جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 زنیت زنیت 29 18 8 3 71 25 46 62
2 اسپارتاک اسپارتاک 29 17 5 7 54 35 19 56
3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو 29 16 5 8 44 35 9 53
4 سوچی سوچی 29 15 7 7 49 33 16 52
5 روبین کازان روبین کازان 29 16 4 9 41 32 9 52
6 زسکامسکو زسکامسکو 29 15 5 9 49 30 19 50
7 دینامو مسکو دینامو مسکو 29 14 5 10 41 31 10 47
8 خیمکی خیمکی 29 13 5 11 35 39 -4 44
9 روستوف روستوف 28 12 4 12 33 32 1 40
10 احمد گروژنی احمد گروژنی 29 11 6 12 34 36 -2 39
11 کراسنودار کراسنودار 28 10 5 13 46 44 2 35
12 اورال اورال 29 7 13 9 26 35 -9 34
13 آرسنال تولا آرسنال تولا 29 6 5 18 27 49 -22 23
14 اوفا اوفا 29 5 7 17 24 45 -21 22
15 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد 26 5 6 15 14 43 -29 21
16 تامبوف تامبوف 29 3 4 22 18 60 -42 13
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

19 سردار آزمون زنیت
16 آرتم زیوبا زنیت
15 لارسون اسپارتاک
14 سوبولف اسپارتاک
13 یوردی دسپوتوویچ روبین کازان
12 کریستین نوبوا سوچی
11 ولاسیچ زسکامسکو
9 گریگوری کریچوویاک لوکوموتیو مسکو
مارکوس برگ کراسنودار
8 رمی کابه لا کراسنودار

مسابقات

1399/05/19
اوفااوفا 0 3 کراسنودار کراسنودار
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
اسپارتاکاسپارتاک 2 2 سوچی سوچی
1399/05/20
اورالاورال 0 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/05/21
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 زنیت زنیت
روبین کازانروبین کازان 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/05/24
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 1 خیمکی خیمکی
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/05/25
دینامو مسکودینامو مسکو 0 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
روبین کازانروبین کازان 1 1 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 2 1 تامبوف تامبوف
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 کراسنودار کراسنودار
روستوفروستوف 0 2 زنیت زنیت
1399/05/28
سوچیسوچی 3 2 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 1 0 خیمکی خیمکی
کراسنودارکراسنودار 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/05/29
اورالاورال 1 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
اوفااوفا 1 1 اسپارتاک اسپارتاک
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 روستوف روستوف
زنیتزنیت 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
1399/06/01
اورالاورال 1 0 کراسنودار کراسنودار
خیمکیخیمکی 1 2 احمد گروژنی احمد گروژنی
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 4 1 تامبوف تامبوف
زسکامسکوزسکامسکو 1 2 روبین کازان روبین کازان
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 2 سوچی سوچی
1399/06/02
اوفااوفا 0 1 روستوف روستوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/06/04
تامبوفتامبوف 0 1 سوچی سوچی
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 خیمکی خیمکی
1399/06/05
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 1 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 3 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 3 0 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 1 1 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 1 0 اورال اورال
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 زنیت زنیت
1399/06/08
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
خیمکیخیمکی 1 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/06/09
اوفااوفا 1 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 0 زنیت زنیت
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 3 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 2 2 تامبوف تامبوف
کراسنودارکراسنودار 1 1 روستوف روستوف
سوچیسوچی 0 0 اورال اورال
1399/06/22
تامبوفتامبوف 2 0 اوفا اوفا
اورالاورال 3 1 خیمکی خیمکی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 سوچی سوچی
1399/06/23
دینامو مسکودینامو مسکو 0 1 روبین کازان روبین کازان
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 20:30 کراسنودار کراسنودار
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 اسپارتاک اسپارتاک
1399/06/24
زنیتزنیت 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
روستوفروستوف 0 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/06/28
کراسنودارکراسنودار 7 2 خیمکی خیمکی
1399/06/29
اورالاورال 1 1 زنیت زنیت
روستوفروستوف 20:30 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/06/30
آرسنال تولاآرسنال تولا 3 2 سوچی سوچی
اوفااوفا 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
روبین کازانروبین کازان 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 تامبوف تامبوف
1399/06/31
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/07/05
تامبوفتامبوف 0 2 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 6 0 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 1 کراسنودار کراسنودار
1399/07/06
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 3 روستوف روستوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 اورال اورال
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 3 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/07/07
خیمکیخیمکی 1 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/07/12
اوفااوفا 0 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 1 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
اورالاورال 0 2 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 1 1 زنیت زنیت
1399/07/13
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 1 خیمکی خیمکی
سوچیسوچی 4 2 روستوف روستوف
روبین کازانروبین کازان 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 کراسنودار کراسنودار
1399/07/26
زنیتزنیت 3 1 سوچی سوچی
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 3 1 روبین کازان روبین کازان
خیمکیخیمکی 2 3 اسپارتاک اسپارتاک
1399/07/27
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 تامبوف تامبوف
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 اورال اورال
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
روستوفروستوف 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/08/03
دینامو مسکودینامو مسکو 3 1 سوچی سوچی
زنیتزنیت 1 2 روبین کازان روبین کازان
کراسنودارکراسنودار 1 3 اسپارتاک اسپارتاک
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 2 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/08/04
اورالاورال 0 0 تامبوف تامبوف
روستوفروستوف 0 2 خیمکی خیمکی
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 اوفا اوفا
1399/08/05
زسکامسکوزسکامسکو 5 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/08/10
روبین کازانروبین کازان 3 1 آرسنال تولا آرسنال تولا
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 کراسنودار کراسنودار
اسپارتاکاسپارتاک 0 1 روستوف روستوف
سوچیسوچی 2 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1399/08/11
اوفااوفا 1 2 اورال اورال
خیمکیخیمکی 0 2 زنیت زنیت
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 1 زسکامسکو زسکامسکو
تامبوفتامبوف 1 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/08/16
سوچیسوچی 1 1 اوفا اوفا
1399/08/17
اورالاورال 2 2 اسپارتاک اسپارتاک
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 0 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/08/18
خیمکیخیمکی 2 0 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 روستوف روستوف
دینامو مسکودینامو مسکو 5 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
زنیتزنیت 3 1 کراسنودار کراسنودار
1399/09/01
کراسنودارکراسنودار 1 0 تامبوف تامبوف
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 2 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
اسپارتاکاسپارتاک 1 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/09/02
زسکامسکوزسکامسکو 1 1 سوچی سوچی
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 0 اورال اورال
روبین کازانروبین کازان 0 2 روستوف روستوف
1399/09/03
اوفااوفا 1 2 خیمکی خیمکی
1399/09/08
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 0 زنیت زنیت
خیمکیخیمکی 1 0 کراسنودار کراسنودار
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روستوفروستوف 4 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/09/09
اورالاورال 1 0 سوچی سوچی
اوفااوفا 4 0 تامبوف تامبوف
روبین کازانروبین کازان 1 0 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 2 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/09/15
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 3 1 روبین کازان روبین کازان
اسپارتاکاسپارتاک 5 1 تامبوف تامبوف
کراسنودارکراسنودار 5 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
زنیتزنیت 5 1 اورال اورال
1399/09/16
روستوفروستوف 0 1 اوفا اوفا
دینامو مسکودینامو مسکو 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
زسکامسکوزسکامسکو 2 2 خیمکی خیمکی
1399/09/17
سوچیسوچی 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
1399/09/21
خیمکیخیمکی 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/09/22
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 0 اوفا اوفا
سوچیسوچی 1 0 اسپارتاک اسپارتاک
زنیتزنیت 3 1 دینامو مسکو دینامو مسکو
1399/09/23
تامبوفتامبوف 0 1 روبین کازان روبین کازان
کراسنودارکراسنودار 5 0 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
زسکامسکوزسکامسکو 2 2 اورال اورال
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 1 روستوف روستوف
1399/09/26
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
سوچیسوچی 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زنیتزنیت 3 1 اسپارتاک اسپارتاک
1399/09/27
کراسنودارکراسنودار 1 0 اوفا اوفا
خیمکیخیمکی 3 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روستوفروستوف 1 3 زسکامسکو زسکامسکو
احمد گروژنیاحمد گروژنی 0 0 روبین کازان روبین کازان
1399/09/28
تامبوفتامبوف 1 1 اورال اورال
1399/12/08
تامبوفتامبوف 1 3 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1399/12/09
خیمکیخیمکی 2 1 اوفا اوفا
زنیتزنیت 2 2 روستوف روستوف
سوچیسوچی 4 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 0 زسکامسکو زسکامسکو
1399/12/10
اسپارتاکاسپارتاک 0 2 روبین کازان روبین کازان
احمد گروژنیاحمد گروژنی 1 2 دینامو مسکو دینامو مسکو
کراسنودارکراسنودار 2 2 اورال اورال
1399/12/16
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 0 خیمکی خیمکی
روستوفروستوف 0 0 سوچی سوچی
1399/12/17
اورالاورال 0 0 اوفا اوفا
دینامو مسکودینامو مسکو 2 0 تامبوف تامبوف
اسپارتاکاسپارتاک 6 1 کراسنودار کراسنودار
1399/12/18
آرسنال تولاآرسنال تولا 0 3 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روبین کازانروبین کازان 2 1 زنیت زنیت
1399/12/22
خیمکیخیمکی 1 0 روستوف روستوف
1399/12/23
اورالاورال 1 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
زنیتزنیت 4 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
1399/12/24
اوفااوفا 0 3 روبین کازان روبین کازان
تامبوفتامبوف 0 4 کراسنودار کراسنودار
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 3 1 سوچی سوچی
1399/12/27
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 4 روستوف روستوف
زسکامسکوزسکامسکو 2 3 زنیت زنیت
احمد گروژنیاحمد گروژنی 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
1399/12/28
اوفااوفا 0 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
کراسنودارکراسنودار 2 3 دینامو مسکو دینامو مسکو
اسپارتاکاسپارتاک 5 1 اورال اورال
1399/12/29
سوچیسوچی 5 0 تامبوف تامبوف
روبین کازانروبین کازان 1 3 خیمکی خیمکی
1400/01/14
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 2 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
روبین کازانروبین کازان 1 0 سوچی سوچی
کراسنودارکراسنودار 0 5 احمد گروژنی احمد گروژنی
دینامو مسکودینامو مسکو 4 0 اوفا اوفا
1400/01/15
اورالاورال 2 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
تامبوفتامبوف 1 2 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 2 3 اسپارتاک اسپارتاک
1400/01/16
زنیتزنیت 2 0 خیمکی خیمکی
1400/01/21
خیمکیخیمکی 1 0 تامبوف تامبوف
اوفااوفا 3 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روستوفروستوف 0 1 روبین کازان روبین کازان
1400/01/22
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 0 کراسنودار کراسنودار
سوچیسوچی 1 2 زنیت زنیت
دینامو مسکودینامو مسکو 2 2 اورال اورال
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 2 0 اسپارتاک اسپارتاک
1400/01/23
زسکامسکوزسکامسکو 2 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1400/01/28
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 خیمکی خیمکی
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 0 3 دینامو مسکو دینامو مسکو
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 4 1 روستوف روستوف
کراسنودارکراسنودار 2 2 زنیت زنیت
1400/01/29
اورالاورال 0 1 روبین کازان روبین کازان
آرسنال تولاآرسنال تولا 4 0 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 2 1 زسکامسکو زسکامسکو
اسپارتاکاسپارتاک 0 3 اوفا اوفا
1400/02/04
اورالاورال 1 1 احمد گروژنی احمد گروژنی
زنیتزنیت 6 0 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
تامبوفتامبوف 2 5 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
دینامو مسکودینامو مسکو 0 1 خیمکی خیمکی
1400/02/05
اوفااوفا 2 3 سوچی سوچی
اسپارتاکاسپارتاک 1 0 زسکامسکو زسکامسکو
روستوفروستوف 1 0 آرسنال تولا آرسنال تولا
روبین کازانروبین کازان 0 1 کراسنودار کراسنودار
1400/02/11
روتور ولگوگرادروتور ولگوگراد 1 0 احمد گروژنی احمد گروژنی
روبین کازانروبین کازان 2 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
زسکامسکوزسکامسکو 1 1 اوفا اوفا
کراسنودارکراسنودار 1 3 سوچی سوچی
1400/02/12
خیمکیخیمکی 1 0 اورال اورال
روستوفروستوف 2 0 تامبوف تامبوف
زنیتزنیت 6 1 لوکوموتیو مسکو لوکوموتیو مسکو
1400/02/13
آرسنال تولاآرسنال تولا 1 2 اسپارتاک اسپارتاک
1400/02/17
احمد گروژنیاحمد گروژنی 3 1 تامبوف تامبوف
سوچیسوچی 2 1 روتور ولگوگراد روتور ولگوگراد
1400/02/18
اوفااوفا 0 0 زنیت زنیت
لوکوموتیو مسکولوکوموتیو مسکو 0 0 دینامو مسکو دینامو مسکو
آرسنال تولاآرسنال تولا 2 4 روبین کازان روبین کازان
زسکامسکوزسکامسکو 3 1 کراسنودار کراسنودار
1400/02/20
اورالاورال 1 0 روستوف روستوف
اسپارتاکاسپارتاک 2 1 خیمکی خیمکی