حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 زنیت زنیت 19 14 3 2 37 9 28 45
2 کراسنودار کراسنودار 19 9 8 2 33 20 13 35
3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 19 10 4 5 28 24 4 34
4 زسکامسکو زسکامسکو 19 10 4 5 26 18 8 34
5 روستوف روستوف 19 10 4 5 34 28 6 34
6 اوفا اوفا 19 6 7 6 16 17 -1 25
7 آرسنال تولا آرسنال تولا 19 7 4 8 23 23 0 25
8 دینامو مسکو دینامو مسکو 19 6 6 7 16 21 -5 24
9 اورال اورال 19 6 6 7 24 31 -7 24
10 اسپارتاک اسپارتاک 19 6 4 9 19 21 -2 22
11 تامبوف تامبوف 19 6 3 10 23 26 -3 21
12 روبین کازان روبین کازان 19 4 7 8 11 21 -10 19
13 اورنبورگ اورنبورگ 18 5 4 9 21 27 -6 19
14 احمد گروژنی احمد گروژنی 19 4 7 8 13 24 -11 19
15 سووتوف سووتوف 19 5 3 11 20 25 -5 18
16 سوچی سوچی 18 3 6 9 16 25 -9 15
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

9 آرتم زیوبا زنیت
ائلدار شاه مرادوف روستوف
8 گریگوری کریچوویاک لوکوموتیو مسکو
7 سردار آزمون زنیت
سوبولف سووتوف
لوتسنکو آرسنال تولا
6 ماکسیمیلیان فیلیپ دینامو مسکو
ولاسیچ زسکامسکو
5 شالوف زسکامسکو
ملکادزه تامبوف

مسابقات

1398/05/05
اوفااوفا 2 1 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
کراسنودارکراسنودار 3 0 سوچی سوچی
1398/05/06
اورنبورگاورنبورگ 0 2 زنیت زنیت
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/07
روبین کازانروبین کازان 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/12
اورالاورال 2 2 روستوف روستوف
سووتوفسووتوف 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/05/13
تامبوفتامبوف 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روبین کازانروبین کازان 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
سوچیسوچی 0 0 اوفا اوفا
1398/05/14
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/05/19
اورنبورگاورنبورگ 2 2 تامبوف تامبوف
دینامو مسکودینامو مسکو 0 2 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 0 روبین کازان روبین کازان
1398/05/20
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اوفا اوفا
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 4 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 0 0 سوچی سوچی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
1398/05/21
روستوفروستوف 1 0 سووتوف سووتوف
1398/05/25
اورنبورگاورنبورگ 1 1 سوچی سوچی
1398/05/26
اورالاورال 1 3 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 0 2 کراسنودار کراسنودار
زنیتزنیت 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/27
روبین کازانروبین کازان 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
اوفااوفا 2 0 روستوف روستوف
دینامو مسکودینامو مسکو 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/28
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/06/02
تامبوفتامبوف 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
اوفااوفا 1 0 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/03
زسکامسکوزسکامسکو 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روستوفروستوف 2 1 روبین کازان روبین کازان
سووتوفسووتوف 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/06/04
اورالاورال 3 1 سوچی سوچی
1398/06/08
سووتوفسووتوف 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1398/06/09
اوفااوفا 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
روبین کازانروبین کازان 0 3 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 تامبوف تامبوف
1398/06/10
اورالاورال 2 4 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 زنیت زنیت
1398/06/22
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/06/23
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورال اورال
سوچیسوچی 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/24
اورنبورگاورنبورگ 2 1 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
کراسنودارکراسنودار 4 2 سووتوف سووتوف
1398/06/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 اوفا اوفا
روستوفروستوف 2 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/06/29
اوفااوفا 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
1398/06/30
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 سووتوف سووتوف
زنیتزنیت 5 0 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 2 1 روستوف روستوف
1398/06/31
اورنبورگاورنبورگ 2 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 2 3 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 2 کراسنودار کراسنودار
1398/07/06
سووتوفسووتوف 2 0 تامبوف تامبوف
روستوفروستوف 3 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1398/07/07
اورالاورال 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 0 اوفا اوفا
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/07/08
سوچیسوچی 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/07/13
اوفااوفا 0 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
اورنبورگاورنبورگ 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
روبین کازانروبین کازان 2 1 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 0 2 سووتوف سووتوف
1398/07/14
اورالاورال 1 3 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
زسکامسکوزسکامسکو 1 3 روستوف روستوف
کراسنودارکراسنودار 2 1 اسپارتاک اسپارتاک
1398/07/26
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/07/27
تامبوفتامبوف 1 2 اورال اورال
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 روبین کازان روبین کازان
زنیتزنیت 6 1 روستوف روستوف
1398/07/28
اورنبورگاورنبورگ 0 1 سووتوف سووتوف
اوفااوفا 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 سوچی سوچی
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/08/03
روبین کازانروبین کازان 0 0 اورال اورال
1398/08/04
تامبوفتامبوف 3 0 اوفا اوفا
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روستوفروستوف 2 0 سوچی سوچی
1398/08/05
سووتوفسووتوف 0 2 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 3 اسپارتاک اسپارتاک
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
کراسنودارکراسنودار 1 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/08/11
اوفااوفا 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
سوچیسوچی 1 2 تامبوف تامبوف
زنیتزنیت 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/08/12
کراسنودارکراسنودار 2 2 روستوف روستوف
1398/08/13
اورالاورال 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
سووتوفسووتوف 0 0 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/08/17
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 اورال اورال
1398/08/18
روبین کازانروبین کازان 0 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 1 2 تامبوف تامبوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 سووتوف سووتوف
1398/08/19
اورنبورگاورنبورگ 0 0 اوفا اوفا
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 1 زنیت زنیت
سوچیسوچی 2 3 زسکامسکو زسکامسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/09/01
تامبوفتامبوف 2 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/09/02
اورنبورگاورنبورگ 1 2 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 1 2 زنیت زنیت
دینامو مسکودینامو مسکو 2 1 روستوف روستوف
1398/09/03
اوفااوفا 1 1 سوچی سوچی
اورالاورال 0 0 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 کراسنودار کراسنودار
زسکامسکوزسکامسکو 1 0 سووتوف سووتوف
1398/09/09
سووتوفسووتوف 0 1 اوفا اوفا
روستوفروستوف 0 0 اورال اورال
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 روبین کازان روبین کازان
1398/09/10
سوچیسوچی 14:30 اورنبورگ اورنبورگ
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
1398/09/11
کراسنودارکراسنودار 0 0 تامبوف تامبوف
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/09/15
زنیتزنیت 3 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 4 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/09/16
تامبوفتامبوف 3 0 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 اوفا اوفا
1398/09/17
سووتوفسووتوف 2 3 اورال اورال
سوچیسوچی 1 1 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 1 4 روستوف روستوف
1398/12/09
سووتوفسووتوف 19:00 اورنبورگ اورنبورگ