حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 کلوب بروژ کلوب بروژ 14 10 3 1 33 6 27 33
2 خنت خنت 14 8 4 2 30 16 14 28
3 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 15 8 3 4 29 15 14 27
4 میشلن میشلن 15 8 3 4 27 23 4 27
5 شارلروا شارلروا 14 7 4 3 21 15 6 25
6 انتورپ انتورپ 14 7 3 4 28 21 7 24
7 زولته وارخم زولته وارخم 15 6 4 5 23 19 4 22
8 موسکرون موسکرون 15 5 6 4 21 19 2 21
9 خنک خنک 15 6 3 6 21 21 0 21
10 اندرلخت اندرلخت 15 5 5 5 19 18 1 20
11 سنت ترویدن سنت ترویدن 15 5 4 6 16 25 -9 19
12 یوپن یوپن 15 4 4 7 13 26 -13 16
13 کورتریک کورتریک 15 4 2 9 23 28 -5 14
14 اوستنده اوستنده 15 3 3 9 17 29 -12 12
15 واسلند بیورن واسلند بیورن 15 2 4 9 13 30 -17 10
16  سیرکل بروژ سیرکل بروژ 15 2 1 12 13 36 -23 7
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

11 دیه ئو مرسی امبوکانی انتورپ
8 هانس واناکن کلوب بروژ
دیوید خنت
بولی سنت ترویدن
7 رومن یارمچوک خنت
اوکرک کلوب بروژ
6 اموند استاندارد لیژ
توگویی میشلن
ساکالا اوستنده
لیور رفولوف انتورپ

مسابقات

1398/05/04
خنکخنک 2 1 کورتریک کورتریک
1398/05/05
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 میشلن میشلن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 1 موسکرون موسکرون
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/05/06
اندرلختاندرلخت 1 2 اوستنده اوستنده
شارلرواشارلروا 1 1 خنت خنت
یوپنیوپن 1 4 انتورپ انتورپ
1398/05/11
کلوب بروژکلوب بروژ 6 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/05/12
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 4 0 زولته وارخم زولته وارخم
کورتریککورتریک 1 1 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 3 1 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
میشلنمیشلن 3 1 خنک خنک
1398/05/13
خنتخنت 6 1 یوپن یوپن
موسکرونموسکرون 0 0 اندرلخت اندرلخت
انتورپانتورپ 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/05/18
اندرلختاندرلخت 0 0 میشلن میشلن
1398/05/19
اوستندهاوستنده 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 3 کورتریک کورتریک
یوپنیوپن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنکخنک 0 2 زولته وارخم زولته وارخم
1398/05/20
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
شارلرواشارلروا 2 1 انتورپ انتورپ
موسکرونموسکرون 2 1 خنت خنت
1398/05/25
کلوب بروژکلوب بروژ 0 0 یوپن یوپن
1398/05/26
کورتریککورتریک 4 2 اندرلخت اندرلخت
میشلنمیشلن 3 1 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 خنک خنک
1398/05/27
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 4 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 2 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنتخنت 2 0 اوستنده اوستنده
1398/05/28
زولته وارخمزولته وارخم 3 1 شارلروا شارلروا
1398/06/01
خنکخنک 1 0 اندرلخت اندرلخت
1398/06/02
شارلرواشارلروا 20:30 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 2 1 میشلن میشلن
1398/06/03
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 0 یوپن یوپن
1398/06/08
میشلنمیشلن 2 2 موسکرون موسکرون
1398/06/09
یوپنیوپن 0 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
کورتریککورتریک 2 2 اوستنده اوستنده
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 4 شارلروا شارلروا
1398/06/10
کلوب بروژکلوب بروژ 1 1 خنک خنک
اندرلختاندرلخت 1 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 2 0 انتورپ انتورپ
خنتخنت 3 2 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
1398/06/22
شارلرواشارلروا 2 1 خنک خنک
1398/06/23
اوستندهاوستنده 1 4 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
یوپنیوپن 1 1 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/06/24
اندرلختاندرلخت 1 2 انتورپ انتورپ
خنتخنت 3 0 میشلن میشلن
موسکرونموسکرون 2 0 کورتریک کورتریک
1398/06/29
کورتریککورتریک 2 3 میشلن میشلن
1398/06/30
شارلرواشارلروا 0 3 سنت ترویدن سنت ترویدن
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 موسکرون موسکرون
انتورپانتورپ 3 1 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
خنکخنک 3 1 اوستنده اوستنده
1398/06/31
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 3 0 یوپن یوپن
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 اندرلخت اندرلخت
زولته وارخمزولته وارخم 2 2 خنت خنت
1398/07/06
میشلنمیشلن 0 5 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنتخنت 2 0 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 2 زولته وارخم زولته وارخم
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 یوپن یوپن
سنت ترویدنسنت ترویدن 3 3 خنک خنک
1398/07/07
اندرلختاندرلخت 0 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 شارلروا شارلروا
اوستندهاوستنده 1 1 انتورپ انتورپ
1398/07/12
شارلرواشارلروا 1 2 اندرلخت اندرلخت
1398/07/13
یوپنیوپن 0 2 میشلن میشلن
زولته وارخمزولته وارخم 6 0 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 3 1 اوستنده اوستنده
کورتریککورتریک 4 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/07/14
کلوب بروژکلوب بروژ 4 0 خنت خنت
انتورپانتورپ 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
خنکخنک 2 1 موسکرون موسکرون
1398/07/26
موسکرونموسکرون 0 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
1398/07/27
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 0 خنک خنک
کورتریککورتریک 2 0 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 2 3 یوپن یوپن
خنتخنت 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
1398/07/28
میشلنمیشلن 3 1 انتورپ انتورپ
اندرلختاندرلخت 4 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 3 شارلروا شارلروا
1398/08/03
یوپنیوپن 0 0 اندرلخت اندرلخت
1398/08/04
شارلرواشارلروا 1 0 موسکرون موسکرون
زولته وارخمزولته وارخم 2 0 اوستنده اوستنده
انتورپانتورپ 3 1 کورتریک کورتریک
خنکخنک 1 0 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
1398/08/05
کلوب بروژکلوب بروژ 1 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 خنت خنت
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 میشلن میشلن
1398/08/07
اوستندهاوستنده 0 1 شارلروا شارلروا
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 2 موسکرون موسکرون
کورتریککورتریک 1 2 یوپن یوپن
1398/08/08
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
خنکخنک 2 2 انتورپ انتورپ
میشلنمیشلن 1 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1398/08/09
اندرلختاندرلخت 3 3 خنت خنت
1398/08/11
یوپنیوپن 2 0 خنک خنک
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 2 زولته وارخم زولته وارخم
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 0 اوستنده اوستنده
موسکرونموسکرون 3 1 انتورپ انتورپ
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 کورتریک کورتریک
1398/08/12
اندرلختاندرلخت 2 1 سیرکل بروژ  سیرکل بروژ
خنتخنت 3 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
میشلنمیشلن 2 2 شارلروا شارلروا
1398/08/17
زولته وارخمزولته وارخم 1 2 اندرلخت اندرلخت
1398/08/18
شارلرواشارلروا 1 0 یوپن یوپن
کورتریککورتریک 1 3 واسلند بیورن واسلند بیورن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
اوستندهاوستنده 2 2 موسکرون موسکرون
1398/08/19
انتورپانتورپ 2 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنکخنک 0 2 خنت خنت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 2 میشلن میشلن