جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بشیکتاش بشیکتاش 40 26 6 8 89 44 45 84
2 گالاتاسارای گالاتاسارای 40 26 6 8 80 36 44 84
3 فنرباغچه فنرباغچه 40 25 7 8 72 41 31 82
4 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 40 19 14 7 50 37 13 71
5 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 40 16 17 7 53 41 12 65
6 هاتای اسپور هاتای اسپور 40 17 10 13 63 53 10 61
7 آلانیااسپور آلانیااسپور 40 17 9 14 56 44 12 60
8 گازیانتپ گازیانتپ 40 15 13 12 59 51 8 58
9 کاراگومروک کاراگومروک 39 15 12 12 61 52 9 57
10 گُزتپه گُزتپه 40 13 12 15 59 59 0 51
11 قونیه اسپور قونیه اسپور 40 12 14 14 49 48 1 50
12 باشاک شهیر باشاک شهیر 40 12 12 16 43 55 -12 48
13 ریزه اسپور ریزه اسپور 40 12 12 16 53 69 -16 48
14 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 39 10 15 14 49 50 -1 45
16 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 کایسری اسپور کایسری اسپور 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور 40 10 10 20 44 68 -24 40
19 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 40 10 8 22 46 65 -19 38
20 گنچلربیرلی گنچلربیرلی 40 10 8 22 44 76 -32 38
21 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور 40 6 10 24 38 78 -40 28
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

22 آرون بوپنزا هاتای اسپور
19 مامه دیوف هاتای اسپور
لارین بشیکتاش
17 بویوک ینی مالاتیا اسپور
15 محمد دمیر گازیانتپ
وینسنت ابوبکر بشیکتاش
14 الکساندرو ماکسیم گازیانتپ
رودالج دنیزلی اسپور
12 باکاستاس ترابزون اسپور
11 پینتسیل آنکاراگوچو

مسابقات

1399/06/21
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1399/06/22
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/06/23
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 3 بشیکتاش بشیکتاش
1399/06/24
هاتای اسپورهاتای اسپور 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/06/28
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
1399/06/29
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 0 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/06/30
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 2 2 کاراگومروک کاراگومروک
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/06/31
فنرباغچهفنرباغچه 0 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
1399/07/04
کاراگومروککاراگومروک 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/07/05
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 3 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 2 2 گازیانتپ گازیانتپ
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1399/07/06
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1399/07/07
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/07/11
گازیانتپگازیانتپ 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/07/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 0 گُزتپه گُزتپه
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 کاراگومروک کاراگومروک
1399/07/13
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 0 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 6 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/07/26
ریزه اسپورریزه اسپور 5 3 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/07/27
هاتای اسپورهاتای اسپور 14:00 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
کاراگومروککاراگومروک 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 2 3 فنرباغچه فنرباغچه
1399/07/28
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
1399/08/02
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 0 گُزتپه گُزتپه
1399/08/03
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 14:00 هاتای اسپور هاتای اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/08/04
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 کاراگومروک کاراگومروک
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/08/05
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 3 بشیکتاش بشیکتاش
1399/08/09
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 4 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
کاراگومروککاراگومروک 5 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1399/08/10
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 16:30 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1399/08/11
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1399/08/12
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1399/08/16
گازیانتپگازیانتپ 3 1 بشیکتاش بشیکتاش
1399/08/17
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
1399/08/18
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 2 کاراگومروک کاراگومروک
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/09/01
کاراگومروککاراگومروک 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 5 فنرباغچه فنرباغچه
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 گازیانتپ گازیانتپ
بشیکتاشبشیکتاش 3 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/09/02
هاتای اسپورهاتای اسپور 2 2 ریزه اسپور ریزه اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
گُزتپهگُزتپه 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
1399/09/03
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/09/07
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/09/08
گازیانتپگازیانتپ 2 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 3 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 4 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/09/09
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 3 4 بشیکتاش بشیکتاش
1399/09/10
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 1 گُزتپه گُزتپه
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 0 کاراگومروک کاراگومروک
1399/09/14
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/09/15
گُزتپهگُزتپه 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
1399/09/16
کاراگومروککاراگومروک 2 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 2 فنرباغچه فنرباغچه
1399/09/17
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1399/09/19
گُزتپهگُزتپه 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
هاتای اسپورهاتای اسپور 3 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1399/09/21
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/09/22
هاتای اسپورهاتای اسپور 3 1 کاراگومروک کاراگومروک
ریزه اسپورریزه اسپور 3 2 گُزتپه گُزتپه
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 0 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 3 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 4 3 قونیه اسپور قونیه اسپور
1399/09/23
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 2 گازیانتپ گازیانتپ
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 بشیکتاش بشیکتاش
1399/09/24
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/09/25
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
1399/09/28
کاراگومروککاراگومروک 2 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/09/29
گُزتپهگُزتپه 0 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 3 1 فنرباغچه فنرباغچه
1399/09/30
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 4 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1399/10/01
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/10/02
هاتای اسپورهاتای اسپور 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 گُزتپه گُزتپه
1399/10/03
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 4 گازیانتپ گازیانتپ
فنرباغچهفنرباغچه 4 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/10/04
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 بشیکتاش بشیکتاش
ریزه اسپورریزه اسپور 2 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/10/06
گُزتپهگُزتپه 1 1 کاراگومروک کاراگومروک
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/10/07
گازیانتپگازیانتپ 3 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 3 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/10/08
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 3 2 کایسری اسپور کایسری اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1399/10/09
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 6 هاتای اسپور هاتای اسپور
1399/10/13
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 3 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
هاتای اسپورهاتای اسپور 2 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/10/14
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
کاراگومروککاراگومروک 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 2 بشیکتاش بشیکتاش
1399/10/15
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 3 فنرباغچه فنرباغچه
1399/10/16
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گازیانتپگازیانتپ 2 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 4 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/10/17
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 3 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 گُزتپه گُزتپه
بشیکتاشبشیکتاش 6 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 1 کاراگومروک کاراگومروک
1399/10/18
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
1399/10/20
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 6 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1399/10/21
کاراگومروککاراگومروک 2 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
هاتای اسپورهاتای اسپور 2 2 بشیکتاش بشیکتاش
1399/10/22
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 3 فنرباغچه فنرباغچه
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/10/26
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 3 کاراگومروک کاراگومروک
1399/10/27
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 3 گُزتپه گُزتپه
گازیانتپگازیانتپ 2 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/10/28
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 3 هاتای اسپور هاتای اسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 4 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/10/29
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1399/10/30
گُزتپهگُزتپه 4 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1399/11/01
ریزه اسپورریزه اسپور 3 0 گازیانتپ گازیانتپ
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 6 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/11/02
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
کاراگومروککاراگومروک 1 4 بشیکتاش بشیکتاش
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/11/04
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/11/05
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 2 کاراگومروک کاراگومروک
بشیکتاشبشیکتاش 2 1 گُزتپه گُزتپه
گازیانتپگازیانتپ 1 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
1399/11/06
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 3 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
فنرباغچهفنرباغچه 3 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/11/10
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 0 کاراگومروک کاراگومروک
گازیانتپگازیانتپ 1 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/11/11
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 5 هاتای اسپور هاتای اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/11/12
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 1 گُزتپه گُزتپه
بشیکتاشبشیکتاش 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/11/14
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/11/15
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
کاراگومروککاراگومروک 2 0 گازیانتپ گازیانتپ
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 بشیکتاش بشیکتاش
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1399/11/16
گُزتپهگُزتپه 2 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/11/18
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 4 هاتای اسپور هاتای اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 1 کاراگومروک کاراگومروک
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/11/19
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 4 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
1399/11/20
گازیانتپگازیانتپ 2 0 گُزتپه گُزتپه
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/11/24
ریزه اسپورریزه اسپور 0 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1399/11/25
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 0 گازیانتپ گازیانتپ
کاراگومروککاراگومروک 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1399/11/26
قونیه اسپورقونیه اسپور 2 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گُزتپهگُزتپه 2 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
هاتای اسپورهاتای اسپور 0 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1399/11/27
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 3 بشیکتاش بشیکتاش
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1399/12/01
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/12/02
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 2 کاراگومروک کاراگومروک
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 3 قونیه اسپور قونیه اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/12/03
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 3 هاتای اسپور هاتای اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
فنرباغچهفنرباغچه 0 1 گُزتپه گُزتپه
1399/12/04
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/12/08
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 گازیانتپ گازیانتپ
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/12/09
هاتای اسپورهاتای اسپور 4 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
کاراگومروککاراگومروک 2 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 0 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1399/12/10
گُزتپهگُزتپه 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 1 فنرباغچه فنرباغچه
1399/12/12
گازیانتپگازیانتپ 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 0 1 بشیکتاش بشیکتاش
1399/12/13
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 2 2 کاراگومروک کاراگومروک
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/12/14
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 2 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
فنرباغچهفنرباغچه 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/12/16
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 3 2 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 1 گازیانتپ گازیانتپ
1399/12/17
کاراگومروککاراگومروک 0 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 3 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
گالاتاسارایگالاتاسارای 2 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1399/12/18
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 3 آلانیااسپور آلانیااسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 3 فنرباغچه فنرباغچه
گُزتپهگُزتپه 3 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
1399/12/22
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 3 بشیکتاش بشیکتاش
1399/12/23
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 کاراگومروک کاراگومروک
ریزه اسپورریزه اسپور 1 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 4 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/12/24
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 3 0 گُزتپه گُزتپه
گازیانتپگازیانتپ 2 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 0 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1399/12/25
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
1399/12/29
کاراگومروککاراگومروک 3 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 4 ریزه اسپور ریزه اسپور
1399/12/30
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 2 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 3 5 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 4 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1400/01/01
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 3 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
1400/01/14
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 کاراگومروک کاراگومروک
هاتای اسپورهاتای اسپور 3 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1400/01/15
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 قونیه اسپور قونیه اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 3 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 1 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 0 بشیکتاش بشیکتاش
1400/01/16
فنرباغچهفنرباغچه 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1400/01/17
کاراگومروککاراگومروک 1 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
گُزتپهگُزتپه 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1400/01/18
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 4 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 3 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
1400/01/19
گازیانتپگازیانتپ 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 فنرباغچه فنرباغچه
1400/01/21
هاتای اسپورهاتای اسپور 2 3 گُزتپه گُزتپه
ریزه اسپورریزه اسپور 0 0 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 کاراگومروک کاراگومروک
1400/01/22
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 3 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 2 4 بشیکتاش بشیکتاش
1400/01/23
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 گازیانتپ گازیانتپ
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1400/01/27
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 3 ریزه اسپور ریزه اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 2 2 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
1400/01/28
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 2 3 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 3 گالاتاسارای گالاتاسارای
1400/01/29
گازیانتپگازیانتپ 2 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
باشاک شهیرباشاک شهیر 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1400/01/31
کایسری اسپورکایسری اسپور 2 2 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
کاراگومروککاراگومروک 1 1 گُزتپه گُزتپه
ریزه اسپورریزه اسپور 5 3 قونیه اسپور قونیه اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 بشیکتاش بشیکتاش
هاتای اسپورهاتای اسپور 3 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1400/02/01
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1400/02/02
آلانیااسپورآلانیااسپور 3 2 گازیانتپ گازیانتپ
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 1 باشاک شهیر باشاک شهیر
1400/02/03
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 2 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
1400/02/04
قونیه اسپورقونیه اسپور 0 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 0 کاراگومروک کاراگومروک
بشیکتاشبشیکتاش 3 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 1 گالاتاسارای گالاتاسارای
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1400/02/05
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
گازیانتپگازیانتپ 2 3 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 3 2 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
1400/02/07
هاتای اسپورهاتای اسپور 3 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
1400/02/08
کاراگومروککاراگومروک 2 2 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
گُزتپهگُزتپه 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 6 3 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 2 3 بشیکتاش بشیکتاش
1400/02/09
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 1 0 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 گازیانتپ گازیانتپ
1400/02/11
بشیکتاشبشیکتاش 7 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
1400/02/12
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 1 ریزه اسپور ریزه اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 3 گُزتپه گُزتپه
قونیه اسپورقونیه اسپور 5 1 کاراگومروک کاراگومروک
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1400/02/13
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 0 آلانیااسپور آلانیااسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 2 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گازیانتپگازیانتپ 0 1 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1400/02/18
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
کاراگومروککاراگومروک 5 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 0 0 گازیانتپ گازیانتپ
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 4 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 0 1 قونیه اسپور قونیه اسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 بشیکتاش بشیکتاش
1400/02/21
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 2 کاراگومروک کاراگومروک
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 1 4 گالاتاسارای گالاتاسارای
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 3 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 5 3 گُزتپه گُزتپه
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 هاتای اسپور هاتای اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 3 1 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
گازیانتپگازیانتپ 4 5 ریزه اسپور ریزه اسپور
فنرباغچهفنرباغچه 1 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
1400/02/25
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
کاراگومروککاراگومروک 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
ریزه اسپورریزه اسپور 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
هاتای اسپورهاتای اسپور 0 1 گازیانتپ گازیانتپ
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 2 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
گُزتپهگُزتپه 1 2 بشیکتاش بشیکتاش
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه