جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 السد السد 22 19 3 0 77 14 63 60
2 الدحیل الدحیل 22 15 2 5 53 25 28 47
3 الریان الریان 22 10 5 7 31 22 9 35
4 الغرافه الغرافه 22 10 3 9 41 34 7 33
5 الاهلی دوحه الاهلی دوحه 22 10 3 9 28 38 -10 33
6 القطر القطر 22 9 5 8 30 24 6 32
7 العربی العربی 22 8 5 9 28 32 -4 29
8 الوکره قطر الوکره قطر 22 7 5 10 19 29 -10 26
9 السیلیه السیلیه 22 7 5 10 22 36 -14 26
10 ام صلال ام صلال 22 5 6 11 13 31 -18 21
11 الخور الخور 22 3 8 11 17 42 -25 17
12 الخریطیات الخریطیات 22 4 0 18 17 49 -32 12
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1399/06/13
السیلیهالسیلیه 1 1 الریان الریان
الخریطیاتالخریطیات 1 5 السد السد
الغرافهالغرافه 2 0 القطر القطر
1399/06/14
الدحیل الدحیل 3 0 ام صلال ام صلال
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 1 الوکره قطر الوکره قطر
الخورالخور 2 2 العربی العربی
1399/06/17
السیلیهالسیلیه 1 5 السد السد
الخریطیاتالخریطیات 2 1 القطر القطر
الغرافهالغرافه 1 3 الریان الریان
1399/06/18
ام صلالام صلال 0 0 الخور الخور
الوکره قطرالوکره قطر 1 0 الدحیل الدحیل
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 0 العربی العربی
1399/06/22
الخریطیاتالخریطیات 0 2 السیلیه السیلیه
القطرالقطر 1 0 الریان الریان
الوکره قطرالوکره قطر 2 0 ام صلال ام صلال
1399/06/23
الخورالخور 0 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
العربیالعربی 1 2 الغرافه الغرافه
1399/07/26
الدحیل الدحیل 2 1 القطر القطر
الخورالخور 0 0 السد السد
1399/07/27
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 0 السیلیه السیلیه
الغرافهالغرافه 2 0 الخریطیات الخریطیات
1399/07/28
العربیالعربی 2 1 ام صلال ام صلال
الریان الریان 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
1399/07/30
الدحیل الدحیل 1 3 السد السد
1399/08/03
الوکره قطرالوکره قطر 2 2 العربی العربی
القطرالقطر 0 1 ام صلال ام صلال
1399/08/04
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 7 السد السد
الریان الریان 1 2 الدحیل الدحیل
1399/08/05
السیلیهالسیلیه 4 2 الغرافه الغرافه
الخریطیاتالخریطیات 2 1 الخور الخور
1399/09/01
ام صلالام صلال 0 2 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
القطرالقطر 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
الخورالخور 0 0 السیلیه السیلیه
1399/09/02
الدحیل الدحیل 0 3 الغرافه الغرافه
الریان الریان 2 0 الخریطیات الخریطیات
العربیالعربی 1 4 السد السد
1399/09/06
السیلیهالسیلیه 1 3 الوکره قطر الوکره قطر
القطرالقطر 3 0 العربی العربی
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 1 الریان الریان
1399/09/07
الغرافهالغرافه 6 3 الخور الخور
السدالسد 3 1 ام صلال ام صلال
الدحیل الدحیل 4 1 الخریطیات الخریطیات
1399/09/18
الدحیل الدحیل 1 2 السیلیه السیلیه
الوکره قطرالوکره قطر 1 4 السد السد
العربیالعربی 1 1 الریان الریان
1399/09/19
ام صلالام صلال 1 0 الخریطیات الخریطیات
القطرالقطر 3 0 الخور الخور
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 0 4 الغرافه الغرافه
1399/09/23
السدالسد 4 1 الغرافه الغرافه
السیلیهالسیلیه 1 3 القطر القطر
الدحیل الدحیل 2 0 العربی العربی
1399/09/24
الخورالخور 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
الریان الریان 1 1 ام صلال ام صلال
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 2 0 الخریطیات الخریطیات
1399/10/02
الدحیل الدحیل 6 1 الخور الخور
السیلیهالسیلیه 1 1 ام صلال ام صلال
الغرافهالغرافه 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
1399/10/03
الخریطیاتالخریطیات 1 3 العربی العربی
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 4 القطر القطر
الریان الریان 0 1 السد السد
1399/10/07
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 3 5 الدحیل الدحیل
السیلیهالسیلیه 0 1 العربی العربی
الخورالخور 0 1 الریان الریان
1399/10/08
الغرافهالغرافه 1 1 ام صلال ام صلال
القطرالقطر 1 1 السد السد
الوکره قطرالوکره قطر 2 1 الخریطیات الخریطیات
1399/10/13
السدالسد 5 0 الخریطیات الخریطیات
الریان الریان 0 2 السیلیه السیلیه
الوکره قطرالوکره قطر 0 2 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
1399/10/14
ام صلالام صلال 0 1 الدحیل الدحیل
العربیالعربی 3 0 الخور الخور
القطرالقطر 2 2 الغرافه الغرافه
1399/10/18
السدالسد 8 0 السیلیه السیلیه
الریان الریان 2 1 الغرافه الغرافه
القطرالقطر 3 1 الخریطیات الخریطیات
1399/10/19
الدحیل الدحیل 8 1 الوکره قطر الوکره قطر
الخورالخور 0 1 ام صلال ام صلال
العربیالعربی 1 0 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
1399/10/23
الریان الریان 2 1 القطر القطر
السیلیهالسیلیه 2 0 الخریطیات الخریطیات
السدالسد 3 1 الدحیل الدحیل
1399/10/24
ام صلالام صلال 0 0 الوکره قطر الوکره قطر
الغرافهالغرافه 1 1 العربی العربی
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 2 الخور الخور
1399/10/30
الوکره قطرالوکره قطر 0 3 الریان الریان
القطرالقطر 1 1 الدحیل الدحیل
ام صلالام صلال 0 0 العربی العربی
1399/11/01
الخریطیاتالخریطیات 1 2 الغرافه الغرافه
السدالسد 7 0 الخور الخور
السیلیهالسیلیه 0 0 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
1399/11/25
الغرافهالغرافه 0 1 السیلیه السیلیه
السدالسد 3 0 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الخورالخور 2 1 الخریطیات الخریطیات
1399/11/26
ام صلالام صلال 0 1 القطر القطر
العربیالعربی 1 0 الوکره قطر الوکره قطر
الدحیل الدحیل 2 0 الریان الریان
1399/12/04
الغرافهالغرافه 1 2 الدحیل الدحیل
السدالسد 3 2 العربی العربی
الخریطیاتالخریطیات 0 3 الریان الریان
1399/12/05
الاهلی دوحهالاهلی دوحه 1 0 ام صلال ام صلال
الوکره قطرالوکره قطر 0 0 القطر القطر
السیلیهالسیلیه 1 1 الخور الخور
1399/12/16
الخریطیاتالخریطیات 0 2 الدحیل الدحیل
1399/12/17
العربیالعربی 1 0 القطر القطر
الوکره قطرالوکره قطر 1 0 السیلیه السیلیه
الریان الریان 3 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
ام صلالام صلال 0 3 السد السد
1399/12/18
الخورالخور 1 3 الغرافه الغرافه
1399/12/21
السیلیهالسیلیه 0 2 الدحیل الدحیل
السدالسد 1 1 الوکره قطر الوکره قطر
الخریطیاتالخریطیات 3 0 ام صلال ام صلال
1399/12/22
الغرافهالغرافه 1 3 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الخورالخور 1 2 القطر القطر
الریان الریان 2 0 العربی العربی
1399/12/26
الوکره قطرالوکره قطر 2 0 الغرافه الغرافه
1400/01/14
الغرافهالغرافه 0 2 السد السد
ام صلالام صلال 3 2 الریان الریان
الوکره قطرالوکره قطر 0 0 الخور الخور
الخریطیاتالخریطیات 1 2 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
القطرالقطر 1 2 السیلیه السیلیه
العربیالعربی 2 3 الدحیل الدحیل
1400/01/17
القطرالقطر 1 1 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
الخورالخور 1 1 الدحیل الدحیل
السدالسد 2 1 الریان الریان
1400/01/18
ام صلالام صلال 1 0 السیلیه السیلیه
العربیالعربی 1 2 الخریطیات الخریطیات
1400/01/20
الدحیل الدحیل 4 0 الاهلی دوحه الاهلی دوحه
السدالسد 3 0 القطر القطر
الریان الریان 1 1 الخور الخور
1400/01/21
العربیالعربی 3 1 السیلیه السیلیه
ام صلالام صلال 1 5 الغرافه الغرافه
الخریطیاتالخریطیات 0 2 الوکره قطر الوکره قطر

گلزنان برتر

21 بغداد بونجاح السد
13 القطر
12 لیما دودو الدحیل
سانتی کازورلا السد
جونیور الدحیل
11 بولی الریان
10 تاباتا السد
جاناتان کوجیا الغرافه
مهرداد محمدی العربی
نبیل الزهر الاهلی دوحه

آخرین اخبار

پیام ستاره بایرن پس از پیوستن به القطر (عکس)

خاوی مارتینز یکی دیگر از ستاره های فوتبال دنیا طی سال های اخیر، به زودی کار خود را به صورت رسمی در لیگ ستارگان قطر آغاز خواهد کرد.

قطر، استاد میزبانی در شرایط حاد کرونایی

کشور قطر با تجربه برگزاری مسابقات مختلف فوتبالی و ورزشی، در دوران شرایط حاد کرونایی، به استاد میزبانی مسابقات مختلف تبدیل شده است.

خروج علی کریمی و احتمال ورود سرمربی پرتغالی

سرمربی پرتغالی نامزد هدایت تیم الدحیل قطر برای فصل آینده است.

پایان همکاری نبیل معلول با تیم ملی سوریه

سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه پس از راهیابی این تیم به مرحله نهایی دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی از سمتش کناره‌گیری کرد.

ممکن است اخراج شوم؛

استیماچ: گواردیولا هم نمی‌توانست بهتر نتیجه بگیرد!

سرمربی سابق سپاهان با ادبیاتی جالب از عملکرد خود در تیم ملی هند دفاع می‌کند.

نبیل معلول در آستانه جدایی از سوریه

به نظر می رسد صبر نبیل معلول سرمربی تیم ملی سوریه لبریز شده و این مربی تونسی پس از 15 ماه عدم دریافت حقوق، در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.

جدایی چشمی، ابراهیمی و کریمی از تیم‌های قطری

یک روزنامه قطری مدعی شد که در پی سیاست های جدید تیم  های این کشور، سه بازیکن ایرانی از لیگ ستارگان قطر جدا می شوند.

کاهش تعداد تیم‌های لیگ ستارگان قطر به عدد 10

تعداد تیم‌های لیگ ستارگان قطر کاهش می‌یابد.

این 90 دقیقه دیگر خبری از دوستی نیست؛ 

بشار و نوراللهی اینبار دشمن شدند

احمد نوراللهی در کنار صادق محرمی دو بازیکنی خواهند بود که احتمالا بیشترین دوئل را با بشار رسن هافبک سابق پرسپولیس تجربه خواهند کرد.

رسن با استوک، امیری با کفش رانینگ! (عکس)

علی‌رغم گمانه‌زنی‌های انجام شده، هافبک بازیساز تیم ملی عراق مشکلی برای همراهی تیمش مقابل ایران ندارد.

بیشتر