حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول های رده بندی

مرحله مقدماتی

برزیل برزیل 39
ایران ایران 36
فرانسه فرانسه 34
لهستان لهستان 30
آرژانتین آرژانتین 26
ایتالیا ایتالیا 25
کانادا کانادا 23
ژاپن ژاپن 19
صربستان صربستان 17
بلغارستان بلغارستان 13
استرالیا استرالیا 13
آلمان آلمان 12
پرتغال پرتغال 7
چین چین 4

مرحله نهایی- گروه A

آمریکا آمریکا 6
روسیه روسیه 3

مرحله نهایی- گروه B

مسابقات

1398/04/07
چینچین 1 3 آرژانتین آرژانتین
استرالیااسترالیا 0 3 روسیه روسیه
ایرانایران 3 1 صربستان صربستان
لهستانلهستان 3 1 ژاپن ژاپن
بلغارستانبلغارستان 3 1 آمریکا آمریکا
آلمانآلمان 3 1 پرتغال پرتغال
1398/04/08
ایتالیاایتالیا 1 3 کانادا کانادا
برزیلبرزیل 3 1 فرانسه فرانسه
آرژانتینآرژانتین 2 3 روسیه روسیه
استرالیااسترالیا 3 1 چین چین
آمریکاآمریکا 3 1 صربستان صربستان
آلمانآلمان 1 3 لهستان لهستان
بلغارستانبلغارستان 0 3 ایران ایران
پرتغالپرتغال 1 3 ژاپن ژاپن
1398/04/09
فرانسهفرانسه 3 1 ایتالیا ایتالیا
برزیلبرزیل 3 0 کانادا کانادا
چینچین 0 3 روسیه روسیه
استرالیااسترالیا 0 3 آرژانتین آرژانتین
آلمانآلمان 2 3 ژاپن ژاپن
ایرانایران 0 3 آمریکا آمریکا
لهستانلهستان 3 0 پرتغال پرتغال
صربستانصربستان 3 0 بلغارستان بلغارستان
کاناداکانادا 0 3 فرانسه فرانسه
1398/04/10
برزیلبرزیل 3 1 ایتالیا ایتالیا