حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای 13 10 2 1 30 10 20 32
2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز 13 9 2 2 22 9 13 29
3 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو 13 7 4 2 17 14 3 25
4 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز 14 7 3 4 27 17 10 24
5 تگو تگو 13 7 3 3 26 16 10 24
6 کانگوان کانگوان 14 4 4 6 18 22 -4 16
7 پوسان پوسان 14 3 6 5 15 19 -4 15
8 گوانگژو گوانگژو 13 4 2 7 13 18 -5 14
9 سوون سامسونگ سوون سامسونگ 13 3 4 6 13 16 -3 13
10 اف سی سئول اف سی سئول 14 4 1 9 12 30 -18 13
11 سئونگنام سئونگنام 13 2 5 6 8 16 -8 11
12 اینچان اینچان 13 0 4 9 8 22 -14 4
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

18 نگائو اولسان هیوندای
10 یوجتنکو پوهانگ استیلرز
8 کسینها تگو
7 کانگ سانگ وو سانگجو سانگمو
سیلوا گوانگژو
6 سونگ مین کیو پوهانگ استیلرز
5 کو مو یئول کانگوان
هان کیو وون چونبوک موتورز
4 ادگار تگو
لی جئونگ هیوپ پوسان

مسابقات

1399/02/20
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 4 0 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
اینچاناینچان 0 0 تگو تگو
گوانگژوگوانگژو 0 2 سئونگنام سئونگنام
1399/02/21
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 2 0 پوسان پوسان
کانگوانکانگوان 3 1 اف سی سئول اف سی سئول
1399/02/27
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 2 0 کانگوان کانگوان
تگوتگو 1 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
پوسانپوسان 1 2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1399/02/28
سوون سامسونگسوون سامسونگ 2 3 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
اف سی سئولاف سی سئول 1 0 گوانگژو گوانگژو
سئونگنامسئونگنام 0 0 اینچان اینچان
1399/03/02
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 2 اف سی سئول اف سی سئول
1399/03/03
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 0 اینچان اینچان
کانگوانکانگوان 1 1 سئونگنام سئونگنام
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 1 0 گوانگژو گوانگژو
1399/03/04
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 0 تگو تگو
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 1 1 پوسان پوسان
1399/03/09
تگوتگو 1 1 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
1399/03/10
کانگوانکانگوان 1 0 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
پوسانپوسان 0 0 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
گوانگژوگوانگژو 1 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
1399/03/11
اف سی سئولاف سی سئول 0 1 سئونگنام سئونگنام
اینچاناینچان 1 4 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1399/03/16
اینچاناینچان 1 2 کانگوان کانگوان
1399/03/17
اف سی سئولاف سی سئول 1 4 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 0 4 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
پوسانپوسان 1 1 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
1399/03/18
سوون سامسونگسوون سامسونگ 0 1 گوانگژو گوانگژو
سئونگنامسئونگنام 1 2 تگو تگو
1399/03/24
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 1 0 سئونگنام سئونگنام
سوون سامسونگسوون سامسونگ 2 2 کانگوان کانگوان
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 1 0 اینچان اینچان
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 2 4 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1399/03/25
گوانگژوگوانگژو 3 1 پوسان پوسان
تگوتگو 6 0 اف سی سئول اف سی سئول
1399/03/27
کانگوانکانگوان 0 3 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
سئونگنامسئونگنام 0 2 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1399/03/28
گوانگژوگوانگژو 2 1 اینچان اینچان
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 1 0 اف سی سئول اف سی سئول
پوسانپوسان 2 2 تگو تگو
1399/03/31
اف سی سئولاف سی سئول 0 2 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 2 0 کانگوان کانگوان
سئونگنامسئونگنام 0 1 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
1399/04/01
اینچاناینچان 0 1 پوسان پوسان
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 1 0 گوانگژو گوانگژو
تگوتگو 3 1 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
1399/04/06
گوانگژوگوانگژو 0 2 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1399/04/07
پوسانپوسان 1 1 سئونگنام سئونگنام
اف سی سئولاف سی سئول 1 0 اینچان اینچان
تگوتگو 2 1 کانگوان کانگوان
1399/04/08
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 0 2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
سوون سامسونگسوون سامسونگ 0 1 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
1399/04/14
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 4 1 اینچان اینچان
کانگوانکانگوان 2 4 پوسان پوسان
سوون سامسونگسوون سامسونگ 3 3 اف سی سئول اف سی سئول
1399/04/15
سئونگنامسئونگنام 0 4 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
گوانگژوگوانگژو 2 4 تگو تگو
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 1 0 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1399/04/20
پوسانپوسان 2 0 اف سی سئول اف سی سئول
1399/04/21
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 1 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
اینچاناینچان 1 1 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 2 سئونگنام سئونگنام
1399/04/22
کانگوانکانگوان 4 1 گوانگژو گوانگژو
تگوتگو 1 3 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
1399/04/28
پوسانپوسان 0 0 گوانگژو گوانگژو
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 2 0 تگو تگو
اف سی سئولاف سی سئول 1 3 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1399/04/29
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 1 0 کانگوان کانگوان
سوون سامسونگسوون سامسونگ 0 1 سئونگنام سئونگنام
اینچاناینچان 1 1 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1399/05/04
سئونگنامسئونگنام 0 0 کانگوان کانگوان
سانگجو سانگموسانگجو سانگمو 1 5 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
گوانگژوگوانگژو 0 1 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
1399/05/05
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 1 اینچان اینچان
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 3 0 اف سی سئول اف سی سئول
تگوتگو 3 0 پوسان پوسان
1399/05/11
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
سئونگنامسئونگنام 1 2 اف سی سئول اف سی سئول
اینچاناینچان 1 3 گوانگژو گوانگژو
1399/05/12
کانگوانکانگوان 2 2 سانگجو سانگمو سانگجو سانگمو
پوسانپوسان 1 2 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
سوون سامسونگسوون سامسونگ 0 1 تگو تگو