حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 کلوب بروژ کلوب بروژ 29 21 7 1 58 14 44 70
2 خنت خنت 29 16 7 6 59 34 25 55
3 شارلروا شارلروا 29 15 9 5 49 23 26 54
4 انتورپ انتورپ 29 15 7 7 48 32 16 52
5 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 29 14 7 8 47 32 15 49
6 میشلن میشلن 29 13 5 11 46 43 3 44
7 خنک خنک 29 13 5 11 45 42 3 44
8 اندرلخت اندرلخت 29 11 10 8 45 29 16 43
9 موسکرون موسکرون 29 9 9 11 38 40 -2 36
10 زولته وارخم زولته وارخم 29 10 6 13 41 49 -8 36
11 سنت ترویدن سنت ترویدن 29 10 5 14 33 49 -16 35
12 کورتریک کورتریک 29 9 6 14 40 44 -4 33
13 یوپن یوپن 29 8 6 15 28 51 -23 30
14 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 29 7 2 20 27 54 -27 23
15 اوستنده اوستنده 29 6 4 19 29 58 -29 22
16 واسلند بیورن واسلند بیورن 29 5 5 19 21 60 -39 20
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

18 دیوید خنت
دیه ئو مرسی امبوکانی انتورپ
13 هانس واناکن کلوب بروژ
12 کاوه رضایی شارلروا
11 ولپ اندرلخت
10 کامارگو میشلن
لیور رفولوف انتورپ
رومن یارمچوک خنت
بولی سنت ترویدن
9 اوکرک کلوب بروژ

مسابقات

1398/05/04
خنکخنک 2 1 کورتریک کورتریک
1398/05/05
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 میشلن میشلن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 1 موسکرون موسکرون
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/05/06
اندرلختاندرلخت 1 2 اوستنده اوستنده
شارلرواشارلروا 1 1 خنت خنت
یوپنیوپن 1 4 انتورپ انتورپ
1398/05/11
کلوب بروژکلوب بروژ 6 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/05/12
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 4 0 زولته وارخم زولته وارخم
کورتریککورتریک 1 1 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 3 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 3 1 خنک خنک
1398/05/13
خنتخنت 6 1 یوپن یوپن
موسکرونموسکرون 0 0 اندرلخت اندرلخت
انتورپانتورپ 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/05/18
اندرلختاندرلخت 0 0 میشلن میشلن
1398/05/19
اوستندهاوستنده 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 3 کورتریک کورتریک
یوپنیوپن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنکخنک 0 2 زولته وارخم زولته وارخم
1398/05/20
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
شارلرواشارلروا 2 1 انتورپ انتورپ
موسکرونموسکرون 2 1 خنت خنت
1398/05/25
کلوب بروژکلوب بروژ 0 0 یوپن یوپن
1398/05/26
کورتریککورتریک 4 2 اندرلخت اندرلخت
میشلنمیشلن 3 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 خنک خنک
1398/05/27
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 4 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 2 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنتخنت 2 0 اوستنده اوستنده
1398/05/28
زولته وارخمزولته وارخم 3 1 شارلروا شارلروا
1398/06/01
خنکخنک 1 0 اندرلخت اندرلخت
1398/06/02
شارلرواشارلروا 20:30 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 2 1 میشلن میشلن
1398/06/03
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 0 یوپن یوپن
1398/06/08
میشلنمیشلن 2 2 موسکرون موسکرون
1398/06/09
یوپنیوپن 0 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
کورتریککورتریک 2 2 اوستنده اوستنده
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 شارلروا شارلروا
1398/06/10
کلوب بروژکلوب بروژ 1 1 خنک خنک
اندرلختاندرلخت 1 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 2 0 انتورپ انتورپ
خنتخنت 3 2 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1398/06/22
شارلرواشارلروا 2 1 خنک خنک
1398/06/23
اوستندهاوستنده 1 4 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
یوپنیوپن 1 1 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/06/24
اندرلختاندرلخت 1 2 انتورپ انتورپ
خنتخنت 3 0 میشلن میشلن
موسکرونموسکرون 2 0 کورتریک کورتریک
1398/06/29
کورتریککورتریک 2 3 میشلن میشلن
1398/06/30
شارلرواشارلروا 0 3 سنت ترویدن سنت ترویدن
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 3 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
خنکخنک 3 1 اوستنده اوستنده
1398/06/31
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 3 0 یوپن یوپن
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 اندرلخت اندرلخت
زولته وارخمزولته وارخم 2 2 خنت خنت
1398/07/06
میشلنمیشلن 0 5 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنتخنت 2 0 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 2 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 یوپن یوپن
سنت ترویدنسنت ترویدن 3 3 خنک خنک
1398/07/07
اندرلختاندرلخت 0 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 1 1 انتورپ انتورپ
1398/07/12
شارلرواشارلروا 1 2 اندرلخت اندرلخت
1398/07/13
یوپنیوپن 0 2 میشلن میشلن
زولته وارخمزولته وارخم 6 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 3 1 اوستنده اوستنده
کورتریککورتریک 4 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/07/14
کلوب بروژکلوب بروژ 4 0 خنت خنت
انتورپانتورپ 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
خنکخنک 2 1 موسکرون موسکرون
1398/07/26
موسکرونموسکرون 0 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/07/27
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 0 خنک خنک
کورتریککورتریک 2 0 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 2 3 یوپن یوپن
خنتخنت 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/07/28
میشلنمیشلن 3 1 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 4 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 3 شارلروا شارلروا
1398/08/03
یوپنیوپن 0 0 اندرلخت اندرلخت
1398/08/04
شارلرواشارلروا 1 0 موسکرون موسکرون
زولته وارخمزولته وارخم 2 0 اوستنده اوستنده
انتورپانتورپ 3 1 کورتریک کورتریک
خنکخنک 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1398/08/05
کلوب بروژکلوب بروژ 1 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 خنت خنت
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 میشلن میشلن
1398/08/07
اوستندهاوستنده 0 1 شارلروا شارلروا
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 2 موسکرون موسکرون
کورتریککورتریک 1 2 یوپن یوپن
1398/08/08
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنکخنک 2 2 انتورپ انتورپ
میشلنمیشلن 1 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/08/09
اندرلختاندرلخت 3 3 خنت خنت
1398/08/11
یوپنیوپن 2 0 خنک خنک
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 2 زولته وارخم زولته وارخم
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 0 اوستنده اوستنده
موسکرونموسکرون 3 1 انتورپ انتورپ
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 کورتریک کورتریک
1398/08/12
اندرلختاندرلخت 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
خنتخنت 3 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
میشلنمیشلن 2 2 شارلروا شارلروا
1398/08/17
زولته وارخمزولته وارخم 1 2 اندرلخت اندرلخت
1398/08/18
شارلرواشارلروا 1 0 یوپن یوپن
کورتریککورتریک 1 3 واسلند بیورن واسلند بیورن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
اوستندهاوستنده 2 2 موسکرون موسکرون
1398/08/19
انتورپانتورپ 2 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنکخنک 0 2 خنت خنت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 2 میشلن میشلن
1398/08/30
انتورپانتورپ 3 2 خنت خنت
1398/09/01
کلوب بروژکلوب بروژ 2 0 اوستنده اوستنده
1398/09/02
یوپنیوپن 1 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 0 2 زولته وارخم زولته وارخم
موسکرونموسکرون 2 2 خنک خنک
1398/09/03
خنتخنت 1 1 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 0 0 کورتریک کورتریک
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 3 شارلروا شارلروا
1398/09/08
انتورپانتورپ 1 0 میشلن میشلن
1398/09/09
کلوب بروژکلوب بروژ 1 0 موسکرون موسکرون
شارلرواشارلروا 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
زولته وارخمزولته وارخم 1 0 یوپن یوپن
خنکخنک 1 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/09/10
اوستندهاوستنده 3 2 اندرلخت اندرلخت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
کورتریککورتریک 0 2 خنت خنت
1398/09/15
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 انتورپ انتورپ
1398/09/16
میشلنمیشلن 1 1 کورتریک کورتریک
خنتخنت 2 0 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 خنک خنک
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/09/17
موسکرونموسکرون 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
اندرلختاندرلخت 0 0 شارلروا شارلروا
یوپنیوپن 1 0 اوستنده اوستنده
1398/09/22
کورتریککورتریک 1 2 موسکرون موسکرون
1398/09/23
انتورپانتورپ 1 0 یوپن یوپن
زولته وارخمزولته وارخم 5 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
شارلرواشارلروا 3 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
خنکخنک 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/09/24
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 اندرلخت اندرلخت
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 میشلن میشلن
اوستندهاوستنده 2 1 خنت خنت
1398/09/29
میشلنمیشلن 1 0 اوستنده اوستنده
1398/09/30
موسکرونموسکرون 1 1 شارلروا شارلروا
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 0 زولته وارخم زولته وارخم
یوپنیوپن 1 2 کورتریک کورتریک
واسلند بیورنواسلند بیورن 2 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1398/10/01
خنتخنت 1 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 0 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 2 0 خنک خنک
1398/10/05
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنکخنک 2 1 یوپن یوپن
موسکرونموسکرون 1 2 میشلن میشلن
کورتریککورتریک 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
کلوب بروژکلوب بروژ 4 0 زولته وارخم زولته وارخم
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 0 1 خنت خنت
1398/10/06
شارلرواشارلروا 5 0 اوستنده اوستنده
انتورپانتورپ 0 0 اندرلخت اندرلخت
1398/10/27
میشلنمیشلن 2 3 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1398/10/28
یوپنیوپن 1 1 شارلروا شارلروا
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 0 کورتریک کورتریک
اوستندهاوستنده 0 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنتخنت 3 1 موسکرون موسکرون
1398/10/29
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
زولته وارخمزولته وارخم 0 3 خنک خنک
1398/11/04
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 اوستنده اوستنده
1398/11/05
شارلرواشارلروا 20:30 میشلن میشلن
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 1 یوپن یوپن
موسکرونموسکرون 1 3 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنتخنت 4 1 خنک خنک
1398/11/06
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 اندرلخت اندرلخت
کورتریککورتریک 2 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
انتورپانتورپ 2 1 زولته وارخم زولته وارخم
1398/11/09
شارلرواشارلروا 0 0 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/11/11
کورتریککورتریک 3 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1398/11/12
خنکخنک 1 0 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 1 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
یوپنیوپن 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 0 3 خنت خنت
1398/11/13
کلوب بروژکلوب بروژ 1 0 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 1 0 موسکرون موسکرون
زولته وارخمزولته وارخم 5 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/11/18
خنتخنت 1 1 اندرلخت اندرلخت
1398/11/19
شارلرواشارلروا 4 0 زولته وارخم زولته وارخم
سنت ترویدنسنت ترویدن 5 2 یوپن یوپن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 3 2 میشلن میشلن
موسکرونموسکرون 3 1 اوستنده اوستنده
1398/11/22
شارلرواشارلروا 2 1 میشلن میشلن
1398/11/23
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 0 0 کلوب بروژ کلوب بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 2 کورتریک کورتریک
1398/11/24
انتورپانتورپ 1 1 خنک خنک
1398/11/25
یوپنیوپن 2 3 خنت خنت
1398/11/26
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
اوستندهاوستنده 0 3 کورتریک کورتریک
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 2 0 اندرلخت اندرلخت
1398/11/27
انتورپانتورپ 1 1 شارلروا شارلروا
خنکخنک 1 3 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 1 2 موسکرون موسکرون
1398/12/02
کورتریککورتریک 0 1 خنک خنک
1398/12/03
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 0 انتورپ انتورپ
اوستندهاوستنده 1 1 زولته وارخم زولته وارخم
موسکرونموسکرون 0 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 4 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/12/04
کلوب بروژکلوب بروژ 1 0 شارلروا شارلروا
اندرلختاندرلخت 6 1 یوپن یوپن
خنتخنت 4 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/12/09
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 3 میشلن میشلن
1398/12/10
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 3 اندرلخت اندرلخت
زولته وارخمزولته وارخم 2 2 کورتریک کورتریک
یوپنیوپن 2 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 3 1 اوستنده اوستنده
1398/12/11
خنکخنک 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
شارلرواشارلروا 2 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 0 خنت خنت
1398/12/17
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 0 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
اندرلختاندرلخت 7 0 زولته وارخم زولته وارخم
میشلنمیشلن 1 1 یوپن یوپن
کورتریککورتریک 0 1 انتورپ انتورپ
موسکرونموسکرون 1 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنتخنت 1 4 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 2 4 خنک خنک
1398/12/25
زولته وارخمزولته وارخم 20:30 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 20:30 خنت خنت
سنت ترویدنسنت ترویدن 20:30 اندرلخت اندرلخت
خنکخنک 20:30 میشلن میشلن
یوپنیوپن 20:30 کلوب بروژ کلوب بروژ
شارلرواشارلروا 20:30 کورتریک کورتریک
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 20:30 اوستنده اوستنده
انتورپانتورپ 20:30 موسکرون موسکرون