جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 کلوب بروژ کلوب بروژ 34 24 4 6 73 26 47 76
2 انتورپ انتورپ 34 18 6 10 57 48 9 60
3 اندرلخت اندرلخت 34 15 13 6 51 34 17 58
4 خنک خنک 34 16 8 10 67 48 19 56
5 اوستنده اوستنده 34 15 8 11 49 41 8 53
6 استاندارد لیژ استاندارد لیژ 34 13 11 10 52 41 11 50
7 خنت خنت 34 14 7 13 55 42 13 49
8 میشلن میشلن 34 13 9 12 54 54 0 48
9 بیرتشوت بیرتشوت 34 14 5 15 58 64 -6 47
10 زولته وارخم زولته وارخم 34 14 4 16 53 69 -16 46
11 لون لون 34 12 9 13 54 59 -5 45
12 یوپن یوپن 34 10 13 11 44 55 -11 43
13 شارلروا شارلروا 34 11 9 14 46 49 -3 42
14 کورتریک کورتریک 34 11 6 17 44 57 -13 39
15 سنت ترویدن سنت ترویدن 34 10 8 16 41 52 -11 38
16 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 34 11 3 20 40 51 -11 36
17 موسکرون موسکرون 34 7 10 17 32 54 -22 31
18 واسلند بیورن واسلند بیورن 34 8 7 19 44 70 -26 31
مشاهده جدول کامل

مسابقات

1399/05/18
کلوب بروژکلوب بروژ 0 1 شارلروا شارلروا
انتورپانتورپ 1 1 موسکرون موسکرون
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1399/05/19
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 1 خنت خنت
زولته وارخمزولته وارخم 1 2 خنک خنک
میشلنمیشلن 2 2 اندرلخت اندرلخت
کورتریککورتریک 1 3 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/05/24
موسکرونموسکرون 0 1 میشلن میشلن
1399/05/25
خنکخنک 1 1 لون لون
خنتخنت 1 2 کورتریک کورتریک
شارلرواشارلروا 1 0 اوستنده اوستنده
1399/05/26
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 1 انتورپ انتورپ
بیرتشوتبیرتشوت 3 1 زولته وارخم زولته وارخم
یوپنیوپن 0 4 کلوب بروژ کلوب بروژ
اندرلختاندرلخت 3 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/05/27
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1399/05/31
کورتریککورتریک 0 0 یوپن یوپن
1399/06/01
زولته وارخمزولته وارخم 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
لونلون 1 3 شارلروا شارلروا
میشلنمیشلن 2 3 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
انتورپانتورپ 1 0 خنت خنت
1399/06/02
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 0 0 خنک خنک
کلوب بروژکلوب بروژ 0 1 بیرتشوت بیرتشوت
اندرلختاندرلخت 1 1 موسکرون موسکرون
1399/06/03
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 اوستنده اوستنده
1399/06/07
اوستندهاوستنده 2 2 اندرلخت اندرلخت
1399/06/08
یوپنیوپن 1 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 3 لون لون
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 1 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 0 1 زولته وارخم زولته وارخم
1399/06/09
خنکخنک 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
بیرتشوتبیرتشوت 0 3 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
شارلرواشارلروا 2 0 انتورپ انتورپ
خنتخنت 1 0 میشلن میشلن
1399/06/21
یوپنیوپن 2 1 خنت خنت
1399/06/22
میشلنمیشلن 0 1 اوستنده اوستنده
لونلون 1 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
کلوب بروژکلوب بروژ 4 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/06/23
اندرلختاندرلخت 2 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 3 انتورپ انتورپ
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 شارلروا شارلروا
کورتریککورتریک 3 0 موسکرون موسکرون
1399/06/24
بیرتشوتبیرتشوت 5 2 خنک خنک
1399/06/28
شارلرواشارلروا 3 1 بیرتشوت بیرتشوت
1399/06/29
اوستندهاوستنده 3 1 لون لون
موسکرونموسکرون 0 1 خنت خنت
واسلند بیورنواسلند بیورن 2 4 اندرلخت اندرلخت
1399/06/30
زولته وارخمزولته وارخم 0 6 کلوب بروژ کلوب بروژ
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 کورتریک کورتریک
خنکخنک 3 1 میشلن میشلن
انتورپانتورپ 2 2 یوپن یوپن
1399/06/31
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 3 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/07/04
کورتریککورتریک 1 3 انتورپ انتورپ
1399/07/05
بیرتشوتبیرتشوت 3 2 واسلند بیورن واسلند بیورن
میشلنمیشلن 2 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنتخنت 2 3 لون لون
1399/07/06
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 2 زولته وارخم زولته وارخم
اندرلختاندرلخت 1 1 یوپن یوپن
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
موسکرونموسکرون 1 1 شارلروا شارلروا
1399/07/07
خنکخنک 2 2 اوستنده اوستنده
1399/07/11
انتورپانتورپ 4 1 میشلن میشلن
1399/07/12
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 خنک خنک
لونلون 2 1 زولته وارخم زولته وارخم
یوپنیوپن 1 2 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 0 کورتریک کورتریک
1399/07/13
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 اندرلخت اندرلخت
خنتخنت 5 1 بیرتشوت بیرتشوت
شارلرواشارلروا 1 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
اوستندهاوستنده 3 0 موسکرون موسکرون
1399/07/26
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 5 2 خنت خنت
میشلنمیشلن 1 2 کورتریک کورتریک
بیرتشوتبیرتشوت 6 3 سنت ترویدن سنت ترویدن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/07/27
زولته وارخمزولته وارخم 1 3 انتورپ انتورپ
موسکرونموسکرون 0 2 یوپن یوپن
خنکخنک 2 1 شارلروا شارلروا
اندرلختاندرلخت 2 2 لون لون
1399/07/28
واسلند بیورنواسلند بیورن 22:15 اوستنده اوستنده
1399/08/02
کورتریککورتریک 1 3 اندرلخت اندرلخت
1399/08/03
لونلون 2 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/08/04
انتورپانتورپ 3 2 بیرتشوت بیرتشوت
اوستندهاوستنده 3 0 زولته وارخم زولته وارخم
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1399/08/05
خنتخنت 1 2 خنک خنک
1399/08/09
خنکخنک 4 0 یوپن یوپن
1399/08/10
بیرتشوتبیرتشوت 4 2 لون لون
شارلرواشارلروا 3 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
کلوب بروژکلوب بروژ 2 2 میشلن میشلن
1399/08/11
اندرلختاندرلخت 1 0 انتورپ انتورپ
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 0 اوستنده اوستنده
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 4 خنت خنت
1399/08/12
زولته وارخمزولته وارخم 1 1 کورتریک کورتریک
1399/08/16
میشلنمیشلن 3 3 شارلروا شارلروا
1399/08/17
کورتریککورتریک 5 5 بیرتشوت بیرتشوت
یوپنیوپن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 2 خنک خنک
1399/08/18
انتورپانتورپ 1 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
اوستندهاوستنده 1 3 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنتخنت 1 1 اندرلخت اندرلخت
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 3 زولته وارخم زولته وارخم
1399/09/01
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 2 یوپن یوپن
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 2 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
اوستندهاوستنده 1 1 انتورپ انتورپ
کلوب بروژکلوب بروژ 1 0 کورتریک کورتریک
1399/09/02
بیرتشوتبیرتشوت 2 1 اندرلخت اندرلخت
زولته وارخمزولته وارخم 1 2 میشلن میشلن
شارلرواشارلروا 0 1 خنت خنت
خنکخنک 4 1 موسکرون موسکرون
1399/09/03
لونلون 2 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/09/04
واسلند بیورنواسلند بیورن 2 0 اوستنده اوستنده
1399/09/05
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 موسکرون موسکرون
1399/09/07
یوپنیوپن 3 1 شارلروا شارلروا
1399/09/08
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 5 خنک خنک
موسکرونموسکرون 0 0 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/09/09
میشلنمیشلن 2 3 بیرتشوت بیرتشوت
خنتخنت 0 3 زولته وارخم زولته وارخم
اندرلختاندرلخت 0 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
کورتریککورتریک 3 1 اوستنده اوستنده
1399/09/10
انتورپانتورپ 3 2 لون لون
1399/09/11
موسکرونموسکرون 3 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/09/12
شارلرواشارلروا 0 2 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/09/13
یوپنیوپن 1 1 میشلن میشلن
1399/09/14
زولته وارخمزولته وارخم 2 2 اندرلخت اندرلخت
1399/09/15
واسلند بیورنواسلند بیورن 2 0 موسکرون موسکرون
لونلون 2 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
کلوب بروژکلوب بروژ 1 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/09/16
خنکخنک 4 2 انتورپ انتورپ
بیرتشوتبیرتشوت 0 1 یوپن یوپن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 2 میشلن میشلن
اوستندهاوستنده 2 1 خنت خنت
1399/09/17
شارلرواشارلروا 0 0 کورتریک کورتریک
1399/09/18
لونلون 2 0 موسکرون موسکرون
1399/09/21
اندرلختاندرلخت 1 0 خنک خنک
1399/09/22
موسکرونموسکرون 3 1 بیرتشوت بیرتشوت
کورتریککورتریک 0 3 لون لون
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 1 اوستنده اوستنده
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 2 شارلروا شارلروا
1399/09/23
انتورپانتورپ 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
خنتخنت 2 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
میشلنمیشلن 2 3 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/09/25
موسکرونموسکرون 2 2 لون لون
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 3 4 شارلروا شارلروا
اندرلختاندرلخت 2 1 اوستنده اوستنده
1399/09/26
یوپنیوپن 21:15 خنک خنک
انتورپانتورپ 0 1 زولته وارخم زولته وارخم
خنتخنت 3 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
کورتریککورتریک 2 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1399/09/27
میشلنمیشلن 0 3 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/09/28
شارلرواشارلروا 1 0 اندرلخت اندرلخت
1399/09/29
زولته وارخمزولته وارخم 0 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
خنکخنک 2 0 کورتریک کورتریک
1399/09/30
کلوب بروژکلوب بروژ 0 1 خنت خنت
لونلون 1 2 میشلن میشلن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 0 1 موسکرون موسکرون
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 3 انتورپ انتورپ
1399/10/06
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 یوپن یوپن
زولته وارخمزولته وارخم 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
لونلون 1 2 اوستنده اوستنده
کورتریککورتریک 1 0 خنت خنت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/10/07
انتورپانتورپ 2 1 شارلروا شارلروا
خنکخنک 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
اندرلختاندرلخت 2 0 بیرتشوت بیرتشوت
میشلنمیشلن 2 1 موسکرون موسکرون
1399/10/09
یوپنیوپن 2 3 زولته وارخم زولته وارخم
1399/10/10
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 0 بیرتشوت بیرتشوت
1399/10/17
یوپنیوپن 1 4 خنک خنک
1399/10/20
زولته وارخمزولته وارخم 1 0 موسکرون موسکرون
کورتریککورتریک 2 1 خنک خنک
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 یوپن یوپن
اوستندهاوستنده 3 2 شارلروا شارلروا
1399/10/21
میشلنمیشلن 3 0 انتورپ انتورپ
بیرتشوتبیرتشوت 1 1 خنت خنت
لونلون 1 0 اندرلخت اندرلخت
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/10/22
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 3 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/10/23
اوستندهاوستنده 1 1 یوپن یوپن
1399/10/24
بیرتشوتبیرتشوت 1 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1399/10/26
یوپنیوپن 2 0 اندرلخت اندرلخت
1399/10/27
اوستندهاوستنده 2 1 کورتریک کورتریک
موسکرونموسکرون 2 0 خنک خنک
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 5 زولته وارخم زولته وارخم
شارلرواشارلروا 0 1 میشلن میشلن
1399/10/28
خنتخنت 0 1 انتورپ انتورپ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
بیرتشوتبیرتشوت 0 3 کلوب بروژ کلوب بروژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 3 1 لون لون
1399/10/30
موسکرونموسکرون 1 1 واسلند بیورن واسلند بیورن
اندرلختاندرلخت 3 0 شارلروا شارلروا
1399/11/01
کورتریککورتریک 0 2 سنت ترویدن سنت ترویدن
میشلنمیشلن 0 4 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
یوپنیوپن 3 1 بیرتشوت بیرتشوت
کلوب بروژکلوب بروژ 2 1 اوستنده اوستنده
انتورپانتورپ 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1399/11/02
زولته وارخمزولته وارخم 2 3 لون لون
خنکخنک 1 1 خنت خنت
1399/11/03
اندرلختاندرلخت 0 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/11/04
میشلنمیشلن 3 0 یوپن یوپن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 2 موسکرون موسکرون
کورتریککورتریک 1 2 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
انتورپانتورپ 1 2 اوستنده اوستنده
1399/11/05
کلوب بروژکلوب بروژ 3 2 خنک خنک
زولته وارخمزولته وارخم 0 3 بیرتشوت بیرتشوت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 3 2 شارلروا شارلروا
لونلون 0 3 خنت خنت
1399/11/07
یوپنیوپن 0 2 انتورپ انتورپ
واسلند بیورنواسلند بیورن 2 3 میشلن میشلن
موسکرونموسکرون 1 1 اندرلخت اندرلخت
1399/11/08
خنکخنک 3 2 زولته وارخم زولته وارخم
بیرتشوتبیرتشوت 0 0 کورتریک کورتریک
خنتخنت 1 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
شارلرواشارلروا 1 1 لون لون
1399/11/09
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
اوستندهاوستنده 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1399/11/10
انتورپانتورپ 3 2 واسلند بیورن واسلند بیورن
1399/11/11
میشلنمیشلن 0 0 خنک خنک
لونلون 0 1 بیرتشوت بیرتشوت
یوپنیوپن 1 1 موسکرون موسکرون
کورتریککورتریک 1 3 شارلروا شارلروا
1399/11/12
کلوب بروژکلوب بروژ 3 1 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
زولته وارخمزولته وارخم 2 1 اوستنده اوستنده
اندرلختاندرلخت 0 0 خنت خنت
سنت ترویدنسنت ترویدن 3 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1399/11/17
موسکرونموسکرون 0 3 کورتریک کورتریک
1399/11/18
اوستندهاوستنده 3 1 سنت ترویدن سنت ترویدن
واسلند بیورنواسلند بیورن 0 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 1 میشلن میشلن
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 لون لون
1399/11/19
بیرتشوتبیرتشوت 1 2 انتورپ انتورپ
شارلرواشارلروا 1 1 زولته وارخم زولته وارخم
خنکخنک 1 2 اندرلخت اندرلخت
خنتخنت 2 2 یوپن یوپن
1399/11/24
لونلون 3 1 کورتریک کورتریک
1399/11/25
واسلند بیورنواسلند بیورن 18:45 یوپن یوپن
سنت ترویدنسنت ترویدن 1 2 زولته وارخم زولته وارخم
اوستندهاوستنده 23:15 خنک خنک
1399/11/26
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 1 انتورپ انتورپ
بیرتشوتبیرتشوت 1 2 میشلن میشلن
شارلرواشارلروا 20:45 کلوب بروژ کلوب بروژ
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 0 0 اندرلخت اندرلخت
1399/11/27
خنتخنت 4 0 موسکرون موسکرون
1399/11/29
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 0 یوپن یوپن
اوستندهاوستنده 3 1 خنک خنک
1399/12/01
میشلنمیشلن 1 1 خنت خنت
1399/12/02
یوپنیوپن 1 1 اوستنده اوستنده
موسکرونموسکرون 1 2 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 1 شارلروا شارلروا
1399/12/03
اندرلختاندرلخت 0 2 کورتریک کورتریک
زولته وارخمزولته وارخم 3 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
خنکخنک 1 2 بیرتشوت بیرتشوت
انتورپانتورپ 0 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/12/04
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 لون لون
1399/12/08
شارلرواشارلروا 1 2 خنک خنک
1399/12/09
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 0 واسلند بیورن واسلند بیورن
اوستندهاوستنده 2 0 میشلن میشلن
کورتریککورتریک 1 2 زولته وارخم زولته وارخم
1399/12/10
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 1 3 اندرلخت اندرلخت
بیرتشوتبیرتشوت 2 2 موسکرون موسکرون
خنتخنت 20:45 کلوب بروژ کلوب بروژ
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 2 یوپن یوپن
1399/12/11
لونلون 2 0 انتورپ انتورپ
1399/12/15
شارلرواشارلروا 0 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
1399/12/16
یوپنیوپن 3 3 لون لون
واسلند بیورنواسلند بیورن 1 2 بیرتشوت بیرتشوت
انتورپانتورپ 4 2 کورتریک کورتریک
1399/12/17
موسکرونموسکرون 1 0 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
کلوب بروژکلوب بروژ 3 0 زولته وارخم زولته وارخم
اندرلختاندرلخت 1 1 میشلن میشلن
خنکخنک 2 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1399/12/18
خنتخنت 1 0 اوستنده اوستنده
1399/12/22
شارلرواشارلروا 1 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/12/25
خنتخنت 0 4 کلوب بروژ کلوب بروژ
1399/12/29
خنکخنک 2 2 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1399/12/30
واسلند بیورنواسلند بیورن 18:45 سنت ترویدن سنت ترویدن
موسکرونموسکرون 0 1 اوستنده اوستنده
بیرتشوتبیرتشوت 23:15 شارلروا شارلروا
یوپنیوپن 2 0 کورتریک کورتریک
1400/01/01
کلوب بروژکلوب بروژ 0 2 انتورپ انتورپ
میشلنمیشلن 2 2 لون لون
اندرلختاندرلخت 4 1 زولته وارخم زولته وارخم
خنتخنت 1 0 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
1400/01/14
اوستندهاوستنده 0 2 واسلند بیورن واسلند بیورن
سنت ترویدنسنت ترویدن 2 1 میشلن میشلن
کورتریککورتریک 1 2 کلوب بروژ کلوب بروژ
1400/01/15
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 2 1 بیرتشوت بیرتشوت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 2 1 خنت خنت
شارلرواشارلروا 1 1 موسکرون موسکرون
1400/01/16
لونلون 2 3 خنک خنک
زولته وارخمزولته وارخم 2 1 یوپن یوپن
انتورپانتورپ 1 4 اندرلخت اندرلخت
1400/01/17
واسلند بیورنواسلند بیورن 2 4 سنت ترویدن سنت ترویدن
1400/01/18
بیرتشوتبیرتشوت 2 1 شارلروا شارلروا
1400/01/20
یوپنیوپن 0 4 استاندارد لیژ استاندارد لیژ
1400/01/21
 سیرکل بروژ سیرکل بروژ 3 0 لون لون
میشلنمیشلن 4 2 زولته وارخم زولته وارخم
خنتخنت 4 0 شارلروا شارلروا
1400/01/22
خنکخنک 4 0 سنت ترویدن سنت ترویدن
واسلند بیورنواسلند بیورن 3 4 کورتریک کورتریک
اندرلختاندرلخت 2 1 کلوب بروژ کلوب بروژ
بیرتشوتبیرتشوت 1 2 اوستنده اوستنده
1400/01/23
موسکرونموسکرون 2 3 انتورپ انتورپ
1400/01/28
شارلرواشارلروا 2 3 یوپن یوپن
انتورپانتورپ 3 2 خنک خنک
1400/01/29
اوستندهاوستنده 1 1 سیرکل بروژ سیرکل بروژ
کلوب بروژکلوب بروژ 4 2 موسکرون موسکرون
لونلون 1 2 واسلند بیورن واسلند بیورن
سنت ترویدنسنت ترویدن 0 1 اندرلخت اندرلخت
استاندارد لیژاستاندارد لیژ 3 0 بیرتشوت بیرتشوت
زولته وارخمزولته وارخم 2 7 خنت خنت
کورتریککورتریک 1 4 میشلن میشلن

گلزنان برتر

29 اونواچو خنک
20 توماس هنری لون
19 گومز برونو زولته وارخم
17 سوزوکی سنت ترویدن
16 رومن یارمچوک خنت
اوگبو سیرکل بروژ
رافائل هولژائوسر بیرتشوت
14 اسمایل پریولیجاک یوپن
کلوب بروژ
ان مچا اندرلخت

آخرین اخبار

یاسمن فرمانی - علی قلی‌زاده؛ برای اولین بار در تاریخ

اردوی تیم‌های ملی فوتبال در قرق یک خانواده!

تشکیل اردوی تیم‌های ملی فوتبال مردان و زنان باعث شده تا برای اولین‌بار یک زن و شوهر به صورت همزمان در اردوی ملی حضور داشته باشند.

غیبت بیرانوند در شب توقف آنتورپ

آنتورپ بدون حضور دروازه‌بان ایرانی خود مقابل اندرلخت به تساوی رسید.

یاران دلفی در آستانه حضور در پلی‌آف لیگ اروپا

گوریکا در شب نیمکت‌نشینی مهاجم ایرانی خود برابر اوسی‌یک به برتری رسید.

بازگشت کاوه رضایی به شارلروآ قطعی می شود 

تلاش های باشگاه شارلروآ برای خرید کاوه رضایی از تیم بروژ ادامه دارد و به زودی رضایتنامه قطعی این بازیکن برای حضور در تیم فعلی اش صادر خواهد شد. 

کدام دروازه بان از لیست آنتورپ خارج می شود؟ 

 میله اسویلار، دروازه‌بان بلژیکی و 21 ساله بنفیکای پرتغال مورد توجه باشگاه آنتورپ قرار گرفته و برای رسانه های پرتغالی محرز شده که مذاکرات برای جذب این دروازه بان آغاز شده است. 

پس از قهرمانی به همراه اینتر؛

لوکاکو: حالا قهرمانی یورو ۲۰۲۰ را می‌خواهم

روملو لوکاکو، مهاجم اینتر، می گوید که لحظات زیادی داشته که تسلیم شده، اما توانسته ذهنیت خود را تغییر دهد و می گوید که کارش هنوز تمام نشده است.

نامه شارلروآ برای بروژ؛ کاوه را قطعی می خواهیم 

با پایان این فصل لیگ برتر بلژیک باشگاه ها در حال تعیین و تکلیف برای بازیکنانی هستند که به صورت قرضی در اختیار گرفته اند. 

پایان کار کاوه رضایی و سرمربی‌اش در شارلوا

سرمربی فرانسوی و مهاجم ایرانی شارلوا به همکاری‌شان با شارلوا پایان دادند.

حضور یاسمن فرمانی در ترکیب بلامانع است

واکنش شارلروا به ماجرای فوتبالیست زن ایرانی

ممانعت داور از بازی یاسمن فرمانی در مرحله پلی آف برای تیم شارلوا حواشی زیادی را به همراه نداشت به این خاطر که این بازیکن و هم چنین باشگاه در تلاش برای رفع آرام این مشکل هستند. 

برد شگفت‌انگیز خنت با درخشش محمدی

مدافع چپ ایرانی خنت در جریان برتری ۸ گله تیمش برابر وارگم دو پاس گل داد.

بیشتر