جدول رده بندی

رتبه تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای 19 10 7 2 30 17 13 37
2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز 18 9 6 3 33 19 14 33
3 سوون سامسونگ سوون سامسونگ 19 9 6 4 29 18 11 33
4 تگو تگو 19 9 6 4 24 20 4 33
5 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز 18 7 6 5 20 20 0 27
6 ججو یونایتد ججو یونایتد 19 4 10 5 21 21 0 22
7 سوون سیتی سوون سیتی 19 5 6 8 24 32 -8 21
8 اینچان اینچان 18 5 5 8 19 28 -9 20
9 اف سی سئول اف سی سئول 17 5 4 8 17 21 -4 19
10 سئونگنام سئونگنام 17 4 6 7 17 23 -6 18
11 کانگوان کانگوان 18 3 8 7 15 21 -6 17
12 گوانگژو گوانگژو 19 4 2 13 16 25 -9 14
مشاهده جدول کامل

گلزنان برتر

10 ایلیوتسنکو چونبوک موتورز
جو مین کیو ججو یونایتد
8 مولیک سئونگنام
لارس ولدویک سوون سیتی
7 سونگ مین کیو پوهانگ استیلرز
6 کیم گون هی سوون سامسونگ
لی دونگ جون اولسان هیوندای
لیم سانگ هیوب پوهانگ استیلرز
5 گوستاوو کابرال چونبوک موتورز
نا سانگ هو اف سی سئول

مسابقات

1399/12/09
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 0 اف سی سئول اف سی سئول
تگوتگو 1 1 سوون سیتی سوون سیتی
1399/12/10
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 2 1 اینچان اینچان
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 0 گوانگژو گوانگژو
1399/12/11
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 5 0 کانگوان کانگوان
سئونگنامسئونگنام 0 0 ججو یونایتد ججو یونایتد
1399/12/16
ججو یونایتدججو یونایتد 1 1 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
اینچاناینچان 2 1 تگو تگو
گوانگژوگوانگژو 0 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
کانگوانکانگوان 1 3 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1399/12/17
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 0 سئونگنام سئونگنام
اف سی سئولاف سی سئول 3 0 سوون سیتی سوون سیتی
1399/12/19
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 3 1 اینچان اینچان
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 1 کانگوان کانگوان
ججو یونایتدججو یونایتد 1 0 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1399/12/20
سئونگنامسئونگنام 1 0 اف سی سئول اف سی سئول
تگوتگو 1 4 گوانگژو گوانگژو
سوون سیتیسوون سیتی 0 0 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
1399/12/23
تگوتگو 1 1 ججو یونایتد ججو یونایتد
گوانگژوگوانگژو 0 2 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
اینچاناینچان 0 1 اف سی سئول اف سی سئول
1399/12/24
سوون سیتیسوون سیتی 1 2 سئونگنام سئونگنام
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 1 کانگوان کانگوان
1399/12/26
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 3 2 تگو تگو
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 0 0 ججو یونایتد ججو یونایتد
1399/12/27
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 0 3 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
کانگوانکانگوان 0 0 سئونگنام سئونگنام
اف سی سئولاف سی سئول 2 1 گوانگژو گوانگژو
اینچاناینچان 4 1 سوون سیتی سوون سیتی
1399/12/30
ججو یونایتدججو یونایتد 1 1 گوانگژو گوانگژو
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 1 1 سوون سیتی سوون سیتی
1400/01/01
کانگوانکانگوان 2 0 اینچان اینچان
سئونگنامسئونگنام 2 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 2 اف سی سئول اف سی سئول
تگوتگو 2 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
1400/01/13
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 0 0 تگو تگو
1400/01/14
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 3 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
سئونگنامسئونگنام 0 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
اف سی سئولاف سی سئول 0 1 کانگوان کانگوان
1400/01/15
سوون سیتیسوون سیتی 2 1 ججو یونایتد ججو یونایتد
گوانگژوگوانگژو 2 1 اینچان اینچان
1400/01/17
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 3 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
تگوتگو 0 0 سئونگنام سئونگنام
1400/01/18
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 3 2 اف سی سئول اف سی سئول
ججو یونایتدججو یونایتد 1 1 کانگوان کانگوان
اینچاناینچان 0 0 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
گوانگژوگوانگژو 2 0 سوون سیتی سوون سیتی
1400/01/21
کانگوانکانگوان 3 0 تگو تگو
اف سی سئولاف سی سئول 1 2 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
سئونگنامسئونگنام 2 0 گوانگژو گوانگژو
1400/01/22
ججو یونایتدججو یونایتد 2 1 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
سوون سیتیسوون سیتی 0 1 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 4 0 اینچان اینچان
1400/01/28
سوون سیتیسوون سیتی 2 1 کانگوان کانگوان
اینچاناینچان 0 3 ججو یونایتد ججو یونایتد
اف سی سئولاف سی سئول 0 1 تگو تگو
گوانگژوگوانگژو 0 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1400/01/29
سوون سامسونگسوون سامسونگ 3 0 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 1 0 سئونگنام سئونگنام
1400/01/31
کانگوانکانگوان 0 1 گوانگژو گوانگژو
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 0 سوون سیتی سوون سیتی
1400/02/01
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 0 0 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
ججو یونایتدججو یونایتد 2 1 اف سی سئول اف سی سئول
تگوتگو 1 0 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
سئونگنامسئونگنام 1 3 اینچان اینچان
1400/02/04
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 0 0 ججو یونایتد ججو یونایتد
گوانگژوگوانگژو 0 1 تگو تگو
کانگوانکانگوان 1 1 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1400/02/05
اینچاناینچان 0 0 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
سوون سیتیسوون سیتی 1 1 اف سی سئول اف سی سئول
سئونگنامسئونگنام 0 1 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
1400/02/10
اف سی سئولاف سی سئول 2 2 سئونگنام سئونگنام
1400/02/11
سوون سیتیسوون سیتی 2 4 تگو تگو
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 2 0 گوانگژو گوانگژو
1400/02/12
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 1 1 ججو یونایتد ججو یونایتد
اینچاناینچان 1 0 کانگوان کانگوان
1400/02/18
تگوتگو 3 0 اینچان اینچان
ججو یونایتدججو یونایتد 1 3 سوون سیتی سوون سیتی
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 1 کانگوان کانگوان
گوانگژوگوانگژو 14:30 اف سی سئول اف سی سئول
1400/02/19
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 1 3 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 13:30 سئونگنام سئونگنام
1400/02/21
سوون سیتیسوون سیتی 2 1 گوانگژو گوانگژو
اینچاناینچان 1 1 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1400/02/22
سوون سامسونگسوون سامسونگ 3 2 ججو یونایتد ججو یونایتد
سئونگنامسئونگنام 14:30 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
کانگوانکانگوان 2 2 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
تگوتگو 15:30 اف سی سئول اف سی سئول
1400/02/25
اف سی سئولاف سی سئول 09:00 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 12:00 سئونگنام سئونگنام
کانگوانکانگوان 0 0 سوون سیتی سوون سیتی
اینچاناینچان 2 1 گوانگژو گوانگژو
1400/02/26
ججو یونایتدججو یونایتد 1 2 تگو تگو
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 1 1 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
1400/02/28
سوون سیتیسوون سیتی 3 4 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
اف سی سئولاف سی سئول 15:00 اینچان اینچان
1400/02/29
گوانگژوگوانگژو 0 0 ججو یونایتد ججو یونایتد
سئونگنامسئونگنام 12:00 کانگوان کانگوان
چونبوک موتورزچونبوک موتورز 2 4 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
سوون سامسونگسوون سامسونگ 1 1 تگو تگو
1400/02/31
سوون سیتیسوون سیتی 2 2 اینچان اینچان
1400/03/01
ججو یونایتدججو یونایتد 2 2 سئونگنام سئونگنام
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 1 0 پوهانگ استیلرز پوهانگ استیلرز
1400/03/02
گوانگژوگوانگژو 3 4 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
کانگوانکانگوان 0 0 اف سی سئول اف سی سئول
تگوتگو 1 0 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
1400/03/08
اینچاناینچان 1 1 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
ججو یونایتدججو یونایتد 1 2 اولسان هیوندای اولسان هیوندای
اف سی سئولاف سی سئول 0 3 سوون سامسونگ سوون سامسونگ
سئونگنامسئونگنام 2 3 سوون سیتی سوون سیتی
1400/03/09
تگوتگو 1 0 کانگوان کانگوان
پوهانگ استیلرزپوهانگ استیلرز 1 0 گوانگژو گوانگژو
1400/03/16
سئونگنامسئونگنام 1 5 چونبوک موتورز چونبوک موتورز
تگوتگو 1 1 اف سی سئول اف سی سئول
1400/03/29
گوانگژوگوانگژو 0 1 اف سی سئول اف سی سئول
1400/03/30
اولسان هیوندایاولسان هیوندای 2 2 سئونگنام سئونگنام