حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 زنیت زنیت 16 11 3 2 31 8 23 36
2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 16 9 4 3 24 16 8 31
3 زسکامسکو زسکامسکو 16 9 3 4 24 16 8 30
4 کراسنودار کراسنودار 16 8 6 2 30 18 12 30
5 روستوف روستوف 16 9 3 4 29 25 4 30
6 اسپارتاک اسپارتاک 16 6 3 7 18 16 2 21
7 اورنبورگ اورنبورگ 16 5 4 7 20 22 -2 19
8 آرسنال تولا آرسنال تولا 16 5 4 7 17 21 -4 19
9 اورال اورال 16 5 4 7 21 29 -8 19
10 اوفا اوفا 16 4 6 6 13 16 -3 18
11 سووتوف سووتوف 16 5 3 8 18 20 -2 18
12 دینامو مسکو دینامو مسکو 16 4 6 6 12 16 -4 18
13 روبین کازان روبین کازان 16 4 5 7 8 17 -9 17
14 تامبوف تامبوف 16 5 2 9 18 23 -5 17
15 احمد گروژنی احمد گروژنی 16 3 6 7 10 21 -11 15
16 سوچی سوچی 16 3 4 9 14 23 -9 13
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

9 ائلدار شاه مرادوف روستوف
7 آرتم زیوبا زنیت
سوبولف سووتوف
6 گریگوری کریچوویاک لوکوموتیو مسکو
5 شالوف زسکامسکو
ولاسیچ زسکامسکو
سردار آزمون زنیت
یوردی دسپوتوویچ اورنبورگ
ملکادزه تامبوف
4 لارسون اسپارتاک

مسابقات

1398/05/05
اوفااوفا 2 1 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
کراسنودارکراسنودار 3 0 سوچی سوچی
1398/05/06
اورنبورگاورنبورگ 0 2 زنیت زنیت
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/07
روبین کازانروبین کازان 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/12
اورالاورال 2 2 روستوف روستوف
سووتوفسووتوف 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/05/13
تامبوفتامبوف 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روبین کازانروبین کازان 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
سوچیسوچی 0 0 اوفا اوفا
1398/05/14
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/05/19
اورنبورگاورنبورگ 2 2 تامبوف تامبوف
دینامو مسکودینامو مسکو 0 2 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 0 روبین کازان روبین کازان
1398/05/20
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اوفا اوفا
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 4 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 0 0 سوچی سوچی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
1398/05/21
روستوفروستوف 1 0 سووتوف سووتوف
1398/05/25
اورنبورگاورنبورگ 1 1 سوچی سوچی
1398/05/26
اورالاورال 1 3 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 0 2 کراسنودار کراسنودار
زنیتزنیت 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/27
روبین کازانروبین کازان 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
اوفااوفا 2 0 روستوف روستوف
دینامو مسکودینامو مسکو 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/28
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/06/02
تامبوفتامبوف 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
اوفااوفا 1 0 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/03
زسکامسکوزسکامسکو 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روستوفروستوف 2 1 روبین کازان روبین کازان
سووتوفسووتوف 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/06/04
اورالاورال 3 1 سوچی سوچی
1398/06/08
سووتوفسووتوف 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1398/06/09
اوفااوفا 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
روبین کازانروبین کازان 0 3 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 تامبوف تامبوف
1398/06/10
اورالاورال 2 4 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 زنیت زنیت
1398/06/22
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/06/23
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورال اورال
سوچیسوچی 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/24
اورنبورگاورنبورگ 2 1 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
کراسنودارکراسنودار 4 2 سووتوف سووتوف
1398/06/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 اوفا اوفا
روستوفروستوف 2 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/06/29
اوفااوفا 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
1398/06/30
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 سووتوف سووتوف
زنیتزنیت 5 0 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 2 1 روستوف روستوف
1398/06/31
اورنبورگاورنبورگ 2 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 2 3 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 2 کراسنودار کراسنودار
1398/07/06
سووتوفسووتوف 2 0 تامبوف تامبوف
روستوفروستوف 3 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1398/07/07
اورالاورال 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 0 اوفا اوفا
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/07/08
سوچیسوچی 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/07/13
اوفااوفا 0 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
اورنبورگاورنبورگ 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
روبین کازانروبین کازان 2 1 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 0 2 سووتوف سووتوف
1398/07/14
اورالاورال 1 3 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
زسکامسکوزسکامسکو 1 3 روستوف روستوف
کراسنودارکراسنودار 2 1 اسپارتاک اسپارتاک
1398/07/26
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/07/27
تامبوفتامبوف 1 2 اورال اورال
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 روبین کازان روبین کازان
زنیتزنیت 6 1 روستوف روستوف
1398/07/28
اورنبورگاورنبورگ 0 1 سووتوف سووتوف
اوفااوفا 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 سوچی سوچی
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/08/03
روبین کازانروبین کازان 0 0 اورال اورال
1398/08/04
تامبوفتامبوف 3 0 اوفا اوفا
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روستوفروستوف 2 0 سوچی سوچی
1398/08/05
سووتوفسووتوف 0 2 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 3 اسپارتاک اسپارتاک
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
کراسنودارکراسنودار 1 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/08/11
اوفااوفا 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
سوچیسوچی 1 2 تامبوف تامبوف
زنیتزنیت 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/08/12
کراسنودارکراسنودار 2 2 روستوف روستوف
1398/08/13
اورالاورال 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
سووتوفسووتوف 0 0 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/08/17
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 اورال اورال
1398/08/18
روبین کازانروبین کازان 0 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 1 2 تامبوف تامبوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 سووتوف سووتوف
1398/08/19
اورنبورگاورنبورگ 0 0 اوفا اوفا
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 1 زنیت زنیت
سوچیسوچی 2 3 زسکامسکو زسکامسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار