حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بریستول سیتی بریستول سیتی 13 9 4 0 20 9 11 31
2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد 15 9 3 3 29 13 16 30
3 وست برومویچ وست برومویچ 15 8 5 2 28 16 12 29
4 هال سیتی هال سیتی 14 8 4 2 29 16 13 28
5 لیدز لیدز 14 9 1 4 22 19 3 28
6 نوریچ نوریچ 15 7 6 2 33 21 12 27
7 پرستون پرستون 15 6 5 4 20 16 4 23
8 بیرمنگام بیرمنگام 14 6 4 4 24 16 8 22
9 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی 14 5 6 3 14 15 -1 21
10 دربی کانتی دربی کانتی 14 5 5 4 16 16 0 20
11 میدلزبورو میدلزبورو 14 5 5 4 15 15 0 20
12 برنت‌فورد برنت‌فورد 13 5 4 4 22 18 4 19
13 سوانسی سوانسی 14 5 3 6 22 22 0 18
14 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست 15 4 5 6 21 22 -1 17
15 استون ویلا استون ویلا 15 3 8 4 25 27 -2 17
16 بلکبرن بلکبرن 15 5 2 8 22 25 -3 17
17 میلوال میلوال 14 4 5 5 12 15 -3 17
18 استوک‌سیتی استوک‌سیتی 15 4 5 6 13 19 -6 17
19 ویگان ویگان 14 3 4 7 13 20 -7 13
20 کوئینز پارک کوئینز پارک 14 3 3 8 21 26 -5 12
21 ردینگ ردینگ 15 2 6 7 10 20 -10 12
22 رودرهام رودرهام 15 1 7 7 17 28 -11 10
23 ایپسویچ ایپسویچ 15 2 3 10 10 26 -16 9
24 بولتون بولتون 15 2 3 10 9 27 -18 9
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1397/09/06
هال سیتیهال سیتی 0 0 نوریچ نوریچ
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 بولتون بولتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
پرستونپرستون 1 1 میدلزبورو میدلزبورو
لیدزلیدز 1 0 ردینگ ردینگ
رودرهامرودرهام 2 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
1397/09/07
استون ویلااستون ویلا 5 5 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ایپسویچایپسویچ 2 3 بریستول سیتی بریستول سیتی
ویگانویگان 3 1 بلکبرن بلکبرن
میلوالمیلوال 0 2 بیرمنگام بیرمنگام
سوانسیسوانسی 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 1 دربی کانتی دربی کانتی
1397/09/10
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 0 1 لیدز لیدز
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
ردینگردینگ 2 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
نوریچنوریچ 3 1 رودرهام رودرهام
بلکبرنبلکبرن 4 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بیرمنگامبیرمنگام 3 0 پرستون پرستون
کوئینز پارککوئینز پارک 2 3 هال سیتی هال سیتی
بولتونبولتون 1 1 ویگان ویگان
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 سوانسی سوانسی
میدلزبورومیدلزبورو 0 3 استون ویلا استون ویلا
1397/09/11
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 میلوال میلوال
1397/09/12
وست برومویچوست برومویچ 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
1397/09/16
وست برومویچوست برومویچ 2 2 استون ویلا استون ویلا
1397/09/17
ویگانویگان 0 1 دربی کانتی دربی کانتی
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 2 2 رودرهام رودرهام
برنت‌فوردبرنت‌فورد 2 3 سوانسی سوانسی
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 بلکبرن بلکبرن
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 پرستون پرستون
میلوالمیلوال 2 2 هال سیتی هال سیتی
لیدزلیدز 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
نوریچنوریچ 3 2 بولتون بولتون
ردینگردینگ 0 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/09/23
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 2 وست برومویچ وست برومویچ
1397/09/24
بولتونبولتون 0 1 لیدز لیدز
سوانسیسوانسی 2 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
رودرهامرودرهام 1 1 ردینگ ردینگ
کوئینز پارککوئینز پارک 2 1 میدلزبورو میدلزبورو
هال سیتیهال سیتی 2 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
پرستونپرستون 3 2 میلوال میلوال
بلکبرنبلکبرن 2 2 بیرمنگام بیرمنگام
استون ویلااستون ویلا 2 2 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
ایپسویچایپسویچ 1 0 ویگان ویگان
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 2 نوریچ نوریچ
1397/09/26
دربی کانتیدربی کانتی 0 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1397/10/01
ویگانویگان 0 3 بیرمنگام بیرمنگام
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 1 0 میلوال میلوال
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 پرستون پرستون
رودرهامرودرهام 0 4 وست برومویچ وست برومویچ
ردینگردینگ 0 1 میدلزبورو میدلزبورو
بلکبرنبلکبرن 0 1 نوریچ نوریچ
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 بولتون بولتون
ایپسویچایپسویچ 1 1 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
هال سیتیهال سیتی 3 2 سوانسی سوانسی
1397/10/02
استون ویلااستون ویلا 2 3 لیدز لیدز
1397/10/05
بیرمنگامبیرمنگام 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بولتونبولتون 2 1 رودرهام رودرهام
پرستونپرستون 1 2 هال سیتی هال سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 3 0 ایپسویچ ایپسویچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 3 1 دربی کانتی دربی کانتی
وست برومویچوست برومویچ 2 0 ویگان ویگان
سوانسیسوانسی 0 1 استون ویلا استون ویلا
لیدزلیدز 3 2 بلکبرن بلکبرن
میلوالمیلوال 1 0 ردینگ ردینگ
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
میدلزبورومیدلزبورو 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
نوریچنوریچ 3 3 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1397/10/08
وست برومویچوست برومویچ 1 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بولتونبولتون 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 0 0 برنت‌فورد برنت‌فورد
سوانسیسوانسی 2 2 ویگان ویگان
میلوالمیلوال 1 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
لیدزلیدز 0 2 هال سیتی هال سیتی
بریستول سیتیبریستول سیتی 1 0 رودرهام رودرهام
میدلزبورومیدلزبورو 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
نوریچنوریچ 3 4 دربی کانتی دربی کانتی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 3 0 بلکبرن بلکبرن
کوئینز پارککوئینز پارک 0 0 ردینگ ردینگ
پرستونپرستون 1 1 استون ویلا استون ویلا
1397/10/11
ویگانویگان 0 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
بلکبرنبلکبرن 2 1 وست برومویچ وست برومویچ
استون ویلااستون ویلا 2 2 کوئینز پارک کوئینز پارک
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 بریستول سیتی بریستول سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 1 نوریچ نوریچ
دربی کانتیدربی کانتی 1 1 میدلزبورو میدلزبورو
ایپسویچایپسویچ 2 3 میلوال میلوال
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 4 2 لیدز لیدز
هال سیتیهال سیتی 6 0 بولتون بولتون
ردینگردینگ 1 4 سوانسی سوانسی
رودرهامرودرهام 2 1 پرستون پرستون
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 1 بیرمنگام بیرمنگام
1397/10/21
لیدزلیدز 2 0 دربی کانتی دربی کانتی
1397/10/22
ویگانویگان 3 0 استون ویلا استون ویلا
وست برومویچوست برومویچ 1 1 نوریچ نوریچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 0 کوئینز پارک کوئینز پارک
ردینگردینگ 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
پرستونپرستون 1 1 سوانسی سوانسی
ایپسویچایپسویچ 1 0 رودرهام رودرهام
هال سیتیهال سیتی 3 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 بولتون بولتون
برنت‌فوردبرنت‌فورد 3 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بیرمنگامبیرمنگام 1 2 میدلزبورو میدلزبورو
میلوالمیلوال 0 2 بلکبرن بلکبرن
1397/10/28
نوریچنوریچ 3 1 بیرمنگام بیرمنگام
1397/10/29
بلکبرنبلکبرن 2 0 ایپسویچ ایپسویچ
دربی کانتیدربی کانتی 2 1 ردینگ ردینگ
رودرهامرودرهام 2 4 برنت‌فورد برنت‌فورد
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 1 0 ویگان ویگان
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 2 1 لیدز لیدز
استون ویلااستون ویلا 2 2 هال سیتی هال سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 میلوال میلوال
کوئینز پارککوئینز پارک 1 4 پرستون پرستون
سوانسیسوانسی 1 0 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/11/01
بولتونبولتون 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1397/11/06
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 2 پرستون پرستون
رودرهامرودرهام 1 2 لیدز لیدز
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 3 1 ویگان ویگان
نوریچنوریچ 2 2 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
استون ویلااستون ویلا 2 1 ایپسویچ ایپسویچ
بلکبرنبلکبرن 3 0 هال سیتی هال سیتی
میدلزبورومیدلزبورو 18:30 بریستول سیتی بریستول سیتی
1397/11/09
سوانسیسوانسی 3 3 بیرمنگام بیرمنگام
بولتونبولتون 1 1 ردینگ ردینگ
1397/11/12
پرستونپرستون 0 0 دربی کانتی دربی کانتی
1397/11/13
ویگانویگان 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
بیرمنگامبیرمنگام 2 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
وست برومویچوست برومویچ 2 3 میدلزبورو میدلزبورو
هال سیتیهال سیتی 2 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
برنت‌فوردبرنت‌فورد 5 2 بلکبرن بلکبرن
ردینگردینگ 0 0 استون ویلا استون ویلا
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 0 سوانسی سوانسی
ایپسویچایپسویچ 0 1 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
میلوالمیلوال 0 0 رودرهام رودرهام
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 2 0 بولتون بولتون
لیدزلیدز 1 3 نوریچ نوریچ
1397/11/19
استون ویلااستون ویلا 3 3 شفیلد یونایتد شفیلد یونایتد
1397/11/20
میدلزبورومیدلزبورو 1 1 لیدز لیدز
بولتونبولتون 1 2 پرستون پرستون
سوانسیسوانسی 1 0 میلوال میلوال
بلکبرنبلکبرن 0 1 بریستول سیتی بریستول سیتی
دربی کانتیدربی کانتی 2 0 هال سیتی هال سیتی
کوئینز پارککوئینز پارک 3 4 بیرمنگام بیرمنگام
ناتینگهام فارستناتینگهام فارست 2 1 برنت‌فورد برنت‌فورد
رودرهامرودرهام 1 1 ویگان ویگان
شفیلد ونزدیشفیلد ونزدی 0 0 ردینگ ردینگ
استوک‌سیتیاستوک‌سیتی 0 1 وست برومویچ وست برومویچ
1397/11/21
نوریچنوریچ 3 0 ایپسویچ ایپسویچ
1397/11/23
میلوالمیلوال 0 0 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
هال سیتیهال سیتی 2 2 رودرهام رودرهام
بیرمنگامبیرمنگام 0 1 بولتون بولتون
بریستول سیتیبریستول سیتی 2 1 کوئینز پارک کوئینز پارک
وست برومویچوست برومویچ 2 2 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
1397/11/24
برنت‌فوردبرنت‌فورد 1 0 استون ویلا استون ویلا
لیدزلیدز 2 1 سوانسی سوانسی
ویگانویگان 0 0 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
ایپسویچایپسویچ 1 1 دربی کانتی دربی کانتی
پرستونپرستون 3 1 نوریچ نوریچ
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 1 0 میدلزبورو میدلزبورو
ردینگردینگ 2 1 بلکبرن بلکبرن
1397/11/27
رودرهامرودرهام 2 2 شفیلد ونزدی شفیلد ونزدی
شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد 4 0 ردینگ ردینگ
پرستونپرستون 0 0 ناتینگهام فارست ناتینگهام فارست
ایپسویچایپسویچ 1 1 استوک‌سیتی استوک‌سیتی
بولتونبولتون 0 4 نوریچ نوریچ
استون ویلااستون ویلا 0 2 وست برومویچ وست برومویچ
1397/11/28
بلکبرنبلکبرن 0 1 میدلزبورو میدلزبورو
1397/11/30
کوئینز پارککوئینز پارک 2 3 وست برومویچ وست برومویچ
1397/12/01
دربی کانتیدربی کانتی 0 1 میلوال میلوال