حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مکزیک - ترینیداد و توباگو

دوستانه ملی بین المللی

مکزیک

3 3

ترینیداد و توباگو

06:30 1394/06/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مکزیک و ترینیداد و توباگو

دوستانه ملی بین المللی

ترینیداد و توباگو

0
2

مکزیک

05:36
1398/07/11
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی

ترینیداد و توباگو

1
3

مکزیک

05:00
1396/07/15
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی

مکزیک

1
0

ترینیداد و توباگو

03:30
1396/01/09