حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 13 9 2 2 22 11 11 29
2 زنیت زنیت 13 9 2 2 27 7 20 29
3 کراسنودار کراسنودار 13 8 3 2 26 14 12 27
4 زسکامسکو زسکامسکو 13 8 2 3 20 12 8 26
5 روستوف روستوف 13 8 2 3 24 21 3 26
6 سووتوف سووتوف 13 5 2 6 18 16 2 17
7 اورال اورال 13 5 2 6 20 27 -7 17
8 اوفا اوفا 13 4 4 5 12 12 0 16
9 روبین کازان روبین کازان 13 4 3 6 8 16 -8 15
10 اسپارتاک اسپارتاک 13 4 3 6 13 15 -2 15
11 آرسنال تولا آرسنال تولا 13 4 3 6 15 19 -4 15
12 اورنبورگ اورنبورگ 13 4 2 7 17 20 -3 14
13 سوچی سوچی 13 3 4 6 11 16 -5 13
14 احمد گروژنی احمد گروژنی 13 3 3 7 8 19 -11 12
15 دینامو مسکو دینامو مسکو 13 2 5 6 9 15 -6 11
16 تامبوف تامبوف 13 2 2 9 11 21 -10 8
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

9 ائلدار شاه مرادوف روستوف
7 آرتم زیوبا زنیت
سوبولف سووتوف
5 گریگوری کریچوویاک لوکوموتیو مسکو
4 ولاسیچ زسکامسکو
شالوف زسکامسکو
سلیمانوف کراسنودار
یوردی دسپوتوویچ اورنبورگ
3 کولیشف اورنبورگ
سردار آزمون زنیت

مسابقات

1398/05/05
اوفااوفا 2 1 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
کراسنودارکراسنودار 3 0 سوچی سوچی
1398/05/06
اورنبورگاورنبورگ 0 2 زنیت زنیت
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/07
روبین کازانروبین کازان 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/12
اورالاورال 2 2 روستوف روستوف
سووتوفسووتوف 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 1 1 کراسنودار کراسنودار
1398/05/13
تامبوفتامبوف 0 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روبین کازانروبین کازان 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
سوچیسوچی 0 0 اوفا اوفا
1398/05/14
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/05/19
اورنبورگاورنبورگ 2 2 تامبوف تامبوف
دینامو مسکودینامو مسکو 0 2 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 0 روبین کازان روبین کازان
1398/05/20
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اوفا اوفا
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 4 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 0 0 سوچی سوچی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
1398/05/21
روستوفروستوف 1 0 سووتوف سووتوف
1398/05/25
اورنبورگاورنبورگ 1 1 سوچی سوچی
1398/05/26
اورالاورال 1 3 سووتوف سووتوف
تامبوفتامبوف 0 2 کراسنودار کراسنودار
زنیتزنیت 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/05/27
روبین کازانروبین کازان 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
اوفااوفا 2 0 روستوف روستوف
دینامو مسکودینامو مسکو 1 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/05/28
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1398/06/02
تامبوفتامبوف 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
اوفااوفا 1 0 زنیت زنیت
کراسنودارکراسنودار 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/03
زسکامسکوزسکامسکو 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روستوفروستوف 2 1 روبین کازان روبین کازان
سووتوفسووتوف 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 1 اورنبورگ اورنبورگ
1398/06/04
اورالاورال 3 1 سوچی سوچی
1398/06/08
سووتوفسووتوف 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1398/06/09
اوفااوفا 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
روبین کازانروبین کازان 0 3 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 تامبوف تامبوف
1398/06/10
اورالاورال 2 4 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 زنیت زنیت
1398/06/22
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/06/23
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورال اورال
سوچیسوچی 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/06/24
اورنبورگاورنبورگ 2 1 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
کراسنودارکراسنودار 4 2 سووتوف سووتوف
1398/06/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 اوفا اوفا
روستوفروستوف 2 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/06/29
اوفااوفا 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
1398/06/30
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 1 سووتوف سووتوف
زنیتزنیت 5 0 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 2 1 روستوف روستوف
1398/06/31
اورنبورگاورنبورگ 2 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 2 3 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 2 کراسنودار کراسنودار
1398/07/06
سووتوفسووتوف 2 0 تامبوف تامبوف
روستوفروستوف 3 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1398/07/07
اورالاورال 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 0 اوفا اوفا
اسپارتاکاسپارتاک 1 2 اورنبورگ اورنبورگ
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1398/07/08
سوچیسوچی 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1398/07/13
اوفااوفا 0 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
اورنبورگاورنبورگ 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
روبین کازانروبین کازان 2 1 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 0 2 سووتوف سووتوف
1398/07/14
اورالاورال 1 3 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
زسکامسکوزسکامسکو 1 3 روستوف روستوف
کراسنودارکراسنودار 2 1 اسپارتاک اسپارتاک
1398/07/26
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1398/07/27
تامبوفتامبوف 1 2 اورال اورال
اسپارتاکاسپارتاک 0 0 روبین کازان روبین کازان
زنیتزنیت 6 1 روستوف روستوف
1398/07/28
اورنبورگاورنبورگ 0 1 سووتوف سووتوف
اوفااوفا 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 سوچی سوچی
دینامو مسکودینامو مسکو 1 1 کراسنودار کراسنودار