بازی برزیل - اروگوئه

جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

برزیل

2 2

اروگوئه

5:15 1395/01/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی برزیل و اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
0

اروگوئه

02:30
1399/08/28
دوستانه ملی بین المللی

اروگوئه

0
1

برزیل

23:30
1397/08/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
1

اروگوئه

03:30
1396/01/04
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
2

برزیل

05:15
1395/01/07