حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جدول های رده بندی

ان‌بی‌ای

کنفرانس شرق

میلواکی باکس میلواکی باکس 122
تورنتو رپترز تورنتو رپترز 114
بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس 111
میامی هیت میامی هیت 111
ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز 110
فیلادلفیا فیلادلفیا 107
اورلندو مجیک اورلندو مجیک 100
بروکلین نتس بروکلین نتس 99
واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز 91
شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس 88
شیکاگو بولز شیکاگو بولز 87
نیویورک نیکس نیویورک نیکس 87
آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس 87
دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز 86
کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز 84

کنفرانس غرب

لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز 115
لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز 111
دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس 111
دنور ناگتس دنور ناگتس 111
هیوستون راکتس هیوستون راکتس 109
یوتا جاز یوتا جاز 107
اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر 107
ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز 100
پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز 100
فینیکس سانز فینیکس سانز 97
ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز 95
نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز 95
سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز 95
مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز 83
گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز 80

مسابقات

1398/08/01
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 130 122 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 112 102 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
1398/08/02
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 126 125 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 110 119 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 94 85 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 126 127 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
میامی هیتمیامی هیت 120 101 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
فیلادلفیافیلادلفیا 107 93 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 108 100 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 120 111 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
یوتا جازیوتا جاز 100 95 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
فینیکس سانزفینیکس سانز 124 95 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 100 108 دنور ناگتس دنور ناگتس
1398/08/03
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 100 117 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 111 117 میلواکی باکس میلواکی باکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 122 141 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
1398/08/04
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 112 106 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 99 121 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
بروکلین نتسبروکلین نتس 113 109 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 102 110 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 116 123 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 85 97 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
دنور ناگتسدنور ناگتس 108 107 فینیکس سانز فینیکس سانز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 112 122 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 95 86 یوتا جاز یوتا جاز
1398/08/05
میلواکی باکسمیلواکی باکس 126 131 میامی هیت میامی هیت
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 111 117 فیلادلفیا فیلادلفیا
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 103 99 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 95 118 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 84 108 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 110 99 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 126 123 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 124 122 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
فینیکس سانزفینیکس سانز 130 122 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
یوتا جازیوتا جاز 113 81 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 120 92 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
1398/08/06
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 134 133 بروکلین نتس بروکلین نتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 119 121 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 116 109 میامی هیت میامی هیت
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 120 101 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
1398/08/07
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 96 94 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 105 98 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 103 105 فیلادلفیا فیلادلفیا
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 104 95 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 116 112 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
میلواکی باکسمیلواکی باکس 129 112 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 123 134 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 113 110 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 95 96 یوتا جاز یوتا جاز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 94 101 دنور ناگتس دنور ناگتس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 111 96 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
1398/08/08
میامی هیتمیامی هیت 112 97 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 106 109 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 120 91 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
1398/08/09
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 117 111 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 95 83 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
فیلادلفیافیلادلفیا 117 95 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 116 105 میلواکی باکس میلواکی باکس
بروکلین نتسبروکلین نتس 108 118 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 125 113 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 99 102 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 158 159 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 111 118 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
یوتا جازیوتا جاز 110 96 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 110 121 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/08/10
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 97 106 میامی هیت میامی هیت
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 122 107 دنور ناگتس دنور ناگتس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 103 97 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
1398/08/11
بروکلین نتسبروکلین نتس 123 116 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 102 95 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 91 123 میلواکی باکس میلواکی باکس
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 104 102 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 112 106 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 110 119 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 102 101 یوتا جاز یوتا جاز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 110 127 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
1398/08/12
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 115 104 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 113 109 بروکلین نتس بروکلین نتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 87 91 دنور ناگتس دنور ناگتس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 105 114 فینیکس سانز فینیکس سانز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 115 105 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 109 131 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 87 93 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 128 129 فیلادلفیا فیلادلفیا
1398/08/13
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 108 95 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
میامی هیتمیامی هیت 129 100 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 92 113 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 96 103 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 111 131 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 105 94 یوتا جاز یوتا جاز
1398/08/14
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 115 99 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
بروکلین نتسبروکلین نتس 135 125 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 100 107 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 106 134 میلواکی باکس میلواکی باکس
فینیکس سانزفینیکس سانز 114 109 فیلادلفیا فیلادلفیا
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 127 118 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/08/15
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 122 120 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 113 119 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 108 100 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 112 118 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 102 94 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
دنور ناگتسدنور ناگتس 109 89 میامی هیت میامی هیت
1398/08/16
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 122 102 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 121 106 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 93 113 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 129 112 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 124 118 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 137 121 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 107 106 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
یوتا جازیوتا جاز 106 104 فیلادلفیا فیلادلفیا
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 124 129 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/08/17
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 87 108 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 121 112 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
فینیکس سانزفینیکس سانز 108 124 میامی هیت میامی هیت
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 107 101 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/08/18
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 112 106 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 118 86 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 100 113 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 109 121 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 125 119 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 104 122 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 102 106 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 100 97 فیلادلفیا فیلادلفیا
یوتا جازیوتا جاز 103 100 میلواکی باکس میلواکی باکس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 115 119 بروکلین نتس بروکلین نتس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 95 80 میامی هیت میامی هیت
1398/08/19
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 115 135 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 110 115 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 94 117 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 122 138 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 114 108 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
1398/08/20
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 98 100 دنور ناگتس دنور ناگتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 102 109 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
فیلادلفیافیلادلفیا 114 106 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 119 121 میلواکی باکس میلواکی باکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 87 108 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 138 112 بروکلین نتس بروکلین نتس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 124 113 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 104 113 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1398/08/21
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 114 120 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 116 106 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 109 113 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 116 122 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 108 122 یوتا جاز یوتا جاز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 98 88 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1398/08/22
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 111 85 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
فیلادلفیافیلادلفیا 98 97 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
میامی هیتمیامی هیت 117 108 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 120 102 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 121 125 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
فینیکس سانزفینیکس سانز 115 123 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
یوتا جازیوتا جاز 119 114 بروکلین نتس بروکلین نتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 107 99 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/08/23
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 117 119 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 112 97 فیلادلفیا فیلادلفیا
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 140 133 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 102 93 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 129 114 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 120 94 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 106 114 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1398/08/24
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 97 108 میامی هیت میامی هیت
میلواکی باکسمیلواکی باکس 124 115 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 132 127 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 106 103 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
فینیکس سانزفینیکس سانز 128 112 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 101 93 بروکلین نتس بروکلین نتس
1398/08/25
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 109 106 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 111 109 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 111 102 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 107 106 یوتا جاز یوتا جاز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 116 137 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 127 119 فیلادلفیا فیلادلفیا
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 100 105 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 99 97 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
1398/08/26
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 111 117 بروکلین نتس بروکلین نتس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 83 102 میلواکی باکس میلواکی باکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 102 103 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
میامی هیتمیامی هیت 109 94 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 105 125 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 110 102 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 116 121 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 150 101 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 95 114 فیلادلفیا فیلادلفیا
1398/08/27
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 100 99 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 114 131 دنور ناگتس دنور ناگتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 125 121 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 108 100 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 122 101 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
1398/08/28
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 123 105 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 86 115 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 132 96 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 101 115 میلواکی باکس میلواکی باکس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 132 108 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 117 110 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 85 99 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
یوتا جازیوتا جاز 102 112 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 90 88 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
1398/08/29
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 95 114 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 115 104 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 120 116 فینیکس سانز فینیکس سانز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 112 107 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
1398/08/30
فیلادلفیافیلادلفیا 109 104 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 138 132 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 127 135 میلواکی باکس میلواکی باکس
بروکلین نتسبروکلین نتس 101 91 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 142 94 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
میامی هیتمیامی هیت 124 100 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 113 97 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 109 89 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 95 103 یوتا جاز یوتا جاز
دنور ناگتسدنور ناگتس 105 95 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 107 104 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
1398/09/01
میلواکی باکسمیلواکی باکس 137 129 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 121 124 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/09/02
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 128 103 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 125 118 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
بروکلین نتسبروکلین نتس 116 97 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 108 116 میامی هیت میامی هیت
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 127 130 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
فیلادلفیافیلادلفیا 115 104 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 143 101 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 96 92 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
یوتا جازیوتا جاز 113 109 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 122 119 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/09/03
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 98 100 فینیکس سانز فینیکس سانز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 115 116 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 111 106 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 116 119 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 104 111 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
فیلادلفیافیلادلفیا 113 86 میامی هیت میامی هیت
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 110 104 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 108 109 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 104 90 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
یوتا جازیوتا جاز 128 120 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/09/04
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 123 137 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 101 103 بروکلین نتس بروکلین نتس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 106 113 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
دنور ناگتسدنور ناگتس 116 104 فینیکس سانز فینیکس سانز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 134 109 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/09/05
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 106 108 بروکلین نتس بروکلین نتس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 103 88 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 126 114 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 113 125 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 103 102 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
میامی هیتمیامی هیت 117 100 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 101 96 فیلادلفیا فیلادلفیا
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 94 117 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 122 118 یوتا جاز یوتا جاز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 104 114 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 97 100 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
1398/09/06
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 99 114 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 117 104 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1398/09/07
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 121 110 بروکلین نتس بروکلین نتس
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 102 101 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 104 116 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 121 102 یوتا جاز یوتا جاز
فیلادلفیافیلادلفیا 97 91 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 126 98 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 117 108 میامی هیت میامی هیت
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 119 121 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 111 102 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 101 113 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
فینیکس سانزفینیکس سانز 132 140 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 110 114 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 136 119 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 104 90 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
1398/09/08
بروکلین نتسبروکلین نتس 112 107 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
1398/09/09
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 107 110 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 83 90 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 110 119 میلواکی باکس میلواکی باکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 95 101 فیلادلفیا فیلادلفیا
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 105 104 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 94 103 یوتا جاز یوتا جاز
میامی هیتمیامی هیت 122 105 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 109 104 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 107 97 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 113 120 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 107 103 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 125 103 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1398/09/10
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 100 97 دنور ناگتس دنور ناگتس
فیلادلفیافیلادلفیا 119 116 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 158 111 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
میلواکی باکسمیلواکی باکس 137 96 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
بروکلین نتسبروکلین نتس 106 109 میامی هیت میامی هیت
1398/09/11
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 107 115 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 104 113 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 100 114 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 132 98 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 104 107 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 100 96 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 130 110 یوتا جاز یوتا جاز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 150 125 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1398/09/12
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 104 109 فینیکس سانز فینیکس سانز
فیلادلفیافیلادلفیا 103 94 یوتا جاز یوتا جاز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 104 79 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 104 117 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 132 88 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 106 113 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
1398/09/13
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 94 127 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 120 127 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 97 118 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 110 121 میامی هیت میامی هیت
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 135 133 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
دنور ناگتسدنور ناگتس 96 105 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 117 97 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/09/14
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 106 91 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 103 127 میلواکی باکس میلواکی باکس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 128 114 فینیکس سانز فینیکس سانز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 118 130 بروکلین نتس بروکلین نتس
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 112 93 میامی هیت میامی هیت
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 106 99 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 100 107 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 121 114 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
یوتا جازیوتا جاز 96 121 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 127 116 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
1398/09/15
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 119 113 فیلادلفیا فیلادلفیا
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 92 129 دنور ناگتس دنور ناگتس
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 109 119 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 132 137 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/09/16
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 104 111 بروکلین نتس بروکلین نتس
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 87 93 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 108 101 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 108 95 دنور ناگتس دنور ناگتس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 98 100 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
میامی هیتمیامی هیت 112 103 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 139 127 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 119 91 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 105 104 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 113 136 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 130 84 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/09/17
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 103 104 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
فیلادلفیافیلادلفیا 141 94 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 115 109 فینیکس سانز فینیکس سانز
یوتا جازیوتا جاز 126 112 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
بروکلین نتسبروکلین نتس 105 102 دنور ناگتس دنور ناگتس
1398/09/18
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 107 122 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
میامی هیتمیامی هیت 108 105 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
فیلادلفیافیلادلفیا 110 104 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 119 135 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 106 110 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 96 108 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 142 125 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
1398/09/19
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 99 110 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 110 88 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 92 93 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 118 119 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 110 101 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 103 105 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
فینیکس سانزفینیکس سانز 125 109 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
یوتا جازیوتا جاز 90 104 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 102 110 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
1398/09/20
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 114 107 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
میامی هیتمیامی هیت 135 121 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
فیلادلفیافیلادلفیا 97 92 دنور ناگتس دنور ناگتس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 115 87 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
1398/09/21
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 110 116 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 122 117 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 87 96 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 92 112 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 108 113 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 136 102 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 116 127 یوتا جاز یوتا جاز
فینیکس سانزفینیکس سانز 108 115 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 127 112 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 94 93 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 122 124 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
1398/09/22
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 109 115 فیلادلفیا فیلادلفیا
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 109 117 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 111 122 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 114 99 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/09/23
میامی هیتمیامی هیت 110 113 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 107 130 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
فیلادلفیافیلادلفیا 116 109 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 100 110 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 73 83 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 114 127 میلواکی باکس میلواکی باکس
یوتا جازیوتا جاز 114 106 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 117 124 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 101 103 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
1398/09/24
فینیکس سانزفینیکس سانز 119 121 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 110 102 بروکلین نتس بروکلین نتس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 109 106 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 128 111 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 118 122 میامی هیت میامی هیت
میلواکی باکسمیلواکی باکس 125 108 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 110 102 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 107 115 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
1398/09/25
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 119 130 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 107 85 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 96 101 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 109 89 فیلادلفیا فیلادلفیا
دنور ناگتسدنور ناگتس 111 105 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 79 100 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
1398/09/26
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 119 133 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 133 113 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 109 107 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 118 111 میامی هیت میامی هیت
میلواکی باکسمیلواکی باکس 116 120 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 109 106 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
فینیکس سانزفینیکس سانز 110 111 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/09/27
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 110 102 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 105 102 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 143 120 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 101 108 بروکلین نتس بروکلین نتس
یوتا جازیوتا جاز 109 102 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 120 99 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/09/28
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 100 98 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 99 112 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
فیلادلفیافیلادلفیا 104 108 میامی هیت میامی هیت
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 109 110 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 99 107 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 126 122 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
دنور ناگتسدنور ناگتس 113 104 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 103 109 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 122 112 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
1398/09/29
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 106 111 یوتا جاز یوتا جاز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 111 104 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 118 105 بروکلین نتس بروکلین نتس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 117 122 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/09/30
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 114 107 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 119 105 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 114 93 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 122 118 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
میامی هیتمیامی هیت 129 114 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 126 108 فینیکس سانز فینیکس سانز
فیلادلفیافیلادلفیا 98 117 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 109 100 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 118 103 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 106 102 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/10/01
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 107 114 یوتا جاز یوتا جاز
بروکلین نتسبروکلین نتس 122 112 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 107 119 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
فیلادلفیافیلادلفیا 125 108 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 102 123 میلواکی باکس میلواکی باکس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 119 115 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 109 134 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 125 139 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 113 106 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
1398/10/02
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 110 107 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 119 93 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
میلواکی باکسمیلواکی باکس 117 89 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 118 112 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 104 128 دنور ناگتس دنور ناگتس
1398/10/03
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 121 118 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 109 125 فیلادلفیا فیلادلفیا
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 120 115 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 115 121 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 103 95 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
میامی هیتمیامی هیت 107 104 یوتا جاز یوتا جاز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 115 145 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 111 113 دنور ناگتس دنور ناگتس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 94 102 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 104 113 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 113 104 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
1398/10/04
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 102 118 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
فیلادلفیافیلادلفیا 121 109 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/10/05
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 116 104 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 106 111 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 100 112 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/10/06
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 132 102 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
بروکلین نتسبروکلین نتس 82 94 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 102 98 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 97 110 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 104 105 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
یوتا جازیوتا جاز 121 115 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/10/07
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 129 117 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 102 104 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 98 97 فیلادلفیا فیلادلفیا
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 86 112 میلواکی باکس میلواکی باکس
میامی هیتمیامی هیت 113 112 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 105 96 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/10/08
دنور ناگتسدنور ناگتس 119 110 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 97 113 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 120 98 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 116 81 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 108 98 بروکلین نتس بروکلین نتس
میامی هیتمیامی هیت 117 116 فیلادلفیا فیلادلفیا
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 88 94 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 100 107 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 121 141 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
میلواکی باکسمیلواکی باکس 111 100 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 136 109 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 110 112 فینیکس سانز فینیکس سانز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 120 128 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 107 120 یوتا جاز یوتا جاز
1398/10/09
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 97 98 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
دنور ناگتسدنور ناگتس 120 115 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 117 104 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 127 112 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 108 95 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
1398/10/10
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 93 101 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 123 105 میامی هیت میامی هیت
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 102 123 میلواکی باکس میلواکی باکس
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 122 115 بروکلین نتس بروکلین نتس
یوتا جازیوتا جاز 104 81 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 116 122 فینیکس سانز فینیکس سانز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 92 109 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 115 97 فیلادلفیا فیلادلفیا
1398/10/11
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 87 105 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 130 104 دنور ناگتس دنور ناگتس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 117 113 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 117 97 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 106 101 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
1398/10/12
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 101 122 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 117 93 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 106 104 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 117 107 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/10/13
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 106 109 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 116 124 دنور ناگتس دنور ناگتس
میامی هیتمیامی هیت 84 76 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 98 102 یوتا جاز یوتا جاز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 99 84 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 123 111 بروکلین نتس بروکلین نتس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 103 109 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 128 123 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 126 112 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
1398/10/14
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 109 106 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 105 85 میامی هیت میامی هیت
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 103 122 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 118 108 فیلادلفیا فیلادلفیا
فینیکس سانزفینیکس سانز 120 112 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 123 113 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/10/15
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 114 140 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
بروکلین نتسبروکلین نتس 102 121 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 96 109 یوتا جاز یوتا جاز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 116 111 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 106 121 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 104 111 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 128 114 دنور ناگتس دنور ناگتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 120 123 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 104 111 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 127 118 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 115 117 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/10/16
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 135 132 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
میامی هیتمیامی هیت 122 111 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 103 118 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
فینیکس سانزفینیکس سانز 114 121 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 106 99 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
1398/10/17
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 104 115 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 101 89 بروکلین نتس بروکلین نتس
فیلادلفیافیلادلفیا 120 113 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 99 94 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 115 123 دنور ناگتس دنور ناگتس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 126 128 یوتا جاز یوتا جاز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 118 110 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 126 104 میلواکی باکس میلواکی باکس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 111 98 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
1398/10/18
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 113 115 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 99 101 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 103 111 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 119 112 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
فینیکس سانزفینیکس سانز 103 114 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 117 87 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
1398/10/19
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 114 129 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 110 112 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 108 122 میامی هیت میامی هیت
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 123 89 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 115 122 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 106 107 دنور ناگتس دنور ناگتس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 123 108 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
یوتا جازیوتا جاز 128 104 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 98 107 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/10/20
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 112 115 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
فیلادلفیافیلادلفیا 109 98 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 116 102 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 113 92 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/10/21
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 111 101 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 111 123 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
بروکلین نتسبروکلین نتس 117 113 میامی هیت میامی هیت
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 105 116 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 134 121 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 98 94 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
یوتا جازیوتا جاز 109 92 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 114 129 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 106 127 میلواکی باکس میلواکی باکس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 109 100 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
1398/10/22
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 139 109 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 140 105 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 99 108 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 110 125 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 109 91 فیلادلفیا فیلادلفیا
دنور ناگتسدنور ناگتس 103 111 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 101 122 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/10/23
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 124 121 میامی هیت میامی هیت
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 116 127 یوتا جاز یوتا جاز
بروکلین نتسبروکلین نتس 108 86 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 122 102 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 104 105 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 114 104 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 100 92 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
1398/10/24
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 110 117 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 101 95 فیلادلفیا فیلادلفیا
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 113 101 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 104 117 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 115 112 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 112 114 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 128 99 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
1398/10/25
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 123 110 فینیکس سانز فینیکس سانز
بروکلین نتسبروکلین نتس 107 118 یوتا جاز یوتا جاز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 121 110 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
میلواکی باکسمیلواکی باکس 128 102 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 97 124 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 128 103 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
1398/10/26
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 103 116 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
فیلادلفیافیلادلفیا 117 106 بروکلین نتس بروکلین نتس
میامی هیتمیامی هیت 106 100 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 115 106 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 99 104 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 121 130 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
دنور ناگتسدنور ناگتس 100 86 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 107 117 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 123 127 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 118 119 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
1398/10/27
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 98 121 فینیکس سانز فینیکس سانز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 128 123 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 123 122 یوتا جاز یوتا جاز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 131 134 دنور ناگتس دنور ناگتس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 122 95 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
1398/10/28
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 116 114 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
فیلادلفیافیلادلفیا 100 89 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 140 111 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 113 109 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 108 115 میامی هیت میامی هیت
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 120 121 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 120 112 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/10/29
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 130 133 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 97 117 میلواکی باکس میلواکی باکس
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 119 123 فینیکس سانز فینیکس سانز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 103 136 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 87 90 فیلادلفیا فیلادلفیا
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 118 116 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 112 122 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 109 95 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 115 124 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 119 106 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
یوتا جازیوتا جاز 123 101 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 107 102 میامی هیت میامی هیت
1398/10/30
دنور ناگتسدنور ناگتس 107 115 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 106 100 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 117 122 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
بروکلین نتسبروکلین نتس 111 117 فیلادلفیا فیلادلفیا
1398/11/01
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 83 106 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 86 106 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 107 112 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 116 126 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
میامی هیتمیامی هیت 118 113 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 111 98 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 139 107 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 100 107 دنور ناگتس دنور ناگتس
فینیکس سانزفینیکس سانز 118 120 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
یوتا جازیوتا جاز 118 88 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 129 124 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
1398/11/02
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 107 110 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
1398/11/03
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 127 106 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 114 120 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 107 95 فیلادلفیا فیلادلفیا
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 102 95 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 119 95 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
میامی هیتمیامی هیت 134 129 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 92 100 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 117 110 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 121 105 دنور ناگتس دنور ناگتس
فینیکس سانزفینیکس سانز 87 112 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 117 121 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 96 129 یوتا جاز یوتا جاز
1398/11/04
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 112 124 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
بروکلین نتسبروکلین نتس 113 128 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 125 133 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 103 116 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/11/05
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 112 125 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 98 109 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 112 118 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 81 98 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
میامی هیتمیامی هیت 117 122 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 124 131 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 106 113 دنور ناگتس دنور ناگتس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 140 111 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 99 103 فینیکس سانز فینیکس سانز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 118 129 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
1398/11/06
یوتا جازیوتا جاز 112 107 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 111 121 بروکلین نتس بروکلین نتس
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 106 118 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 104 113 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
فیلادلفیافیلادلفیا 108 91 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
1398/11/07
دنور ناگتسدنور ناگتس 117 110 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 106 110 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 152 133 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 114 109 فینیکس سانز فینیکس سانز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 123 108 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 110 97 بروکلین نتس بروکلین نتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 97 112 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 139 129 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
1398/11/08
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 100 115 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
میامی هیتمیامی هیت 113 92 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 110 109 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 129 133 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 97 107 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
یوتا جازیوتا جاز 117 126 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/11/09
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 97 92 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
فیلادلفیافیلادلفیا 115 104 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 111 125 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 130 114 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 104 96 دنور ناگتس دنور ناگتس
میامی هیتمیامی هیت 101 109 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
میلواکی باکسمیلواکی باکس 151 131 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 104 133 فینیکس سانز فینیکس سانز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 06:30 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
1398/11/10
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 115 106 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
بروکلین نتسبروکلین نتس 125 115 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 106 127 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 127 120 یوتا جاز یوتا جاز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 125 112 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 100 120 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
1398/11/11
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 109 115 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 121 107 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 127 117 فیلادلفیا فیلادلفیا
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 119 104 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 106 100 یوتا جاز یوتا جاز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 103 124 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
1398/11/12
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 92 105 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
بروکلین نتسبروکلین نتس 133 118 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 128 121 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 139 111 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 115 127 دنور ناگتس دنور ناگتس
فینیکس سانزفینیکس سانز 107 111 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 119 127 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/11/13
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 118 106 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 85 92 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 89 102 میامی هیت میامی هیت
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 112 131 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 113 107 بروکلین نتس بروکلین نتس
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 116 95 فیلادلفیا فیلادلفیا
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 123 100 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 114 90 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 113 129 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 124 107 یوتا جاز یوتا جاز
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 128 123 دنور ناگتس دنور ناگتس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 117 109 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 129 108 فینیکس سانز فینیکس سانز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 129 102 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
1398/11/15
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 100 112 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 134 139 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 103 112 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 117 125 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 115 123 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
بروکلین نتسبروکلین نتس 119 97 فینیکس سانز فینیکس سانز
میامی هیتمیامی هیت 137 106 فیلادلفیا فیلادلفیا
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 96 82 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 1130 109 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 108 105 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
1398/11/16
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 108 120 میلواکی باکس میلواکی باکس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 125 110 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دنور ناگتسدنور ناگتس 127 99 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 129 102 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
1398/11/17
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 116 108 فینیکس سانز فینیکس سانز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 116 100 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
بروکلین نتسبروکلین نتس 129 88 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 119 118 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 120 127 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 109 103 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 107 121 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
یوتا جازیوتا جاز 95 98 دنور ناگتس دنور ناگتس
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 128 111 میامی هیت میامی هیت
1398/11/18
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 105 103 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 119 125 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 112 101 فیلادلفیا فیلادلفیا
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 125 117 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 111 121 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/11/19
فیلادلفیافیلادلفیا 119 107 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 119 118 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 112 107 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 106 115 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 109 101 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
فینیکس سانزفینیکس سانز 127 91 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 105 97 میامی هیت میامی هیت
یوتا جازیوتا جاز 117 114 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
1398/11/20
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 95 112 میلواکی باکس میلواکی باکس
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 100 116 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 92 95 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 117 124 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 119 118 بروکلین نتس بروکلین نتس
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 142 115 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 120 125 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 108 117 دنور ناگتس دنور ناگتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 122 104 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
1398/11/21
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 111 112 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 140 135 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
فیلادلفیافیلادلفیا 118 111 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 99 106 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 113 114 یوتا جاز یوتا جاز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 92 133 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 115 109 میامی هیت میامی هیت
1398/11/22
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 76 87 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 105 106 بروکلین نتس بروکلین نتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 135 126 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 137 126 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 123 111 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 119 123 یوتا جاز یوتا جاز
دنور ناگتسدنور ناگتس 127 120 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 101 113 میامی هیت میامی هیت
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 125 100 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/11/23
فیلادلفیافیلادلفیا 110 103 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 126 114 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 138 117 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 106 114 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 116 105 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
1398/11/24
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 127 105 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 116 112 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
بروکلین نتسبروکلین نتس 101 91 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 118 111 میلواکی باکس میلواکی باکس
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 96 114 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 111 104 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 108 115 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 130 111 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
فینیکس سانزفینیکس سانز 112 106 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
یوتا جازیوتا جاز 116 101 میامی هیت میامی هیت
دنور ناگتسدنور ناگتس 116 120 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
1398/11/25
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 141 133 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 118 123 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
1398/12/02
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 106 126 میلواکی باکس میلواکی باکس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 129 124 میامی هیت میامی هیت
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 93 103 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
فیلادلفیافیلادلفیا 112 104 بروکلین نتس بروکلین نتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 129 125 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 105 135 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/12/03
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 106 122 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 108 113 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 98 106 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 118 101 فینیکس سانز فینیکس سانز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 117 127 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 113 101 دنور ناگتس دنور ناگتس
یوتا جازیوتا جاز 104 113 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 117 105 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 115 128 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/12/04
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 103 112 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 86 115 بروکلین نتس بروکلین نتس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 111 107 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 104 112 فینیکس سانز فینیکس سانز
میامی هیتمیامی هیت 124 105 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 119 98 فیلادلفیا فیلادلفیا
یوتا جازیوتا جاز 110 120 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/12/05
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 114 112 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 128 116 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 127 81 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 126 117 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 131 103 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 101 115 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 107 104 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
1398/12/06
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 125 119 میامی هیت میامی هیت
فیلادلفیافیلادلفیا 129 112 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 134 137 میلواکی باکس میلواکی باکس
بروکلین نتسبروکلین نتس 113 115 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 123 112 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 139 123 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
یوتا جازیوتا جاز 111 131 فینیکس سانز فینیکس سانز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 124 97 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
1398/12/07
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 119 80 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 97 108 میلواکی باکس میلواکی باکس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 122 124 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
دنور ناگتسدنور ناگتس 115 98 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 118 109 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 106 118 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 94 112 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
1398/12/08
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 107 101 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 108 94 فیلادلفیا فیلادلفیا
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 110 106 بروکلین نتس بروکلین نتس
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 120 130 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
میامی هیتمیامی هیت 126 129 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 140 112 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 103 109 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
فینیکس سانزفینیکس سانز 92 102 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
یوتا جازیوتا جاز 103 114 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
1398/12/09
فیلادلفیافیلادلفیا 115 106 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 106 100 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 112 108 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 86 116 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
1398/12/10
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 136 125 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 141 118 بروکلین نتس بروکلین نتس
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 96 99 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 101 104 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
میامی هیتمیامی هیت 126 118 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
میلواکی باکسمیلواکی باکس 133 86 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 116 104 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 111 113 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
یوتا جازیوتا جاز 129 119 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 132 103 دنور ناگتس دنور ناگتس
1398/12/11
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 125 115 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 129 117 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
میامی هیتمیامی هیت 116 113 بروکلین نتس بروکلین نتس
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 104 113 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 105 88 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 110 111 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 114 113 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
فینیکس سانزفینیکس سانز 99 115 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 85 93 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/12/12
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 136 130 فیلادلفیا فیلادلفیا
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 91 111 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
دنور ناگتسدنور ناگتس 133 118 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 106 100 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 114 122 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 110 124 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1398/12/13
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 113 126 یوتا جاز یوتا جاز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 125 123 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 107 130 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 88 127 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
میامی هیتمیامی هیت 105 89 میلواکی باکس میلواکی باکس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 109 107 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 111 116 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
1398/12/14
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 103 104 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 120 129 بروکلین نتس بروکلین نتس
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 134 139 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 94 109 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
دنور ناگتسدنور ناگتس 100 116 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
فینیکس سانزفینیکس سانز 114 123 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 120 107 فیلادلفیا فیلادلفیا
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 133 126 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1398/12/15
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 106 112 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 107 114 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
میلواکی باکسمیلواکی باکس 119 100 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 79 118 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
میامی هیتمیامی هیت 116 113 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 104 112 یوتا جاز یوتا جاز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 115 108 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 127 123 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 125 105 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1398/12/16
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 112 114 دنور ناگتس دنور ناگتس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 105 120 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 108 125 فیلادلفیا فیلادلفیا
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 113 121 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1398/12/17
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 118 112 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
بروکلین نتسبروکلین نتس 139 120 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 103 126 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 94 99 یوتا جاز یوتا جاز
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 102 108 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 118 132 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 110 104 میامی هیت میامی هیت
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 121 96 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
فینیکس سانزفینیکس سانز 127 117 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 113 103 میلواکی باکس میلواکی باکس
1398/12/18
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 108 99 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 105 111 یوتا جاز یوتا جاز
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 104 102 دنور ناگتس دنور ناگتس
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 118 101 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 118 114 فیلادلفیا فیلادلفیا
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 111 123 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
بروکلین نتسبروکلین نتس 110 107 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 103 112 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
مینه‌سوتا تیمبرولوزمینه‌سوتا تیمبرولوز 107 120 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/12/19
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 104 105 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
فینیکس سانزفینیکس سانز 140 131 میلواکی باکس میلواکی باکس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 109 112 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 106 126 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 89 100 میامی هیت میامی هیت
کلیولند کاوالیرزکلیولند کاوالیرز 132 129 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 96 84 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 113 118 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1398/12/20
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 143 138 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دنور ناگتسدنور ناگتس 109 95 میلواکی باکس میلواکی باکس
یوتا جازیوتا جاز 92 101 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1398/12/21
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 111 114 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 122 115 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 108 103 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 117 111 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 115 120 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 119 109 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 121 105 فینیکس سانز فینیکس سانز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 107 131 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 102 104 بروکلین نتس بروکلین نتس
1398/12/22
فیلادلفیافیلادلفیا 124 106 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 131 136 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
میامی هیتمیامی هیت 98 109 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 113 97 دنور ناگتس دنور ناگتس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 03:30 یوتا جاز یوتا جاز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 06:00 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
1398/12/23
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 02:30 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 03:30 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 05:30 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
گلدن استیت واریرزگلدن استیت واریرز 06:00 بروکلین نتس بروکلین نتس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 06:00 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/12/24
شارلوت هورنتسشارلوت هورنتس 02:30 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 03:00 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
میامی هیتمیامی هیت 03:30 نیویورک نیکس نیویورک نیکس
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 03:30 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 04:00 دنور ناگتس دنور ناگتس
یوتا جازیوتا جاز 04:30 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 06:00 بروکلین نتس بروکلین نتس
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 21:30 فینیکس سانز فینیکس سانز
1398/12/25
آتلانتا هاکسآتلانتا هاکس 03:00 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
فیلادلفیافیلادلفیا 03:00 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 03:00 دیترویت پیستونز دیترویت پیستونز
میامی هیتمیامی هیت 03:30 شیکاگو بولز شیکاگو بولز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 04:00 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 04:00 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
یوتا جازیوتا جاز 04:30 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 06:00 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 23:00 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
1398/12/26
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 01:30 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 01:30 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
شیکاگو بولزشیکاگو بولز 03:30 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 04:30 دنور ناگتس دنور ناگتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 04:30 بروکلین نتس بروکلین نتس
1398/12/27
فیلادلفیافیلادلفیا 02:30 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 03:00 گلدن استیت واریرز گلدن استیت واریرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 03:30 میامی هیت میامی هیت
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 03:30 آتلانتا هاکس آتلانتا هاکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 04:00 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
یوتا جازیوتا جاز 04:30 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 06:00 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
1398/12/28
دیترویت پیستونزدیترویت پیستونز 02:30 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
نیویورک نیکسنیویورک نیکس 03:00 شارلوت هورنتس شارلوت هورنتس
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 03:30 کلیولند کاوالیرز کلیولند کاوالیرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 03:30 اوکلاهما سیتی تاندر اوکلاهما سیتی تاندر
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 05:30 مینه‌سوتا تیمبرولوز مینه‌سوتا تیمبرولوز
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 05:30 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
1399/05/10
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 104 106 یوتا جاز یوتا جاز
لس آنجلس لیکرزلس آنجلس لیکرز 103 101 لس آنجلس کلیپرز لس آنجلس کلیپرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 118 128 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
1399/05/11
پورتلند تریل بلیزرزپورتلند تریل بلیزرز 140 135 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 112 125 فینیکس سانز فینیکس سانز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 119 112 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس
سن آنتونیو اسپرزسن آنتونیو اسپرز 129 120 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
دالاس ماوریکسدالاس ماوریکس 149 153 هیوستون راکتس هیوستون راکتس
دنور ناگتسدنور ناگتس 105 125 میامی هیت میامی هیت
1399/05/12
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 110 94 یوتا جاز یوتا جاز
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 126 103 نیو اورلینز پلیکانز نیو اورلینز پلیکانز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 127 121 فیلادلفیا فیلادلفیا
تورنتو رپترزتورنتو رپترز 107 92 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
بروکلین نتسبروکلین نتس 118 110 واشینگتن ویزاردز واشینگتن ویزاردز
1399/05/13
بوستون سلتیکسبوستون سلتیکس 128 124 پورتلند تریل بلیزرز پورتلند تریل بلیزرز
ممفیس گریزلیزممفیس گریزلیز 106 108 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
اورلندو مجیکاورلندو مجیک 132 116 ساکرامنتو کینگز ساکرامنتو کینگز
هیوستون راکتسهیوستون راکتس 120 116 میلواکی باکس میلواکی باکس
فینیکس سانزفینیکس سانز 117 115 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
میامی هیتمیامی هیت 103 107 تورنتو رپترز تورنتو رپترز
1399/05/14
اوکلاهما سیتی تاندراوکلاهما سیتی تاندر 113 121 دنور ناگتس دنور ناگتس
واشینگتن ویزاردزواشینگتن ویزاردز 100 111 ایندیانا پیسرز ایندیانا پیسرز
نیو اورلینز پلیکانزنیو اورلینز پلیکانز 109 99 ممفیس گریزلیز ممفیس گریزلیز
فیلادلفیافیلادلفیا 132 130 سن آنتونیو اسپرز سن آنتونیو اسپرز
یوتا جازیوتا جاز 108 116 لس آنجلس لیکرز لس آنجلس لیکرز
میلواکی باکسمیلواکی باکس 116 119 بروکلین نتس بروکلین نتس
ساکرامنتو کینگزساکرامنتو کینگز 110 114 دالاس ماوریکس دالاس ماوریکس
1399/05/15
لس آنجلس کلیپرزلس آنجلس کلیپرز 115 117 فینیکس سانز فینیکس سانز
ایندیانا پیسرزایندیانا پیسرز 120 109 اورلندو مجیک اورلندو مجیک
میامی هیتمیامی هیت 112 106 بوستون سلتیکس بوستون سلتیکس