بازی ایران - بحرین

غرب آسیا گروه B

ایران

0 0

بحرین

17:55 1391/09/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ایران و بحرین

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

بحرین

0
3

ایران

21:00
1400/03/17
مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

ایران

0
1

بحرین

20:00
1398/07/23
جام ملت هاي آسيا گروه C

بحرین

0
2

ایران

12:30
1393/10/21
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه E)

ایران

1
1

بحرین

19:00
1390/08/20