حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 زنیت زنیت 25 18 5 2 52 12 40 59
2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 26 14 7 5 36 26 10 49
3 زسکامسکو زسکامسکو 26 12 7 7 35 26 9 43
4 روستوف روستوف 26 12 7 7 43 46 -3 43
5 کراسنودار کراسنودار 23 11 9 3 37 23 14 42
6 اوفا اوفا 25 7 11 7 18 20 -2 32
7 اسپارتاک اسپارتاک 26 9 5 12 29 30 -1 32
8 دینامو مسکو دینامو مسکو 25 8 8 9 21 27 -6 32
9 آرسنال تولا آرسنال تولا 26 9 4 13 30 35 -5 31
10 سوچی سوچی 26 7 9 10 38 31 7 30
11 تامبوف تامبوف 26 8 4 14 32 35 -3 28
12 اورال اورال 24 7 7 10 29 44 -15 28
13 روبین کازان روبین کازان 25 6 9 10 14 25 -11 27
14 احمد گروژنی احمد گروژنی 26 6 9 11 24 37 -13 27
15 سووتوف سووتوف 26 6 6 14 26 36 -10 24
16 اورنبورگ اورنبورگ 23 6 5 12 26 37 -11 23
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

13 آرتم زیوبا زنیت
لوتسنکو آرسنال تولا
11 سردار آزمون زنیت
10 ائلدار شاه مرادوف روستوف
9 گریگوری کریچوویاک لوکوموتیو مسکو
ولاسیچ زسکامسکو
8 الکسی میرانچوک لوکوموتیو مسکو
7 سوبولف سووتوف
اودیس روشی احمد گروژنی
یوردی دسپوتوویچ اورنبورگ

مسابقات

1398/05/05
اوفااوفا 2 1 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
کراسنودارکراسنودار 3 0 سوچی سوچی
1398/05/06
اورنبورگاورنبورگ 0 2 زنیت زنیت
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/07
روبین کازانروبین کازان 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/12
اورالاورال 2 2 روستوف روستوف
سووتوفسووتوف 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/05/13
تامبوفتامبوف 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روبین کازانروبین کازان 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
سوچیسوچی 0 0 اوفا اوفا
1398/05/14
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/05/19
اورنبورگاورنبورگ 2 2 تامبوف تامبوف
دینامو مسکودینامو مسکو 0 2 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 0 روبین کازان روبین کازان
1398/05/20
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اوفا اوفا
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 4 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 0 0 سوچی سوچی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
1398/05/21
روستوفروستوف 1 0 سووتوف سووتوف
1398/05/25
اورنبورگاورنبورگ 1 1 سوچی سوچی
1398/05/26
اورالاورال 1 3 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 0 2 کراسنودار کراسنودار
زنیتزنیت 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/27
روبین کازانروبین کازان 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
اوفااوفا 2 0 روستوف روستوف
دینامو مسکودینامو مسکو 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/28
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/06/02
تامبوفتامبوف 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
اوفااوفا 1 0 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/03
زسکامسکوزسکامسکو 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روستوفروستوف 2 1 روبین کازان روبین کازان
سووتوفسووتوف 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/06/04
اورالاورال 3 1 سوچی سوچی
1398/06/08
سووتوفسووتوف 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1398/06/09
اوفااوفا 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
روبین کازانروبین کازان 0 3 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 تامبوف تامبوف
1398/06/10
اورالاورال 2 4 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 زنیت زنیت
1398/06/22
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/06/23
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورال اورال
سوچیسوچی 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/24
اورنبورگاورنبورگ 2 1 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
کراسنودارکراسنودار 4 2 سووتوف سووتوف
1398/06/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 اوفا اوفا
روستوفروستوف 2 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/06/29
اوفااوفا 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
1398/06/30
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 سووتوف سووتوف
زنیتزنیت 5 0 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 2 1 روستوف روستوف
1398/06/31
اورنبورگاورنبورگ 2 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 2 3 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 2 کراسنودار کراسنودار
1398/07/06
سووتوفسووتوف 2 0 تامبوف تامبوف
روستوفروستوف 3 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1398/07/07
اورالاورال 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 0 اوفا اوفا
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/07/08
سوچیسوچی 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/07/13
اوفااوفا 0 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
اورنبورگاورنبورگ 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
روبین کازانروبین کازان 2 1 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 0 2 سووتوف سووتوف
1398/07/14
اورالاورال 1 3 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
زسکامسکوزسکامسکو 1 3 روستوف روستوف
کراسنودارکراسنودار 2 1 اسپارتاک اسپارتاک
1398/07/26
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/07/27
تامبوفتامبوف 1 2 اورال اورال
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 روبین کازان روبین کازان
زنیتزنیت 6 1 روستوف روستوف
1398/07/28
اورنبورگاورنبورگ 0 1 سووتوف سووتوف
اوفااوفا 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 سوچی سوچی
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/08/03
روبین کازانروبین کازان 0 0 اورال اورال
1398/08/04
تامبوفتامبوف 3 0 اوفا اوفا
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روستوفروستوف 2 0 سوچی سوچی
1398/08/05
سووتوفسووتوف 0 2 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 3 اسپارتاک اسپارتاک
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
کراسنودارکراسنودار 1 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/08/11
اوفااوفا 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
سوچیسوچی 1 2 تامبوف تامبوف
زنیتزنیت 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/08/12
کراسنودارکراسنودار 2 2 روستوف روستوف
1398/08/13
اورالاورال 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
سووتوفسووتوف 0 0 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/08/17
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 اورال اورال
1398/08/18
روبین کازانروبین کازان 0 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 1 2 تامبوف تامبوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 سووتوف سووتوف
1398/08/19
اورنبورگاورنبورگ 0 0 اوفا اوفا
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 1 زنیت زنیت
سوچیسوچی 2 3 زسکامسکو زسکامسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/09/01
تامبوفتامبوف 2 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/09/02
اورنبورگاورنبورگ 1 2 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 1 2 زنیت زنیت
دینامو مسکودینامو مسکو 2 1 روستوف روستوف
1398/09/03
اوفااوفا 1 1 سوچی سوچی
اورالاورال 0 0 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 کراسنودار کراسنودار
زسکامسکوزسکامسکو 1 0 سووتوف سووتوف
1398/09/09
سووتوفسووتوف 0 1 اوفا اوفا
روستوفروستوف 0 0 اورال اورال
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 روبین کازان روبین کازان
1398/09/10
سوچیسوچی 14:30 اورنبورگ اورنبورگ
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
1398/09/11
کراسنودارکراسنودار 0 0 تامبوف تامبوف
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/09/15
زنیتزنیت 3 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 4 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/09/16
تامبوفتامبوف 3 0 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 اوفا اوفا
1398/09/17
سووتوفسووتوف 2 3 اورال اورال
سوچیسوچی 1 1 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 1 4 روستوف روستوف
1398/12/09
سووتوفسووتوف 1 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/12/10
زسکامسکوزسکامسکو 1 1 اورال اورال
دینامو مسکودینامو مسکو 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 0 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 روستوف روستوف
1398/12/11
تامبوفتامبوف 0 0 روبین کازان روبین کازان
کراسنودارکراسنودار 2 0 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 2 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/12/17
اورنبورگاورنبورگ 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 تامبوف تامبوف
1398/12/18
روبین کازانروبین کازان 0 1 سووتوف سووتوف
سوچیسوچی 2 0 اورال اورال
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/12/19
روستوفروستوف 3 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 کراسنودار کراسنودار
زنیتزنیت 0 0 اوفا اوفا
1398/12/21
سوچیسوچی 5 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/12/23
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 3 دینامو مسکو دینامو مسکو
1398/12/24
اورنبورگاورنبورگ 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 7 1 اورال اورال
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 1 روبین کازان روبین کازان
1398/12/25
سوچیسوچی 2 0 کراسنودار کراسنودار
زسکامسکوزسکامسکو 0 0 اوفا اوفا
روستوفروستوف 1 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/12/26
تامبوفتامبوف 3 0 سووتوف سووتوف
1399/03/30
سووتوفسووتوف 2 4 احمد گروژنی احمد گروژنی
سوچیسوچی 10 1 روستوف روستوف
1399/03/31
اورالاورال 1 2 روبین کازان روبین کازان
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 اسپارتاک اسپارتاک
زسکامسکوزسکامسکو 0 4 زنیت زنیت
1399/04/01
اوفااوفا 2 1 تامبوف تامبوف
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 21:30 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/04/06
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 سوچی سوچی
زنیتزنیت 2 1 سووتوف سووتوف
1399/04/07
اورنبورگاورنبورگ 15:30 کراسنودار کراسنودار
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 اوفا اوفا
روبین کازانروبین کازان 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/04/08
اورالاورال 2 1 تامبوف تامبوف
1399/04/10
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 1 سووتوف سووتوف
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
1399/04/11
اورنبورگاورنبورگ 16:30 اورال اورال
اوفااوفا 0 0 روبین کازان روبین کازان
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 3 احمد گروژنی احمد گروژنی
تامبوفتامبوف 1 2 زنیت زنیت
سوچیسوچی 1 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 1 1 کراسنودار کراسنودار
1399/04/14
دینامو مسکودینامو مسکو 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
اسپارتاکاسپارتاک 2 3 تامبوف تامبوف
سووتوفسووتوف 0 0 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 4 زسکامسکو زسکامسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 0 سوچی سوچی
1399/04/15
اوفااوفا 18:00 اورال اورال
روبین کازانروبین کازان 20:00 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 22:00 زنیت زنیت
1399/04/29
کراسنودارکراسنودار 19:30 دینامو مسکو دینامو مسکو