حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 کلوب بروژ کلوب بروژ 17 13 3 1 38 7 31 42
2 انتورپ انتورپ 19 11 4 4 38 24 14 37
3 خنت خنت 18 10 5 3 37 20 17 35
4 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 19 10 5 4 36 20 16 35
5 شارلروا شارلروا 18 10 5 3 29 16 13 35
6 زولته وارخم زولته وارخم 19 9 4 6 31 22 9 31
7 میشلن میشلن 18 8 4 6 28 27 1 28
8 خنک خنک 19 8 4 7 30 27 3 28
9 موسکرون موسکرون 19 6 8 5 27 25 2 26
10 اندرلخت اندرلخت 19 5 8 6 22 22 0 23
11 سنت ترویدن سنت ترویدن 19 6 4 9 21 36 -15 22
12 یوپن یوپن 19 5 4 10 15 30 -15 19
13 کورتریک کورتریک 19 4 4 11 25 33 -8 16
14 اوستنده اوستنده 18 4 3 11 20 34 -14 15
15 واسلند بیورن واسلند بیورن 19 2 5 12 15 41 -26 11
16 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 19 2 2 15 16 44 -28 8
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

14 دیه ئو مرسی امبوکانی انتورپ
10 رومن یارمچوک خنت
بولی سنت ترویدن
9 دیوید خنت
هانس واناکن کلوب بروژ
8 لیور رفولوف انتورپ
7 ناصر چادلی اندرلخت
کاوه رضایی شارلروا
اموند استاندارد لیژ
اوکرک کلوب بروژ

مسابقات

1398/05/04
خنکخنک 2 1 کورتریک کورتریک
1398/05/05
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 میشلن میشلن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 1 موسکرون موسکرون
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/05/06
اندرلختاندرلخت 1 2 اوستنده اوستنده
شارلرواشارلروا 1 1 خنت خنت
یوپنیوپن 1 4 انتورپ انتورپ
1398/05/11
کلوب بروژکلوب بروژ 6 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/05/12
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 4 0 زولته وارخم زولته وارخم
کورتریککورتریک 1 1 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 3 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 3 1 خنک خنک
1398/05/13
خنتخنت 6 1 یوپن یوپن
موسکرونموسکرون 0 0 اندرلخت اندرلخت
انتورپانتورپ 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/05/18
اندرلختاندرلخت 0 0 میشلن میشلن
1398/05/19
اوستندهاوستنده 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 3 کورتریک کورتریک
یوپنیوپن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنکخنک 0 2 زولته وارخم زولته وارخم
1398/05/20
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
شارلرواشارلروا 2 1 انتورپ انتورپ
موسکرونموسکرون 2 1 خنت خنت
1398/05/25
کلوب بروژکلوب بروژ 0 0 یوپن یوپن
1398/05/26
کورتریککورتریک 4 2 اندرلخت اندرلخت
میشلنمیشلن 3 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 خنک خنک
1398/05/27
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 4 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 2 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنتخنت 2 0 اوستنده اوستنده
1398/05/28
زولته وارخمزولته وارخم 3 1 شارلروا شارلروا
1398/06/01
خنکخنک 1 0 اندرلخت اندرلخت
1398/06/02
شارلرواشارلروا 20:30 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 2 1 میشلن میشلن
1398/06/03
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 0 یوپن یوپن
1398/06/08
میشلنمیشلن 2 2 موسکرون موسکرون
1398/06/09
یوپنیوپن 0 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
کورتریککورتریک 2 2 اوستنده اوستنده
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 شارلروا شارلروا
1398/06/10
کلوب بروژکلوب بروژ 1 1 خنک خنک
اندرلختاندرلخت 1 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 2 0 انتورپ انتورپ
خنتخنت 3 2 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1398/06/22
شارلرواشارلروا 2 1 خنک خنک
1398/06/23
اوستندهاوستنده 1 4 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
یوپنیوپن 1 1 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/06/24
اندرلختاندرلخت 1 2 انتورپ انتورپ
خنتخنت 3 0 میشلن میشلن
موسکرونموسکرون 2 0 کورتریک کورتریک
1398/06/29
کورتریککورتریک 2 3 میشلن میشلن
1398/06/30
شارلرواشارلروا 0 3 سنت ترویدن سنت ترویدن
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 3 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
خنکخنک 3 1 اوستنده اوستنده
1398/06/31
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 3 0 یوپن یوپن
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 اندرلخت اندرلخت
زولته وارخمزولته وارخم 2 2 خنت خنت
1398/07/06
میشلنمیشلن 0 5 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنتخنت 2 0 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 2 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 یوپن یوپن
سنت ترویدنسنت ترویدن 3 3 خنک خنک
1398/07/07
اندرلختاندرلخت 0 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 1 1 انتورپ انتورپ
1398/07/12
شارلرواشارلروا 1 2 اندرلخت اندرلخت
1398/07/13
یوپنیوپن 0 2 میشلن میشلن
زولته وارخمزولته وارخم 6 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 3 1 اوستنده اوستنده
کورتریککورتریک 4 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/07/14
کلوب بروژکلوب بروژ 4 0 خنت خنت
انتورپانتورپ 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
خنکخنک 2 1 موسکرون موسکرون
1398/07/26
موسکرونموسکرون 0 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/07/27
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 0 خنک خنک
کورتریککورتریک 2 0 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 2 3 یوپن یوپن
خنتخنت 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/07/28
میشلنمیشلن 3 1 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 4 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 3 شارلروا شارلروا
1398/08/03
یوپنیوپن 0 0 اندرلخت اندرلخت
1398/08/04
شارلرواشارلروا 1 0 موسکرون موسکرون
زولته وارخمزولته وارخم 2 0 اوستنده اوستنده
انتورپانتورپ 3 1 کورتریک کورتریک
خنکخنک 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1398/08/05
کلوب بروژکلوب بروژ 1 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 خنت خنت
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 میشلن میشلن
1398/08/07
اوستندهاوستنده 0 1 شارلروا شارلروا
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 2 موسکرون موسکرون
کورتریککورتریک 1 2 یوپن یوپن
1398/08/08
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنکخنک 2 2 انتورپ انتورپ
میشلنمیشلن 1 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/08/09
اندرلختاندرلخت 3 3 خنت خنت
1398/08/11
یوپنیوپن 2 0 خنک خنک
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 2 زولته وارخم زولته وارخم
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 0 اوستنده اوستنده
موسکرونموسکرون 3 1 انتورپ انتورپ
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 کورتریک کورتریک
1398/08/12
اندرلختاندرلخت 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
خنتخنت 3 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
میشلنمیشلن 2 2 شارلروا شارلروا
1398/08/17
زولته وارخمزولته وارخم 1 2 اندرلخت اندرلخت
1398/08/18
شارلرواشارلروا 1 0 یوپن یوپن
کورتریککورتریک 1 3 واسلند بیورن واسلند بیورن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
اوستندهاوستنده 2 2 موسکرون موسکرون
1398/08/19
انتورپانتورپ 2 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنکخنک 0 2 خنت خنت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 2 میشلن میشلن
1398/08/30
انتورپانتورپ 3 2 خنت خنت
1398/09/01
کلوب بروژکلوب بروژ 2 0 اوستنده اوستنده
1398/09/02
یوپنیوپن 1 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 0 2 زولته وارخم زولته وارخم
موسکرونموسکرون 2 2 خنک خنک
1398/09/03
خنتخنت 1 1 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 0 0 کورتریک کورتریک
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 3 شارلروا شارلروا
1398/09/08
انتورپانتورپ 1 0 میشلن میشلن
1398/09/09
کلوب بروژکلوب بروژ 1 0 موسکرون موسکرون
شارلرواشارلروا 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
زولته وارخمزولته وارخم 1 0 یوپن یوپن
خنکخنک 1 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/09/10
اوستندهاوستنده 3 2 اندرلخت اندرلخت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
کورتریککورتریک 0 2 خنت خنت
1398/09/15
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 انتورپ انتورپ
1398/09/16
میشلنمیشلن 1 1 کورتریک کورتریک
خنتخنت 2 0 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 خنک خنک
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/09/17
موسکرونموسکرون 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
اندرلختاندرلخت 0 0 شارلروا شارلروا
یوپنیوپن 1 0 اوستنده اوستنده
1398/09/22
کورتریککورتریک 1 2 موسکرون موسکرون
1398/09/23
انتورپانتورپ 1 0 یوپن یوپن
زولته وارخمزولته وارخم 5 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
شارلرواشارلروا 3 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
خنکخنک 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/09/24
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 اندرلخت اندرلخت
کلوب بروژکلوب بروژ 20:30 میشلن میشلن
اوستندهاوستنده 22:30 خنت خنت