جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 زنیت زنیت 30 19 8 3 76 26 50 65
2 اسپارتاک اسپارتاک 30 17 6 7 56 37 19 57
3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 30 17 5 8 45 35 10 56
4 سوچی سوچی 30 15 8 7 49 33 16 53
5 روبین کازان روبین کازان 30 16 5 9 42 33 9 53
6 دینامو مسکو دینامو مسکو 30 15 5 10 44 33 11 50
7 زسکامسکو زسکامسکو 30 15 5 10 51 33 18 50
8 خیمکی خیمکی 30 13 6 11 35 39 -4 45
9 احمد گروژنی احمد گروژنی 30 11 7 12 36 38 -2 40
10 روستوف روستوف 29 12 4 13 34 35 -1 40
11 کراسنودار کراسنودار 29 11 5 13 49 45 4 38
12 اورال اورال 30 7 13 10 26 36 -10 34
13 اوفا اوفا 30 6 7 17 26 46 -20 25
14 آرسنال تولا آرسنال تولا 30 6 5 19 28 51 -23 23
15 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد 27 5 7 15 15 44 -29 22
16 تامبوف تامبوف 30 3 4 23 19 65 -46 13
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

19 آرتم زیوبا زنیت
سردار آزمون زنیت
15 لارسون اسپارتاک
14 سوبولف اسپارتاک
یوردی دسپوتوویچ روبین کازان
12 کریستین نوبوا سوچی
11 ولاسیچ زسکامسکو
9 گریگوری کریچوویاک لوکوموتیو مسکو
مارکوس برگ کراسنودار
ایلیین احمد گروژنی

مسابقات

1399/05/19
اوفااوفا 0 3 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
اسپارتاکاسپارتاک 2 2 سوچی سوچی
1399/05/20
اورالاورال 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/05/21
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 زنیت زنیت
روبین کازانروبین کازان 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/05/24
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 1 خیمکی خیمکی
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/05/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
روبین کازانروبین کازان 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 2 1 تامبوف تامبوف
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 کراسنودار کراسنودار
روستوفروستوف 0 2 زنیت زنیت
1399/05/28
سوچیسوچی 3 2 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 1 0 خیمکی خیمکی
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/05/29
اورالاورال 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اوفااوفا 1 1 اسپارتاک اسپارتاک
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 روستوف روستوف
زنیتزنیت 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1399/06/01
اورالاورال 1 0 کراسنودار کراسنودار
خیمکیخیمکی 1 2 احمد گروژنی احمد گروژنی
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 4 1 تامبوف تامبوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 2 روبین کازان روبین کازان
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 2 سوچی سوچی
1399/06/02
اوفااوفا 0 1 روستوف روستوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/06/04
تامبوفتامبوف 0 1 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 خیمکی خیمکی
1399/06/05
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 1 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 3 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 3 0 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 1 0 اورال اورال
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1399/06/08
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
خیمکیخیمکی 1 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/06/09
اوفااوفا 1 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 0 زنیت زنیت
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 2 2 تامبوف تامبوف
کراسنودارکراسنودار 1 1 روستوف روستوف
سوچیسوچی 0 0 اورال اورال
1399/06/22
تامبوفتامبوف 2 0 اوفا اوفا
اورالاورال 3 1 خیمکی خیمکی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 سوچی سوچی
1399/06/23
دینامو مسکودینامو مسکو 0 1 روبین کازان روبین کازان
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 20:30 کراسنودار کراسنودار
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 اسپارتاک اسپارتاک
1399/06/24
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روستوفروستوف 0 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/06/28
کراسنودارکراسنودار 7 2 خیمکی خیمکی
1399/06/29
اورالاورال 1 1 زنیت زنیت
روستوفروستوف 20:30 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/06/30
آرسنال تولاآرسنال تولا 3 2 سوچی سوچی
اوفااوفا 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 تامبوف تامبوف
1399/06/31
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/07/05
تامبوفتامبوف 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 6 0 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 1 کراسنودار کراسنودار
1399/07/06
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 اورال اورال
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 3 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/07/07
خیمکیخیمکی 1 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/07/12
اوفااوفا 0 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 1 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
اورالاورال 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 1 1 زنیت زنیت
1399/07/13
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 خیمکی خیمکی
سوچیسوچی 4 2 روستوف روستوف
روبین کازانروبین کازان 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 کراسنودار کراسنودار
1399/07/26
زنیتزنیت 3 1 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 3 1 روبین کازان روبین کازان
خیمکیخیمکی 2 3 اسپارتاک اسپارتاک
1399/07/27
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 تامبوف تامبوف
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/08/03
دینامو مسکودینامو مسکو 3 1 سوچی سوچی
زنیتزنیت 1 2 روبین کازان روبین کازان
کراسنودارکراسنودار 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/08/04
اورالاورال 0 0 تامبوف تامبوف
روستوفروستوف 0 2 خیمکی خیمکی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 اوفا اوفا
1399/08/05
زسکامسکوزسکامسکو 5 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/08/10
روبین کازانروبین کازان 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 کراسنودار کراسنودار
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 روستوف روستوف
سوچیسوچی 2 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/08/11
اوفااوفا 1 2 اورال اورال
خیمکیخیمکی 0 2 زنیت زنیت
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
تامبوفتامبوف 1 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/08/16
سوچیسوچی 1 1 اوفا اوفا
1399/08/17
اورالاورال 2 2 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 0 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/08/18
خیمکیخیمکی 2 0 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 روستوف روستوف
دینامو مسکودینامو مسکو 5 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
زنیتزنیت 3 1 کراسنودار کراسنودار
1399/09/01
کراسنودارکراسنودار 1 0 تامبوف تامبوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 2 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
اسپارتاکاسپارتاک 1 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/09/02
زسکامسکوزسکامسکو 1 1 سوچی سوچی
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 0 اورال اورال
روبین کازانروبین کازان 0 2 روستوف روستوف
1399/09/03
اوفااوفا 1 2 خیمکی خیمکی
1399/09/08
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 0 زنیت زنیت
خیمکیخیمکی 1 0 کراسنودار کراسنودار
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روستوفروستوف 4 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/09/09
اورالاورال 1 0 سوچی سوچی
اوفااوفا 4 0 تامبوف تامبوف
روبین کازانروبین کازان 1 0 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/09/15
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 3 1 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 5 1 تامبوف تامبوف
کراسنودارکراسنودار 5 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
زنیتزنیت 5 1 اورال اورال
1399/09/16
روستوفروستوف 0 1 اوفا اوفا
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
زسکامسکوزسکامسکو 2 2 خیمکی خیمکی
1399/09/17
سوچیسوچی 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/09/21
خیمکیخیمکی 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/09/22
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 0 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 3 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/09/23
تامبوفتامبوف 0 1 روبین کازان روبین کازان
کراسنودارکراسنودار 5 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
زسکامسکوزسکامسکو 2 2 اورال اورال
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 روستوف روستوف
1399/09/26
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
سوچیسوچی 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 3 1 اسپارتاک اسپارتاک
1399/09/27
کراسنودارکراسنودار 1 0 اوفا اوفا
خیمکیخیمکی 3 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روستوفروستوف 1 3 زسکامسکو زسکامسکو
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 روبین کازان روبین کازان
1399/09/28
تامبوفتامبوف 1 1 اورال اورال
1399/12/08
تامبوفتامبوف 1 3 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/12/09
خیمکیخیمکی 2 1 اوفا اوفا
زنیتزنیت 2 2 روستوف روستوف
سوچیسوچی 4 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 0 زسکامسکو زسکامسکو
1399/12/10
اسپارتاکاسپارتاک 0 2 روبین کازان روبین کازان
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
کراسنودارکراسنودار 2 2 اورال اورال
1399/12/16
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 0 خیمکی خیمکی
روستوفروستوف 0 0 سوچی سوچی
1399/12/17
اورالاورال 0 0 اوفا اوفا
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 تامبوف تامبوف
اسپارتاکاسپارتاک 6 1 کراسنودار کراسنودار
1399/12/18
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روبین کازانروبین کازان 2 1 زنیت زنیت
1399/12/22
خیمکیخیمکی 1 0 روستوف روستوف
1399/12/23
اورالاورال 1 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
زنیتزنیت 4 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
1399/12/24
اوفااوفا 0 3 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 0 4 کراسنودار کراسنودار
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 3 1 سوچی سوچی
1399/12/27
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 4 روستوف روستوف
زسکامسکوزسکامسکو 2 3 زنیت زنیت
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/12/28
اوفااوفا 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
کراسنودارکراسنودار 2 3 دینامو مسکو دینامو مسکو
اسپارتاکاسپارتاک 5 1 اورال اورال
1399/12/29
سوچیسوچی 5 0 تامبوف تامبوف
روبین کازانروبین کازان 1 3 خیمکی خیمکی
1400/01/14
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روبین کازانروبین کازان 1 0 سوچی سوچی
کراسنودارکراسنودار 0 5 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 4 0 اوفا اوفا
1400/01/15
اورالاورال 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
تامبوفتامبوف 1 2 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 2 3 اسپارتاک اسپارتاک
1400/01/16
زنیتزنیت 2 0 خیمکی خیمکی
1400/01/21
خیمکیخیمکی 1 0 تامبوف تامبوف
اوفااوفا 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روستوفروستوف 0 1 روبین کازان روبین کازان
1400/01/22
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 کراسنودار کراسنودار
سوچیسوچی 1 2 زنیت زنیت
دینامو مسکودینامو مسکو 2 2 اورال اورال
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
1400/01/23
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1400/01/28
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 خیمکی خیمکی
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 3 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 4 1 روستوف روستوف
کراسنودارکراسنودار 2 2 زنیت زنیت
1400/01/29
اورالاورال 0 1 روبین کازان روبین کازان
آرسنال تولاآرسنال تولا 4 0 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 3 اوفا اوفا
1400/02/04
اورالاورال 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
زنیتزنیت 6 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 2 5 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 0 1 خیمکی خیمکی
1400/02/05
اوفااوفا 2 3 سوچی سوچی
اسپارتاکاسپارتاک 1 0 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
روبین کازانروبین کازان 0 1 کراسنودار کراسنودار
1400/02/11
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زسکامسکوزسکامسکو 1 1 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 1 3 سوچی سوچی
1400/02/12
خیمکیخیمکی 1 0 اورال اورال
روستوفروستوف 2 0 تامبوف تامبوف
زنیتزنیت 6 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1400/02/13
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
1400/02/17
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 2 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1400/02/18
اوفااوفا 0 0 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 4 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 کراسنودار کراسنودار
1400/02/20
اورالاورال 1 0 روستوف روستوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 خیمکی خیمکی
1400/02/26
روبین کازانروبین کازان 1 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 اورال اورال
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 2 اسپارتاک اسپارتاک
دینامو مسکودینامو مسکو 3 2 زسکامسکو زسکامسکو
خیمکیخیمکی 0 0 سوچی سوچی
اوفااوفا 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
تامبوفتامبوف 1 5 زنیت زنیت
روستوفروستوف 1 3 کراسنودار کراسنودار