قونیه اسپور قونیه اسپور 34 8 12 14 36 52 -16 36
13 گنچلربیرلی گنچلربیرلی 34 9 9 16 39 56 -17 36
14 ریزه اسپور ریزه اسپور 34 10 5 19 38 57 -19 35
15 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور 34 9 8 17 31 48 -17 35
16 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 34 8 8 18 44 51 -7 32
17 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 34 7 11 16 31 56 -25 32
18 کایسری اسپور کایسری اسپور 34 8 8 18 40 72 -32 32
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

23 الکساندر سورلوس ترابزون اسپور
21 سیسه آلانیااسپور
17 جاهوویچ آنتالیااسپور
15 بویان استانکو گنچلربیرلی
موریگی لاتزیو
14 یاتاباره سیواس‌اسپور
13 با باشاک شهیر
ویسکا باشاک شهیر
بوراک ایلماز لیل
12 انواکام ترابزون اسپور

مسابقات

1398/05/26
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 0 بشیکتاش بشیکتاش
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/05/27
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 3 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/05/28
فنرباغچهفنرباغچه 5 0 گازیانتپ گازیانتپ
1398/06/01
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 گُزتپه گُزتپه
1398/06/02
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/03
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1398/06/04
گازیانتپگازیانتپ 4 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/08
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/09
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 0 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/06/10
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/06/22
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/06/23
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گازیانتپگازیانتپ 3 2 بشیکتاش بشیکتاش
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/06/24
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 4 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 گُزتپه گُزتپه
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/06/25
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/06/29
گُزتپهگُزتپه 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/06/30
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/06/31
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/01
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/05
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/07/06
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/07
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/08
گازیانتپگازیانتپ 1 1 گُزتپه گُزتپه
1398/07/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/07/13
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/07/14
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/07/26
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/07/27
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 6 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 گازیانتپ گازیانتپ
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/07/28
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/07/29
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/08/03
ریزه اسپورریزه اسپور 2 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/08/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 5 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/08/05
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 4 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 4 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/08/06
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/08/10
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/08/11
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 1 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1398/08/12
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/08/13
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
1398/08/17
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/08/18
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/08/19
گُزتپهگُزتپه 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/09/01
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/09/02
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/09/03
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 4 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 1 گُزتپه گُزتپه
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/09/04
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
1398/09/08
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 3 3 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/09/09
ریزه اسپورریزه اسپور 3 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
گُزتپهگُزتپه 2 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/09/10
گازیانتپگازیانتپ 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/09/11
بشیکتاشبشیکتاش 4 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/09/15
فنرباغچهفنرباغچه 5 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/09/16
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 3 گُزتپه گُزتپه
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/09/17
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 گازیانتپ گازیانتپ
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 3 بشیکتاش بشیکتاش
1398/09/18
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/09/22
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/09/23
ریزه اسپورریزه اسپور 0 3 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 3 1 گُزتپه گُزتپه
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/09/24
گازیانتپگازیانتپ 3 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
بشیکتاشبشیکتاش 0 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/09/25
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/09/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/09/30
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 4 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 2 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/10/01
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 4 باشاک شهیر باشاک شهیر
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 بشیکتاش بشیکتاش
1398/10/02
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 5 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/10/06
بشیکتاشبشیکتاش 4 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/10/07
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 6 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 5 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/10/08
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/10/27
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1398/10/28
آلانیااسپورآلانیااسپور 5 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 4 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/10/29
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 3 گُزتپه گُزتپه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 6 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/10/30
ریزه اسپورریزه اسپور 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/11/04
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 0 گازیانتپ گازیانتپ
1398/11/05
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/11/06
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 3 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 2 1 بشیکتاش بشیکتاش
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/11/07
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 20:30 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/11/11
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/11/12
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/11/13
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گازیانتپگازیانتپ 5 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 4 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1398/11/14
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
1398/11/18
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/11/19
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 گازیانتپ گازیانتپ
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/11/20
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/11/21
گُزتپهگُزتپه 20:30 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/11/25
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/11/26
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 3 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 فنرباغچه فنرباغچه
1398/11/27
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1398/11/28
گازیانتپگازیانتپ 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1398/12/02
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1398/12/03
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
بشیکتاشبشیکتاش 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/12/04
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
فنرباغچهفنرباغچه 1 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/12/05
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1398/12/09
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
1398/12/10
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 5 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 فنرباغچه فنرباغچه
1398/12/11
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1398/12/12
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 1 گازیانتپ گازیانتپ
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
1398/12/16
بشیکتاشبشیکتاش 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1398/12/17
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 3 باشاک شهیر باشاک شهیر
گازیانتپگازیانتپ 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1398/12/18
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 5 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1398/12/19
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1398/12/21
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1398/12/23
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 گُزتپه گُزتپه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1398/12/24
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 گازیانتپ گازیانتپ
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 0 فنرباغچه فنرباغچه
1398/12/25
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
1398/12/26
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1398/12/27
گُزتپهگُزتپه 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/03/23
گُزتپهگُزتپه 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/03/24
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/03/25
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 2 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
گازیانتپگازیانتپ 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1399/03/26
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/03/30
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/03/31
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 5 بشیکتاش بشیکتاش
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 1 گُزتپه گُزتپه
1399/04/01
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 فنرباغچه فنرباغچه
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 3 گازیانتپ گازیانتپ
1399/04/02
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/04/06
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1399/04/07
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
گُزتپهگُزتپه 3 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
1399/04/08
ریزه اسپورریزه اسپور 2 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/04/09
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/04/13
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 گازیانتپ گازیانتپ
1399/04/14
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 4 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 گُزتپه گُزتپه
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/04/15
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 3 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/04/16
کایسری اسپورکایسری اسپور 3 1 بشیکتاش بشیکتاش
1399/04/17
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/04/18
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 2 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/04/19
ریزه اسپورریزه اسپور 3 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
گازیانتپگازیانتپ 3 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/04/21
گُزتپهگُزتپه 1 3 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1399/04/22
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1399/04/23
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 4 3 باشاک شهیر باشاک شهیر
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 1 بشیکتاش بشیکتاش
1399/04/28
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 گُزتپه گُزتپه
گازیانتپگازیانتپ 2 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/04/29
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 4 قونیه اسپور قونیه اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ریزه اسپورریزه اسپور 3 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 فنرباغچه فنرباغچه
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/05/03
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/05/04
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 1 گازیانتپ گازیانتپ
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گُزتپهگُزتپه 3 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 3 بشیکتاش بشیکتاش
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/05/05
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 2 باشاک شهیر باشاک شهیر