بازی‌ هادرسفیلد - نیوکسل

دوستانه هفته 0

هادرسفیلد

2 2

نیوکسل

23:15 1393/05/14

بازی های رو در روی هادرسفیلد و نیوکسل

لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

0
2

نیوکسل

18:30
1397/12/04
لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

1
0

هادرسفیلد

18:30
1397/09/24
لیگ برتر انگلیس

هادرسفیلد

0
1

نیوکسل

18:30
1397/01/11
لیگ برتر انگلیس

نیوکسل

0
1

هادرسفیلد

17:00
1396/05/29