حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 آلانیااسپور آلانیااسپور 6 5 1 0 15 2 13 16
2 فنرباغچه فنرباغچه 6 4 2 0 10 5 5 14
3 گالاتاسارای گالاتاسارای 6 3 1 2 8 5 3 10
4 کاسیم پاشا کاسیم پاشا 6 2 2 2 4 3 1 8
5 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور 5 2 2 1 6 6 0 8
6 آنتالیااسپور آنتالیااسپور 6 2 2 2 6 8 -2 8
7 گُزتپه گُزتپه 6 1 4 1 10 7 3 7
8 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور 5 2 1 2 7 6 1 7
9 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور 4 2 1 1 5 4 1 7
10 باشاک شهیر باشاک شهیر 6 2 1 3 7 7 0 7
11 گازیانتپ گازیانتپ 6 1 4 1 8 9 -1 7
12 هاتای اسپور هاتای اسپور 4 2 1 1 3 6 -3 7
13 قونیه اسپور قونیه اسپور 5 1 3 1 5 3 2 6
14 کایسری اسپور کایسری اسپور 5 2 0 3 4 8 -4 6
15 ریزه اسپور ریزه اسپور 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 کاراگومروک کاراگومروک 5 1 2 2 6 7 -1 5
17 ترابزون اسپور ترابزون اسپور 6 1 2 3 6 10 -4 5
18 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور 5 1 2 2 3 7 -4 5
19 بشیکتاش بشیکتاش 4 1 1 2 5 7 -2 4
20 گنچلربیرلی گنچلربیرلی 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 آنکاراگوچو آنکاراگوچو 4 0 1 3 4 8 -4 1
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

6 آلانیااسپور
5 رادامل فالکائو گالاتاسارای
4 لویک رمی ریزه اسپور
3 بنیک آفوبه ترابزون اسپور
نوویکواس ارزروم‌اسپور
باریرو آلانیااسپور
ویسکا باشاک شهیر
آرتم کراوتس قونیه اسپور
2 ام‌بوانا ساماتا فنرباغچه
گُزتپه

مسابقات

1399/06/21
ریزه اسپورریزه اسپور 1 2 فنرباغچه فنرباغچه
1399/06/22
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 3 1 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 5 1 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/06/23
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 1 2 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 2 0 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
ترابزون اسپورترابزون اسپور 1 3 بشیکتاش بشیکتاش
1399/06/24
هاتای اسپورهاتای اسپور 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/06/28
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 1 گُزتپه گُزتپه
1399/06/29
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 0 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 1 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/06/30
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 2 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
گازیانتپگازیانتپ 2 2 کاراگومروک کاراگومروک
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/06/31
فنرباغچهفنرباغچه 0 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
1399/07/04
کاراگومروککاراگومروک 2 0 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/07/05
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 3 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
گُزتپهگُزتپه 2 2 گازیانتپ گازیانتپ
هاتای اسپورهاتای اسپور 1 0 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
ترابزون اسپورترابزون اسپور 3 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
1399/07/06
ریزه اسپورریزه اسپور 1 1 آلانیااسپور آلانیااسپور
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 0 0 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 4 1 بشیکتاش بشیکتاش
گالاتاسارایگالاتاسارای 0 0 فنرباغچه فنرباغچه
1399/07/07
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 0 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
1399/07/11
گازیانتپگازیانتپ 1 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 0 1 کایسری اسپور کایسری اسپور
1399/07/12
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 1 0 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 0 0 ریزه اسپور ریزه اسپور
باشاک شهیرباشاک شهیر 0 0 گُزتپه گُزتپه
فنرباغچهفنرباغچه 2 1 کاراگومروک کاراگومروک
1399/07/13
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 0 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
بشیکتاشبشیکتاش 0 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 6 0 هاتای اسپور هاتای اسپور
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 1 0 گالاتاسارای گالاتاسارای
1399/07/26
ریزه اسپورریزه اسپور 5 3 آنکاراگوچو آنکاراگوچو
قونیه اسپورقونیه اسپور 1 1 ینی مالاتیا اسپور ینی مالاتیا اسپور
کایسری اسپورکایسری اسپور 1 3 سیواس‌اسپور سیواس‌اسپور
ترابزون اسپورترابزون اسپور 0 2 باشاک شهیر باشاک شهیر
1399/07/27
هاتای اسپورهاتای اسپور 14:00 ارزروم‌اسپور ارزروم‌اسپور
کاراگومروککاراگومروک 1 1 کاسیم پاشا کاسیم پاشا
آنتالیااسپورآنتالیااسپور 1 1 گازیانتپ گازیانتپ
گُزتپهگُزتپه 2 3 فنرباغچه فنرباغچه
1399/07/28
گنچلربیرلیگنچلربیرلی 1 2 دنیزلی اسپور دنیزلی اسپور
گالاتاسارایگالاتاسارای 1 2 آلانیااسپور آلانیااسپور
1399/08/02
کاسیم پاشاکاسیم پاشا 0 0 گُزتپه گُزتپه
1399/08/03
آنکاراگوچوآنکاراگوچو 14:00 هاتای اسپور هاتای اسپور
گازیانتپگازیانتپ 1 0 قونیه اسپور قونیه اسپور
ارزروم‌اسپورارزروم‌اسپور 1 2 گالاتاسارای گالاتاسارای
باشاک شهیرباشاک شهیر 5 1 آنتالیااسپور آنتالیااسپور
1399/08/04
ینی مالاتیا اسپورینی مالاتیا اسپور 2 1 گنچلربیرلی گنچلربیرلی
آلانیااسپورآلانیااسپور 2 0 کاراگومروک کاراگومروک
فنرباغچهفنرباغچه 3 1 ترابزون اسپور ترابزون اسپور
1399/08/05
سیواس‌اسپورسیواس‌اسپور 20:30 ریزه اسپور ریزه اسپور
دنیزلی اسپوردنیزلی اسپور 20:30 بشیکتاش بشیکتاش