حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی جمهوری دموکرات کنگو - کنیا

دوستانه ملی بین المللی

جمهوری دموکرات کنگو

0 1

کنیا

21:00 1395/07/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی جمهوری دموکرات کنگو و کنیا

دوستانه ملی بین المللی

جمهوری دموکرات کنگو

1
1

کنیا

21:30
1398/03/25
دوستانه ملی بین المللی

جمهوری دموکرات کنگو

1
2

کنیا

16:30
1396/01/06